m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-08-18 , 11:34:02
I Zamawiający
ZamawiającyStraż Miejska m.st. Warszawy
- adresMłynarska 43/45, 01-170 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 598-68-00
- faks(0-22) 85 11 612
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.strazmiejska.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Paulina Saks
- adresStraż Miejska m.st. Warszawy, Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa
- lokalBudynek A, Wejście C
- telefon(0-22) 851 16 12
- emailpaulina.saks@strazmiejska.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychPaulina Saks
- adresStraż Miejska m.st. Warszawy, Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa
- lokalBudynek A, Wejście C
- telefon(0-22) 851 16 12
- emailpaulina.saks@strazmiejska.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaStraż Miejska m.st. Warszawy, Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa
- lokalBudynek A, Wejście C
Adres, na który należy przesyłać ofertyStraż Miejska m.st. Warszawy, Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa
- lokalBudynek A, Wejście C
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Serwisowanie i naprawy pojazdów służbowych w latach 2020-2021
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisowania i napraw pojazdów służbowych Straży Miejskiej m.st. Warszawy, rozumiane jako świadczenie kompleksowej obsługi technicznej pojazdów, wyszczególnionych w Załącznikach nr 1, 2, 3 i 4 do SIWZ,
w taki sposób, aby stan techniczny tych pojazdów nie budził zastrzeżeń oraz umożliwiał bezpieczne i bezawaryjne ich użytkowanie.

Zakres obsługi obejmuje w szczególności:
1) Wykonywanie pełnego zakresu napraw niesprawnych pojazdów w zakresie mechaniki i elektromechaniki pojazdowej.
2) Wykonywanie napraw głównych: silników, skrzyń biegów, tylnych mostów.
3) Wykonywanie napraw powstałych w wyniku dewastacji pojazdów tj. np.: wymiana zbitej szyby, wymiana lub naprawa uszkodzonego lusterka zewnętrznego, wymiana uszkodzonej opony oraz innych uszkodzonych elementów do wysokości franszyzy integralnej, wynikających z warunków ubezpieczenia, która wynosi 500 zł.
4) Wykonywanie napraw tapicerskich, boczków, podsufitki, siedzeń przednich i tylnych, w tym również stelaży siedzeń oraz wykładzin podłogowych.
5) Wykonywanie usługi kosmetyki samochodowej, w tym prania obić tapicerskich, siedzeń, wykładziny dywanowej, mycia dywaników, odkurzania, czyszczenia szyb, mycia silnika oraz podwozia pojazdu.
6) Przeprowadzenie w pojazdach Zamawiającego 2 razy w roku kalendarzowym wymiany sezonowej ogumienia w okresie lato/zima, zima/lato opon i kół w czasie uzgodnionym z Zamawiającym, w tym:
a) przeprowadzanie w trakcie każdorazowej wymiany sezonowej, weryfikacji stanu opon i felg, a w przypadku stwierdzenia ich zużycia bezzwłocznego uzupełnienia nowych opon i felg do pełnego stanu kompletów ogumienia. Uzupełnione opony i felgi muszą być fabrycznie nowe;
b) w przypadku braku możliwości zakupu jednej brakującej opony o tej samej charakterystyce, Wykonawca ma obowiązek zakupić dwie odpowiednie opony, aby stan ogumienia w pojeździe był zgodny z warunkami określonymi w przepisach ruchu drogowego.
7) Przechowywanie kół i opon Zamawiającego przez cały okres obowiązywania umowy w liczbie 332 szt. dla Zadania nr 1, 256 szt. dla Zadania nr 2, 240 szt. dla Zadania nr 3 oraz 272 szt. dla Zadania nr 4.
8) Serwisowanie ogumienia w pełnym zakresie, a w szczególności wykonywanie napraw opon i felg.
9) Przeprowadzanie badań technicznych (przeglądów rejestracyjnych) związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu.
10) Holowanie niesprawnych pojazdów przez całą dobę, siedem dni w tygodniu oraz święta do warsztatu/stacji obsługi Wykonawcy lub na parking wskazany przez Wykonawcę.
11) Uzupełnianie płynów technicznych, tj. olejów, płynów do chłodnic, do układu hamulcowego, do układu wspomagania, do spryskiwaczy oraz wszystkich innych niezbędnych do prawidłowej eksploatacji pojazdu.
12) Wykonywanie mycia nadwozia oraz czyszczenia wnętrza pojazdu po każdej naprawie z wyłączeniem naprawy kół i sezonowej wymiany ogumienia.
13) Obsługę, konserwację i naprawy wyposażenia dodatkowego w nadwoziach bazowych, tj. agregatów prądotwórczych Dometic Tec 33EV, ogrzewania Webasto, klimatyzacji dachowej Freshjet Dometic (dotyczy Zadania nr 3, tj. 5 pojazdów z poz. 48-52 z OOŚ-RKŚ z Załącznika nr 3 do SIWZ).
14) Przeprowadzanie okresowych kontrolnych przeglądów technicznych (OT) zgodnie z zakresem czynności wynikającym z zaleceń producenta danej marki pojazdu. Z uwagi na eksploatację pojazdów w warunkach miejskich Zamawiający określa częstotliwość przeglądów:
• co 15 000 km przebiegu dla pojazdów marki: Chevrolet Aveo, Peugeot Partner, Citroen Berlingo, Hyundai i20, Skoda Octavia, Opel Combo;
• co 20 000 km przebiegu dla pojazdów marki: Fiat Panda, Fiat Doblo, Ford Fusion, Hyundai ix35, Ford Focus, Ford C-max, Kia Rio, Opel Movano;
• co 25 000 km przebiegu dla pojazdów marki: Ford Transit, Ford Connect, Ford Custom;
• co 30 000 km przebiegu dla pojazdów marki: Fiat Scudo, Renault Kangoo, Renault Master, Hyundai i30
ale nie rzadziej niż raz w roku bez względu na przejechaną ilość kilometrów.

Zamawiający w odniesieniu do wszystkich pojazdów przewiduje, iż średnioroczna częstotliwość okresowych kontrolnych przeglądów technicznych (OT) powinna kształtować się na poziomie 2 przeglądów OT przypadających na każdy pojazd. Zamawiający zastrzega, iż podana częstotliwość przeglądów jest przypuszczalną prognozą i nie może być wiążąca.

W celu umożliwienia Wykonawcy sporządzenia rzetelnej kalkulacji ceny oferty Zamawiający w Załączniku nr 5 do SIWZ przedstawia średnie koszty poniesione na naprawy pojazdów, przeglądy i badania techniczne tych pojazdów w ostatnich 3 latach.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)50.11.20.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 50.11.21.00-4
71.63.12.00-2
50.11.23.00-6
50.11.81.10-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Zadanie nr 1 - Obsługa techniczna 83 pojazdów przypisanych do oddziałów: OT1, OT5, Administracja0,00
2Zadanie nr 2 – Obsługa techniczna 64 pojazdów przypisanych do oddziałów: OT2, OT3, OS-RI Pol0,00
3Zadanie nr 3 – Obsługa techniczna 60 pojazdów przypisanych do oddziałów: CSK, OT6, OOŚ0,00
4Zadanie nr 4 – Obsługa techniczna 68 pojazdów przypisanych do oddziałów: OT4, OT7, OS-RI, OS-RZ0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-09-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

W celu oceny zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca zobowiązany jest wykazać poniższe minimalne warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej, to jest: kwalifikacji zawodowych, doświadczenia oraz potencjału technicznego wykonawcy i osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

a) Warunek doświadczenia zawodowego dla zadania nr 1, 2, 3 i 4:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże dla każdego zadania odrębnie, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie usługi, z których każda z nich polegała
na obsłudze technicznej (serwisowanie i naprawa mechaniczna) flot samochodowych (taborów samochodowych) liczących min. 40 szt. pojazdów samochodowych.

Pod pojęciem flota samochodowa (tabor samochodowy) Zamawiający rozumie zespół pojazdów samochodowych, użytkowanych w ramach jednego podmiotu (przedsiębiorstwo, firma, instytucja, itp.)
Pod pojęciem jedna usługa Zamawiający rozumie jedną zrealizowaną umowę.

b)Warunek potencjału technicznego dla Zadania nr 1, 2, 3 oraz 4:
W przypadku Zadania nr 1 i Zadania nr 2 Zamawiający uzna warunek
za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje warsztatem/stacją obsługi zlokalizowanym na terenie jednej z następujących dzielnic m. st. Warszawy: BEMOWO, WOLA, OCHOTA, ŻOLIBORZ.
W przypadku Zadania nr 3 i Zadania nr 4 Zamawiający uzna warunek
za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje warsztatem/stacją obsługi zlokalizowanym na terenie jednej z następujących dzielnic m. st. Warszawy: PRAGA POŁUDNIE, PRAGA PÓŁNOC, TARGÓWEK.
Ponadto każdy z wykazanych warsztatów/stacji obsługi dla każdego zadania odrębnie musi być wyposażony w minimum:
• cztery stanowiska wyposażone w podnośniki elektryczne lub/i hydrauliczne;
• komputer diagnostyczny z oprogramowaniem umożliwiającym obsługę pojazdów samochodowych;
• stanowisko do wykonywania napraw kół pojazdu oraz wymiany sezonowej ogumienia, wyposażone w montażownię, wyważarkę;
• oprzyrządowanie do ustawiania geometrii pojazdu;
• urządzenia specjalistyczne do obsługi i naprawy klimatyzacji;
• regały przystosowane do przechowywania opon lub kół uniemożliwiające odkształcanie się boków i czoła opon, mogące przechować łącznie:
• min. 332 szt. opon lub kół w przypadku Zadania nr 1,
• min. 256 szt. opon lub kół w przypadku Zadania nr 2,
• min. 240 szt. opon lub kół w przypadku Zadania nr 3,
• min. 272 szt. opon lub kół w przypadku Zadania nr 4;
• stanowisko wyposażone w niezbędne urządzenia do mycia ciśnieniowego gorącą wodą nadwozia i podwozia pojazdu oraz do czyszczenia wnętrza pojazdu lub myjnię wyposażoną w niezbędne urządzenia do mycia ciśnieniowego gorącą wodą nadwozia i podwozia pojazdu oraz do czyszczenia wnętrza pojazdu znajdującą się na terenie warsztatu/stacji obsługi lub w bezpośrednim sąsiedztwie.

c) Warunek skierowania osób do realizacji zamówienia dla Zadania nr 1, 2, 3 oraz 4:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże dla każdego zadania odrębnie, że dysponuje co najmniej czterema osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe
w specjalności związanej z naprawami samochodów oraz mogącymi wykazać się minimum trzyletnim doświadczeniem zawodowym w zakresie naprawy samochodów. (Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał dla każdego zadania inne osoby w przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie!)

2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w Rozdziale VI pkt. 1 b) i c) niniejszej SIWZ zostaną spełnione wyłącznie jeżeli, ich spełnienie w całości wykaże przynajmniej jeden z wykonawców, który będzie bezpośrednio świadczył obsługę techniczną pojazdów. Jeśli zaś usługi będą świadczone przez więcej niż jednego z wykonawców, każdy z nich musi odrębnie wykazać, że spełnia warunek w zakresie doświadczenia zawodowego określony w pkt. 1 a).

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 1 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnej części zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia Wykonawcy, ubiegającemu się
o zamówienie odpowiedniego zasobu, czyli wskazać jego zakres, rodzaj, czas udzielenia, a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu.
Z treści dokumentu musi jasno wynikać:
- jaki jest zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
- w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
- jakiego charakteru stosunki będą łączyły Wykonawcę z innym podmiotem,
- jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

5. Zamawiający oceni, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane oraz jeśli podmioty posiadają doświadczenie, które same nabyły wykonując prace samodzielnie bądź w ramach konsorcjum.

Podstawy wykluczenia.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

1. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli wykaże brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.

2. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Wykonawca nie podlega wykluczeniu jeżeli nie zajdą przesłanki do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1, pkt. 2 oraz pkt. 4 w związku z art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
Z postepowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę:
1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1508 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, z późn. zm.).
2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
3) który, z przyczyn leżących po jego stron, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.


Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym:
1) Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej JEDZ, wypełnionego w zakresie pozwalającym na weryfikację wykonawcy pod względem spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszej SIWZ– Wykonawca może skorzystać z wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.
Instrukcja wypełniania JEDZ wg UZP stanowi załącznik nr 9 do SIWZ.

2) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Jednolite Europejskie Dokumenty zamówienia dotyczące tych podmiotów.

2. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona na podstawie kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, zobowiązany będzie na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, złożyć aktualne na dzień złożenia niżej wymienione dokumenty i oświadczenia:

1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (zgodnie z załącznikiem nr 12 do SIWZ);
b) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania Zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zgodnie z załącznikiem nr 13 do SIWZ);
c) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (zgodnie
z załącznikiem nr 14 do SIWZ).
Wykaz musi zawierać te same osoby, które Wykonawca wskazał w ofercie do oceny w kryterium oceny ofert: „doświadczenie i kwalifikacje zawodowe osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia”.

2) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
b) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (o osobie) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego (o podmiocie zbiorowym) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 21 ustawy Pzp, wystawianą nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
d) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 15 i 22 ustawy Pzp (zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ).

Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SIWZ składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Jeżeli powyższe dokumenty są sporządzone w języku obcym, Wykonawca składa je wraz z tłumaczeniem na język polski.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej (Platformie) informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacja z sesji otwarcia ofert) ma obowiązek (samodzielnie, bez wezwania), zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp przekazania zamawiającemu, na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia
z postępowania, oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

4. Zasady składania dokumentów przez Wykonawców mających siedzibę poza terytorium RP
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
a) w pkt 2.2) lit. a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) w pkt 2.2) lit. b i c – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp.
Dokumenty, o których mowa pkt 2.2) lit a, b, c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem tego terminu.
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 4.1), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
3) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu
do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2.2) lit. b i c SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt 4.1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Zasady składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp:
1) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego musi wykazać spełnianie warunków określonych w ROZDZIALE VI SIWZ, odpowiednio dla części zamówienia, na którą składa ofertę w sposób określony w ROZDZIALE VI pkt 2.
2) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego sam musi wykazać brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w ROZDZIALE VII.
3) Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4) W przypadku złożenia oferty wspólnej, w formularzu oferty pełnomocnik zaznacza w czyim imieniu występuje.
5) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
6. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
7. W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa powyżej, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
8. Wszystkie oświadczenia i dokumenty w przedmiotowym postępowaniu są składane w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy.


Inne dokumenty wymagane w postępowaniu.

Do oferty sporządzonej zgodnie z wzorem nr 4 do SIWZ, oprócz dokumentów wymienionych w Rozdziale VIII, należy załączyć:
1. Dokument potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę(-y) właściwie umocowaną(-e), jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty (np.: pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej),
2. W sytuacji złożenia oferty wspólnej do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo zgodnie z wymogami opisanymi w Rozdziale VIII pkt. 5.
3. Zobowiązanie podmiotu trzeciego w sytuacji określonej w Rozdziale VI pkt 3.
4. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie wskazania części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – wzór stanowi załącznik nr 11 do SIWZ.IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Skrócony czas oczekiwania na holowanie 10 %
Doświadczenie i kwalifikacje zawodowe osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia 30 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-09-24
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: x
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://strazmiejska-waw.logintrade.net/zapytania_email,25264,ac63ec3793010b4f6477df5e0006ca07.html
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-09-24 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-09-24, 10:30, Wydział Zamówień Publicznych Straży Miejskiej m.st. Warszawy przy ul. Sołtyka 8/10 budynek A, wejście C
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-08-13


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |