m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-02 , 13:58:02
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wilanów m.st. Warszawy
- adresFranciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 35 33
- faks
- e-mailWilanow.wzz@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wilanow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Celina Milewska
- adresDzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
- lokal223
- telefon(0-22) 443 49 42
- emailcmilewska@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMagda Piwocka
- adresDzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
- lokal230
- telefon(0-22) 4435018
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Utrzymanie czystości i porządku terenów będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Część I - zimowe utrzymanie dróg, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych w latach 2020-2022
Część II - utrzymanie porządku i czystości ulic, chodników i parkingów oraz opróżnianie koszy i zbieranie odpadów
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości i porządku terenów będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, część I – zimowe utrzymanie dróg, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych w latach 2020–2022, część II – utrzymanie porządku i czystości ulic, chodników i parkingów oraz opróżnianie koszy i zbieranie odpadów.
Szczegóły realizacji zamówienia określone zostały odpowiednio w SIWZ wraz z załącznikami.Utrzymanie czystości i porządku terenów będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy – zimowe utrzymanie dróg, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych w latach 2020–202.
Zapobieganie śliskości i gołoledzi, odśnieżanie oraz oczyszczanie po zakończeniu zimowego sezonu, dróg, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych będących w Zarządzie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.
Szczegóły realizacji zamówienia określone zostały odpowiednio w SIWZ wraz z załącznikami.
Zakres prac obejmuje:
1) zapobieganie śliskości i gołoledzi poprzez posypywanie chlorkiem sodu o gęstości 10 g/m2 oraz posypywanie chlorkiem sodu z chlorkiem wapnia o gęstości 10g/m2 a także nawilżanie solanką;
2) zapobieganie śliskości i gołoledzi poprzez posypywanie piaskiem z niewielką domieszką soli;
3) zapobieganie śliskości i gołoledzi chodników (załącznik nr 3a) oraz parkingów, placów i skwerów (załącznik nr 3b);
4) odśnieżanie mechaniczne dróg będących w Zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy o łącznej długości 74,204 km i szerokości do 5 m (wg załącznika nr 2a), w sposób umożliwiający swobodny spływ wód roztopowych do studzienek (wg załącznika nr 4);
5) odśnieżanie ręczne chodników będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów o łącznej powierzchni 69 247 m2 (załącznik nr 3a);
6) odśnieżanie mechaniczne i ręczne parkingów, placów i skwerów będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie dzielnicy Wilanów o łącznej powierzchni 9 665 m2 (załącznik nr 3b);
7) zamiatanie ręczne i mechaniczne: ulic (zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2e do umowy), w tym wąskie jezdnie (o niewielkiej szerokości do 3,2 m: ul. Wiktorii Wiedeńskiej, ul. Kubickiego, ul. Marconich, ul. Petyhorska, ul. Koralowa, ul. Młocarni, ul. Niedzielna, ul. Brodzik, ul. Orszady), chodników i ścieżek rowerowych (zgodnie z wykazem stanowiącym załączniki nr 3a do umowy), parkingów (zgodnie z wykazem stanowiącym załączniki nr 3b do umowy), zamiatanie pomiędzy pasami – wysepkami, tzw. „martwe pola”, czyszczenie „bezpieczników” w ramach zamiatania.
Uwaga – na terenie m.st. Warszawy, na postawie zarządzenia prezydenta m.st. Warszawy nr 333/2020 z dnia 5 marca 2020 r., obowiązuje zakaz wykorzystywania dmuchaw.
Wszystkie pojazdy wykorzystywane do oczyszczania ulic muszą posiadać silnik spełniający europejskie standardy emisji spalin na poziomie normy EURO 5 lub wyższej (EURO 6, EEV, z napędem hybrydowym, gazowym lub elektrycznym.
Wykonawca zobowiązany jest realizować usługę pojazdami spełniającymi zasadę określoną w art. 68 ust. 2 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
Wykonawca zobowiązany jest, aby wszyscy pracownicy, łącznie z pracownikami na zastępstwo, wykonujący czynności związane z realizacją zamówienia, byli zatrudnieni przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Ustala się następujące zasady utrzymania zimowego dróg, parkingów, placów i ciągów pieszo-jezdnych: prace na terenie dzielnicy Wilanów prowadzone będą w godzinach od 4.00 do 22.00. W szczególnych przypadkach dopuszcza się wyjazdy nocne w celu dokonania odśnieżenia lub zapobiegania śliskości ulic, chodników i parkingów.
W przypadku opadów śniegu – Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do prac w czasie określonym w złożonej ofercie ale nie dłuższym niż 3 godziny od momentu zaistnienia na terenie dzielnicy Wilanów niekorzystnych warunków pogodowych po dokonaniu telefonicznego zgłoszenia pod nr tel. +48 224435018 (17, 16, 15, 14) w godzinach pracy Urzędu, drogą sms pod nr tel. +48 572726727 (dot. całodobowych działań zimowych) oraz potwierdzenia w formie pisemnej e-mailem: wilanow.wos@um.warszawa.pl
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Wilanów
Główny przedmiot (CPV)90.62.00.00-
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.63.00.00-
90.61.00.00-
90.91.40.00-
90.60.00.00-
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://zamowienia.um.warszawa.pl
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Część I - zimowe utrzymanie dróg, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych w latach 2020-2022 50000,00
2Część II - utrzymanie porządku i czystości ulic, chodników i parkingów oraz opróżnianie koszy i zbieranie odpadów25000,00
Razem 75000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-05-22
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium75000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Dz.U./S S170
02/09/2020
411737-2020-PL
1 / 10
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:411737-2020:TEXT:PL:HTML
Polska-Warszawa: Usługi sprzątania i zamiatania ulic
2020/S 170-411737
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica WilanówKrajowy numer identyfikacyjny: 525-22-48-481Adres pocztowy: ul. Franciszka Klimczaka 2Miejscowość: WarszawaKod NUTS: PL911 Miasto WarszawaKod pocztowy: 02-797Państwo: PolskaE-mail: wilanow.wzz@um.warszawa.pl Tel.: +48 224434942Faks: +48 224435040
Adresy internetowe:
Główny adres: www.wilanow.pl
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://zamowienia.um.warszawa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Utrzymanie czystości i porządku terenów będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, część I i II
Numer referencyjny: 19/WOŚ/2020
II.1.2)
Główny kod CPV
90610000 Usługi sprzątania i zamiatania ulic
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
02/09/2020S170
https://ted.europa.eu/TED
1 / 10
Dz.U./S S170
02/09/2020
411737-2020-PL
2 / 10
II.1.4)
Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie czystości i porządku terenów będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy, część I – zimowe utrzymanie dróg, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych w latach 2020–2022, część II – utrzymanie porządku i czystości ulic, chodników i parkingów oraz opróżnianie koszy i zbieranie odpadów.
Szczegóły realizacji zamówienia określone zostały odpowiednio w SIWZ wraz z załącznikami.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Część I – utrzymanie czystości i porządku terenów dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy – zimowe utrzymanie dróg, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych w latach 2020–2022
Część nr: 1
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90620000 Usługi odśnieżania
90630000 Usługi usuwania oblodzeń
90914000 Usługi sprzątania parkingów
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dzielnica Wilanów
II.2.4)
Opis zamówienia:
02/09/2020S170
https://ted.europa.eu/TED
2 / 10
Dz.U./S S170
02/09/2020
411737-2020-PL
3 / 10
Utrzymanie czystości i porządku terenów będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy – zimowe utrzymanie dróg, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych w latach 2020–202.
Zapobieganie śliskości i gołoledzi, odśnieżanie oraz oczyszczanie po zakończeniu zimowego sezonu, dróg, parkingów i ciągów pieszo-jezdnych będących w Zarządzie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.
Szczegóły realizacji zamówienia określone zostały odpowiednio w SIWZ wraz z załącznikami.
Zakres prac obejmuje:
1) zapobieganie śliskości i gołoledzi poprzez posypywanie chlorkiem sodu o gęstości 10 g/m2 oraz posypywanie chlorkiem sodu z chlorkiem wapnia o gęstości 10g/m2 a także nawilżanie solanką;
2) zapobieganie śliskości i gołoledzi poprzez posypywanie piaskiem z niewielką domieszką soli;
3) zapobieganie śliskości i gołoledzi chodników (załącznik nr 3a) oraz parkingów, placów i skwerów (załącznik nr 3b);
4) odśnieżanie mechaniczne dróg będących w Zarządzie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy o łącznej długości 74,204 km i szerokości do 5 m (wg załącznika nr 2a), w sposób umożliwiający swobodny spływ wód roztopowych do studzienek (wg załącznika nr 4);
5) odśnieżanie ręczne chodników będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Wilanów o łącznej powierzchni 69 247 m2 (załącznik nr 3a);
6) odśnieżanie mechaniczne i ręczne parkingów, placów i skwerów będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie dzielnicy Wilanów o łącznej powierzchni 9 665 m2 (załącznik nr 3b);
7) zamiatanie ręczne i mechaniczne: ulic (zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2e do umowy), w tym wąskie jezdnie (o niewielkiej szerokości do 3,2 m: ul. Wiktorii Wiedeńskiej, ul. Kubickiego, ul. Marconich, ul. Petyhorska, ul. Koralowa, ul. Młocarni, ul. Niedzielna, ul. Brodzik, ul. Orszady), chodników i ścieżek rowerowych (zgodnie z wykazem stanowiącym załączniki nr 3a do umowy), parkingów (zgodnie z wykazem stanowiącym załączniki nr 3b do umowy), zamiatanie pomiędzy pasami – wysepkami, tzw. „martwe pola”, czyszczenie „bezpieczników” w ramach zamiatania.
Uwaga – na terenie m.st. Warszawy, na postawie zarządzenia prezydenta m.st. Warszawy nr 333/2020 z dnia 5 marca 2020 r., obowiązuje zakaz wykorzystywania dmuchaw.
Wszystkie pojazdy wykorzystywane do oczyszczania ulic muszą posiadać silnik spełniający europejskie standardy emisji spalin na poziomie normy EURO 5 lub wyższej (EURO 6, EEV, z napędem hybrydowym, gazowym lub elektrycznym.
Wykonawca zobowiązany jest realizować usługę pojazdami spełniającymi zasadę określoną w art. 68 ust. 2 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
Wykonawca zobowiązany jest, aby wszyscy pracownicy, łącznie z pracownikami na zastępstwo, wykonujący czynności związane z realizacją zamówienia, byli zatrudnieni przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Ustala się następujące zasady utrzymania zimowego dróg, parkingów, placów i ciągów pieszo-jezdnych: prace na terenie dzielnicy Wilanów prowadzone będą w godzinach od 4.00 do 22.00. W szczególnych przypadkach dopuszcza się wyjazdy nocne w celu dokonania odśnieżenia lub zapobiegania śliskości ulic, chodników i parkingów.
W przypadku opadów śniegu – Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do prac w czasie określonym w złożonej ofercie ale nie dłuższym niż 3 godziny od momentu zaistnienia na terenie dzielnicy Wilanów niekorzystnych warunków pogodowych po dokonaniu telefonicznego zgłoszenia pod nr tel. +48 224435018 (17, 16, 15, 14) w godzinach pracy Urzędu, drogą sms pod nr tel. +48 572726727 (dot. całodobowych działań zimowych) oraz potwierdzenia w formie pisemnej e-mailem: wilanow.wos@um.warszawa.pl
02/09/2020S170
https://ted.europa.eu/TED
3 / 10
Dz.U./S S170
02/09/2020
411737-2020-PL
4 / 10
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Norma emisji spalin / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 624 643,59 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 09/05/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług w zakresie utrzymania zimowego, o wartości do 50 % wysokości zamówienia podstawowego, tj. do kwoty 1 333 395,00 PLN netto. Zakres prac oraz warunki udzielenia zamówienia zawarto w SIWZ.
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wadium 50 000,00 PLN
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do 3 SIWZ.
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
Część II – utrzymanie porządku i czystości ulic, chodników i parkingów oraz opróżnianie koszy i zbieranie odpadów
Część nr: 2
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
90914000 Usługi sprzątania parkingów
90600000 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dzielnica Wilanów
II.2.4)
Opis zamówienia:
02/09/2020S170
https://ted.europa.eu/TED
4 / 10
Dz.U./S S170
02/09/2020
411737-2020-PL
5 / 10
Utrzymanie czystości i porządku terenów będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy – utrzymanie porządku i czystości ulic, chodników i parkingów oraz opróżnianie koszy i zbieranie odpadów
Do obowiązków Wykonawcy prowadzącego prace porządkowe należeć będzie:
1. zamiatanie ręczne i mechaniczne, w tym oczyszczanie nawierzchni z przerostów traw i chwastów oraz liści w zakresie: ulic (zgodnie z wykazem stanowiącym załączniki nr 2a, 2b do wzoru umowy), w tym wąskie jezdnie (o niewielkiej szerokości do 3,2 m: ul. Wiktorii Wiedeńskiej, ul. Kubickiego, ul. Marconich, ul. Petyhorska, ul. Koralowa, ul. Młocarni, ul. Niedzielna, ul. Brodzik),
Chodników i ścieżek rowerowych (zgodnie z wykazem stanowiącym załączniki nr 3 do wzoru umowy), parkingów (zgodnie z wykazem stanowiącym załączniki nr 4 do wzoru umowy),
Zamiatanie pomiędzy pasami – wysepkami, tzw. „martwe pola”, czyszczenie „bezpieczników” w ramach zamiatania, mechaniczne usuwanie roślinności z nawierzchni utwardzonych, odcinanie brzegów trawników przy krawężnikach, mycie nawierzchni ulic na żądanie Zamawiającego,
2. utrzymanie czystości i porządku na fragmencie ul. St. K. Potockiego wraz z przyległymi parkingiem i kolegiatą (według potrzeb przez siedem dni w tygodniu), w szczególności:
zamiatanie chodników, parkingu i ulicy, sprzątanie i wywożenie nagromadzonych zanieczyszczeń, odpadów, w tym sprzątania terenów zieleni oraz udrażniania korytek ściekowych, mechaniczne usuwanie roślinności z nawierzchni utwardzonych, monitorowanie ilości odpadów w koszach, w przypadku ich przepełnienia opróżnianie:
— tereny zieleni: 6 847 m2,
— chodniki: 6 100 m2,
— parking: 3 650 m2,
— ulica 850 m2 z kostki paryskiej i 1 950 m2 bruku;
3. utrzymanie czystości i porządku przy fontannach zlokalizowanych przy ul. Oś Królewska (3 obiekty) oraz ul. Hlonda (według potrzeb przez siedem dni w tygodniu) polegające na: zamiataniu nawierzchni, sprzątaniu i wywożeniu nagromadzonych zanieczyszczeń, odpadów, monitorowanie ilości odpadów w koszach, w przypadku ich przepełnienia opróżnianie,
4. opróżnianie koszy ulicznych do godziny 12.00 (512 szt. – 2020 r., 522 szt. – 2021 r.), ustawionych na terenie dzielnicy Wilanów zgodnie z załącznikiem nr 3 do wzoru umowy, przy uwzględnieniu zakupu dodatkowych koszy w 2021 roku;
5. uzupełnianie w nowe torebki pojemników w psich stacjach zlokalizowanych na terenie nabrzeża jez. Powsinkowskiego, wybiegu dla psów przy ul. Jabłonowskiego. Torebki powinny być wykonane z materiałów biodegradowalnych;
6. w 2021 roku jednokrotne mycie wszystkich koszy ulicznych, z których odbierane są odpady.
7. Uwaga – na terenie m.st. Warszawy, na postawie zarządzenia prezydenta m.st. Warszawy nr 333/2020 z dnia 5 marca 2020 r., obowiązuje zakaz wykorzystywania dmuchaw.
8. Wszystkie pojazdy wykorzystywane do oczyszczania ulic muszą posiadać silnik spełniający europejskie standardy emisji spalin na poziomie normy EURO 5 lub wyższej (EURO 6, EEV, z napędem hybrydowym, gazowym lub elektrycznym.
9. Wykonawca zobowiązany jest realizować usługę pojazdami spełniającymi zasadę określoną w art. 68 ust. 2 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
10. Wykonawca zobowiązany jest, aby wszyscy pracownicy, łącznie z pracownikami na zastępstwo, wykonujący czynności związane z realizacją zamówienia, byli zatrudnieni przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy lub właściwych
02/09/2020S170
https://ted.europa.eu/TED
5 / 10
Dz.U./S S170
02/09/2020
411737-2020-PL
6 / 10
przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Norma emisji spalin / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Czas reakcji / Waga: 20
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość 243 195,32 EUR
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 09/05/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług w zakresie utrzymania zimowego, o wartości do 50 % wysokości zamówienia podstawowego, tj. do kwoty 511 430,26 PLN netto. Zakres prac oraz warunki udzielenia zamówienia zawarto w SIWZ.
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Wadium 25 000,00 PLN
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do 3 SIWZ.
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Część I –
1) aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych o numerze kodu: 20 03 01 – niesegregowane odpady komunalne, 20 03 03 – odpady z zamiatania ulic i placów;
2) wpis do rejestru marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności na wymagane kody, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2019 r. poz. 701).
Część II –
1) posiada aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych o numerze kodu: 17 01 02 – gruz ceglany, 17 01 01 – odpady z betonu oraz gruzu betonowy z rozbiórek i remontów, 20 03 03 – odpady z czyszczenia ulic i placów, 20 03 01 – niesegregowane
02/09/2020S170
https://ted.europa.eu/TED
6 / 10
Dz.U./S S170
02/09/2020
411737-2020-PL
7 / 10
(zmieszane) odpady komunalne, 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe, 20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji;
2) posiada wpis do rejestru marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności na wymagane kody, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2019 r. poz. 701).
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Brak wymagań
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Część I
1) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych należycie wykonuje co najmniej 1 usługę w zakresie zimowego utrzymania dróg o wartości każdej z nich minimum 500 000,00 PLN brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100);
2) dysponuje co najmniej dwoma posypywarkami wyposażonymi w osprzęt umożliwiający stosowanie technologii polegającej na rozsypywaniu chlorku sodu zwilżonego solanką, mieszanki chlorku sodu z chlorkiem wapnia lub piasku, możliwość regulowania gęstości posypywania, regulowania szerokości posypywania z kabiny pojazdu;
3) dysponuje co najmniej dwoma pługami wyposażonymi w lemiesz zakończony końcówką zabezpieczającą jezdnię przed uszkodzeniem o równych krawędziach ze sterowaniem z kabiny kierowcy; szerokość robocza lemiesza powinna wynosić nie więcej niż 2 m,
Uwaga: dopuszcza się zastosowanie dwóch posypywarek wyposażonych w pług (spełniających ww. parametry) w zamian za spełnienie kryteriów co do wymaganej liczby pługów i posypywarek;
4) dysponuje co najmniej dwoma zamiatarkami jezdniowymi z zainstalowanym systemem zraszania;
5) ) dysponuje co najmniej jednym małym sprzętem dostosowanym do
odśnieżania i posypywania wąskich ulic oraz ulic zastawionych przez
parkujące samochody, który musi posiadać lemiesz zakończony końcówką
zabezpieczającą jezdnię przed uszkodzeniem o równych krawędziach ze
sterowaniem z kabiny kierowcy; szerokość sprzętu powinna wynosić nie więcej
niż 2 m;
6) dysponuje co najmniej jedną zamiatarką chodnikową – zamiatarką wyposażoną w zespół szczotek oraz system zraszania materiału zbieranego;
Część II
1. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, w ramach jednego zamówienia (w ramach jednej umowy) usługę polegającą między innymi:
a) na opróżnianiu co najmniej 300 sztuk koszy ulicznych (pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów rozmieszczonych: przy chodnikach lub przystankach lub w pasie drogowym);
b) na letnim oczyszczaniu (zamiataniu i zmywaniu) ulic o łącznej długości wynoszącej co najmniej 46 km albo 322 000 m2;
c) na letnim oczyszczaniu (zamiataniu) chodników i/lub placów, i/lub terenów przeznaczonych do ruchu pieszego, i/lub ciągów pieszo-rowerowych, i/lub parkingów, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 30 000 m2(trzydzieści tysięcy m2);
4) na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym wykaże, że:
d. dysponuje co najmniej jedną zamiatarką jezdniową – zamiatarką wyposażoną w zespół szczotek oraz system zraszania materiału zbieranego;
e. dysponuje co najmniej jedną zamiatarką chodnikową – zamiatarką wyposażoną w zespół szczotek oraz system zraszania materiału zbieranego.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień umowy na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik do 3 SIWZ.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna: http://zamowienia.um.warszawa.pl .) Aukcja jednoetapowa. Czas trwania aukcji 30 minut. Zamawiający określa minimalne postąpienie w wysokości Cz. I – 15 000,00 PLN, Cz. I - 6 000,00 PLN.
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
02/09/2020S170
https://ted.europa.eu/TED
8 / 10
Dz.U./S S170
02/09/2020
411737-2020-PL
9 / 10
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 06/10/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 06/10/2020
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego 02-797 Warszawa, ul. Klimczaka 2, sala konferencyjna, za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego.
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
15.1.2022 r.
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem: http://zamowienia.um.warszawa.pl
Szczegóły dotyczące składania wymaganych dokumentów opisane zostały w punkcie III A SIWZ. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane. Administratorem Pani/Panadanych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Bankowy 3/5. Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st.Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji umowy ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej, w związku z prowadzona działalnością gospodarczą.
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
02/09/2020S170
https://ted.europa.eu/TED
9 / 10
Dz.U./S S170
02/09/2020
411737-2020-PL
10 / 10
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Adres pocztowy: ul. Postępu 17a Miejscowość: Warszaw aKod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587840Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Adres pocztowy: ul. Postępu 17a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587840Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ww. ustawy.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art.154 pkt 5.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Adres pocztowy: ul. Postępu 17a Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676Państwo: Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587840Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
28/08/2020
02/09/2020S170
https://ted.europa.eu/TED
10 / 10
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
norma emisji spalin20 %
czas reakcji20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-06
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-06 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-06, 12:15, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-08-28


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |