m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-02 , 12:48:57
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Laura Kinsner
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(022) 443-14-17
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Budowa, wdrożenie, serwis oraz rozwój systemu pn. Portal danych m.st. Warszawy
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest budowa, wdrożenie, serwis oraz rozwój systemu pn. Portal danych m.st. Warszawy.

______________
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Numer postępowania: ZP/LK/271/III-29/20
2. Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
4. Niniejsze zamówienie nie podlega wznowieniu.
5. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem https://zamowienia.um.warszawa.pl
6. Sesja otwarcia ofert odbędzie się w systemie, wskazanym w pkt. 5. Szczegółowe informacje dotyczące publicznej sesji otwarcia ofert zostały opisane w pkt 28 SIWZ.
7. Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarte są we Wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
8. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej” opisanej w art. 24aa ustawy Pzp.
9. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy do równowartości 50 % wartości zamówienia podstawowego.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)72.26.30.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania24 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium8000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Budowa, wdrożenie, serwis oraz rozwój systemu pn. Portal danych m.st. Warszawy:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych należycie wykonują minimum dwie usługi polegające na zaprojektowaniu, wdrożeniu i serwisowaniu portalu internetowego:
a) dostosowanego do wyświetlania na ekranach o różnych wielkościach, w tym na urządzeniach mobilnych, z naciskiem na responsywność, wydajność i ergonomię użytkowania;
b) tworzonego poprzez implementację rozwiązań HTML5 z zastosowaniem przeładowań stron w technologii AJAX wraz z animacjami opartymi na jednym z otwartych frameworków multimedialnych treści;
c) cechującego się budową fasady strony (tzw. front-endu) w technologii HTML5/CSS, zgodną ze odpowiednimi standardami W3C;
d) projektowanego z wykorzystaniem konstrukcji modułowej javascript opartej o rozwiązania open-source;
e) cechującego się budową wnętrza strony (tzw. back-endu) – czyli aplikacją – napisaną w oparciu o framework typu MVC (model-widok-kontroler);
f) posiadającego system wyszukiwania treści/rekordów/obiektów, w oparciu o wyszukiwanie fasetowe i mechanizmy sortowania;
g) posiadającego element wizualizacji danych pochodzących z zewnętrznych źródeł (np. baz danych, rejestrów, systemów dziedzinowych) integrowanych w sposób zautomatyzowany, np. z wykorzystaniem API,
przy czym Zamawiający wymaga, aby każda z dwóch wykazywanych usług miała wartość nie mniejszą niż 150 000,00 PLN brutto i spełniały łącznie wymienione powyżej wymagania dla portalu internetowego.
Zastrzeżenia dotyczące warunku:
1. jeżeli usługa obejmowała szerszy zakres niż opisany w ww. warunku wartość wskazaną powyżej należy odnieść jedynie do zakresu usługi opisanej w tym warunku;
2. w przypadku usługi, której wartość określona była w innej walucie niż PLN, Wykonawca przeliczy jej kwotę po bieżącym kursie średnim wyliczanym przez NBP (tabela A) z dnia zakończenia realizacji usługi;

2) dysponują lub będą dysponować zespołem osób, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, złożonym z osób posiadających niżej określone kompetencje:
a) programista stron internetowych, który spełnia następujące wymagania:
— w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział, jako programista, w realizacji co najmniej dwóch projektów (zakończonych i odebranych przez zlecającego) polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu portalu internetowego, w ramach których łącznie:
• pracował w technologii HTML5 z zastosowaniem jednego z otwartych frameworków multimedialnych treści,
• korzystał z co najmniej jednej otwartej platformy programistycznej, np.: PixiJS, createJS, greensock GSAP, D3js, p5js, threeJS,
• budował lub konfigurował system zarządzania treścią,
• odpowiadał za integrację rozwiązań typu front-end z platformą CKAN lub innymi mechanizmami udostępniania danych;
b) grafik, który spełnia następujące wymagania:
— w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w realizacji co najmniej dwóch projektów (zakończonych i odebranych przez zlecającego) polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu serwisu internetowego, w ramach których łącznie:
• projektował formy grafiki internetowej pod różne wielkości ekranów w oparciu o mechanizmy i standardy Responsive Web Design (umożliwiającą właściwe otwieranie strony na urządzeniach mobilnych typu smartfon, tablet oraz typu desktop),
• był odpowiedzialny za oprawę wizualną i artystyczną wykonywanych projektów oraz spójność graficzną i estetykę przygotowywanych prac;
c) analityk danych, który spełnia następujące wymagania:
— w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w realizacji co najmniej dwóch projektów (zakończonych i odebranych przez zlecającego) polegających na zaprojektowaniu oraz wdrożeniu serwisu internetowego będącego platformą udostępniania danych: zawierającą dane charakteryzujące się co najmniej czwartym stopniem otwartości danych (4 gwiazdki wg. standardu https://5stardata.info/en/) i posiadającą możliwość pobierania zbiorów danych w zróżnicowanych formatach plików oraz funkcjonalności wyszukiwania zbiorów danych i wizualizowania lub przeglądania zbiorów danych. W ramach tych projektów:
• odpowiadał za publikację danych z użyciem platformy CKAN (lub innego mechanizmu udostępniania danych) oraz wizualizację różnych typów danych pochodzących z wielu źródeł;
d) projektant interfejsu użytkownika (UI/UX designer), który spełnia następujące wymagania:
— w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w realizacji co najmniej dwóch projektów (zakończonych i odebranych przez zlecającego) polegających na zaprojektowaniu i wdrożeniu serwisu internetowego, w ramach których łącznie:
• odpowiadał za zbadanie i weryfikację potrzeb i oczekiwań klienta związanych z koncepcją wdrożenia/rozbudowy strony internetowej wraz z propozycjami rozwiązań,
• odpowiadał za wdrożenie tych rozwiązań/wymagań;
e) lider zespołu testerów, który spełnia następujące wymagania:
— w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w projektowaniu i realizacji testów funkcjonalnych i niefunkcjonalnych (z uwzględnieniem obszarów wydajności, bezpieczeństwa, dostępności, użyteczności) w ramach co najmniej dwóch projektów (zakończonych i odebranych przez zlecającego) obejmujących zaprojektowanie i wdrożenie serwisu internetowego, jako osoba odpowiedzialna za koordynację prac związanych z testowaniem;
f) menadżer projektu, który spełnia następujące wymagania:
— w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert brał udział w realizacji co najmniej dwóch projektów (zakończonych i odebranych przez zlecającego) obejmujących zaprojektowanie i wdrożenie serwisu internetowego, jako osoba odpowiedzialna za koordynację projektu.
Zastrzeżenia dotyczące warunku:
1. Zamawiający wymaga, aby projekty wykazywane w ramach warunków wymienionych w pkt 2 lit. a–f powyżej miały wartość nie mniejszą niż 75 000 PLN brutto każdy.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca korzystał z zadeklarowanych w ofercie osób do realizacji przedmiotu zamówienia oraz nie dopuszcza łączenia wymienionych w lit. a–f powyżej funkcji przez żadną z osób wymienionych powyżej.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

III.3) Informacje dodatkowe
1. Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1843, z poźn. zm.), zwanej dalej ustawą.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego Wykonawcy mają przekazać Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, spełniania przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:
1) wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ);
b) dowody, że wykazane w ww. wykazie usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:
— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług referencje bądź inne dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
— oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów;
c) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
d) zgodnie z par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 13.3.2 lit. a SIWZ. W przypadku gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w jednej z form określonych w pkt 13.1.2 lit. c SIWZ;
e) w przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lud ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
f) w terminie 3 dni od dnia przekazania Wykonawcy informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ);
g) oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż pieniężnej, a dopuszczalnej zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena50 %
Doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia35 %
Okres gwarancji15 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-13
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=68479
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-13 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-13, 11:05, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-08-28


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |