m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-07 , 14:36:56
I Zamawiający
ZamawiającyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
- adresSiedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-26-140
- faks(0-22) 532-61-17
- e-mailzampubl@tw.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Sanocka
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa
- lokal101
- telefon(0-22) 532 60 47
- emailmsanocka@tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMałgorzata Sanocka
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa
- lokal101
- telefon(0-22) 532 60 47
- emailmsanocka@tw.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal105
Adres, na który należy przesyłać ofertyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal105
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją kontraktu pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji „Budowa i przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ulic Kasprzaka i Wolskiej”
Opis zamówienia
Numer referencyjny: DWZ/61/2020
Przedmiotem zamówienia jest zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją kontraktu pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji „Budowa i przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i w ciągu ul. Wolskiej”, w tym pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót oraz w okresie gwarancji i zgłaszania wad. Przedmiot zamówienia będzie świadczony na warunkach określonych w umowie z konsultantem oraz zgodnie z kontraktem. Szczegółowy zakres zamówienia określony został w rozdziale II SIWZ.

Miejsce świadczenia usług. Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie pełnienia nadzoru nad opracowaniem dokumentacji projektowej, realizacją robót, zarządzania, kontroli oraz nadzoru nad realizacją umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwaną w dalszej treści kontraktem, pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji „Budowa i przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej”. Przedmiot zamówienia będzie świadczony na warunkach określonych w umowie z konsultantem oraz zgodnie z kontraktem.
Usługa obejmuje pełnienie przez konsultanta obowiązków zgodnie z umową, w oparciu o zapisy kontraktu, w szczególności:
1) zweryfikowanie dokumentacji w zakresie dokumentacji udostępnionej przez Zamawiającego;
2) pełnienie nadzoru nad wykonaniem dokumentacji projektowej, wraz z weryfikacją jej kompletności i wzajemnej zgodności;
3) zarządzanie, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz kontrola nad realizacją robót aż do daty wystawienia rozliczenia końcowego z okresu nadzoru;
4) prowadzenie działań informacyjnych związanych z realizacją zadania inwestycyjnego i współpracę w tym zakresie z TW;
5) wypełnianie obowiązków wynikających z procedur zawartych w obowiązujących wymaganiach/wytycznych dotyczących inwestycji współfinansowanych ze środków UE oraz przyjętymi założeniami dla programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020 (POIiŚ) i współpracę w tym zakresie z Zamawiającym;
6) świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót oraz udział w przeglądach gwarancyjnych i nadzorowanie usunięcia ewentualnych usterek/wad stwierdzonych w przeglądach gwarancyjnych, w ramach zawartego kontraktu i ustawy Prawo budowlane;
7) wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach związanych z realizacją kontraktu;
8) sprawowanie nadzoru nad wykonaniem dokumentacji projektowej i realizacją robót w zakresie zadań dodatkowych, niezbędnych do wykonania zadania inwestycyjnego, które wynikną w trakcie realizacji kontraktu – udzielonych na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych;
9) stałe monitorowanie, prowadzenie i rozstrzyganie spraw związanych z właściwym wykonaniem przez Wykonawcę robót przedmiotu kontraktu;
10) rozpatrywanie i opiniowanie roszczeń.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość. Wartość bez VAT: 17 120 000.00 PLN
II.2.6) Szacunkowa wartość. Wartość bez VAT: 8 120 000.00 PLN

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: tak
Opis wznowień:

Szacunkowa wartość zamówień podobnych wynosi 720 000,00 PLN. Przedmiot zamówień podobnych został opisany w SIWZ. Zamówienia podobne zostaną udzielone na zasadach analogicznych jak zasady przewidziane w rozdziale III SIWZ.
1. Zamówienie jest częścią większego zamówienia, którego wartość wynosi 17 120 000 PLN.
2. Szacunkowa wartość części będącej przedmiotem zamówienia wynosi 8 120 000 PLN, w tym:
— zamówienie podstawowe – 7 400 000 PLN,
— zamówienia podobne – 720 000 PLN.
3. Zamówienie jest udzielane wspólnie przez 2 Zamawiających: Tramwaje Warszawskie i Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Wymagane wadia i gwarancje:
1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Zamawiający zapłaci wynagrodzenie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
2. Szczegółowe warunki finansowe zostały określone w rozdziale III SIWZ (istotne postanowienia umowy).

Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie: Zgodnie z art. 23 ustawy Pzp.


Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy określone zostały w rozdziale III SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty, na warunkach określonych w SIWZ.

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia. Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

Informacje na temat procesów elektronicznych: Akceptowane będą faktury elektroniczne

Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, tj.:
1.1. w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.1.1. wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
1.1.2. wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich odpowiednio wykształcenia, uprawnień i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – jeśli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę wraz ze złożonym z ofertą wykazem ekspertów kluczowych do oceny w kryterium „Doświadczenie ekspertów kluczowych” będzie odpowiadała ww. zakresowi informacji, Zamawiający odstąpi od żądania tego wykazu od Wykonawcy;
1.2. w zakresie braku podstaw wykluczenia:
1.2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp (z wyjątkami określonymi w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp), wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
1.2.2. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
1.2.3. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
1.2.4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.2.5. w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – dokumentów wymienionych w pkt 1.2.1–1.2.4 w odniesieniu do tych podmiotów.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
2.1. pkt 1.2.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp (z wyjątkami określonymi w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2.2. pkt 1.2.2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy dotyczące terminów wystawienia stosuje się odpowiednio – ww. dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1.2.1, składa dokument, o którym mowa w pkt 2.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 (z wyjątkami określonymi w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepisy dotyczące terminów wystawienia stosuje się odpowiednio – ww. dokumenty lub oświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
5.1. JEDZ w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;
5.2. oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
5.3. dokumenty wymienione w pkt 1.1 powinny być złożone przez tego lub tych Wykonawców, którzy potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu w określonym tam zakresie lub wszystkich Wykonawców łącznie;
5.4. dokumenty wymienione w pkt 1.2 powinny być przedłożone przez każdego Wykonawcę.
6. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj. zastosuje w postępowaniu tzw. procedurę odwróconą, o której mowa w art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp.
7. Szczegółowe zasady składania dokumentów oraz zasady wykorzystania aktualnych oświadczeń lub dokumentów znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego lub możliwych do uzyskania za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, zostały określone w ustawie Pzp i rozporządzeniu o dokumentach.
8. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu, w szczególności składanie ofert oraz dokumentów i oświadczeń w tym JEDZ, odbywa się przy użyciu platformy zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem https://tw.ezamawiajacy.pl, według zasad opisanych w rozdziale I SIWZ.
9. Okres realizacji zamówienia został szczegółowo określony w SIWZ.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl


Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587701
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.plUWAGA!
Nastąpiła zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu. Szczegółowe informacje o zmianie zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:
http://tw.ezamawiajacy.pl/ Marketplanet
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, POLSKA
Główny przedmiot (CPV)71.24.70.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.24.80.00-8
71.54.00.00-5

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania62 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium80000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego. Wykaz i krótki opis warunków:
1. Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności do prowadzenia działalności zawodowej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w sekcji III.1.3 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie:
2.1. art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1843), dalej: „ustawa Pzp” (z wyjątkami określonymi w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp);
2.2. art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp.
3. Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
3.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, przygotowane np. w oparciu o formularz dostępny w formie edytowalnej (w formacie .xml) zamieszczony na platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia”;
3.2. dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli Wykonawcy do jego reprezentacji, jeśli nie wynikają one z zapisów we właściwym rejestrze;
3.3. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp (poprzez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia rozumie się również wspólników spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; z pełnomocnictwa powinno wyraźnie wynikać do jakich czynności pełnomocnik jest upoważniony;
3.4. w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu:
3.4.1. w celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji tych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów – dowody na to, że realizując zamówienie, Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; dokumenty te powinny określać w szczególności:
3.4.1.1. zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
3.4.1.2. sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3.4.1.3. zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3.4.1.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą;
3.4.2. w celu wykazania braku istnienia wobec tych podmiotów podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu – JEDZ dotyczące tych podmiotów w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
3.5. wykaz ekspertów kluczowych do oceny w kryterium „Doświadczenie ekspertów kluczowych”, o ile Wykonawca ubiega się o uzyskanie punktów w tym kryterium.
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zobowiązany jest złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca wraz ze złożeniem oświadczenia może przedstawić dowody (dokumenty bądź informacje), że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5. Szczegółowe zasady składania dokumentów i oświadczeń, zostały opisane w rozdziale I SIWZ.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe. Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej dwie usługi polegające na zarządzaniu inwestycją i sprawowaniu nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie budowy lub przebudowy drogi, zakończone i odebrane świadectwem przejęcia (protokołem odbioru końcowego), przy czym usługi te muszą dotyczyć wykonanych robót budowlanych, o wartości co najmniej 50 000 000 PLN netto każda z robót; przez wykonanie roboty budowlanej jak również wykonanie usługi zarządzania i sprawowania nadzoru nad robotami należy rozumieć doprowadzenie do wystawienia świadectwa przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC), protokołu odbioru końcowego lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się świadectwa przejęcia);
5.1.2.2. wykażą, że dysponują następującymi osobami, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia publicznego:
1) do pełnienia funkcji inżyniera kontraktu – co najmniej 1 osobą posiadającą wykształcenie wyższe techniczne, która w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, zdobyła min. 24-miesięczne doświadczenie zawodowe na stanowisku inżyniera kontraktu, inżyniera rezydenta, dyrektora kontraktu lub równorzędnym w zakresie zarządzania projektami inwestycyjnymi, na co najmniej 2 inwestycjach dotyczących infrastruktury transportowej, przez okres co najmniej 12 miesięcy na każdej, o wartości robót co najmniej 50 000 000 PLN netto każda*);
2) do pełnienia funkcji specjalisty ds. roszczeń – co najmniej 1 osobą posiadającą min. 24-miesięczne doświadczenie zawodowe zdobyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, obejmujące przygotowanie lub rozpatrywanie roszczeń przy realizacji lub nadzorze co najmniej 2 inwestycji, przez okres co najmniej 12 miesięcy na każdej, obejmujących budowę lub przebudowę obiektu budowlanego, o wartości robót co najmniej 50 000 000 PLN netto każda;
3) do pełnienia funkcji specjalisty ds. rozliczeń – co najmniej 1 osobą posiadającą min. 24-miesięczne doświadczenie zawodowe, zdobyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, przy rozliczaniu co najmniej 2 inwestycji, przez okres co najmniej 12 miesięcy na każdej, obejmujących budowę lub przebudowę obiektu budowlanego, o wartości robót co najmniej 50 000 000 PLN netto każda;
4) do pełnienia funkcji specjalisty ds. technologii i materiałów – co najmniej 1 osobą posiadającą min. 24-miesięczne doświadczenie zawodowe, zdobyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, przy realizacji lub nadzorze co najmniej 2 inwestycji, przez okres co najmniej 12 miesięcy na każdej, obejmujących budowę lub przebudowę obiektu budowlanego, o wartości robót co najmniej 50 000 000 PLN netto każda, na stanowiskach związanych z technologią robót lub metodyką badań laboratoryjnych lub kontrolą jakości robót, oraz sprawdzaniem atestów, certyfikatów i świadectw autentyczności;
5) do pełnienia funkcji inspektora nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej (T) pełniącego równocześnie funkcję koordynatora w rozumieniu art. 27 Prawa budowlanego – co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz min. 24-miesięczne doświadczenie zawodowe zdobyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert na stanowisku inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robót, w tym przy realizacji co najmniej 1 inwestycji, przez okres co najmniej 12 miesięcy, której przedmiotem była budowa lub przebudowa torowiska tramwajowego, o długości co najmniej 1 000 mtp – w tym 500 mtp w konstrukcji bezpodsypkowej, z co najmniej 1 rozjazdem tramwajowym**);
6) do pełnienia funkcji inspektora nadzoru specjalności inżynieryjnej drogowej – co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz min. 24-miesięczne doświadczenie zawodowe zdobyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robót przy realizacji co najmniej 1 inwestycji, przez okres co najmniej 12 miesięcy, której przedmiotem była budowa lub przebudowa drogi klasy co najmniej G**);
7) do pełnienia funkcji inspektora nadzoru specjalności inżynieryjnej mostowej – co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej mostowej oraz min. 24-miesięczne doświadczenie zawodowe zdobyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert na stanowisku inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robót, w tym przy realizacji co najmniej 1 inwestycji, przez okres co najmniej 12 miesięcy, obejmującej budowę lub przebudowę obiektów inżynierskich takich jak most, wiadukt, estakada lub tunel, o rozpiętości najdłuższego przęsła min. 10 m**);
8) do pełnienia funkcji inspektora nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (T) – co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz min. 24-miesięczne doświadczenie zawodowe zdobyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robót, w tym przy realizacji co najmniej 1 inwestycji, przez okres co najmniej 12 miesięcy, polegającej na budowie lub przebudowie sieci trakcyjnej tramwajowej lub kolejowej lub trolejbusowej, na odcinku co najmniej 1 000 mtp, w ramach której wykonano sieć trakcyjną, w tym konstrukcje wsporcze, konstrukcje nośne i przewód jezdny**);
9) do pełnienia funkcji inspektora nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz min. 24-miesięczne doświadczenie zawodowe zdobyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robót, przy realizacji robót związanych z budową lub przebudową infrastruktury elektroenergetycznej w granicach administracyjnych miasta**);
10) do pełnienia funkcji inspektora nadzoru specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych – co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadającą min. 24-miesięczne doświadczenie zawodowe zdobyte w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert, na stanowisku inspektora nadzoru, kierownika budowy lub kierownika robót, przy budowie lub przebudowie sieci cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, przy realizacji co najmniej 1 inwestycji, przez okres co najmniej 12 miesięcy, obejmującej przebudowę lub budowę sieci wodociągowej w granicach administracyjnych miasta o liczbie mieszkańców co najmniej 100 000**);
11) do pełnienia funkcji administratora CDE – co najmniej 1 osobę posiadającą min. 12-miesięczne doświadczenie zawodowe w administrowaniu danymi na platformie CDE (obejmującej co najmniej funkcjonalności: repozytorium danych, zarządzanie danymi, elektronicznych ustrukturyzowanych cyrkulacji dokumentów według ustalonych ścieżek), przy realizacji lub nadzorze co najmniej 1 inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę obiektu budowlanego; przez realizację należy rozumieć etap opracowania dokumentacji projektowej lub etap realizacji robót budowlanych.
*) jeżeli osoba pełniła funkcję na kilku inwestycjach w tym samym okresie, Zamawiający do oceny uwzględni tylko jeden z nich;
**) jeżeli w dokumencie jest mowa o stanowiskach: kierownika budowy, kierownika robót, inspektora nadzoru, należy je rozumieć jako stanowiska spełniające kryteria i doświadczenie zawodowe w danej specjalności jakiej wymaga się przy nazwie stanowiska osoby z personelu.
3. Zamawiający nie dopuszcza wskazywania tej samej osoby i łączenia funkcji.
4. Przez ww. uprawnienia budowlane należy rozumieć uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2020, poz. 1333) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 220).
5. W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1117 z późn. zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej, jeżeli:
1) nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi; oraz
2) posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2–6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych.
6. Stosownie do art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane, podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi m.in. wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę. Zgodnie z art. 12 a ww. ustawy, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
7. Jako kurs przeliczeniowy na PLN danych finansowych wyrażonych w walutach innych niż PLN, należy przyjąć średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego miesiąca, w którym opublikowano ogłoszenie o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
8. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie warunki określone w pkt 1 i 2 zostaną spełnione, jeżeli będą spełnione łącznie przez Wykonawców występujących wspólnie.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena80 %
Doświadczenie ekspertów kluczowych20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-01-29
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: nie dotyczy
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://tw.ezamawiajacy.pl/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-01-29 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-01-29, 12:00, Otwarcie ofert odbędzie się online, na kanale: https://youtu.be/gPGu2DlILXY
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-01


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |