m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-04 , 14:10:23
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Włochy m.st. Warszawy
- adresAl. Krakowska 257, 02-133 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(22) 44 34 330
- faks(22) 44 34 333
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ud-wlochy.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Magdalena Borycka-Grabia
- adresDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokal213
- telefon(0-22) 443 44 80
- emailm.borycka@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychPaweł Gnieszawa-Słodkowski
- adresDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokal315
- telefon(22) 44 34 221
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokal213
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Włochy m.st. Warszawy, Al. Krakowska 257, 02-133 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Aleję 100 drzew
Opis zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Dzielnica Włochy Miasta Stołecznego Warszawy Adres pocztowy: Al. Krakowska 257Miejscowość: Warszawa Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa Kod pocztowy: 02-133Państwo: Polska Osoba do kontaktów: m.borycka@um.warszawa.pl E-mail: wlochy.przetargi@um.warszawa.pl Tel.: +48 224434480Faks: +48 224434333
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.ud-wlochy.waw.pl
I.2)
Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)
Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Aleja 100 drzew
Numer referencyjny: PN 35/2020
II.1.2)
Główny kod CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
2 / 11
Przedmiot zamówienia obejmuje :
Zakres prac i specyfikacje ich wykonania. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac w zakresie zagospodarowania terenu zieleni. Powyższe prace polegać mają na uporządkowaniu terenu, dostawie i sadzeniu drzew wraz pracami towarzyszącymi, dostawie i montażu tablic informacyjnych oraz pielęgnacji posadzonego materiału roślinnego.
Obiekt: działki ew. nr 28/1 i 28/2 z obrębu 2-06-13, 12/1, 12/2, 13 i 14 z obrębu 2-06-14, oraz 24 z obrębu 2-06-12 położone w rejonie ul. Zbiorowej wymienione w projekcie zagospodarowania terenu pn.: Projekt terenu zieleni położonego w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy dla zwycięskiego zamierzenia Budżetu Obywatelskiego 2020 nr ESOG 304 „Aleja 100 drzew” opracowany przez pracownię Kępka Architektura Krajobrazu Jarosław Kępka z siedzibą w Warszawie (01-905) przy ul. Renesansowej 56/59.
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 95 258.23 PLN
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
45111291 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
77300000 Usługi ogrodnicze
77311000 Usługi utrzymania ogródków ozdobnych
77313000 Usługi utrzymania parków
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dzielnica Włochy m.st. Warszawy
II.2.4)
Opis zamówienia:
Dokumenty zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) dostępna będzie również na stronie internetowej zamawiającego:
www.ud-wlochy.waw.pl
Wejście na platformę następuje poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl
2. Wymagania związane z realizacją zamówienia dotyczące zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę osób na podstawie umowy o pracę (art. 29 ust. 3a Prawa zamówień publicznych)
1)Zgodnie z § 3 pkt. 3 wzoru umowy - Wykonawca zobowiązany jest aby On lub podwykonawca w całym okresie realizacji Umowy zatrudniał, na podstawie umowy o pracę – w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, ze zm.), osobę/osoby wykonujące czynności polegające na: pracach ogrodniczych, w tym sadzeniu drzew oraz ich pielęgnacji.
Zamawiający przewiduje w postępowaniu zastosowanie art. 24aa Prawa zamówień publicznych. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA zawarta jest w SIWZ cz. VII pkt. 2.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Długość okresu gwarancyjnego, na cały zakres prac / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)
Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 95 258.23 PLN
3 / 11
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2020
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Zamawiający w postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego.
Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Procedura przyspieszona
Uzasadnienie:
9 / 11
Zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt. 1) ustawy Pzp, Zamawiający może wyznaczyć termin składania ofert krótszy niż
termin określony w ust. 2, nie krótszy jednak niż 15 dni, w następujących przypadkach:
1) opublikowania wstępnego ogłoszenia informacyjnego, o ile wstępne ogłoszenie informacyjne zawierało
wszystkie informacje wymagane dla ogłoszenia o zamówieniu, w zakresie, w jakim były one dostępne w chwili
publikacji wstępnego ogłoszenia informacyjnego, i zostało zamieszczone w profilu nabywcy na co najmniej
35dni i nie więcej niż 12 miesięcy przed dniem przekazania ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii
Europejskiej.
Wstępne ogłoszenia informacyjne: zamawiający przekazał Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (przekazanie w
dniu 13.03.2020 r., publikacja w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej w dniu 17.03.2020r.)
oraz zamieścił na stronie internetowej: www.ud-wlochy.waw.pl w miejscu wyodrębnionym dla zamówień,
zwanym "profilem nabywcy", ( w dniu 13.03.2020 r.).
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
Zamawiający przeprowadzi jednoetapową aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2
oferty niepodlegające odrzuceniu. Zaproszenie do udziału w aukcji elektronicznej zostanie wysłane drogą
elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Wykonawcę w Formularzu uzupełniającym do oferty (zał. nr 1 do
SIWZ). Strona internetowa do aukcji: http://zamowienia.um.warszawa.pl (pozostałe inf. w SIWZ)
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 054-128476
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 17/09/2020
Czas lokalny: 12:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 15/11/2020
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 17/09/2020
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Siedziba zamawiającego, adres jw., sala 205, piętro II
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
10 / 11
Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia wykonawcy w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) stanowiący wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu– dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem możliwym do pobrania z systemu (platformy zakupowej) (szczegóły w SIWZ).
3) Wypełniając formularz JEDZ:
a) W zakresie części III: Podstawy wykluczenia w sekcji D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO (podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym) wykonawca składa oświadczenie, czy:
wykonawca został skazany za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu (art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a) i pkt 14 ustawy Pzp), tj. m.in. za przestępstwa, o których mowa w art. 270-309 Kodeksu karnego [przestępstwa wiarygodności dokumentów, przestępstwa przeciwko mieniu i przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu] – w tym zakresie wykonawca powinien dodatkowo wykazać ewentualne środki naprawcze;
wykonawca jest podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie (art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp); zakaz orzekany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 628 ze zm.) – zasady związane ze stosowaniem środków naprawczych w tym zakresie nie obowiązują;
orzeczono wobec wykonawcy zakaz ubiegania się o zamówienie tytułem środka zapobiegawczego (art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp); środek ten orzekany jest w oparciu o art. 276 Kodeksu karnego – zasady związane ze stosowaniem środków naprawczych w tym zakresie nie obowiązują.
5. Zmiany postanowień zawartej umowy w sprawie zamówienia publicznego
1.Wszelkie zmiany postanowień Umowy niezgodne z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych podlegają unieważnieniu.
2.Strony zgodnie akceptują dopuszczalność wprowadzenia następujących zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy oraz warunki tych zmian:
1) Osoby kierującej pracami ogrodniczymi wskazanej w ofercie (np. śmierć, rozwiązanie stosunku pracy i inne). Nowa Osoba kierująca pracami ogrodniczymi musi spełniać wymagania określone dla Osoby kierującej pracami ogrodniczymi wymaganego przez Zamawiającego w SIWZ (warunek dot. osób – kwalifikacje zawodowe i techniczne);
2) rzeczowego zakresu prac przewidzianych dla podwykonawcy wskazanego w formularzu oferty;
3) podwykonawcy. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację prac.
Zamawiający dopuszcza zmianę albo rezygnację z podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawi oświadczenia potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy (analogicznie jak wobec podmiotu na zasoby, którego powoływał się przy spełnieniu warunku udziału w postępowaniu), a jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę innym.
(CIĄG DALSZY W PKT. VI.4.3) PONIŻEJ)
VI.4)
Procedury odwoławcze
11 / 11
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676Państwo: Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587840Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
4) umownego terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy wynikające z:
a)niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie prac: intensywne opady deszczu, gradu lub śniegu, ekstremalnie wysoka lub niska temperatura, gwałtowne wiatry oraz inne zjawiska atmosferyczne – przekraczające średnie wieloletnie dla Warszawy w danym miesiącu wg IMGW,
b)wysokiego poziomu wód gruntowych,
c)niedotrzymania terminów dostawy materiałów, niezbędnych do realizacji Umowy, przez podmioty trzecie w zakresie na jaki nie miał wpływu Wykonawca,
d)wstrzymania prac na podstawie postanowienia innych uprawnionych podmiotów (np. prokuratura, policja, wojsko, straż pożarna, gestorzy mediów itp.),
e)w przypadkach, wymienionych w lit. od a) do d), Strony ustalą nowe terminy realizacji, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu Umowy równy będzie okresowi przerwy w wykonywaniu prac.
3.Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A Miejscowość: Warszawa Kod pocztowy: 02-676Państwo: Polska E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587840Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/09/2020


Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Włochy m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)77.31.00.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 77.21.16.00-8
45.11.12.91-4
77.30.00.00-3
77.31.10.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://zamowienia.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
UWAGA: NUMERACJA ZGODNA Z SIWZ.
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz dokumenty wymagane w postępowaniu
1. Warunki udziału w stosunku do wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu;
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
-) zdolności technicznej lub zawodowej.
2) Podstawy wykluczenia – z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Warunki udziału w postępowaniu – określenie warunków
1) Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1)1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje:
Jedną usługę polegającą na sadzeniu drzew na kwotę co najmniej: 40.000,00 zł brutto
W przypadku usług wykonywanych zamawiający uzna usługi już zrealizowane odpowiadające wartości i rodzajowi usługi, wskazanej w wyżej wymienionym warunku.
„(…) Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o
4 / 11
udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (…)”
- wyrok sygn. akt. KIO 905/17, sygn. akt. KIO 925/17, sygn. akt. KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (opisany wyżej w ppkt. 1)2.) warunek musi spełnić co najmniej 1 wykonawca.
1)2. dysponuje na czas realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą, kierującą pracami ogrodniczymi, zgodnie z przedmiotem zamówienia, która musi spełniać co najmniej jeden z podanych niżej warunków:
-) wykształcenie średnie ogrodnicze i staż pracy przy pielęgnacji drzew minimum 5 lat, LUB
-) wykształcenie wyższe (magisterskie, inżynierskie, licencjackie) ogrodnicze lub architektura krajobrazu i staż pracy przy pielęgnacji drzew minimum 3 lata, LUB
-) legitymującą się zaświadczeniem „inspektora nadzoru terenów zieleni” wydanym przez organizację branżową (np. Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa/Naczelnej Organizacji Technicznej; Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Twórców Ogrodów) lub innym równoważnym zaświadczeniem o uprawnieniach kwalifikacyjnych w zakresie inspektora nadzoru prac w terenach zieleni.
W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (opisany wyżej w ppkt. 1)2.) warunek musi spełnić co najmniej 1 wykonawca.
(CIĄG DALSZY W PKT. III.1.2) PONIŻEJ).
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
3.Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych przez wykonawcę oraz terminy i formy ich składania
3) SKŁADANE (W POSTACI PLIKÓW)W WYZNACZONYM, NIE KRÓTSZYM NIŻ 10 DNI, TERMINIE AKTUALNYCH NA DZIEŃ ZŁOŻENIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1USTAWY PZP:
3)1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda:
3)1.1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
5 / 11
których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,
Wykaz usług należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
Wśród dowodów załączanych do wykazu usług musi być dowód dotyczący usługi/wymaganej rodzajowo i kwotowo przez zamawiającego;
Dowodami, dotyczącymi usług składanymi zamawiającemu, określającymi, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, są:
- referencje;
- inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
3)1.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz osób należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
3)2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych w postępowaniu potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
3)2.1. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3)2.2. Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo- w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji- dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w oparciu o zał. nr 7 do SIWZ).
3)2.3. Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w oparciu o zał. nr 7 do SIWZ).
3)2.4. W przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów składa dokumenty o których mowa w SIWZ cz. III: pkt. 3 ppkt 3) nr 3)2.1.; 3)2.2.; 3)2.3.
CIĄG DALSZY PONIŻEJ
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
3)3. Zgodnie z art. 26 ust 2f ustawy Pzp - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
3)4. UWAGA:
a) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
6 / 11
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.).
b) W przypadku wskazania przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 2, § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, (Dz. U. z 2020 poz. 1282 j.t), (tj. dokumentów i oświadczeń składanych w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zobowiązań innych podmiotów)) oraz potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postepowania, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
c) Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. Poleganie na zasobach podmiotów trzecich
5.1. Zgodnie z art. 22a ust. 1 i 2 ustawy Pzp wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz, że stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.2. Zgodnie z art. 22a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 Prawa zamówień publicznych;
CIĄG DALSZY PONIŻEJ
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
7 / 11
5.3. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej – w przypadku polegania na zasobach innych podmiotów zamawiający żąda (wraz z ofertą) dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Dokument należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego przez inny podmiot lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez inny podmiot.
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.4. Zgodnie z art. 22a ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe o których mowa w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.5. W przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów składa dokumenty o których mowa w SIWZ cz. III: pkt. 3 ppkt 3) nr 3)2.1.; 3)2.2.; 3)2.3.
6. Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu
Dokument (np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej, umowa konsorcjum, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę(-y) właściwie umocowaną(-e), jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty.
7. Składanie dokumentów przez podmioty zagraniczne
1) Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zwanego dalej rozporządzeniem), jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 5 pkt 1 rozporządzenia, tj. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych (wskazanej w SIWZ cz. III pkt. 3 ppkt 3) nr 3)2.1.– składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
CIĄG DALSZY PONIŻEJ
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
8 / 11
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
4) Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w § 5 pkt 1 rozporządzenia, składa dokument, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
8. Składanie dokumentów dotyczących przynależności do tej samej grupy kapitałowej
1) Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekaże w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub za zgodność z oryginałem oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
WARUNKI REALIZACJI UMOWY OKREŚLONE SĄ WE WZORZE UMOWY WRAZ Z ZAŁACZNIKAMI.
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Długość okresu gwarancyjnego, na cały zakres prac 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-09-24
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ud-wlochy.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-09-24 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-09-24, 12:15, Siedziba zamawiającego, adres j.w., sala 205, piętro II
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-01


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |