m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-04 , 14:21:42
I Zamawiający
ZamawiającyOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
- adresRozłogi 10, 01-310 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 487 13 01
- faks(0-22) 487 13 02
- e-mailr.gasek@opsbemowo.waw.pl
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Sławomir Janicki
- adresOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Rozłogi 10, 01-310 Warszawa
- lokal208
- telefon22 48 71 377
- emails.janicki@opsbemowo.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAlicja Kociszewska
- adresOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, Rozłogi 10, 01-310 Warszawa
- lokal205
- telefon22 48 71 330
- emaila.kociszewska@opsbemowo.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rozłogi” - ETAP I
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń biurowych na potrzeby Ośrodka Wsparcia dla Seniorów, w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Rozłogi”, zlokalizowanym na działce ew. nr 68/14 w obrębie 6-12-05 przy ul. Lazurowej 14 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy - ETAP I.

2. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy, możliwość unieważnienia niniejszego postępowania, jeżeli środki które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, pochodzące z budżetu
m.st. Warszawy, nie zostaną mu przyznane przez Radę m.st. Warszawy podczas sesji rady, planowanej na dzień 24 września 2020 r.

3. Realizację inwestycji z uwagi na możliwości finansowe Zamawiającego przewidziano etapowo. Projekt budowlany oraz ostateczna i prawomocna decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i zezwalająca na budowę na jego podstawie odnoszą się do całości inwestycji. Niniejsze postępowanie tj. Etap I realizacji inwestycji obejmuje pomieszczenia: 1.03-1.08; 1.10; 1.15-1.35 oraz część prac związanych z pom. 1.11.
Uwaga – pomieszczenia 1.03-1.06 zasilane są z rozdzielnicy TG2 i należy uwzględnić je w zakresie realizacji. Instalację w pomieszczeniach 1.03-1.06 należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym. W ramach całej inwestycji będzie wykonana instalacja SSP. W Etapie I będzie wykonana część instalacji SSP – będą zamontowane klapy odcinające znajdujące się na kanałach wentylacyjnych. Elementy zostały uwzględnione w przedmiarze robót w branży sanitarnej. Pozostała część instalacji SSP będzie realizowana w następnych etapach inwestycji. Instalacja SSP będzie uruchomiona dopiero po realizacji instalacji, czyli w następnych etapach inwestycji.
Wyzerowane w przedmiarach pozycje zostały uwzględnione na późniejszych etapach inwestycji.
W ramach Etapu I zostanie wykonany w szczególności następujący zakres robót budowlanych:
1) połączenie istniejących części budynku komunikacyjnie;
2) przebudowa wszystkich pomieszczeń sanitarnych w budynku obejmująca zmianę ich lokalizacji, powierzchni i układu;
3) przebudowa układu pracowni, pomieszczeń biurowych i innych poprzez wyburzenia i budowę nowych ścian działowych, wykonanie przebić i zamurowań w istniejących ścianach oraz inne niezbędne wzmocnienia lub zmiany w układzie konstrukcyjnym budynku;
4) budowa pomieszczeń kuchni i zaplecza kuchni;
5) roboty wykończeniowe wewnętrzne i montaż stałego wyposażenia;
6) wymiana całości wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej;
7) wyposażenie budynku w instalację wentylacji mechanicznej nawiewnej i wyciągowej niektórych pomieszczeń wraz z rekuperacją;
8) wymiana całości instalacji c.o. wewnętrznej i dostosowanie istniejącego węzła cieplnego;
9) wymiana całości wewnętrznej instalacji elektrycznej oświetleniowej i zasilania, oraz wykonanie oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;
10) wyposażenie budynku w instalacje teletechniczne (sieć komputerowa, telefoniczna, telewizja kablowa, system sygnalizacji pożarowej, itp.);
11) prace przygotowujące plac budowy, zabezpieczenie terenu prac w trakcie realizacji oraz prace porządkowe, w tym wywóz gruzu;
12) demontaż starego wyposażenia wraz z jego wywozem i ewentualną utylizacją;
13) opracowanie dokumentacji powykonawczej.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w:
1) Projekcie budowlanym (branża: architektoniczna, konstrukcyjna, sanitarna oraz elektryczna) stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ;
2) Projekcie wykonawczym (TOM P - Warunki Przetargowe) stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ;
3) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, zwanej dalej STWiORB (branża: architektoniczna, konstrukcyjna, elektryczna oraz sanitarna), stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ;
4) Przedmiarze robót, stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ – przedmiar jest dokumentem pomocniczym, który może posłużyć jedynie do oszacowania rozmiarów inwestycji. W celu sporządzenia szczegółowej wyceny należy zapoznać się szczegółowo z Projektami budowlanymi, Projektami wykonawczymi oraz STWiORB i uwzględnić wszystkie nakłady i wydatki niezbędne do wykonania przedmiotowych robót budowlanych.

5. Pozostałe warunki realizacji zamówienia określone zostały we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ.

6. Rozwiązania równoważne:
1) ewentualne wskazane w opisie przedmiotu zamówienia, tj. w dokumentacji projektowej i STWiORB znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, a także odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy, należy czytać łącznie z wyrazami „lub równoważny”. Oznacza to, iż w takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, w szczególności o nie gorszych parametrach technicznych, funkcjonalnych i użytkowych;
2) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, w tym odnośnie właściwości fizycznych wymaganych materiałów określonych w dokumentacji projektowej i STWiORB;
3) Wykonawca składający ofertę zawierającą rozwiązania równoważne ma obowiązek wyraźnie wskazać w ofercie zastosowane rozwiązanie równoważne poprzez wpisanie odpowiednich informacji w Formularzu ofertowym oraz załączyć do oferty właściwe dokumenty (tj. dowody zawierające szczegółowy opis oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych, dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania) potwierdzające, że oferowane przez Wykonawcę materiały spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w SIWZ, a w szczególności materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia posiadają takie same właściwości fizyczne wskazane przez Zamawiającego w STWiORB;
4) brak informacji, w zakresie zastosowanych rozwiązań równoważnych, zostanie uznany za zamiar wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ.

7. Wykonawca ponosi samodzielnie wszelkie koszty związane z opracowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania, z zastrzeżeniem okoliczności przewidzianych w art. 93 ust. 4 ustawy. Zaleca się, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do opracowania oferty oraz do podpisania umowy.

8. Informacje dotyczące wizji lokalnej:
1) w celu umożliwienia Wykonawcom uzyskania wszelkich informacji, które mogą być konieczne do opracowania oferty oraz do podpisania umowy, Zamawiający zorganizuje przed wyznaczonym terminem składania ofert wizję lokalną. Dla należytego sporządzenia oferty udział w wizji lokalnej jest wskazany (nie jest obowiązkowy);
2) Zamawiający ustala dwa terminy wizji lokalnej, które odbędą się w dniach: 9 oraz 16 września 2020 r. o godzinie 11.00, pozostawiając Wykonawcy wybór, z którego z tych terminów skorzysta;
3) spotkanie przedstawicieli Wykonawcy z przedstawicielami Zamawiającego odbędzie się pok.212 (sekretariat) w siedzibie OPS przy ul. Rozłogi 10 w Warszawie.
4) Zamawiający informuje, że podczas wizji nie będzie odpowiadał na pytania zadane przez Wykonawców. Wykonawcy zobowiązani będą do przekazania pytań, które pojawią się podczas wizji lokalnej za pomocą poczty elektronicznej na adres wskazany na wstępie SIWZ.
5) Wytyczne podczas wizji lokalnej w związku z COVID-19:
a) po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce. Przy wejściu do budynku znajdują się dozowniki ze środkiem dezynfekującym,
b) podczas wizji lokalnej:
- obowiązuje bezwzględny nakaz zakrycia nosa i ust,
- należy zachować bezpieczną odległość od innych osób,
c) podczas kaszlu i kichania należy zakrywać usta i nos łokciem lub chusteczką, następnie zdezynfekować ręce,
d) z uwagi na stan epidemii, w wizji lokalnej powinno uczestniczyć do dwóch przedstawicieli danego Wykonawcy,
e) w przypadku dużej liczby przedstawicieli Wykonawców zostanie wprowadzony podział na grupy.

9. Zamawiający informuje, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

10. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji umowy oraz w okresie rękojmi udzielonej gwarancji jakości ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa), obejmujące swoim zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie, a także przedstawicieli i pracowników zamawiającego i wykonawcy w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia (szkoda osobowa), powstałe w związku z wykonywaniem wszelkich czynności i prac objętych przedmiotem umowy na sumę gwarancyjną równą, co najmniej 1 500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) na jeden i wszystkie wypadki wystąpienia szkody.

11. Zamawiający wymaga, by na przedmiotowe roboty wykonawca udzielił min. 5-letniej rękojmi oraz min. 5-letniej gwarancji (okres ten może ulec wydłużeniu max o 2 lata zgodnie ze złożoną ofertą).

12. Inne wymagania:
1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, aby prace fizyczne bezpośrednio związane z wykonywaniem wszystkich robót w budynku SM Lokatorsko – Własnościowej „Rozłogi” zlokalizowanym na działce ew. nr 68/14 w obrębie 6-12-05 przy ul. Lazurowej 14 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, polegające na wykonaniu:
a) robót ogólnobudowlanych (roboty murarskie, malarskie, tynkarskie, posadzkarskie, montaż przepierzeń z aluminium i szkła);
b) robót elektrycznych (wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej wraz z osprzętem i oprawami);
c) robót sanitarnych (wymiana całości instalacji c.o. wewnętrznej i dostosowanie istniejącego węzła cieplnego)
były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.), z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 2177, z późn. zm.), przez cały okres realizacji zamówienia. Obowiązek ten, nie dotyczy osób wskazanych na stanowisku kierownika budowy, kierownika robót oraz innych osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) oraz dostawców materiałów i urządzeń;
2) na każde żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia wykazu pracowników wykonujących roboty budowlane będące przedmiotem niniejszego zamówienia. Podpisany przez Wykonawcę wykaz osób realizujących zamówienie, o których mowa w pkt 1 winien się znajdować na stałe na terenie budowy;
3) wykaz, o którym mowa w pkt 2 powyżej winien być okazywany przez kierownika budowy na każde żądanie przedstawiciela Zamawiającego, pod rygorem naliczenia kar umownych;
4) Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wszelkich zmianach personalnych poprzez aktualizację wykazu w formie pisemnej, najpóźniej w dniu wprowadzenia zmiany;
5) Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia ewidencji czasu pracy personelu Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i udostępniania na każde żądanie Zamawiającego dokumentów potwierdzających podstawę dysponowania personelem skierowanym do realizacji zamówienia (poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopie umów o pracę, ewidencja czasu pracy);
6) na każde żądanie Zamawiającego i w terminie przez niego wyznaczonym, Wykonawca potwierdzi, iż dysponuje personelem własnym, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy świadczącym roboty budowlane, w szczególności poprzez przedłożenie wykazu pracowników, kopii umów o pracę oraz ewidencji ich czasu pracy;
7) wykaz pracowników, poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopia umów o pracę oraz ewidencja czasu pracy pracowników, o których mowa w pkt 6, powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych;
8) w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy;
9) wszyscy pracownicy i przedstawiciele Wykonawcy (w tym podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy) będą oznakowani trwałymi identyfikatorami firmy Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W przypadku braku w/w identyfikatorów Zamawiający naliczy kary umowne;
10) niedopełnianie obowiązku zatrudniania pracowników wykonujących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, będzie skutkowało naliczaniem kar umownych;
11) Szczegółowe informacje dotyczące wymaganego zatrudnienia opisane zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do specyfikacji.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawul. Lazurowa 14, Warszawa
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.12.00-0
45.21.00.00-2
45.45.30.00-7
45.22.30.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-02-28
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium15000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy:
1) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498 z późn. zm.);
2) środki naprawcze:
a) Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu, jeżeli przedstawi dowody potwierdzające, że podjął on środki wystarczające do wykazania swojej rzetelności w sytuacji, gdy zaistniały podstawy wykluczenia Wykonawcy określone w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
b) Wykonawca, w celu potwierdzenia i wykazania swojej rzetelności może w szczególności udowodnić Zamawiającemu, że naprawił szkodę wyrządzoną przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynił pieniężnie za doznaną krzywdę lub naprawił szkodę, złożyć wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego, wykazać, że współpracował z organami ścigania oraz podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe zmierzające do zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy,
c) Wykonawca będący podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu nie może skorzystać z instytucji środków naprawczych,
d) Zamawiający w sytuacji, gdy Wykonawca przedstawi dowody w celu wykazania swojej rzetelności rozważy przedstawione dowody i dokona ich oceny w świetle przesłanek określonych w pkt 1,
e) jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione przez Wykonawcę dowody Wykonawca nie będzie podlegał wykluczeniu z postępowania;
3) zgodnie z art. 24 ust. 12 ustawy Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielnie zamówienia publicznego.

3. W zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy, Zamawiający będzie rozpatrywał:
1) w zakresie warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków;
2) w zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków;
3) w zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że dysponuje lub będzie dysponował osobą lub osobami, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadającą/posiadającymi:
- uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności architektonicznej (osoba pełniąca funkcję kierownika robót w odniesieniu do architektury obiektu),
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (osoba pełniąca funkcję kierownika robót budowlanych),
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (osoba pełniąca funkcje kierownika robót instalacyjnych w ww. zakresie),
- uprawnienia budowlane bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (osoba pełniąca funkcje kierownika robót instalacyjnych w ww. zakresie)
odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, w zakresie pełnionej funkcji, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów niebędących prawem krajowym oraz aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,
b) Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej dwie roboty budowlane polegające na remoncie, przebudowie lub modernizacji pomieszczeń znajdujących się budynku użyteczności publicznej, w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, którego kubatura budynku wynosiła co najmniej 1.200 m3
UWAGA - przez obiekty użyteczności publicznej należy rozumieć budynek zgodny z definicją zawartą w § 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2019 r. poz. 1065).

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 lit. b musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców.

5. Poleganie na zdolności innych podmiotów:
1) zgodnie z art. 22a ustawy Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych

UWAGA - w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane;
2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy oraz art. 24 ust. 5 ustawy;
4) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu, o którym mowa w pkt 1, nie potwierdzą spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzić będą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt 1.

6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach we wstępnym oświadczeniu Wykonawcy stanowiącym Załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji.

7. Zamawiający przewiduje, w niniejszym postępowaniu możliwość zastosowania procedury, o której mowa w art. 24aa ustawy, tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zasady zastosowania procedury, o której mowa powyżej:
1) dokonanie przedmiotowej oceny ofert, czyli weryfikacja czy oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ;
2) badanie ofert – w szczególności wezwanie Wykonawców do złożenia stosownych wyjaśnień lub ewentualnego uzupełnienia treści złożonej oferty, poprawienie omyłek, badanie rażąco niskiej ceny;
3) ocena ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy;
4) ocena ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie kryteriów oceny ofert opisanych w Rozdziale XIV SIWZ– w celu ustalenia, która oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza (najwyżej oceniona);
5) wezwanie Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (najwyżej oceniona) do złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualnych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia;
6) ocena podmiotowa Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (najwyżej oceniona):
a) w przypadku wykazania przez Wykonawcę, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty,
b) w przypadku gdy Wykonawca nie wykaże spełnienia warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający zbada, czy spełnia warunki oraz czy nie podlega wykluczeniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert;
7) niezwłoczne poinformowanie wszystkich Wykonawców (podając uzasadnienie faktyczne i prawne) o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
b) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni, wraz z wyjaśnieniem powodów, dla których dowody przedstawione przez Wykonawcę, Zamawiający uznał za niewystarczające,
c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone i powodach odrzucenia oferty,
d) unieważnieniu postępowania;
8) jeżeli Wykonawca, o którym mowa w pkt 5, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający powtórzy czynności, o których mowa w pkt 5 i 6 tj. zbada, czy spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy nie podlega wykluczeniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1, 4-7 ustawy.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

1. Wykonawca wraz z ofertą składa aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do specyfikacji.
UWAGA – w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wstępne oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – Załącznik nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, niżej wymienionych dokumentów
1) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór stanowi Załącznik nr 8 do specyfikacji)
2) wykazu wykonanych robót budowlanych wraz z podaniem ich rodzaju, kubatury, daty, miejsca wykonywania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane (wzór stanowi Załącznik nr 9 do specyfikacji) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty;
3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 (jeżeli dotyczy).

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do specyfikacji (jeżeli dotyczy).

6. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w SIWZ składane są w oryginale lub kopii poświadczonej (każda zapisana strona) za zgodność z oryginałem. Pisma przesłane faksem lub skan pisma przesłany pocztą elektroniczną nie stanowią formy pisemnej.

7. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje poprzez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

9. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

10. Samodzielnie pobrane przez Wykonawcę wydruki komputerowe aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), posiadają status dokumentu oryginalnego w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, niewymagającego składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń przez osobę posługującą się przedmiotowym dokumentem, w tym potwierdzenia tego dokumentu za zgodność z oryginałem. Potwierdzeniem powyższego jest:
1) w przypadku samodzielnie pobranego wydruku - zaświadczenia o wpisie do CEIDG, - wydruk z systemu komputerowego, który nie wymaga podpisu;
2) w przypadku samodzielnie pobranego wydruku – Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, stwierdzenie, że dokument został pobrany na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1500, z późn zm.).
UWAGA - uwzględniając dyspozycję art. 26 ust. 6 ustawy Zamawiający informuje, że dla potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 niniejszego Rozdziału skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych, jeśli Wykonawca w ofercie wskaże adres internetowy, z którego można pobrać ww. dokumenty.

11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

12. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

13. Dokument, o którym mowa w ust. 12 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

14. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w ust. 12, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Regulację zawartą w pkt 13 stosuje się odpowiednio.

15. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Wydłużenie terminu gwarancji i rękojmi40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-09-28
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://opsbemowo.waw.pl/o-nas/zamowienia-publiczne/120-zamowienia-powyzej-30-tys-euro
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-09-28 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-09-28, 10:15, OPS Dz. Bemowo m.st. W-wy, ul. Rozłogi 10, 01-310 Warszawa pok. 229
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-04


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |