m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-08-31 , 11:02:53
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Mokotów m.st. Warszawy
- adresRakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 44-36-252
- faks
- e-mailmokotow.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.mokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Dariusz Pełka
- adresDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
- telefon(0-22) 44 36 251
- emaildpelka@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychPiotr Wiśniewski
- adresDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal417
- telefon(0-22)4436362
- emailpwisniewski@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalWZP
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalWZP
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie pielęgnacji i wycinki drzewostanu rosnącego w pasach drogowych ulic gminnych, dróg wewnętrznych i na zieleńcach na terenie Dzielnicy Mokotów
Opis zamówienia
Zamówienie obejmuje następujące zakresy prac:
1. cięcie drzew zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018 r. poz. 142, z późn. zm.) (pomiar obwodu pnia mierzony na wysokości 130 cm od poziomu gruntu);
2. wycinkę drzew (pomiar obwodu pnia mierzony na wysokości 130 cm od poziomu gruntu zgodny z decyzją);
3. frezowanie karp po wyciętych drzewach 20 cm poniżej poziomu gruntu – w zależności od istniejących warunków, wyrównaniu powierzchni trawnika lub misy oraz uzupełnienie ziemią urodzajną (pomiar obwodu pnia mierzony na wysokości 5 cm od poziomu gruntu);
4. usuwanie karp drzew po wywrotach lub wycinkach polegające na usunięciu części nadziemnej i podziemnej pnia drzewa oraz uzupełnienie ziemią urodzajną z zagęszczeniem (pomiar obwodu pnia mierzony na wysokości 5 cm od poziomu gruntu);
5. usuwanie odrostów drzew;
6. wywóz połamanych konarów, wiatrołomów.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Mokotów
Główny przedmiot (CPV)77.21.14.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 77.21.15.00-7


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://zamowienia.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-10-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium3000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na potwierdzenie zdolności zawodowej:
- w zakresie doświadczenia wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali lub wykonują co najmniej jedną usługę o wartości nie mniejszej niż 120 000 zł brutto, polegającą na pielęgnacji i wycince drzew.
W przypadku, gdy przedmiotem wykazanej usługi są świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza się wykazanie usługi wykonanej (zakończonej), lub wykonywanej. W przypadku wykazania usługi wykonywanej - faktycznie wykonana część usługi musi wypełniać wymogi określone przez zamawiającego.
- w zakresie kwalifikacji zawodowych - wykażą osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia spełniające niżej określone wymagania:
Osoba do kierowania pracami (jedna osoba), która spełnia wymagania określone w art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.).
Art. 37b ust. 1 Pracami konserwatorskimi oraz pracami restauratorskimi, prowadzonymi przy zabytkach będących parkami wpisanymi do rejestru albo innego rodzaju zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru kieruje osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, których program obejmuje zajęcia lub grupy zajęć umożliwiające nabycie wiedzy i umiejętności w tym zakresie, oraz która po rozpoczęciu studiów drugiego stopnia lub po zaliczeniu szóstego semestru jednolitych studiów magisterskich, przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich prowadzonych przy tego rodzaju zabytkach wpisanych do rejestru, lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury.
Osoby wykonujące cięcia drzew (trzy osoby), które spełniają wymagania określone w art. 37b ust. 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2018 r., poz. 2067 z późn. zm.).
Art. 37b ust. 3 Prace o charakterze technicznym w zakresie, o którym mowa w ust. 1, samodzielnie wykonuje osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni, albo przez co najmniej 9 miesięcy brała udział w tego rodzaju pracach prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru lub była zatrudniona przy tych pracach w muzeum będącym instytucją kultury.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki wykonawcy mogą spełniać łącznie.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu, podmiot udostępniający zasób zobowiązany będzie zrealizować usługi, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).

III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA I INNYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU - SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ
1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)

JEDZ obejmuje formalne oświadczenie Wykonawcy stwierdzające, że odpowiednia podstawa wykluczenia nie ma zastosowania lub, że odpowiednie kryterium kwalifikacji jest spełnione, a także zawiera istotne informacje wymagane przez Zamawiającego.
Formularz JEDZ wypełnia i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wykonawca – wzór druku załącznik nr 2 do SIWZ.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie odrębny formularz JEDZ wypełnia i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym każdy z Wykonawców.
JEDZ ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia. W takim przypadku w formularzu JEDZ w zakresie Części II (informacje dot. Wykonawcy) sekcja A należy wpisać własne dane identyfikacyjne.
W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wypełniony i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdy z tych podmiotów odrębny formularz JEDZ. Podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wypełnia część II sekcja A i B, część III (podstawy wykluczenia) oraz część IV (kryteria kwalifikacji) w zakresie, w jakim Wykonawca będzie polegał na zasobach danego podmiotu trzeciego.
Zamawiający nie wymaga przedstawienia formularza JEDZ przez podwykonawców, na których zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – jest możliwy do pobrania z systemu w sposób określony w Instrukcji korzystania z systemu, dostępnej pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl w zakładce „Regulacje i procedury procesu zakupowego”.
Szczegółowe zasady wypełniania JEDZ zostały określone w instrukcji jego wypełniania zamieszczonej przez Urząd Zamówień Publicznych na stronie internetowej pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf
Dokument JEDZ Wykonawca wraz z ofertą składa w systemie w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
Zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu JEDZ w formacie XML.
2. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innego podmiotu, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tego podmiotu w szczególności składa pisemne zobowiązanie tego podmiotu, oddających do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego (wzór druku załącznik nr 4 do SIWZ).
Zamawiający wymaga, aby składany dokument w szczególności zawierał informacje dotyczące:
 zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
 zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
3. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy).
4. Formularz cenowy ofertowy (wzór druku załącznik nr 3 do SIWZ) Wykonawca wraz z ofertą składa w systemie w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
I INNYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU - SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
1. Wykaz usług potwierdzający spełnienie warunku w zakresie zdolności zawodowej (wzór druku załącznik nr 6 do SIWZ) – należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
2. Dowody określające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie; dowodami są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonane lub są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert; W przypadku, gdy przedmiotem Zamówienia są świadczenia okresowe lub ciągłe, dopuszcza się wykazanie nie tylko zamówień wykonanych (zakończonych), ale również wykonywanych. W takim przypadku część usługi już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez zamawiającego w zakresie doświadczenia - należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
3. Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (wzór druku załącznik nr 7 do SIWZ) – należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
4. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Zamawiający dopuszcza złożenie oryginału informacji z KRK w postaci dokumentu elektronicznego w formacie XML.
5. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
6. Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
7. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
a) Informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument informacja z Krajowego Rejestru Karnego, składa dokument, o którym mowa w pkt. 7 a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis w zakresie terminu określonego w pkt 7 a) stosuje się.
Dokumenty podmiotów zagranicznych należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
8. Dokumenty podmiotu udostępniającego zasób – zamawiający zażąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punktach 4, 5, 6 - należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasób.
V. OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369 z późn. zm.) z innymi wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu - wykonawca składa, bez wezwania, w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (wzór druku załącznik nr 5 do SIWZ).
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca.
Oświadczenie należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas przystąpienia do likwidacji stanu zagrożenia 20 %
Integracja zawodowa osób bezrobotnych 20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-01
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-01 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-01, 09:30, siedziba zamawiającego, pok. 35A
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-08-26


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |