m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-09 , 09:48:31
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Grzegorz Piątkowski
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal311
- telefon(0-22) 443-14-19
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Miasta Stołecznego Warszawy i skonsolidowanego bilansu Miasta Stołecznego Warszawy za lata 2020-2024
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
1) przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego miasta stołecznego Warszawy za lata 2020–2024 (2020, 2021, 2022, 2023, 2024) wraz z wydaniem na piśmie przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania odrębnie za każdy rok oraz przeprowadzenie badania jednostkowych sprawozdań finansowych Urzędu m.st. Warszawy, urzędów dzielnic m.st. Warszawy oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych m.st. Warszawy objętych sprawozdaniem finansowym m.st. Warszawy wraz z wydaniem na piśmie przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania odrębnie za każdy rok każdego badanego urzędu, jednostki budżetowej oraz samorządowego zakładu budżetowego;
2) badanie skonsolidowanego bilansu m.st. Warszawy za lata 2020–2024 (2020, 2021, 2022, 2023, 2024) wraz z wydaniem na piśmie przez biegłego rewidenta sprawozdania z badania odrębnie za każdy rok.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został we Wzorze umowy wraz z załącznikami.

_____________________
INFORMACJE DODATKOWE:
1. Numer postępowania: ZP/GP/271/III-120/20
2. Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony.
3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
4. Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w wysokości do 25% wartości zamówienia podstawowego.
5. Oferty należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem https://zamowienia.um.warszawa.pl
6. Sesja otwarcia ofert odbędzie się w systemie, wskazanym w pkt. 5. Szczegółowe informacje dotyczące publicznej sesji otwarcia ofert zostały opisane w pkt 28 SIWZ.
7. Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarte są we Wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
8. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej” opisanej w art. 24aa ustawy Pzp.


Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.21.00.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2025-10-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium40000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy są wpisani na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
1) wykażą, że posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 400 000 EUR rocznie;
2) wykażą, że osiągnęli w ciągu ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy, to w tym okresie, średnioroczne obroty z tytułu sprzedaży usług audytu finansowego na poziomie co najmniej 5 000 000 PLN.
Przez obroty należy rozumieć przychody ze sprzedaży usług audytu finansowego.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
1) wykażą, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 10 badań sprawozdań finansowych, w tym:
a) co najmniej 5 badań sprawozdań finansowych podmiotów obejmujących badanie łącznego sprawozdania finansowego, w którym suma bilansowa podmiotu posiadającego w swojej strukturze co najmniej 25 podmiotów samodzielnie sporządzających bilans wynosiła na koniec roku obrotowego nie mniej niż 10 000 000 000 PLN,
b) co najmniej 5 badań sprawozdań finansowych podmiotów z udziałem sektora finansów publicznych tj. jednostek budżetowych lub samorządowych zakładów budżetowych lub jednostek samorządu terytorialnego, bądź spółek Skarbu Państwa lub gminy, których suma bilansowa wynosiła nie mniej niż 1 000 000 000 PLN;
2) wykażą, iż dysponują co najmniej 12 osobami w pełni dyspozycyjnymi dla Zamawiającego, w tym:
a) co najmniej 10 (dziesięcioma) osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania zawodu biegłego rewidenta wpisanymi do rejestru biegłych rewidentów, prowadzonego przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (ze wskazaniem kluczowego biegłego rewidenta), zgodnie z przepisami ustawy, w tym: 2 (dwóch) mających doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz posiadających co najmniej 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu biegłego rewidenta;
b) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu doradcy podatkowego wpisaną na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 130), posiadającą co najmniej 5-letnie doświadczenie w wykonywaniu zawodu doradcy podatkowego oraz specjalizującą się w problematyce podatku od towarów i usług;
c) co najmniej 1 (jedną) osobą posiadającą wyższe wykształcenie informatyczne.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Szczegółowe warunki realizacji umowy zawarte są we wzorze umowy stanowiącym Załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

III.3) Informacje dodatkowe
1. Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 1843, z poźn. zm.), zwanej dalej ustawą.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
a) jednolity europejski dokument zamówienia;
b) dokument potwierdzający wpis na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów;
c) dokument(y) potwierdzający(e), że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 400 000 EUR rocznie;
d) dowody, że wykazane w formularzu JEDZ usługi zostały wykonane należycie, tj.:
— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane,
— oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów,
— w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
e) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 13, 14 i 21 ustawy;
f) zgodnie z par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy. W przypadku gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w 1 z form określonych w pkt 13.1.2 lit. c SIWZ;
g) w przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat
tych należności;
h) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
i) oryginału dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż pieniężnej, a dopuszczalnej zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-12
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=68555
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-12 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-12, 12:30, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-04


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |