m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-08-28 , 16:10:01
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Justyna Żywicka
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal302
- telefon(0-22) 443 14 39
- emailjzywicka@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przeprowadzenie diagnozy potencjału gospodarczego aglomeracji warszawskiej i wytypowanie obszarów doskonałości gospodarczej
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie diagnozy potencjału gospodarczego aglomeracji warszawskiej i wytypowanie obszarów doskonałości gospodarczej.
2. Zamówienie w zakresie szczegółowym obejmuje wykonanie diagnozy z użyciem metod foresightowych potencjału gospodarczego aglomeracji warszawskiej, rozumianej jako Warszawski Obszar Funkcjonalny (WOF), w kontekście prognozowanej do 2040 roku sytuacji gospodarczej i globalnych trendów ekonomicznych. W wyniku analizy Zamawiający wytypuje kluczowe przyszłościowe obszary doskonałości gospodarczej WOF. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) określony został w Załączniku nr 1 do wzoru umowy-
Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 SIWZ
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, województwo mazowieckie
Główny przedmiot (CPV)79.40.00.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-02
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna
Wykonawcę, który: 1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał usługi polegające na
sporządzeniu, co najmniej trzech dokumentów będących strategiami, programami lub planami rozwoju
gospodarczego, zawierającego rozwiązania odnoszące się do zagadnień, takich jak: rozwój
przedsiębiorczości, wspieranie innowacyjności, współpraca JST ze strefą nauki, biznesu, przyciąganie
talentów, przyciąganie inwestorów, marketing miasta. 2. Dysponuje osobami, które skierują do
realizacji zamówienia - minimum: a) Kierownikiem projektu: 1 osoba, posiadającym doświadczenie w
zrealizowaniu minimum 1 projektu, o którym mowa w pkt. 24.3.2 niniejszej SIWZ, w kryterium
szczegółowym K3.1. b) Specjalistami ds. Badań i Analiz: 2 osoby, z których każda posiada
doświadczenie w zrealizowaniu minimum 1 projektu, o którym mowa w pkt. 24.3.2 niniejszej SIWZ w
kryterium szczegółowym K3.2.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena30 %
Koncepcja realizacji przedmiotu zamówienia40 %
Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia30 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-09-09
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=68456
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-09-09 godzina 13:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-09-09, 13:30, Otwarcie ofert odbywa się online
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-08-28


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |