m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-08-26 , 15:17:05
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
- adresIrysowa 19, 02-660 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 853-57-56
- faks(0-22) 849-47-12
- e-mailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marzenna Niecikowska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
- telefon(0-22) 549 37 27
- emailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarzenna Niecikowska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
- telefon(0-22) 549 37 27
- emailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonywanie usług w zakresie pielęgnacji drzewostanu i skupin krzewów oraz usuwania drzew i krzewów na terenach m. st. Warszawy znajdujących się w zarządzaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami.
Opis zamówienia
Przedmiot zamówienia składa się z 3 części (rejonów):
— rejon I – teren DOM Wierzbno i DOM Służewiec,
— rejon II – teren DOM Wiśniowa i DOM Madalińskiego,
— rejon III – teren DOM Polkowska i DOM Konduktorska.
W ramach każdej części zamówienia (rejonu) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania usług w zakresie pielęgnacji drzewostanu oraz usuwania drzew i krzewów na terenach m. st. Warszawy znajdujących się w zarządzaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień podobnych zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Wykonawca ma zatrudniać na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące zamówienie w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Pracy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawteren Dzielnicy Moktów m. st. Warszawy.
Główny przedmiot (CPV)77.21.15.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttps://aukcje.um.warszawa.pl
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Rejon I5700,00
2Rejon II5700,00
3Rejon III5700,00
Razem 17100,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2021-01-01, data zakończenia: 2022-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium17100,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
W celu wykazania spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien wykazać się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokość sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 100 000,00 PLN.
W celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien wykazać, że:
A. wykonał należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje (w ramach umowy lub umów) – co najmniej 3 usługi (w ramach umów) – prace polegające na wykonywaniu usług pielęgnacji drzewostanu i usuwania drzew i krzewów na terenach budownictwa wielorodzinnego i lub terenach miejskich o łącznej wartości rocznej w jednym z ww. lat nie mniejszej niż:
A.1. dla I rejonu – 200 000 brutto (rocznie),
A.2 dla II rejonu – 200 000 brutto (rocznie),
A.3. dla III rejonu – 200 000 brutto (rocznie),
W przypadku wykazania doświadczenia usługami wykonywanymi Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania ofert wykonanie części usług dla ww. usług o wartości, co najmniej: dla rejonu pierwszego 200 000,00 PLN brutto, dla rejonu drugiego 200 000,00 PLN brutto, dla rejonu trzeciego 200 000,00 PLN brutto;
B. dysponuje osobami do wykonania zamówienia, tj. że dysponuje osobami z doświadczeniem i kwalifikacjami w wykonywaniu prac odpowiadających rodzajem przedmiotowi zamówienia, z którego wynikać będzie, że Wykonawca dysponuje do wykonania zamówienia pracownikami fizycznymi, przeszkolonymi w zakresie robót ogrodniczych i pielęgnacji zieleni wysokiej – drzewostanu i krzewów, z doświadczeniem i kwalifikacjami w wykonywaniu usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.);
C. dysponuje osobami do wykonania zamówienia, tj. dysponuje osobą, która będzie odpowiadała za kierowanie pracami w zakresie prac w drzewostanie - posiadającą odpowiednie wykształcenie techniczne w zakresie prac w drzewostanie i wykształcenie techniczne w zakresie ogrodnika terenów zieleni i posiadającą minimum 12 miesięczną praktykę zawodowa przy pielęgnacji drzewostanu i usuwania drzew i krzewów. Wykaz osób należy złożyć odrębnie dla każdej części zamówienia, dla której składania jest oferta częściowa.
Pełny wykaz warunków, dokumentów i oświadczeń Wykonawcy znajduje się w SIWZ.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 5 ustawy Pzp i spełniają warunki określone w SIWZ. Wykaz dokumentów wymaganych w postępowaniu jest określony w SIWZ. Wszelkie informacje niezbędne do złożenia oferty oraz wymagane przepisami ustawy Pzp znajdują się specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w treści ogłoszenia SIWZ).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
czas przystąpienia do zabezpieczenia miejsca objętego zagrożeniem i przystąpienia do usuwania zagrożenia 20 %
praktyka zawodowa kierownika prac przy pielęgnacji drzewostanu i usuwania drzew i krzewów 20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-09-28
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-09-28 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-09-28, 11:00, https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-08-21


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |