m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-04 , 11:33:12
I Zamawiający
ZamawiającyStołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o.
- adresMehoffera 72/74, 03-131 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 614-64-42
- faks(0-22) 614-64-42
- e-mailbiuro@scol.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.scol.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Ludwiszewska
- adresStołeczne Centrum Opiekuńczo - Lecznicze Sp. z o.o., Mehoffera 72/74, 03-131 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22)8110688 w.271
- emailm.ludwiszewska@scol.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Stołecznego Centrum Opiekuńczo Leczniczego w Warszawie”. NAK SPRAWY: ZP/36/2020
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia sukcesywna dostawa produktów leczniczych do Stołecznego Centrum Opiekuńczo Leczniczego w Warszawie”.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawStołecznym Centrum Opiekuńczo-Leczniczym Sp. z o.o. w Warszawie.
Główny przedmiot (CPV)33.69.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Leki różne (m.in. p/bólowe, p/cukrzycowe, antybiotyki)5000,00
2Leki różne (m.in. psychotropowe, p/padaczkowe) 5300,00
3Leki różne (m.in. naczyniowe)5500,00
4Leki różne (m.in. insuliny)1000,00
5Leki różne (m.in. p/zakrzepowe)3500,00
6Leki różne (m.in. p/zakrzepowe)250,00
7Leki różne (m.in. p/zakrzepowe)3500,00
8Leki różne (m.in. maści, krople)3500,00
9Płyny infuzyjne800,00
Razem 28350,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania15 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium28350,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 nie podlegają wykluczeniu w oparciu o przepisy art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz dodatkowo na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.
1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
-Zamawiający uzna, że wykonawca posiada uprawnienie do prowadzenia działalności w zakresie sprzedaży produktów leczniczych, jeżeli przedłoży kopię aktualnego i ważnego zezwolenia - decyzji administracyjnej na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej wydane przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego w trybie art. 74 ustawy z dnia 6 września 2001 r.- Prawo farmaceutyczne.
1.2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej
- Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

1.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej
- Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał co najmniej jedną dostawę w przedmiocie zamówienia tj. dostawę produktów leczniczych o wartości minimum:
-część 1: 200 000,00 zł. brutto,
-część 2: 250 000,00 zł. brutto,
-część 3: 260 000,00 zł. brutto,
- część 4: 45 000,00 zł. brutto,
- część 5: 150 000,00 zł. brutto,
- część 6: 10 000,00 zł. Brutto,
- część 7: 150 000,00 zł. brutto,
-część 8: 140 000,00 zł. brutto,
-część 9: 30 000,00 zł. brutto,
Wykonawca załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencji bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-05
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.scol.warszawa.pl.
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-06 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-06, 12:00, Stołeczne Centrum Opiekuńczo-Lecznicze Sp. z o.o. ul. Szubińska 4; 01-958 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-08-31


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |