m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-09 , 08:10:45
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Mokotów m.st. Warszawy
- adresRakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 44-36-252
- faks
- e-mailmokotow.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.mokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Mariusz Kacperkiewicz
- adresDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
- telefon(0-22) 44 36 255
- emailmkacperkiewicz@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMałgorzata Kozłowska
- adresDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, ul. Wiśniowa 37
- lokal304
- telefon(0-22) 44 36 731
- emailmalgorzata.kozlowska@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl/
- lokal35A
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, elektronicznie - https://zamowienia.um.warszawa.pl/ albo w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego
- lokal
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przebudowa ulicy Kraushara wraz z przebudową sieci wodociągowej w ul. Kraushara na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Opis zamówienia
Zakres obejmuje rozbiórkę istniejących nawierzchni betonowych z trylinki i płyt betonowych oraz innych nawierzchni wraz z istniejącymi podbudowami, obramowań typu krawężniki, obrzeża itp., w pasie drogowym ulicy, wykonanie robót ziemnych oraz ustawienie krawężników i obrzeży, budowę nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów, miejsc postojowych, robót wykończeniowych w tym elementów organizacji ruchu. Po wykonaniu robót rozbiórkowych należy wykonać prace polegające na przebudowie sieci wodociągowych wraz z przyłączami wg dokumentacji projektowej . Po zakończeniu robót ziemnych związanych z przebudową wodociągu można rozpocząć etap podbudów dla nawierzchni jezdni, zjazdów, chodników i miejsc postojowych w zatokach. W zakres robót wchodzi wycinka istniejących drzew wyłącznie na podstawie uzyskanych przez Zamawiającego decyzji. Po zakończeniu robót należy zagospodarować teren przyległy i założyć zieleń w pasie drogi ul. Kraushara. Drzewa, które nie wymagają wycinki należy zabezpieczyć w celu uniemożliwienia ich uszkodzenia. W zakresie oświetlenia należy zdemontować istniejące oświetlenie i wykonać nową instalację wraz ze słupami z wysięgnikami i punktami świetlnymi. Zakres zamówienia obejmuje również aktualizację stałej organizacji ruchu. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks Pracy (Dz. U. 2020 r. poz. 1320) osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: Dla Zadania nr 1 – roboty budowlane określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie wykazu robót budowlanych (Dz. U. poz. 1125) związane z realizacją przedmiotu zamówienia, z wyjątkiem czynności wykonywanych przez kierowników budowy, kierowników robót, tj. osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333); Dla Zadania nr 2 – związane z zabezpieczeniem BHP; brukowanie, naprawienie, rozbieranie nawierzchni drogowych; transport materiałów na miejsce pracy; ustawianie krawężników, gazonów pod sznur; wykonywanie wykopu i nasypu; wykonywanie prac porządkowych w rejonie budowy; układanie nawierzchni drogowych z mas asfaltobetonowych przy pomocy rozkładarki lub ręcznie; prace związane z przebudową oświetlenia drogowego; prace związane z przebudową odwodnienia.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.23.30.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.10.00.00-8
45.23.31.50-5
45.23.13.00-8
45.31.61.10-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-10
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium11000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy i spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na potwierdzenie zdolności zawodowej:
W zakresie doświadczenia – wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej dwie roboty budowlane, polegające na budowie, przebudowie lub remoncie drogi publicznej (w rozumieniu ustawy o drogach publicznych), obejmujące swym zakresem budowę, przebudowę lub remont sieci wodociągowej i oświetlenia ulicznego, o wartości roboty budowlanej nie mniejszej niż 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) brutto każda.
W przypadku podania w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu kwot w walutach obcych, Zamawiający do przeliczenia na PLN przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, należy dokonać odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje).
W zakresie kwalifikacji zawodowych – wykażą co najmniej trzy osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia spełniającą niżej określone wymagania:
•jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej
•jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
•jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki wykonawcy mogą spełniać łącznie.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu, podmiot udostępniający zasób zobowiązany będzie zrealizować roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).

WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA I INNYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU - SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ
1.Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy (wzór druku załącznik nr 2 do SIWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
2.Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 Ustawy (wzór druku załącznik nr 3 do SIWZ)
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
3.Oświadczenie wykonawcy dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca (wzór druku załącznik nr 4 do SIWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik.
4.Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (wzór druku załącznik nr 5 do SIWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik.
5.W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów w szczególności składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór druku załącznik nr 6 do SIWZ).
Zamawiający wymaga aby składany dokument zawierał informacje dotyczące w szczególności: zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).
6.Informacja o części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (wzór druku załącznik nr 7 do SIWZ)
7.Kosztorysy ofertowe (wzory druku załączniki nr 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F do SIWZ)
upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy - w przypadku składania oferty pisemnie.
8. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy).
IV.WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA I INNYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU - SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
1. Wykaz robót potwierdzający spełnienie warunku w zakresie zdolności zawodowej (wzór druku załącznik nr 10 do SIWZ).
Dokument należy złożyć w jednej z poniższych form:
2.Dowody określające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o uzasadnionym charakterze wykonawca nie może uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
3.Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (wzór druku załącznik nr 11 do SIWZ).

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369 ze zm.)) z innymi wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu - wykonawca składa, bez wezwania, w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (wzór druku załącznik nr 9 do SIWZ).
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-09-29
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/17267/details
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-09-29 godzina 10:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-09-29, 11:00, Siedziba zamawiającego, pok. 35A
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-08


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |