m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-01 , 11:51:25
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy
- adresAl. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 71 01
- faks(0-22) 443 73 32
- e-mailinfo@ursynow.pl
- adres internetowyhttp://www.ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Bacińska
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal313
- telefon(0-22) 443 71 47
- emailabacinska@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychDominika Kokot
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal524
- telefon(0-22)443 72 58
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokal.
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokal.
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Utrzymanie terenów zieleni niezagospodarowanej, usytuowanej poza pasami drogowymi ulic Dzielnicy Ursynów.
Opis zamówienia
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest utrzymanie terenów zieleni niezagospodarowanej, usytuowanej poza pasami drogowymi ulic Dzielnicy Ursynów.
Przedmiotem zamówienia są następujące prace:
Prace ogrodnicze
I. Trawniki, łąki kwietne i chwastowiska;
II. Krzewy, rośliny zielne, pnącza;
III. Drzewa;
IV. Inne prace ogrodnicze.
Prace porządkowe
V. tereny zieleni i nawierzchnie;
VI. Elementy małej architektury;
VII. Inne prace porządkowe.
Prace remontowe i naprawcze
VIII. Naprawa, prace remontowe elementów małej architektury;
IX. Inne prace remontowe i naprawcze.
Zimowe utrzymanie
X. Odśnieżanie nawierzchni utwardzonych
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
— opis oraz standardy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ, który będzie załącznikiem nr 1 do umowy,
— wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ,
— formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ. Szczegółowe informacje w pkt. 6 SIWZ.
2) Obowiązki wynikające z klauzuli społecznej
1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).
2. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu Pracy – (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1320) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca lub Podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pracowników, którzy w okresie wskazanym w § 2 będą wykonywali prace polegające na opróżnianiu koszy na odpady i koszeniu trawników.
3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób wykonujących prace polegające na opróżnianiu koszy na odpady i koszeniu trawników.
4. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
3) Zamówienia podobne:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych o łącznej wartości do 831 558,67 PLN netto, polegających na: pielęgnacji zieleni i utrzymaniu czystości. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe i będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.
4) Podwykonawstwo
a) Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
b) Wykonawca jest zobowiązany wskazać w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia (JEDZ) części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane.
c) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.6.2022.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, Dzielnica Ursynów
Główny przedmiot (CPV)77.30.00.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 50.80.00.00-3
77.21.14.00-6
77.21.15.00-7
90.50.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-06-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium40000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Uwaga!
Numeracja przeniesiona z Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców którzy wykażą, że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali 1 (tj. zakończyli) lub wykonują 2 co najmniej jedną usługę świadczoną nieprzerwalnie przez okres co najmniej 8 miesięcy dla jednego Zamawiającego 3, której zakres obejmował co najmniej pielęgnację drzew i krzewów (w tym cięcia pielęgnacyjne) oraz prace porządkowe.
Uwaga
¹ Za wykonaną usługę Zamawiający uzna taką usługę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany należycie.
2 W przypadku, gdy Wykonawca wykaże się usługą, która jest w toku realizacji, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert okres świadczenia usługi – będzie nie krótszy niż okres 8 miesięcy, a dowody o których mowa w pkt 11.3) lit. a) SIWZ potwierdzą, że usługa wykonywana jest należycie przez okres nie krótszy niż 8 miesięcy.
3 Dopuszcza się wykazanie realizacji prac w ramach więcej niż jednej umowy zawartej z jednym Zamawiającym, przy czym (łączny) okres obowiązywania umów wyniósł co najmniej osiem miesięcy i usługi były świadczone w ramach umów następujących bezpośrednio po sobie.
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj.: co najmniej jedną osobą:
a) wyznaczoną do kierowania pracami ogrodniczymi, posiadającą wykształcenie wyższe o kierunku „ogrodnictwo” lub „architektura krajobrazu” oraz min. 3 lata praktyki w zawodzie LUB wykształcenie średnie ogrodnicze lub architektura krajobrazu oraz min. 5 lat praktyki w zawodzie;
Oraz
b) jednym pilarzem.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych (zgodny z załącznikiem nr 6 do SIWZ), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy.
Uwaga
W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.
b) wykaz osób (zgodny z załącznikiem nr 7 do SIWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określa wzór umowy będący załącznikiem nr 5 do SIWZ. Wzór umowy jest dostępny na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem https://zamowienia.um.warszawa.pl.

III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

Zamawiający przeprowadzi jednoetapową aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna: https://zamowienia.um.warszawa.pl. Minimalna wartość postąpienia 10 000,00 PLN. Szczegółowe informacje w pkt 23 SIWZ.

IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/10/2020
Czas lokalny: 10:30
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 02/10/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego przy al. KEN 61 poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na Platformie ofert. Otwarcie odbędzie się podczas jawnej transmisji online dostępnej pod adresem:
https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=4nh2rTpIILWm76Nkj1ML4w.
Z uwagi na zagrożenie epidemiczne nie przewiduje się osobistego uczestnictwa w sesji otwarcia ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Marzec 2022.

VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)
Informacje dodatkowe:

1) Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 40 000,00 PLN.
2) Termin związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6) Ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy:
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
Uwagi:
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 11.3) oraz 11.4) z uwzględnieniem pkt 11 ust. 5) SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku dokumentów lub oświadczeń znajdujących się w tych bazach sporządzonych w języku obcym, Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia ich na język polski.
5) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych (zgodny z załącznikiem nr 6 do SIWZ), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
Uwaga
W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.
b) wykaz osób (zgodny z załącznikiem nr 7 do SIWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
6) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ust. 1 ustawy (procedura odwrócona). Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas rekcji na podjęcie działań interwencyjnych40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-02
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-02 godzina 10:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-02, 11:00, w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 .
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na Platformie ofert. Otwarcie odbędzie się podczas jawnej transmisji online dostępnej pod adresem: https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=4nh2rTpIILWm76Nkj1ML4w .
Z uwagi na zagrożenie epidemiczne nie przewiduje się osobistego uczestnictwa w sesji otwarcia ofert.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-08-27


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |