m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-08-17 , 11:46:13
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Grzegorz Piątkowski
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(0-22) 443-14-19
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wsparcie serwisowe oraz usługi eksperckie w zakresie technologii i sprzętu firmy Huawei Technologies oraz Wsparcie serwisowe, zakup licencji oraz usługi eksperckie w zakresie technologii i sprzętu firmy Cisco Systems
Opis zamówienia
1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie części:
CZĘŚĆ 1: wsparcie serwisowe, zakup licencji oraz usługi eksperckie w zakresie technologii i sprzętu firmy Cisco Systems;
CZĘŚĆ 2: wsparcie serwisowe oraz usługi eksperckie w zakresie technologii i sprzętu firmy Huawei Technologies.

2.1. Przedmiotem zamówienia na realizację części 1 jest:
1) zakup przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego pakietów serwisowych oraz aktywowanie ich dla urządzeń i oprogramowania, szczegółowo opisanych we wzorze umowy wraz z załącznikami.
2) zakup przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi rozszerzenia licencji i odnowienia subskrypcji oprogramowania,
3) świadczenie przez Wykonawcę usług: serwisu gwarancyjnego, wsparcia technicznego i asysty technicznej oraz usług zaawansowanego wsparcia technicznego, w zakresie technologii firmy Cisco Systems.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został we wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiących Załącznik nr 1a do SIWZ.

2.2. Przedmiotem zamówienia na realizację części 2 jest:
1) świadczenie przez Wykonawcę usług serwisu i eksperckiego wsparcia technicznego dla używanych przez Zamawiającego urządzeń sieciowych firmy Huawei Technologies, oraz dostarczenie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia producenta o wykupieniu u producenta dla Zamawiającego pakietów serwisowych, w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy
2) zakup przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego pakietów serwisowych, aktywowanie ich dla urządzeń i oprogramowania ujętych w Załączniku nr 1 do wzoru umowy oraz dostarczenie Zamawiającemu pisemnego oświadczenia producenta o wykupieniu u producenta dla Zamawiającego pakietów serwisowych do dnia 30 listopada 2023 r.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został we Wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiących Załącznik nr 1b do SIWZ.

_____________________
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Numer postępowania: ZP/GP/271/III-115/20
2. Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony.
3. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich Części.
4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
5. Niniejsze zamówienie nie podlega wznowieniu.
6. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem https://zamowienia.um.warszawa.pl (Uwaga: do 31.08.2020 r. będzie funkcjonowała również strona systemu, wskazana w pkt. I, do której może nastąpić przekierowanie).
7. Sesja otwarcia ofert odbędzie się w systemie, wskazanym w pkt. 6. Szczegółowe informacje dotyczące publicznej sesji otwarcia ofert zostały opisane w pkt 28 SIWZ.
8. Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarte są we Wzorze umowy
stanowiącym załącznik do SIWZ, odpowiednio dla danej części zamówienia.
9. Zamawiający zastosuje do badania i oceny ofert „procedurę odwróconą”, opisaną w art. 24aa ustawy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)72.26.50.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1CZĘŚĆ 1: wsparcie serwisowe, zakup licencji oraz usługi eksperckie w zakresie technologii i sprzętu firmy Cisco Systems150000,00
2CZĘŚĆ 2: wsparcie serwisowe oraz usługi eksperckie w zakresie technologii i sprzętu firmy Huawei Technologies50000,00
Razem 200000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania36 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium200000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Nie dotyczy.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
— dla części 1:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
1. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lata przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują należycie, co najmniej jedną usługę o wartości zrealizowanej nie mniejszej niż 1 200 000 PLN brutto, polegającą na wsparciu serwisowym urządzeń sieciowych firmy Cisco Systems. W przypadku usług, które są w trakcie wykonywania, Wykonawca musi wykazać, że do chwili składania ofert, wartość każdej z wykonanych częściowo usług wynosi co najmniej 1 200 000 PLN brutto;
2. wykażą, że dysponują czterema osobami – dwiema osobami, które posiadają aktualny certyfikat CCIE (Cisco Certified Internetwork Expert) R&S/Ent oraz dwiema osobami, które posiadają aktualne certyfikaty CCNP (Cisco Certified Network Professional) R&S/Ent, które będą świadczyły usługi w ramach umowy, przez cały jej okres.
— dla części 2:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
1. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lata przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, co najmniej jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 400 000 PLN brutto, polegające na wsparciu serwisowym urządzeń sieciowych firmy Huawei Technologies. W przypadku usług, które są w trakcie wykonywania, Wykonawca musi wykazać, że do chwili składania ofert, wartość każdej z wykonanych częściowo usług wynosi co najmniej 400 000 PLN brutto;
2. wykażą, że dysponują trzema osobami – dwiema osobami, które posiadają aktualny certyfikat HCIE (Huawei Certified ICT Expert) R&S oraz jedną osobą, która posiada aktualny certyfikat HCIA (Huawei Certified ICT Associate) R&S, które będą świadczyły usługi w ramach umowy, przez cały jej okres.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym
Załącznik do SIWZ, odpowiednio dla danej części zamówienia.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

III.3) Informacje dodatkowe
1. Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1843, z poźn. zm.), zwanej dalej ustawą.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
a) jednolity europejski dokument zamówienia;
b) dowody, że wykazane w formularzu JEDZ usługi zostały wykonane należycie, tj.:
— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
— oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów,
— w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;
d) zgodnie z par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. W przypadku gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w 1 z form określonych w pkt 13.1.2 lit. c SIWZ;
e) w przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat
tych należności;
f) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.


IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-09-18
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=68337
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-09-18 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-09-18, 12:30, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-08-12


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |