m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-08-26 , 15:16:30
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
- adresIrysowa 19, 02-660 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 853-57-56
- faks(0-22) 849-47-12
- e-mailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marzenna Niecikowska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
- telefon(0-22) 549 37 27
- emailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarzenna Niecikowska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
- telefon(0-22) 549 37 27
- emailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonywanie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach przyległych do tych nieruchomości, administrowanych przez ZGN w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach przyległych do tych nieruchomości, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, znajdujących się w VI rejonach administracyjnych. Pełen opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Wykonawca ma zatrudniać na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące zamówienie w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks pracy.
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawteren Dzielnicy Moktów m. st. Warszawy.
Główny przedmiot (CPV)90.91.12.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Rejon I17350,00
2Rejon II 17260,00
3Rejon III9510,00
4Rejon IV6470,00
5Rejon V10970,00
6Rejon VI12430,00
Razem 73990,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2021-01-01, data zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium73990,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu wykazania spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien wykazać się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokość sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 100 000,00 PLN.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki zostaną spełnione wyłącznie wtedy gdy jeden z Wykonawców będzie posiadał polisę w pełnej wysokości sumy gwarancyjnej wymaganej przez Zamawiającego.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
A. wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje (w ramach umowy lub umów) co najmniej 2 usługi polegające na sprzątaniu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej lub podobnych oraz terenów zewnętrznych,
np.:podwórek, ciągów pieszo-jezdnych, terenów zielonych, takich jak np.: skwery, parki, zieleńce lub podobne przez okres co najmniej 12 miesięcy, których wartość brutto w ciągu ww. 12 miesięcy nie będzie mniejsza niż:
— rejon I: 650 000,00 PLN,
— rejon II: 700 000,00 PLN,
— rejon III: 330 000,00 PLN,
— rejon IV: 210 000,00 PLN,
— rejon V: 410 000,00 PLN,
— rejon VI: 430 000,00 PLN.
(w przypadku wykazania doświadczenia usługami wykonywanymi Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania ofert, wykonanie części usług przez okres co najmniej 12 miesięcy o wartości brutto w ciągu ww. 12 miesięcy nie mniejszej niż:
— rejon I: 650 000,00 PLN,
— rejon II: 700 000,00 PLN,
— rejon III: 330 000,00 PLN,
— rejon IV: 210 000,00 PLN,
— rejon V: 410 000,00 PLN,
— rejon VI: 430 000,00 PLN.
Wykonawca może udokumentować wykonanie usług na wyżej wymienione kwoty osobno dla każdego rejonu lub łącznie dla wszystkich rejonów, na które składa oferty;
B. dysponuje osobami do wykonania zamówienia, tj. dysponuje dla każdego rejonu, dla którego składa ofertę częściową, co najmniej:
a) 7 osobami dla wykonania zamówienia dla rejonu I;
b) 7 osobami dla wykonania zamówienia dla rejonu II;
c) 5 osobami dla wykonania zamówienia dla rejonu III;
d) 5 osobami dla wykonania zamówienia dla rejonu IV;
e) 7 osobami dla wykonania zamówienia dla rejonu V;
f) 7 osobami dla wykonania zamówienia dla rejonu VI;
zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z 26.6.1974 – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.).
W przypadku, gdy Wykonawca składać będzie kilka ofert częściowych dla wykonania każdej części zamówienia musi dysponować innymi osobami. Wykonawca nie może zatrudniać pracowników aktualnie zatrudnionych w ZGN Mokotów.
Wykaz osób należy złożyć odrębnie dla każdej części zamówienia;
C. dysponuje osobami do wykonania zamówienia, tj. dysponuje dla każdego rejonu, dla którego składa ofertę częściową, co najmniej jedną osobą, która będzie odpowiadała za kierowanie i koordynowanie prac.
W przypadku, gdy Wykonawca składać będzie kilka ofert częściowych, dla wykonania każdej części zamówienia musi dysponować innymi osobami do kierowania i koordynowania prac.
Wykonawca nie może zatrudniać pracowników aktualnie zatrudnionych w ZGN Mokotów.
Wykaz osób należy złożyć odrębnie dla każdej części zamówienia.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki zostaną spełnione wyłącznie wtedy, gdy jeden z Wykonawców wykaże się wykonaniem usług wymaganych w pkt A samodzielnie. Za spełnienie warunku nie będzie uznane wykazanie, że np. „Wykonawca A” wykonał część wymaganych usług i „Wykonawca B” wykonał część wymaganych usług.

Warunki realizacji umowy zawarte są w SIWZ (rozdział II). Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści umowy.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp i spełniają warunki określone w SIWZ. Wykaz dokumentów wymaganych w postępowaniu jest określony w SIWZ. Wszelkie informacje niezbędne do złożenia oferty oraz wymagane przepisami ustawy Pzp znajdują się Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
czas reakcji na reklamację 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-05
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-05 godzina 08:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-05, 09:00, https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-08-26


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |