m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-08-18 , 10:32:02
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
- adresIrysowa 19, 02-660 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 853-57-56
- faks(0-22) 849-47-12
- e-mailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marzenna Niecikowska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
- telefon(0-22) 549 37 27
- emailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEdyta Włodarczyk
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
- telefon(0-22) 549 37 37
- emailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie kompleksowej usługi sprzątania pomieszczeń biurowych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy położonych w 8 lokalizacjach na terenie Dzielnicy Mokotów.
Opis zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie kompleksowej usługi sprzątania
i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, piwnicznych, sanitarnych, kuchennych i ciągów komunikacyjnych Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy o łącznej powierzchni 4 779 m2 w tym w poziomie piwnic 1 138 m2. Przedmiot zamówienia świadczony ma być w 8 (ośmiu) lokalizacjach.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Wykonawca ma zatrudniać na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące zamówienie w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji i gwarancji (OPZ) stanowi zał. nr 1 do SIWZ i nr 3 do umowy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa – Mokotów
Główny przedmiot (CPV)90.91.92.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2021-01-04, data zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. W celu wykazania spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien wykazać się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokość sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 200 000,00 PLN.
2. Inne określone w SIWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. W celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien wykazać, że:
A. wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje (w ramach umowy lub umów) co najmniej 2 usługi polegające na sprzątaniu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej lub podobnych przez okres co najmniej 12 miesięcy, których łączna wartość brutto w ciągu ww. 12 miesięcy nie będzie mniejsza niż 500 000,00 PLN brutto;
B. dysponuje co najmniej 9 osobami – zatrudnionymi na umowę o pracę – do realizacji zamówienia oraz, że dysponuje osobą, która będzie odpowiadała za koordynowanie pracami.
W formularzu oferty Wykonawca oświadczy, że wszystkie osoby, wskazane powyżej, które będą wykonywały zamówienie są niekarane. Wykonawca wybrany do podpisania umowy zobowiązany będzie do przedłożenia
w/w zaświadczeń o niekaralności dla wykazanych pracowników, wydanych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Wykonawca nie może zatrudniać pracowników aktualnie zatrudnionych w ZGN Mokotów.
2. Inne określone w SIWZ.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp i spełniają warunki określone w SIWZ. Wykaz dokumentów wymaganych w postępowaniu jest określony w SIWZ. Wszelkie informacje niezbędne do złożenia oferty oraz wymagane przepisami ustawy Pzp znajdują się specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w treści ogłoszenia SIWZ).
Warunki realizacji umowy określone są w SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
kary umowne za złą jakość wykonania przedmiotu umowy20 %
czas reakcji na reklamację (termin usunięcia wad) 20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-01
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-01 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-01, 11:00, https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-08-13


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |