m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-02 , 13:50:01
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
- adresIrysowa 19, 02-660 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 853-57-56
- faks(0-22) 849-47-12
- e-mailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Eugenia Chełstowska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
- telefon(0-22) 549-37-37
- emailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEugenia Chełstowska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
- telefon(0-22) 549-37-37
- emailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonywanie usług w zakresie pielęgnacji i renowacji zieleni osiedlowej i nawierzchni nieutwardzonych na terenach m. st. Warszawy znajdujących się we władaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów.
Opis zamówienia
Przedmiot zamówienia składa się z 3 części (3 Rejonów): Rejon I – obejmuje DOM Służewiec i DOM Wierzbno; Rejon II – obejmuje DOM Wiśniowa i DOM Madalińskiego; Rejon III – obejmuje DOM Konduktorska i DOM Polkowska. W ramach każdej z 3-ch części (Rejonu) zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania usług w zakresie pielęgnacji i renowacji zieleni osiedlowej i nawierzchni nieutwardzonych na terenach m. st. Warszawy znajdujących się we władaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień (podobnych), o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w wys. podanych w SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.Wykonawca musi mieć zatrudnione osoby na podstawie umowy o pracę zgodnie z ustawą.Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzania zmian do postanowień umowy.I inne zawarte w SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawTeren ZGN w DZielnicy Mokotów m.st.Warszawy
Główny przedmiot (CPV)77.31.00.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 77.31.41.00-5
77.34.20.00-9
77.31.21.00-1
45.23.31.61-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://zamowienia.um.warszawa.pl
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Wykonywanie usług w zakresie pielęgnacji i renowacji zieleni osiedlowej i nawierzchni nieutwardzonych na terenach m. st. Warszawy znajdujących się we władaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów REJON I (DOM SŁUŻEWIEC I DOM WIERZBNO)13200,00
2Wykonywanie usług w zakresie pielęgnacji i renowacji zieleni osiedlowej i nawierzchni nieutwardzonych na terenach m. st. Warszawy znajdujących się we władaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów REJON II (DOM WIŚNIOWA I DOM MADALIŃSKIEGO)10600,00
3Wykonywanie usług w zakresie pielęgnacji i renowacji zieleni osiedlowej i nawierzchni nieutwardzonych na terenach m. st. Warszawy znajdujących się we władaniu Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów REJON III (DOM KONDUKTORSKA I DOM POLKOWSKA)11900,00
Razem 35700,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium35700,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu wykazania spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien wykazać się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokość sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 100 000,00 PLN. I inne pozostałe warunki i oświadczenia zawarte w siwz.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca winien wykazać, że:
A. wykonał należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje (w ramach umowy lub umów) – co najmniej usługi (w ramach umowy lub umów) – prace polegające na wykonywaniu usług w zakresie pielęgnacji i renowacji zieleni osiedlowej i nawierzchni nieutwardzonych na terenach budownictwa wielorodzinnego i lub terenach miejskich o łącznej wartości rocznej w jednym z w/w lat nie mniejszej niż:
A.1. dla I Rejonu – 350 000,00 PLN brutto (rocznie),
A.2. dla II Rejonu – 280 000,00 PLN brutto (rocznie),
A.3. dla III Rejonu – 300 000,00 PLN brutto (rocznie),
W przypadku wykazania doświadczenia usługami wykonywanymi Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania ofert wykonanie części usług dla w/w usług o wartości, co najmniej: dla rejonu pierwszego 350 000,00 PLN brutto, dla rejonu drugiego 280 000,00 PLN brutto, dla rejonu trzeciego 300 000,00 PLN brutto;
B. dysponuje osobami do wykonania zamówienia tj. że dysponuje osobami z doświadczeniem i kwalifikacjami w wykonywaniu prac odpowiadających rodzajem przedmiotowi zamówienia, z którego wynikać będzie, że Wykonawca dysponuje do wykonania zamówienia pracownikami fizycznymi, przeszkolonymi w zakresie prac ogrodniczych i pielęgnacji zieleni, z doświadczeniem i kwalifikacjami w wykonywaniu usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.).
C. dysponuje osobami do wykonania zamówienia tj. dysponuje osobą, która będzie odpowiadała za kierowanie pracami w zakresie prac ogrodniczych i pielęgnacji zieleni – posiadającą odpowiednie wykształcenie techniczne w zakresie prac ogrodniczych i wykształcenie techniczne w zakresie ogrodnika terenów zieleni i posiadający minimum 12 miesięczną praktykę zawodową przy pielęgnacji zieleni i inne pozostałe warunki i oświadczenia zawarte w SIWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
czas przystąpienia do usunięcia zgłoszonej reklamacji, usunięcia nieprawidłowości, usterek20 %
praktyka zawodowa kierownika prac przy pielęgnacji zieleni20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-05
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-05 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-05, 11:00, Sesja otwarcia ofert za pośrednictwem narzędzia internetowego YouTube https://www.youtube.com/channel/UCsfnlnj4uyYLhCh1Pj-KR4w
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-08-28


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |