m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-07 , 12:06:17
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
- adresWalewska 4, 04-022 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(22) 2773027; (22) 2773025
- faks
- e-mailzamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnpragapld.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Mariola Matusik
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal21
- telefon(0-22) 277 30 25
- emailzamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMariola Matusik
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal21
- telefon(0-22) 277 30 25
- emailzamowienia.publiczne@zgnpragapld.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal21
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Walewska 4, 04-022 Warszawa
- lokal1
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Konserwację zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy polegającą na pielęgnacji drzew i krzewów oraz wykonywaniu nasadzeń materiału szkółkarskiego.
NR SPRAWY: ZP/PN/U/41/20.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja zieleni na terenie administrowanym przez ZGN Praga-Południe m.st. Warszawy polegająca na pielęgnacji drzew i krzewów oraz wykonywaniu nasadzeń materiału szkółkarskiego.2. Szczegółowy zakres prac określa: formularz kalkulacji cenowej stanowiący załącznik nr 2, do SIWZ oraz opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.3. Wymagania zatrudnienia osób na podstawie art. 29 ust 3a:1) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę osobę(y), które świadczą pracę w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy (z wyłączeniem kadry kierowniczej oraz pracowników administracji).2) Zakres prac przewidzianych do realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę:a) prace w zakresie pielęgnacji drzew i krzewów,b) nasadzenia materiału szkółkarskiego.3) Po podpisaniu umowy, jednak nie później niż 3 dni po podpisaniu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, iż zatrudnia na podstawie umowy o pracę pracowników, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i którzy będą realizować zakres prac przewidziany w punkcie 2, przedstawiając kopie umowy, druk ZUS RCA itp. W przypadku, wskazania w „Wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia” załącznik nr 5 do umowy (zgodnie z ofertą) pracowników zatrudnionych na umowę pracę, potwierdzającym spełnienie warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania zatrudnienia, nie później niż w dniu podpisania umowy.4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.5) Po podpisaniu umowy, jednak nie później niż 3 dni po podpisaniu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, iż zatrudnia na podstawie umowy o pracę pracowników, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia i którzy będą realizować zakres prac przewidziany w ust. 2, przedstawiając kopie umowy, druk ZUS RCA itp.6) Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia osób wskazanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy.7) Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych w ofercie w „Wykazie osób”, który będzie stanowił załącznik nr do umowy. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego. W przypadku zmiany osób Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zatrudnienie. Obowiązek ten Wykonawca realizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania przedmiotowej zmiany. Zmiany te nie stanowią zmian umowy.8) Dokumenty, o których mowa powyżej powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, zakres powierzonych obowiązków, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania.9) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań określonych w ust. 1 określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 11 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawTeren administrowany rzez ZGN Praga Południe m.st Warszawy.
Główny przedmiot (CPV)77.21.14.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 77.21.15.00-7
77.31.00.00-6

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://aukcje.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2020-12-01, data zakończenia: 2022-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium19000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
I.1)Warunki udziału.

I.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
I.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: W celu potwierdzenia spełnienia warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający wymaga posiadania ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż 1 000 000,00 PLN.
I.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W celu potwierdzenia spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający wymaga:
a) wykazu usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał na terenie miejskim co najmniej:— nasadzenie drzew (min. 150 szt.),— pielęgnację drzew (min. 200 szt. drzew),— wycinkę drzew (min. 70 szt.)(Zamawiający nie wymaga aby każda z usług wykonana była w ramach jednej umowy);
b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zam. pub., w szczególn. od-pow. za św. usług wraz z inform. na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, do-świadczenia i wykształcenia niezb. do wykonania zamówienia, zakresu wykon. przez nie czynności i inf. o podstawie do dysponowania. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje min. 9 osobami, w tym co najmniej:— 1 kierownikiem robót przewidzianym do nadzorowania prac drzewiarskich, posiadającym co najmniej:• 5-letnie doświadczenie w nadzorowaniu prac drzewiarskich jako kier. robót, w tym co najmniej: 24-miesięczną praktykę zawodową przy konserwacji i pielęgnacji zieleni jako kier. robót – na terenach wpisanych do rejestru zabytków zgodnie z art. 37b ust. 1 ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz. 1568) z póź. zm.,• wykształcenie wyższe ogrodnicze lub leśne lub architekturę krajobrazu lub wykształcenie o profilu terenów zieleni,• kurs co najmniej II stopnia (Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew lub Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew lub równoważny np. organizowany przez NOT SITO),— 2 brygadzistami nadzorującymi i wykonującymi prace drzewiarskie, przy czym każdy z nich posiadający co najmniej:• 3-letnie doświadczenie w nadzorowaniu prac drzewiarskich jako brygadzista, w tym co najmniej:• wykształcenie średnie ogrodnicze lub leśne lub architekturę krajobrazu lub o profilu terenów zieleni, uprawnienia pilarza,• kurs co najmniej II stopnia (Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew lub Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew (MTUiOD) lub równoważny np. organizowany przez NOT SITO),— 6 pracownikami wykwalifikowanymi do wykonywania prac drzewiarskich, przy czym każdy z nich posiadający co najmniej:• 3-letnie doświadczenie przy wykonywaniu prac drzewiarskich,• wykształcenie zawodowe,• uprawnienia pilarza,• kurs co najmniej II stopnia (MTUiOD) lub równoważny np. organizowany przez NOT SITO),• aktualne zaświadczenie lekarskie uprawniające do pracy na wysokościach powyżej 3m.Zamawiający wymaga, aby co najmniej 2 osoby spośród 2 brygadzistów przewidzianych do nadzorowania prac drzewiarskich i 6 pracowników wykwalifikowanych do wykonywania prac drzewiarskich posiadały 12-miesięczną praktykę zawodową przy konserwacji i pielęgnacji zieleni na terenie wpisanym do rejestru zabytków zgodnie z art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. nr 162, poz.1568) z poź. zm.,— 1 pracownikiem wykwalifikowanym w spec. inst. elektr. posiadających świadectwo kwalifikacyjne – wydane przez SEP lub Komisję o równorzędnych kwalifikacjach, co SEP – zezwalające na pracę przy urządzeniach i inst. elektrycznych oraz odpowiednie kwalifikacje (może to być osoba spośród personelu wymienionego w lit. b),posiadającym min. 1 rok do-świadczenia przy zabezpieczeniu prac podczas cięcia drzew przy liniach wysokiego napięcia; c. wykazu narzędzi, w celu wykonania zamówienia wraz z inform. o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej:— piłami mechanicznymi – min. 6 szt.,— urządzeniami do rozdrabniania gałęzi (rębakami) – min. 2 szt.,— frezarkami do pniaków – min. 2 szt.,— samochodami ciężarowymi do 5 t. – min. 1 szt.,— podnośnikami koszowymi – min. 1 szt. Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu znaj-duje się w SIWZ (nr ZP/PN/U/41/20) zamieszczonej na stronie internetowej http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne
I.1.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych.
I.2)Warunki dotyczące zamówienia:
I.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu.
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
Osoby skierowane do realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje wymienione w SIWZ zamieszczonej na stornie internetowej Zamawiającego https://www.zgnpragapld.waw.pl/ (nr postępowania ZP/PN/U/41/20).

I.2.2)Warunki realizacji umowy:
Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres dopuszczalnych zmian postano-wień umowy określa wzór umowy, stanowiący załącznik 11 do SIWZ – zamieszczonej na stornie internetowej Zamawiającego https://www.zgnpragapld.waw.pl/ (nr postępowania ZP/PN/U/41/20).

I.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczo-nych do wykonania zamówienia.

II. Procedura.
II.1)Opis
II.1.1)
Rodzaj procedury. Procedura otwarta
II.1.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna. Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
1. Zamawiający przeprowadzi aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu.
2. Wykonawcy chcący wziąć udział ww. aukcji muszą się zalogować na platformie aukcyjnej na stronie internetowej http://aukcje.um.warszawa.pl wpisując kod dostępu.
3. Warunkiem wzięcia udziału w aukcji elektronicznej jest dysponowanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

II.1.3)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie;

III. Informacje administracyjne:
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: Polski.

Sekcja IV: Informacje uzupełniające
IV.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak.
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:2022 rok.

IV.2)Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ogłoszeniu i opisane poniżej,
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie:
a) art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy;
b) art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 3, 4 i 8 ustawy.
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w zw. z art. 24aa („procedura odwrócona”) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, oferta powinna składać się z:
a) wypełnionego formularza oferty;
b) wypełnionego formularza kalkulacji cenowej;
c) dowodu wniesienia wadium 19.000,00 PLN;
d) jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). Informacje zawarte w oświad-czeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału. W części IV Wykonawca wypełnia jedynie sekcję „α”, tj. „ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji”, nie wypełnia sekcji A–D w części IV;
e) dowodów, o których mowa w pkt 29 SIWZ – w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa;
f) oświadczenie czy jest małym albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu art. 105 albo 106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r., poz. 646 z późn. zm);
g) zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów;
h) pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.
4. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – w terminie 3 dni od zamieszczenia informacji, o której mowa art. 86 ust 5 usta-wy.
5. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie:
a) dokumentu ubezpieczenia od OC;
b) wykazu osób;
c) wykazu usług;
d) wykazu narzędzi;
e) informacji z Krajowego Rejestru Karnego;
f) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego;
g) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Spo-łecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
h) informacji z odpowiedniego rejestru lub innego równoważnego dokumentu;
i) oświadczenia o braku orzeczenia tytułem środka zapobiegawczego i oświadczenia o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;
j) Zamawiający wezwie Wykonawcę, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych pod-miotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w SIWZ.
6. Zasady składania ofert przez Wykonawców z siedzibą lub miejscem zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polski zostały opisane w pkt 26 SIWZ.
7. Szczegółowy opis dokumentów i oświadczeń wymagany w postępowaniu znajduje się w SIWZ (nr sprawy ZP/PN/U/41/20) zamieszczonej na stronie internetowej http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowieniapubliczne
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia obowiązuje pisemność postępowania, przy czym komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się wyłącznie w drodze elek-tronicznej, co obejmuje w szczególności składanie ofert w postępowaniu, oświadczeń, w tym oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), wezwania, zawiadomienia oraz informacje.
9. Oferty wraz z załącznikami oraz JEDZ sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
10. Wykonawca składa dokumenty, o których mowa w pkt 9, za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty umieszczonego na stronie https://www.zgnpragapld.waw.pl/Złożenie ww. dokumentów wymaga założenia konta na stronie https://www.zgnpragapld.waw.pl/
11. Instrukcja założenia konta znajduje się na stronie https://www.zgnpragapld.waw.pl

V.1) Procedury odwoławcze.
V.1.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej Adres pocztowy:
ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska E-mail: odwolania@uzp.pl Tel.: +48 224587840 Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plVI
1.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Oficjalna nazwa: Prezes Urzędu Zamó-wień Publicznych Adres pocztowy: ul. Postępu 17a Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587800Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/

V.1.3) Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z póżn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.
2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawia-jącego stanowiącej postawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i ust. 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności, można było po-wziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
6. Jeżeli Zamawiający, mimo takiego obowiązku, nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
7. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia środków ochrony prawnej).
V.1.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, Adres pocztowy: ul. Postępu 17A, Miejscowość: Warszawa, Kod pocztowy: 02-676, Państwo: Polska Tel.: +48 224587801Faks: +48 224587800 Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Teren administrowany przez ZGN Praga-Południe m.st Warszawy.

VII
Okres obowiązywania zamówienia:
Początek: 01/12/2020
Koniec: 30/11/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak.
Opis wznowień: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stanowiących nie więcej niż 200 % całkowitej wartości umowy. Zamówienia polegające na powtórzeniu podobnych usług zostaną udzielone na warunkach określonych we wzorze umowy z uwzględnieniem ewentualnych rynkowych zmian cen materiałów i minimalnego wynagrodzenia.
VII.
Informacje dodatkowe:
1) Uwaga: Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w terminie od dnia podpisania umowy ale nie wcześniej niż od 1 grudnia 2020 r. do 30 listopada 2022 roku.
2) Informacje o opcjach. Opcje: nie.
3) Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Termin przystąpienia do realizacji jednostkowego zlecenia (T) 10 %
Okres gwarancji na nasadzenia materiału szkółkarskiego (G) 30 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-13
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zgnpragapld.waw.pl/strona/zamowienia-publiczne
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-13 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-13, 12:00, ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy 04-022 Warszawa ul. Walewska 4 (świetlica)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-02


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |