m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-08-26 , 15:42:43
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Sławomir Wyszyński
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 44 314 36
- emailswyszynski@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup usługi najmu urządzeń kopertujących wraz z ich serwisem w okresie procesu wysyłania decyzji ws. podatku od nieruchomości na potrzeby Centrum Obsługi Podatnika w 2021 r.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi najmu urządzeń kopertujących wraz z ich serwisem w okresie realizacji procesu wysyłania decyzji ws. podatku od nieruchomości na potrzeby Centrum Obsługi Podatnika w 2021 r.
2. Wartość szacunkowa udzielanego zamówienia wynosi 370 000,00 zł(brutto 455 100,00 zł).
3. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na numer postępowania:ZP/SW/271/II-118/20.
4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, w trybie przetargu nieograniczonego.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)30.13.00.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-06-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o
ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 12.2.1. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający
uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie należycie zrealizowali co
najmniej 2 zamówienia w zakresie najmu lub dostawy oraz serwisowania sprzętu kopertującego o
szybkości pozwalającej zakopertować w ciągu 8 godzin pracy min. 8000 szt. przesyłek
kilkukartkowych, pakowanych z wykorzystaniem kodów OMR.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
Zgodnie z par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016 r., poz.
1126 ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów: a) informacji z
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument musi
zostać przekazany w sposób wskazany przez Zamawiającego w piśmie stanowiącym wezwanie do
złożenia dokumentów w jednej z poniższych form: – oryginału w postaci dokumentu
elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wystawcy dokumentu, lub – elektronicznej kopii
dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania zgodnie z formą
reprezentacji podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, określoną w
dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. b)
oświadczenia podmiotu o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentu
potwierdzającego dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. c) oświadczenia
podmiotu o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o
zamówienia publiczne.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1
USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu: a) Wykaz usług – zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wg wzoru
określonego w Załączniku nr 6 do SIWZ na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt
12.2.1. SIWZ;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Ofertę składa się w postaci elektronicznej w systemie pod adresem wskazanym w pkt 5.2. SIWZ,
w terminie wskazanym w pkt 26 SIWZ. Złożenie oferty odbywa się poprzez: 1.1. wypełnienie
zdefiniowanego przez Zamawiającego w systemie Formularza oferty – zakres danych
wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony w pkt. 21 i 24 SIWZ - oraz
podpisanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji,
określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej, lub innym
dokumencie; 1.2. załączenie do oferty w systemie następujących oświadczeń i dokumentów w
postaci plików: a) oryginału, w postaci dokumentu elektronicznego, oświadczenia Wykonawcy
stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
(sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ), podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla
formy organizacyjnej; b) oryginału, w postaci dokumentu elektronicznego, oświadczenia
Wykonawcy stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu
(sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ), podpisanego kwalifikowanym
podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla
formy organizacyjnej; c) oświadczenia Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części
zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm
podwykonawców, lub informacją o samodzielnym wykonaniu zamówienia (sporządzonego wg
wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ), Oświadczenie może zostać załączone do oferty w:
– oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy
organizacyjnej lub innym dokumencie, lub – elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za
zgodność z oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji,
określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
d) W przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie
rejestrowym Wykonawcy, dokumentu (np. pełnomocnictwa) potwierdzającego, że oferta została
złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa
może zostać załączony do oferty w: – oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym
właściwym dla formy organizacyjnej, lub – elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
osoby posiadającej uprawnienia notariusza. e) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje
stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokumentu zawierającego dowody, o których mowa w
pkt. 17 SIWZ. Powyższy dokument może zostać załączony do oferty w: – oryginale w postaci
dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji,
określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie,
lub – elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym
właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. f) W przypadku, gdy Wykonawca
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – dokument potwierdzający, że realizując
zamówienie, Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w
szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w
szczególności: • zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu • sposobu
wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia • zakresu
i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia • czy podmiot, na zdolnościach
którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub
usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).
Dokument może zostać załączony do oferty w: – oryginale w postaci dokumentu elektronicznego
podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych
do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji
polega Wykonawca, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej
lub innym dokumencie, lub – elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z
oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji podmiotu, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, określoną w dokumencie rejestrowym
właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-09-09
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=68435
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-09-09 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-09-09, 11:30, Zamawiający rozpocznie sesję otwierania ofert złożonych w systemie, w dniu 09.09.2020r. o godzinie 11.30
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-08-26


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |