m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-08-21 , 11:42:59
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy
- adresModlińska 197, 03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 510-31-25
- faks(0-22) 51-03-189
- adres internetowyhttp://www.bialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Maciej Kazubek
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
- telefon(0-22) 4438465
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJoanna Grzybowska
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal219
- telefon(0-22) 741 72 99 wew.132
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal232
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Dostarczenie, posadzenie oraz pielęgnacja posadzonych drzew, krzewów oraz bylin na obszarze Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, w ramach nasadzeń zastępczych oraz w ramach realizacji projektów z budżetu obywatelskiego na 2020r. nr 117, 1506, 1514, 1938”.
Opis zamówienia
„Dostarczenie, posadzenie oraz pielęgnacja posadzonych drzew, krzewów oraz bylin na obszarze Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, w ramach nasadzeń zastępczych oraz w ramach realizacji projektów z budżetu obywatelskiego na 2020r. nr 117, 1506, 1514, 1938”.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Białołęka m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)77.31.00.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://zamowienia.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2023-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:393586-2020:TEXT:PL:HTML
Polska-Warszawa: Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
2020/S 162-393586
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Białołęka Krajowy numer identyfikacyjny: 1525966300036 Adres pocztowy: ul. Modlińska 197 Miejscowość: Warszawa Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa Kod pocztowy: 03-122 Państwo: Polska Osoba do kontaktów: Maciej Kazubek E-mail: BIALOLEKA.ZP@um.warszawa.pl Tel.: +48 224438465Faks: +48 223254166
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bialoleka.waw.pl
Adres profilu nabywcy: http://zamowienia.um.warszawa.pl
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zamowienia.um.warszawa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Dostarczenie, posadzenie oraz pielęgnacja posadzonych drzew, krzewów oraz bylin na obszarze dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, w ramach nasadzeń zastępczych oraz w ramach realizacji projektów z budżetu obywatelskiego na 2020 r.
Numer referencyjny: UD-II-WZP-271.43.2020.MKA/PNzAU-u
II.1.2)
Główny kod CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest: dostarczenie, posadzenie oraz pielęgnacja posadzonych drzew, krzewów oraz bylin na obszarze dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, w ramach nasadzeń zastępczych oraz w ramach realizacji projektów z budżetu obywatelskiego na 2020 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji przetargowej dostępnej na stronie http://zamowienia.um.warszawa.pl
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 922 272.00 PLN
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
77211600 Sadzenie drzew
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dzielnica Białołęka m. st. Warszawy, POLSKA.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: dostarczenie, posadzenie oraz pielęgnacja posadzonych drzew, krzewów oraz bylin na obszarze dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, w ramach nasadzeń zastępczych oraz w ramach realizacji projektów z budżetu obywatelskiego na 2020 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji przetargowej dostępnej na stronie http://zamowienia.um.warszawa.pl
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancji jakości na materiał roślinny – drzewa / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 15/12/2023
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Bankowy 3/5, POLSKA.
• Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/ Panu prawa odpowie inspektor ochrony danych w Urzędzie m. st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres:iod@um.warszawa.pl
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Nie dotyczy
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Nie dotyczy
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
a) w zakresie zdolności zawodowej (doświadczenia w realizacji) – warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich (3) trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej:
— 2 (dwa) zamówienia polegające na wykonaniu usługi sadzenia i pielęgnacji drzew o wartości nie mniejszej niż 80 000 PLN brutto każda
oraz
— 2 (dwa) zamówienia polegające na wykonaniu usługi sadzenia i pielęgnacji krzewów o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 PLN brutto każda
oraz załączy dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Uwaga: pod pojęciem zamówienia, Zamawiający rozumie (1) jedno zamówienie odpowiadające usługom sadzenia i pielęgnacji drzew o wartości nie mniejszej niż 80 000 PLN brutto oraz sadzenia i pielęgnacji krzewów o wartości nie mniejszej niż 60 000,00 PLN brutto, udzielone w ramach (1) jednej umowy. W przypadku wykonywanych usług, zrealizowana część usługi do dnia składania ofert, musi odpowiadać wartości określonej w warunku.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy muszą wykazać, że powyższy warunek spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.
b) Wykonawca wykaże się, że dysponuje lub będzie dysponować osobami: warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że osoby, które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania zamówienia publicznego, a także wykonywały czynności wyznaczone przez Zamawiającego, w zakresie co najmniej:
— 1 (jednej) osoby – pełniącej funkcję kierownika prac, posiadającą wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe: ogrodnicze, leśne, architektura krajobrazu lub o profilu terenów zielonych,
— 1 (jedna) osoby – pełniącej funkcję brygadzisty, posiadającą wykształcenie minimum średnie w specjalności ogrodnictwo lub architektura krajobrazu.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, Wykonawcy muszą wykazać, że powyższy warunek spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego. szczegółowe informacje zgodnie z pkt 8.3 SIWZ.
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/09/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 28/09/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:
Zgodnie z pkt 7 SIWZ za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie wymaga żąda od Wykonawców wniesienia wadium. Dokumenty i oświadczenia wymagane w postępowaniu zostały określone w pkt 3 SIWZ. Sposób przygotowania i złożenia oferty zgodnie z pkt 7 SIWZ. Zamiany do umowy zgodnie ze wzorem umowy – zał. nr 2 do SIWZ.
Wykonawca przed terminem zawarcia umowy musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy (zgodnie z pkt 10 SIWZ) w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska E-mail: uzp@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801 Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: PolskaE-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
17/08/2020
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Długość okresu gwarancji jakości na materiał roślinny – drzewa40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-09-28
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: nie dotyczy
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.bialoleka.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-09-28 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-09-28, 11:30, siedziba zamawiającego, sala konferencyjna.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-08-21


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |