m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-08-26 , 12:20:54
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
- adresIrysowa 19, 02-660 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 853-57-56
- faks(0-22) 849-47-12
- e-mailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Edyta Partyn-Oknińska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
- telefon(0-22) 549-37-27
- emailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Sprzedaż i dostarczanie ciepła do budynków, stanowiących własność m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostarczanie ciepła do budynków, stanowiących własność m. st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawteren ZGN Mokotów
Główny przedmiot (CPV)09.30.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2023-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium35000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I.2.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
– nie podlegają wykluczeniu;
– spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Ad. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
W celu wykazania spełnienia warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Wykonawca winien wykazać się posiadaniem aktualnych dokumentów potwierdzających uprawnienia wykonawcy do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - dotyczy wszystkich wykonawców, podwykonawców oraz innych podmiotów uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.
Ad. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Nie dotyczy w przedmiotowym postępowaniu.
Ad. zdolności technicznej lub zawodowej:
Nie dotyczy w przedmiotowym postępowaniu.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
2.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 ustawy, a taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konsorcjum jest zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak wykonawcy występujący samodzielnie przy czym w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki zostaną spełnione wyłącznie wtedy gdy obaj Wykonawcy będą posiadali uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
2.2. Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składających ofertę wspólną musi wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i że nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–23 i ust. 5 ustawy. W tym celu każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) wypełnia dokument JEDZ.
2.3. Każdy z uczestników oferty wspólnej indywidualnie przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy.
2.4. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Zamawiający wymaga, aby Konsorcjant, na podstawie zdolności którego Konsorcjum spełnia warunek posiadania zdolności , wykonywał usługi objęte przedmiotem zamówienia.
2.5. W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy solidarnie odpowiadać będą za wykonanie zamówienia.
Dokumenty dotyczące Wykonawcy (każdego członka konsorcjum) należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę bądź osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie, bądź umowie konsorcjum.
2.6. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.
2.7. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
2.8. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w SIWZ, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
2.8.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
2.8.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–23 i ust. 5 ustawy.
2.8.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2.8.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
2.8.5. Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 2.6. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczania, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami;
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.
3. Podstawy wykluczenia:
3.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na zasadach określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 ustawy.
3.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
3.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy.
3.4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
3.5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

I.3. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA I INNYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU - SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ:
1. Formularz Oferty na Załączniku nr 2 do SIWZ oraz w formularz kalkulacji ceny realizacji zamówienia na załączniku nr 1 do formularza oferty Wykonawca składa w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formę reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie
2. Dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniężnej, a dopuszczalnej zgodnie z zapisami SIWZ - należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.
3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
JEDZ obejmuje formalne oświadczenie Wykonawcy stwierdzające, że odpowiednia podstawa wykluczenia nie ma zastosowania lub, że odpowiednie kryterium kwalifikacji jest spełnione, a także zawiera istotne informacje wymagane przez Zamawiającego.
Formularz JEDZ wypełnia i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawca.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie odrębny formularz JEDZ wypełnia i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym każdy z Wykonawców.
JEDZ ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. W takim przypadku w formularzu JEDZ w zakresie Części II (informacje dot. Wykonawcy) sekcja A należy wpisać własne dane identyfikacyjne.
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów odrębny formularz JEDZ. Podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wypełnia część II sekcja A i B, część III (podstawy wykluczenia) oraz część IV (kryteria kwalifikacji) w zakresie, w jakim Wykonawca będzie polegał na zasobach danego podmiotu trzeciego.
Zamawiający nie wymaga przedstawienia formularza JEDZ przez podwykonawców, na których zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) - jest możliwy do pobrania z systemu w sposób określony w Instrukcji korzystania z systemu, dostępnej pod adresem: https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.
Szczegółowe zasady wypełniania JEDZ zostały określone w instrukcji jego wypełniania zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
Dokument JEDZ Wykonawca wraz z ofertą składa w systemie w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu JEDZ w formacie XML.
4. dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej).
5. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy)- w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.
6. Informacja w przypadku zastosowania przez wykonawcę innej niż 23 % stawki podatku od towarów i usług - należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.
7. Dowody, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą - należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem,
8. Oświadczenie Wykonawcy zawierające informację, czy złożona oferta będzie powodowała powstanie obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, a jeżeli tak, to udzielenie informacji w zakresie określonym w art. 91 ust. 3a ustawy należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego - zgodnie z dyspozycją pkt. I.1.10 SIWZ.
9. w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów dokument - oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów - na załączniku nr 2 do formularza oferty- potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
Powyższy dokument, powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
9.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
9.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
9.3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu udostępniającego zasoby zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
czas reakcji na sprawdenie prawidłowosci wskazań układu pomiarowo rozliczeniowego w miejscu instalacji 32 %
społeczne aspekty realizacji zamówienia7 %
wydłuzenie terminu płatności 1 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-05
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-05 godzina 13:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-05, 14:00, pok.34 siedziba zamawiajacego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-08-21


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |