m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-08-28 , 12:19:56
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursus m.st. Warszawy
- adresPlac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-61-00
- faks(0-22) 443-60-11
- e-mailursus.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.ursus.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Paluszek
- adresDzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa
- lokal122
- telefon(0-22) 443-61-99
- emailjpaluszek@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJolanta Paluszek
- adresDzielnica Ursus m.st. Warszawy, Plac Czerwca 1976 Roku 1, 02-495 Warszawa
- lokal122
- telefon(0-22) 443-61-99
- emailjpaluszek@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ursus m.st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl; www.ursus.warszawa.pl
- lokal
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ursus m.st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl; www.ursus.warszawa.pl
- lokal
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zadanie 5: pielęgnacja i utrzymanie pasów drogowych ulic pozostających w zarządzie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od 1.1.2021 do 31.10.2022.
Opis zamówienia
Utrzymanie zieleni miejskiej oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Zadanie 5: pielęgnacja i utrzymanie pasów drogowych ulic pozostających w zarządzie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy w okresie od 1.1.2021 do 31.10.2022.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawpasy drogowe ulic pozostających w zarządzie dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)77.34.20.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.51.13.00-5
77.30.00.00-3
77.21.14.00-6
77.31.00.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2021-01-01, data zakończenia: 2022-10-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium150000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na utrzymaniu, pielęgnacji zieleni, sprzątaniu terenu o powierzchni nie mniejszej niż 80 000 m2.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dowody złożone przez wykonawcę w ofercie na wezwanie Zamawiającego.
Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że osoby, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialne za realizację przedmiotu zamówienia będą posiadały kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonywania przedmiotowego zamówienia, a także wykonywały czynności wyznaczone przez Zamawiającego, w zakresie co najmniej:
a) kierownik ds. utrzymania terenów zieleni z zaświadczeniem kwalifikacyjnym. Minimum jedna osoba, która ukończyła kurs organizowany przez branżowe stowarzyszenia naukowo-techniczne, np. NOT (Naczelna Organizacja techniczna), SITO (Stowarzyszenie Inżynierów i techników Ogrodnictwa), EFPF (Europejska Federacja Profesjonalnych Florystów) oraz inne organizacje prowadzące kursy i szkolenia w zakresie pielęgnacji terenów zieleni, zakończone egzaminem, na podstawie których wydają zaświadczenie kwalifikacyjne „inspektora nadzoru terenów zieleni” oraz posiadającą minimum średnie wykształcenie w specjalności ogrodnictwo lub architektura krajobrazu w nadzorze nad utrzymaniem zieleni miejskiej, której to osobie zamierza powierzyć funkcję kierownika ds. utrzymania terenów zieleni;
b) kierowca – prawo jazdy kategorii B – minimum 1 osoba;
c) pracownicy fizyczni do utrzymania terenów zieleni, ciągów pieszych – minimum 6 osób.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez wykonawcę w ofercie na wezwanie Zamawiającego.

II. Dokumenty wymagane w postępowaniu od wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona;

1. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w wyznaczonym nie krótszym jednak niż 10 dni terminie do złożenia, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP.

2. Na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, na wezwanie zamawiającego wykonawca, żąda złożenia następujących aktualnych dokumentów i oświadczeń, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1;

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń;
2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, w odniesieniu do tych podmiotów zamawiający żąda następujących aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń;

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń;
2) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
3) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

UWAGA!
Wykonawca, który w momencie składania oferty opiera się jedynie na własnych zdolnościach, nie jest uprawniony do powoływania się na zdolności podmiotów trzecich w ramach wyjaśnień i uzupełniania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

4. Na wezwanie zamawiającego, wykonawca będzie zobowiązany w postępowaniu złożyć dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP w zakresie;

1) wykazu usług, wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, powierzchni, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. Wykaz sporządzony według wzoru formularza – stanowiącego załącznik nr 10 do S.I.W.Z.

1) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz sporządzony według wzoru formularza – stanowiącego załącznik nr 11 do S.I.W.Z.,

5. Inne dokumenty wymagane w postępowaniu, nie wymienione w części IV pkt II ppkt. 2-4 S.I.W.Z :

1) Formularz Oferty, sporządzony według wzoru – stanowiącego załącznik nr 4 do S.I.W.Z.;
2) Formularz Cenowy, sporządzony według wzoru – stanowiącego załącznik nr 5 do S.I.W.Z.;
3) Wadium wnoszone w jednej lub kilku dopuszczalnych formach – dla wadium wnoszonego w pieniądzu uznanie rachunku bankowego przez bank zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (data i godzina), dla wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna – złożenie razem z ofertą na platformie zakupowej zamawiającego (data i godzina).
4) Zobowiązanie podmiotu do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, na zdolnościach lub sytuacji, którego wykonawca będzie polegał lub innych dokumentów lub oświadczeń w przypadku realizacji zamówienia lub części zamówienia przy użyciu innych podmiotów. Sporządzone według wzoru formularza – stanowiącego załącznik nr 9 do S.I.W.Z. Na podstawie zobowiązania lub innych dokumentów lub oświadczeń, zamawiający dokona oceny, czy wykonawca będzie dysponował tymi zasobami w stopniu niezbędnym do należytego wykonania zamówienia publicznego oraz oceni, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
d) czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, realizują usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas koszenia trawników (T)20 %
Okres gwarancji jakości na materiał roślinny (G)20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-09-30
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ursus.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-09-30 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Do dnia 2020-11-28
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-09-30, 10:30, pokój 122, platforma zakupowa zamawiajacego Marketplanet OnePlace
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-08-28


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |