m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-07 , 15:08:08
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bielany m. st. Warszawy
- adresŻeromskiego 29, 01-882 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 47 00 wew. 42 385
- faks(0-22) 325 44 80
- e-mailbielany.zamowienia@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Eliza Krych – Palusińska
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal275
- telefon(0-22) 373 33 85
- email
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKatarzyna Dudek
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal328
- telefon(0-22) 443 47 36
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal275
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal275
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
"Remont jezdni i chodników ul.Cegłowskiej". Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.66.2020.EKR.
Opis zamówienia
1.1.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest remont jezdni i chodników ul.Cegłowskiej.
Teren inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie Miasta Stołecznego Warszawy na terenie Dzielnicy Bielany.
Ulica Cegłowska jest ulicą gminną, przebiegającą przez tereny miejskie. Posiada jezdnię asfaltową o szerokości 4,50 m, z obustronnymi chodnikami o zmiennej szerokości od 1,5 – 6,9 m. Stan techniczny nawierzchni można określić jako zły - występują liczne spękania, nierówności, łaty.
Zakres przedmiotu
1)Remont nawierzchni z betonu asfaltowego;
2)Remont zjazdów indywidualnych z kostki betonowej prostokątnej 20x10 cm, ciemnoszarej na bazie grysu bazaltowego, układanej na „mijankę”;
3)Remont chodnika z płytek betonowych 50x50 cm na bazie grysu bazaltowego, układanej na „mijankę”;
4)Remont miejsc postojowych z kostki betonowej prostokątnej 20x10 cm, ciemnoszarej na bazie grysu bazaltowego, układanej na „mijankę”;
5)Remont progów zwalniających;
6)Ustawienie barierek ochronnych/słupków blokujących;
7)Wykonanie zieleńców.
Przedmiot zamówienia ma być dostosowany do potrzeb wszystkich użytkowników obiektu w tym przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych. Musi spełniać wymagania odnośnie obowiązujących przepisów, w tym standardów wynikających z Zarządzenia nr 1682/2017 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 23 października 2017 r.

Wymagania i warunki realizacji
1.Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności i uwzględnieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia.
2.Zamawiający wymaga w ramach zadania wykonania wszelkich niezbędnych rozbiórek wraz z zagospodarowaniem materiałów pochodzących z rozbiórek, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
3.Wykonawca zawrze w swoich cenach wszelkie koszty związane ze składowaniem, recyklingiem oraz utylizacją wszelkich materiałów z rozbiórek i odpadów, a także zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w operacie kolaudacyjnym wszystkich niezbędnych protokołów z tym związanych.
4.Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia reklam i innych urządzeń oraz obiektów kolidujących z prowadzonymi robotami lub ich przeniesienia w miejsce niekolidujące z prowadzonymi robotami budowlanymi.
5.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia niezbędnych nadzorów technicznych ze strony właścicieli urządzeń obcych oraz ze strony służb miejskich i poniesienia wszelkich niezbędnych kosztów w celu prawidłowego prowadzenia robót.
6.Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania, uzgodnienia i wdrożenia w ramach zadania projektów czasowej organizacji ruchu.
7.Zamawiający wymaga stałego umożliwienia dojazdu do każdej posesji zlokalizowanej przy ulicy Cegłowskiej w czasie całego trwania budowy.
8.Wykonawca do wykonywania prac winien zastosować sprzęt, który nie spowoduje hałasu i wibracji ponad dopuszczalne normy. Wykonawca zobowiązany jest do ograniczenia pracy maszyn na tzw. „jałowym biegu”.
9.Wykonawca do wykonywania prac brukarskich winien zastosować sprzęt, który ograniczy do minimum pylenie i zabrudzanie posesji podczas cięcia elementów betonowych. Rekomendowane jest wykonanie cięcia „na mokro”.
10.Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia istniejącej zieleni w sąsiedztwie prowadzonych robót i dbałości o przestrzeganie przepisów dotyczących ochrony środowiska. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do placu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego.
11.Wykonawca zobowiązany jest do wyregulowania ulicznych urządzeń występujących w granicy robót, do projektowanego poziomu ulicy, przed wykonaniem nawierzchni.

Szczegółowy zakres zamówienia określa wzór umowy (załącznik nr 9 do SIWZ) oraz dokumentacja projektowa opracowana przez Nowoczesne Systemy Techniki Grzewczo-Sanitarnej i Robót Budowlano-Montażowych Durda Zbigniew:
a)Projekt wykonawczy branży drogowej – załącznik nr 1A do SIWZ;
b)Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załącznik nr 1B do SIWZ;
c)Przedmiar robót – załącznik nr 1C do SIWZ.
W przypadku ewentualnych niezgodności pomiędzy tymi dokumentami, wiodącym jest Projekt Wykonawczy.

1.2.Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający wymaga w okresie prowadzenia robót budowlanych skierowania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zatrudnionych (pod pojęciem „zatrudnionych” należy rozumieć nowo zatrudnionych jak również już zatrudnionych pracowników) na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu Pracy (Dz. U. 2018 poz. 708 z późn. zm.) pracowników do wykonywania n/w czynności:
1)Roboty rozbiórkowe;
2)Roboty brukarskie;
3)Roboty związane z wykonaniem podbudowy, asfaltowaniem.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

1.3.Przedmiot zamówienia zakwalifikowano do:
Główny przedmiot zamówienia CPV:
Główny przedmiot zamówienia CPV:
45233140-2 Roboty drogowe
Dodatkowe przedmioty zamówienia CPV:
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45233290-8 Instalowanie znaków drogowych

2.Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 22 grudnia 2020 r..

INFORMACJE DODATKOWE:
1)Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany zostały określone w § 16 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ:
1.Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się strony.
2.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności opisanych w art. 144 P.z.p., z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Wypełniając postanowienia art. 144 ust. 1 pkt 1 P.z.p. Zamawiający oświadcza, że dopuszcza zmiany postanowień umowy określone w ust. 4-19 oraz określa warunki wprowadzenia tych zmian.
4.Strony mają prawo do przedłużenia terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach:
1)jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWiOR, bądź w wyniku np. zmiany przepisów, które wejdą w życie na etapie realizacji robót, bądź innych sytuacji za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca;
2)jeżeli zmiany dokonane w oparciu o art. 144 P.z.p. spowodują konieczność wykonania robót zamiennych lub dodatkowych, które wstrzymają lub opóźnią realizację przedmiotu umowy o czas niezbędny na wykonanie tych robót;
3)wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
4)gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, opinii, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
5)jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
6)wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami.
7)gdy wystąpią niekorzystne, anormalne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót, lub dokonywanie odbiorów, zgodnie z obowiązującymi polskimi i europejskimi normami budowlanymi. Za anomalne warunki atmosferyczne traktowane będą obfite opady deszczu, śniegu, wysokie lub długotrwałe niskie temperatury.
8)gdy wystąpią odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie nie zinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów, w tym sieci lub instalacji;
9)gdy wystąpią nieprzewidziane w SIWZ warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe, które wymagają wstrzymania budowy np.: (niewypały, niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, pojedyncze lub masowe groby);
10)przy układaniu podbudowy pod nawierzchnię jezdni lub chodnika, zjazdów - przy wystąpieniu temperatury poniżej +50C lub wilgotności powietrza powyżej 80%, jeżeli wykonanie tego zakresu robót w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych było ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
11)przy układaniu warstwy wiążącej i ścieralnej asfaltu - przy wystąpieniu temperatury poniżej +50C lub wilgotności powietrza powyżej 80%, jeżeli wykonanie tego zakresu robót w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych było ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
12)przy układaniu kostki brukowej, płyt betonowych - przy wystąpieniu temperatury poniżej +50C lub wilgotności powietrza powyżej 80%, jeżeli wykonanie tego zakresu robót w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych było ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
13)przy układaniu kostki brukowej, asfaltu – przy występowaniu opadów deszczu powyżej 5 ml/m2, lub długotrwałych opadów śniegu jeżeli wykonanie tego zakresu robót w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych było ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
14)przy wylewaniu asfaltu w przypadku wystąpienia silnego wiatru o prędkości powyżej 10 m/s – jeżeli wykonanie tego zakresu robót w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych było ujęte w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

5.W przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy wynikającego z okoliczności wymienionych powyżej, termin może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas trwania tych okoliczności.
6.Możliwa jest zmiana umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w przypadku konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze zmiany stanu prawnego w oparciu, o który go opracowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy.
7.Jeżeli zmiany umowy, dokonane w oparciu o art. 144 P.z.p. wiążą się ze zmianą wynagrodzenia, zostanie ono ustalone wg. następujących zasad:
1)jeżeli roboty, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
2)jeżeli nie można wycenić robót, z zastosowaniem metody, o której mowa w pkt a, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację Ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen publikowanych w wydawnictwach branżowych SEKOCENBUD, dla województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w kwartale poprzedzającym kwartał, w którym kalkulacja jest sporządzana. W przypadku braku cen w wydawnictwie SEKOCENBUD dopuszcza się uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego ceny rynkowe.
8.Zamawiający jest uprawniony do żądania obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego jeżeli doszłoby do niewykonania części robót oraz w przypadku zmian, o których mowa w art.144 P.z.p.
9.Jeżeli Wykonawca uważa, iż zaistniała przyczyna do przedłużenia terminu zakończenia robót na podstawie ust. 4, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 6 lub zmiany wynagrodzenia na podstawie ust. 7, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
10.Wniosek, o którym mowa w ust. 9 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
11.Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9, wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady wymienione w ust.7 i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.
12.Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
13.Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu na żądanie dokumentacji, o której mowa w ust. 11-12 i przekazania jej kopii.
14.W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
15.Ponadto w oparciu o art. 144 ust.1 pkt. 1 dopuszcza się jeszcze następujące zmiany:
1)zmiana osoby pełniącej funkcję kierownika budowy, o której mowa w § 8 ust.1 pkt 2, lit. a) umowy, z przyczyn losowych z uzasadnieniem przyczyny tej zmiany z zastrzeżeniem, że osoba ta musi spełniać wymagania zawarte w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2)zmiana podmiotu uczestniczącego w realizacji zamówienia (w tym Podwykonawcy), na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy P.z.p. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu jest możliwa, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, że: proponowany inny podmiot (Podwykonawca) lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż inny podmiot (Podwykonawca) na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz iż brak jest podstaw wykluczenia tego podmiotu (Podwykonawcy) (w tym celu przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art.25a ust.1 ustawy P.z.p. oraz jeżeli dotyczy - dokumenty, o których mowa w § 9 ust.2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie w jakim były żądane w SIWZ);
3)zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
4)zmiana sposobu dostarczania faktur wynikająca z konieczności dostosowania do wymogów wewnętrznych lub organizacyjnych Zamawiającego,
16.Formy aneksu nie wymagają:
a)zmiany danych adresowych Wykonawcy.
b)zmiana osób wskazanych w § 8 ust 1 pkt 1
Zmiany te nastąpią na podstawie jednostronnego pisemnego powiadomienia.
17.W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych adresowych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego na adres wynikający z niniejszej umowy, uznaje się za doręczoną.
18.Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania umowy lub jej części lub czasowe zawieszenie wykonania umowy lub jej części, bądź zmianę sposobu wykonania umowy lub jej części, w przypadku konieczności wynikającej z wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemiologicznego (COVID 19)
19.Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający dopuszcza zgodę, nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody przez Zamawiającego.

2)Informacja o możliwości składania ofert częściowych. Zamówienie podzielone na części: NIE.
3)Zamówienie NIE dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
4)O zamówienie NIE mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych.
5)Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem: http://www.bielany.waw.pl. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bielany.waw.pl.
6)Oferty należy przesłać elektronicznie: NIE. Wymagane jest przesłanie ofert w inny sposób: TAK. Inny sposób: Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.) osobiście lub za pośrednictwem posłańca (oferta musi być złożona w formie pisemnej). Adres: ul.S.Żeromskiego 29 (pokój nr 275), 01-882 Warszawa.
7)Komunikacja elektroniczna NIE wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne.
8)NIE przewiduje się udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6.
9)NIE przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
10)NIE wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych.
11)NIE wymaga się złożenia oferty wariantowej.
12)NIE przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia.
13)Zastosowanie procedury, o której mowa w art.24aa ust.1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): TAK
14)Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami, są:
a)w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Katarzyna Dudek w Wydziale Infrastruktury dla Dzielnicy Bielany;
b)w zakresie dotyczącym zagadnień formalno - prawnych: Eliza Krych-Palusińska – Główny Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Bielany.
c)adres kontaktowy: email: bielany.zamowienia@um.warszawa.pl; fax. (022) 325 44 80, mając na uwadze, że zawsze dopuszczalna jest forma pisemna na adres wskazany w Części I pkt 1.2) SIWZ.
15)Klauzula informacyjna
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
Kto administruje moimi danymi?
•Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.
•Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.
Dlaczego moje dane są przetwarzane?
•Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.
•Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
•Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy (Chyba że szczegółowe przepisy prawa stanowią inaczej).
Jak długo będą przechowywane moje dane?
1.Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez okres wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.
Kto może mieć dostęp do moich danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
1.podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności:
•podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;
•każdy zainteresowany odbiorca - informacje o Wykonawcach, którzy uczestniczyli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne na podstawie ustawy Pzp oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.
•podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
2.organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?
•Ma Pani/Pan prawo do:
1.dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
2.żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3.żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
1.dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
2.nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
3.wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
4.Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
5.Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
4.żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5.sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
1.zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
2.dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
6.Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.
•Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.


UWAGA - Treść ogłoszenia i SIWZ zostały zmienione. Szczegółowe informacje o zmianach są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego
http://www.bielany.waw.pl
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawm.st.Warszawa- Dzielnica Bielany
Główny przedmiot (CPV)45.23.31.20-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.10.00.00-8
45.11.12.00-0
45.11.13.00-1
45.23.32.20-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-22
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium20000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
OKREŚLENIE WARUNKÓW

I.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

I.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku.
Informacje dodatkowe: Nie dotyczy

I.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku.

I.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:

a)Zdolność zawodowa: Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali (zakończyli) co najmniej robotę budowlaną (zadanie) polegającą min. na: wykonaniu nawierzchni drogi lub ulicy - z betonu asfaltowego wraz z podbudową na kwotę brutto minimum 650 000,00 złotych.
Uwaga!
-W sytuacji, gdy Wykonawca wykaże się na potwierdzenie powyższego warunku robotą budowlaną wykonaną w formule „zaprojektuj i wybuduj”, w wymaganej warunkiem kwocie, tj. minimum 650 000,00 złotych, Wykonawca nie może uwzględnić kwoty wykonania dokumentacji projektowej.
-„(…) Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (…)” – wyrok sygn.. akt KIO 905/17, sygn. Akt KIO 925/17, syng. Akt KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt.
- W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość zgodnie ze średnim kursem walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu robót budowlanych, dowodów dotyczących najważniejszych robót oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp, wg zasady spełnia-nie spełnia.

b) Zdolność zawodowa: Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wydanymi na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186 j.t. ze zm.) lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów do sprawowania funkcji kierownika budowy, tj. posiadającego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych i wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie bez ograniczeń w specjalności drogowej.
Uwaga!
- Kwalifikacje zawodowe osób, o których mowa powyżej, obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanych dalej obywatelami państw członkowskich, mogą być sprawowane na podstawie uprawnień nabytych w tych państwach, jeśli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), z wyjątkiem zasad wynikających z art.20a ust.1 ustawy o samorządach architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów (t.j.Dz. U. z 2014 r. poz.1946 ze zm.). Zgodnie ze wskazanym przepisem, obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim, ma prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu odpowiednio architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego "świadczeniem usług trans granicznych", bez konieczności uznawania kwalifikacji zawodowych.

Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp, wg zasady spełnia-nie spełnia.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie (dotyczy osoby przewidzianej do realizacji zamówienia)

II. PODSTAWY WYKLUCZENIA
II.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: TAK
II.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp TAK Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp).
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp).
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp).

III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
1) Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.25 UST.1 PKT 3 USTAWY PZP
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy chyba, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych;

2. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

3. Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

4. Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

5. W przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy PZP, Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów składa dokumenty o których mowa w Sekcji III. - pkt IV. 1- 4 Ogłoszenia.

6. W przypadku wykonawców zagranicznych lub poleganiu na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będących jednocześnie podmiotami zagranicznymi na zasadach określonych w art.22a ustawy PZP Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów, lub wykonawca zagraniczny składa dokumenty, o których mowa w Sekcji III. - pkt IV. 1- 4 Ogłoszenia, z tym że:
a) Zamiast dokumentów wymienionych w Sekcji III. - pkt IV.2 Ogłoszenia, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca/podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) Zamiast dokumentu wymienionego w Sekcji III. – pkt IV. 1 Ogłoszenia, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca/podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Sekcji III. - pkt IV. 6. lit. a), b) Ogłoszenia zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy/podmiotu, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy/podmiotu lub miejsce zamieszkania tej osoby, przy uwzględnieniu okresów ważności przypisanych w powyższych lit. a), b) poszczególnym dokumentom.
d) Wykonawca/podmiot mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Sekcji III. – pkt IV.2 Ogłoszenia, składa dokument o którym mowa w Sekcji III.- pkt IV. 6 lit. a) Ogłoszenia, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13 i 14 ustawy.
Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;
Uwaga! Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w Sekcji III. – pkt IV. Ogłoszenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji i działalności podmiotu realizującego zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 3521). W przypadku Wykonawców zagranicznych są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów publicznych danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, że dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i Wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia. W przypadku, o którym mowa powyżej, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART.25 UST.1 PKT 1 USTAWY PZP

1. Wykaz robót budowlanych (o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ), wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
2. Wykaz osób (o treści zgodnej z załącznikiem nr 6 do SIWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Uwaga! Zamawiający: - wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Sekcji III – pkt IV. – V. Ogłoszenia, potwierdzających okoliczności o których mowa w art.25 ust.1 ustawy PZP; - jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

VI. INNE DOKUMENTY
1.Wraz z Ofertą, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ (oprócz oświadczeń, o których mowa w Sekcji III – pkt III. Ogłoszenia), należy złożyć:
1.1. Dokument/y potwierdzające, że osoba/y podpisująca/e ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów dostępnych Zamawiającemu, o których mowa powyżej, należy złożyć odpowiednie dokumenty.
1.2. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ust. 1 ustawy Pzp – zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu dokument (w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia). Udowodnienie, o którym mowa powyżej powinno obejmować nie tylko wskazanie faktu udostępnienia określonych Wykonawcy zasobów przez podmiot trzeci, ale winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia, wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu.
Z przedłożonego dokumentu musi wynikać w szczególności:
a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia;
c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;
d)czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących:
- kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia - zrealizuje roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia)
Przykładowy wzór zobowiązania w zakresie określonych warunków udziału w postępowaniu - stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
Uwaga!
W przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach zawodowych podmiotu trzeciego:
- warunek określony w Sekcji III - pkt I.3) lit. a) Ogłoszenia zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jego spełnienie w całości wykaże podmiot trzeci, który będzie bezpośrednio realizował robotę budowaną w zakresie warunku przywołanego powyżej.
1.3.W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów na to, że:
a)zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający wartość gospodarczą;
b)zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej;
c)podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności.

2.Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23) ustawy PZP – wg wzoru określonego w załączniku nr 8 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
UWAGA! Jeżeli wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć informację już wraz z ofertą na odpowiednio wypełnionym i podpisanym wzorze, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

3.Wykonawcy zagraniczni.
Wykonawca zagraniczny składa odpowiednio oświadczenie/dokumenty zgodnie z zapisami Sekcji III – pkt III., IV.6., V. oraz VI. Ogłoszenia.

4.Oferta wspólna.
4.1.Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art.23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
a)Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
b)Oryginał pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazania:
- postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
- wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
- ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
c) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
d) W odniesieniu do warunków określonych w Sekcji III -pkt I.2), I.3) Ogłoszenia wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno), zatem oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą złożyć wspólnie, przy zachowaniu wymogu:
- warunek określony w Sekcji III - pkt I.3) lit. a) Ogłoszenia zostanie spełniony wyłącznie, jeżeli jego spełnienie w całości wykaże co najmniej jeden z Wykonawców, który będzie bezpośrednio realizował robotę budowaną w zakresie w jakim posiadają doświadczenie tj. w zakresie warunku przywołanego powyżej.
e) Oświadczenia, (inne niż opisane w lit. f), wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
f) Oświadczenia, o którym mowa w Sekcji III – pkt III.1) oraz VI.2. Ogłoszenia, tj. dotyczące niepodleganiu wykluczeniu i przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie (odrębnie). Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Sekcji III - pkt IV. Ogłoszenia składane na wezwanie Zamawiającego, każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie.
g) Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika (jeśli posiada umocowanie do dokonania niniejszego w imieniu Wykonawcy).
h) Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w lit.g), muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.
4.2.Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.
4.3.Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji i rękojmi za wady20 %
Zatrudnienie osób młodocianych, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-09-24
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.bielany.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-09-24 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-09-24, 12:30, Siedziba Zamawiającego, pokój 275
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |