m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-08-21 , 12:18:06
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Oczyszczania Miasta
- adresAl. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 277 04 70
- faks(0-22) 628-26-74
- e-mailprzetargi@zom.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zom.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Andrzej Steć
- adresZarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa
- lokal301
- telefon(0-22) 277-04-06
- emailstec@zom.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychBogdan Wawrzos
- adresZarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa
- lokal502
- telefon(022) 277-04-41
- emailbwawrzos@zom.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Oczyszczania Miasta, Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa
- lokal311
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Kompleksowe mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic m.st. Warszawy w sezonie zimowym i letnim w latach 2021-2024
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic m. st. Warszawy
w sezonie zimowym i letnim w latach 2021-2024.
Przedmiot zamówienia jest podzielony na XV części/rejonów:
• Część I/rejon I – Dzielnica Białołęka;
• Część II/rejon II – Dzielnice Praga Północ, Targówek;
• Część III/rejon III – Dzielnica Praga Południe;
• Część IV/rejon IV – Dzielnice Rembertów, Wawer cz. północna, Wesoła;
• Część V/rejon V – Dzielnica Wawer cz. południowa;
• Część VI/rejon VI – Dzielnice Żoliborz, Bielany;
• Część VII/rejon VII – Dzielnica Bemowo;
• Część VIII/rejon VIII – Dzielnica Wola;
• Część IX/rejon IX – Dzielnica Śródmieście cz. północna;
• Część X/rejon X – Dzielnica Śródmieście cz. południowa;
• Część XI/rejon XI – Dzielnica Ursus;
• Część XII/rejon XII – Dzielnice Włochy, Ochota;
• Część XIII/rejon XIII – Dzielnica Mokotów cz. zachodnia;
• Część XIV/rejon XIV – Dzielnice Wilanów, Mokotów cz. wschodnia;
• Część XV/rejon XV – Dzielnica Ursynów.

Zamówienie obejmuje w zależności od pory roku oraz warunków atmosferycznych wykonanie następujących prac:
1) W ramach utrzymania zimowego:
- zapobieganie i likwidowanie śliskości zimowej poprzez posypywanie i płużenie jezdni ulic
o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej, powiatowej i gminnej, po których kursuje miejska autobusowa komunikacja zbiorowa,
- sprzątanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej, w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych pozwalających na wykonanie tego typu prac i osiągnięcie wymaganego standardu,
- doczyszczenie tras utrzymania zimowego po zakończeniu sezonu zimowego, w terminach wskazanych przez Zamawiającego,
2) W ramach oczyszczania letniego:
- sprzątanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej, w Wariancie podstawowym lub w Wariancie rozszerzonym jeżeli Wykonawca w ofercie zadeklarował taki sposób realizacji prac,
- zmywanie jezdni ulic o kategorii drogi krajowej, wojewódzkiej i powiatowej.
4. Szczegółowe warunki realizacji prac oraz standardy jakościowe określają załączniki nr 1, 2 i 3 do wzoru umowy.
5. Wykaz ulic objętych pracami oraz przebieg tras określa:
1) w przypadku utrzymania zimowego - załącznik nr 5, 6, 7, 8 do wzoru umowy,
2) w przypadku oczyszczania letniego - załącznik nr 9 do wzoru umowy.
6. Ceny jednostkowe określa załącznik nr 1a do SIWZ.
7. Zakres prac określają kosztorysy stanowiące załączniki od 1/I do 1/XV do SIWZ.
8. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.
10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
11. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy:
1) polegających na powtórzeniu podobnych usług w przypadku konieczności objęcia kompleksowym mechanicznym oczyszczaniem jezdni ulic nowo wybudowanych, nie ujętych w zamówieniu podstawowym,
2) w przypadku wyczerpania się kwoty określonej w § 5 ust. 1 wzoru umowy,
3) w przypadku wygaśnięcia czasu obowiązywania umowy określonego w § 2 wzory umowy.
12. Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji polegającego na zwiększeniu wartości zamówienia maksymalnie o 25% w następujący sposób:
1) w ramach utrzymania zimowego poprzez dodanie dodatkowych odcinków ulic, na których uruchomiono lub zmodyfikowano trasę komunikacji zbiorowej,
2) w ramach oczyszczania letniego poprzez zwiększenie liczby akcji oczyszczania sprzątania lub zmywania.
Zlecanie prac będących przedmiotem opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczenie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od umowy następować będzie na analogicznych zasadach jak w przypadku prac określonych w zamówieniu podstawowym.


UWAGA : Zostały wprowadzone zmiany w SIWZ oraz ogłoszeniu. Szczegółowe informacje o zmianach zostały zamieszczone na stronie Zarządu, link do zmian: http://www.zom.waw.pl/zamowienia-publiczne/aktualne-postepowania/131
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)90.62.00.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.61.00.00-6


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1• Część I/rejon I – Dzielnica Białołęka420000,00
2• Część II/rejon II – Dzielnice Praga Północ, Targówek330000,00
3• Część III/rejon III – Dzielnica Praga Południe330000,00
4• Część IV/rejon IV – Dzielnice Rembertów, Wawer cz. północna, Wesoła260000260000,00
5• Część V/rejon V – Dzielnica Wawer cz. południowa290000,00
6• Część VI/rejon VI – Dzielnice Żoliborz, Bielany360000,00
7• Część VII/rejon VII – Dzielnica Bemowo190000,00
8• Część VIII/rejon VIII – Dzielnica Wola240000,00
9• Część IX/rejon IX – Dzielnica Śródmieście cz. północna340000,00
10• Część X/rejon X – Dzielnica Śródmieście cz. południowa270000,00
11• Część XI/rejon XI – Dzielnica Ursus250000,00
12• Część XII/rejon XII – Dzielnice Włochy, Ochota300000,00
13• Część XIII/rejon XIII – Dzielnica Mokotów cz. zachodnia290000,00
14• Część XIV/rejon XIV – Dzielnice Wilanów, Mokotów cz. wschodnia340000,00
15• Część XV/rejon XV – Dzielnica Ursynów270000,00
Razem 4480000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2021-05-01, data zakończenia: 2024-04-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium4480000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu:
a) na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 ustawy Pzp;
b) na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp -„który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania”;
c) oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp – „który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności”.
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:
Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że:
posiada wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn.zm.) w zakresie transportu odpadów komunalnych (minimum kod 20 03 01).
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, uprawnienie o którym mowa w ust. 1 pkt 2) powinien posiadać jeden z wykonawców, z zastrzeżeniem, że będzie on realizował prace, których dot. wymagane uprawnienie.
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualny na dzień składania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
Uwaga: W jednolitym europejskim dokumencie zamówienia w ”części IV: Kryteria kwalifikacji” zamawiający wymaga, aby wykonawca ograniczył się do wypełnienia sekcji α: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”. Właściwej (dowodowej) weryfikacji spełnienia, określonego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu zamawiający dokona w oparciu o stosowne dokumenty złożone przez wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie zamawiającego.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, o którym mowa w rozdz. VI. 1 niniejszej składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
1) Potwierdzenia wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) prowadzonym przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797 z późn.zm.) w zakresie transportu odpadów komunalnych (minimum kod 20 03 01) – informacja o nadaniu numeru w systemie BDO.
2) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
5) Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
6) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
a) w pkt 2)
 składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 2, składa dokument o którym mowa w pkt 6 lit a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) w pkt 3)-4)
 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, prześle zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 3 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej:
 Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu;
 składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pomocą poczty elektronicznej, e-mail przetargi@zom.waw.pl.
1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ;
2) wypełniony formularz „Cen jednostkowych” – załącznik 1a do SIWZ;
3) wypełniony „Kosztorys” o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1/I -1/XV, w zależności od części na jakie składana jest oferta;
4) oświadczenie własne wykonawcy „Jednolity Europejski Dokument Zamówienia” o treści zgodnej z załącznikiem nr 2 do SIWZ;
5) oświadczenie (JEDZ) wymienione w rozdziale VI. 2 niniejszej SIWZ (o ile dotyczy);
6) potwierdzenie wniesienia wadium;
7) w przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale;
8) pełnomocnictwo do udziału w aukcji elektronicznej – w przypadku, gdy takie upoważnienie nie wynika z innych dokumentów załączonych do oferty.

Ochrona danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.)), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Oczyszczania Miasta
z siedzibą w Warszawie adres: Al. Jerozolimskie 11/19, 00-508 Warszawa, (nr tel. (22) 277 04 00, e-mail: zom@zom.waw.pl).
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych z którym można skontaktować się: tel. 22 277 04 26, email: iod@zom.waw.pl lub osobiście w pok. 310;
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZOM/KP/8/20 pod nazwą „Kompleksowe mechaniczne oczyszczanie jezdni ulic m.st Warszawy w sezonie zimowym i letnim w latach 2021-2024” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dalej „ustawa Pzp”;
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy oraz okres zgodny z przepisami o archiwizacji dokumentów;
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. Posiadają Państwo:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Państwa danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
9. Nie przysługuje Państwu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
aspekt środowiskowy - max do 30% w zależności od rejonu- szczegóły w siwz30 %
aspekt społeczny realizacji przedmiotu zamówienia - szczegóły w siwz5 %
aspekt jakościowy - szczegóły w siwz5 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-02-15
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zom.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-02-15 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-02-15, 10:00, sla 106
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-08-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |