m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-04 , 11:33:56
I Zamawiający
ZamawiającySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
- adresMilenijna 4, 03-125 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 519-33-76
- faks(0-22) 519-33-75
- adres internetowyhttp://www.zozbialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Krystyna Motyl
- adresSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka, Milenijna 4, 03-125 Warszawa
- lokal109
- telefon(0-22) 519 33 91
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKrystyna Motyl
- adresSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka, Milenijna 4, 03-125 Warszawa
- lokal109
- telefon(0-22) 519 33 91
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
,,Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego i wyposażenia dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej, Pracowni Ultrasonograficznej oraz Pracowni Endoskopowej.”
Opis zamówienia
9.1. Nazwa zamówienia: ,,Zakup nowoczesnego sprzętu medycznego i wyposażenia dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej, Pracowni Ultrasonograficznej oraz Pracowni Endoskopowej.” Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę, montaż, uruchomienie urządzenia oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i diagnostyki przy użyciu dostarczonego urządzenia oraz w zakresie podstawowej konserwacji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawarty jest w Załączniku nr 2 (Zestawienie parametrów technicznych i użytkowych oraz warunki podlegające ocenie) do niniejszej SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)33.19.00.00-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 33.10.00.00-1
39.00.00.00-2

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania42 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium80000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądowego lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –
w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłaty tych należności
Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy Pzp (WYKONAWCA - OSOBA FIZYCZNA LUB URZĘDUJĄCY CZŁONKOWIE ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO LUB NADZORCZEGO WYKONAWCY, WSPÓLNIK SPÓŁKI JAWNEJ LUB PARTNERSKIEJ, KOMPLEMENTARIUSZ, PROKURENT) wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp (PODMIOT ZBIOROWY) wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy (nie niższa niż 2000000,00 złotych), w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
wykaz wykonanych – co najmniej trzech dostaw sprzętu medycznego, o wartości 1.000.000,00 zł. brutto każda, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, każdy z Wykonawców, który złożył ofertę w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
z Wykonawcą lub Wykonawcami, którzy złożyli oferty
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
cena brutto60 %
ocena parametrów technicznych i użytkowych40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-06
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zozbialoleka.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-06 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-06, 09:15, SPZOZ Warszawa – Białołęka ul. Milenijna 4; 03-125 Warszawa - Pokój nr 146
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-08-31


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |