m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Dialog konkurencyjny
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-09 , 10:31:20
I Zamawiający
ZamawiającyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
- adresSiedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-26-140
- faks(0-22) 532-61-17
- e-mailzampubl@tw.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Olga Jędrych
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal103
- telefon(0-22) 5326107
- emailzampubl@tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychOlga Jędrych
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal103
- telefon(0-22) 5326107
- emailzampubl@tw.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal105
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i cyberryzyk spółki Tramwaje Warszawskie (6 części).
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Spółki Tramwaje Warszawskie:
1) część 1 – ubezpieczenie mienia i następstw nieszczęśliwych wypadków;
2) część 2 – ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności;
3) część 3 – ubezpieczenia komunikacyjne;
4) część 4 – ubezpieczenie od ryzyka terroryzmu i sabotażu;
5) część 5 – ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych;
6) część 6 – nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności.
W częściach 1–4 i 6 zamówienie podstawowe obejmuje ubezpieczenie w okresie 36 miesięcy od daty zawarcia umowy, a opcja obejmuje przedłużenie okresu ubezpieczenia o kolejnych 12 miesięcy.
W części 5 zamówienie podstawowe obejmuje ubezpieczenie w okresie 18 miesięcy od daty zawarcia umowy i przewiduje się 2 opcje: opcja 1 obejmuje przedłużenie okresu ubezpieczenia o kolejnych 18 miesięcy, a opcja 2 obejmuje przedłużenie okresu ubezpieczenia o kolejnych 12 miesięcy od zakończenia opcji 1.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawPolska
Główny przedmiot (CPV)66.51.00.00-
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Ubezpieczenie mienia i następstw nieszczęśliwych wypadków.300000,00
2Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności.50000,00
3Ubezpieczenia komunikacyjne.20000,00
4Ubezpieczenie od ryzyka terroryzmu i sabotażu.10000,00
5Ubezpieczenie ryzyk cybernetycznych.20000,00
6Nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności.10000,00
Razem 410000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania48 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium410000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
UWAGA: Przyjęta numeracja jest zgodna z numeracją w Ogłoszeniu o zamówieniu- zamówienie sektorowe nr 2020/S 172-416766 opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, spełniający warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, tj. posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane przez organ nadzoru zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 895 i 1180) w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia dla danej części zamówienia, tj.:
1) część nr 1 – co najmniej w grupach: 1, 4, 8 i 9 działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
2) część nr 2 – co najmniej w grupach: 10 i 13 działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
3) część nr 3 – co najmniej w grupach: 1, 3, 10 i 18 działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
4) część nr 4 – co najmniej w grupie 9 działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
5) część nr 5 – co najmniej w grupach: 9, 13 i 16 działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
6) część nr 6 – co najmniej w grupach: 10 i 13 działu II Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia w odniesieniu do warunków określonych powyżej warunek ten musi spełniać każdy z Wykonawców.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) (dalej „Pzp”), z uwzględnieniem art. 133 ust. 4 ustawy oraz w art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp.
4. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dalej „Wniosku”) jednolity europejski dokument zamówienia (dalej „JEDZ”), dla każdej części zamówienia, które obejmuje wniosek. Przy wypełnianiu formularza JEDZ Wykonawca może skorzystać z instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych www.uzp.gov.pl.
5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ do wniosku składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6. JEDZ potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
7. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w pkt 1:
a) zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej, co najmniej w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia (w danej części, na którą składany jest wniosek) lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej;
b) jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu, o którym mowa w lit. a, składa dokument potwierdzający fakt notyfikacji wystawiony przez organ nadzoru kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę, a jeżeli organ nadzoru w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę takiego potwierdzenia nie wystawia – oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że notyfikacja została dokonana i przyjęta przez polski organ nadzoru.
Wszelkie obowiązki Wykonawcy w zakresie dokumentacji potwierdzającej możliwość prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej reguluje ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wskazana w pkt 1.
8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia znajduje się w Sekcji VI.3 Informacje dodatkowe.
VI.3)Informacje dodatkowe:

I. 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Wniosków (może nie obejmować zakresu wskazanego w art. 133 ust. 4 Pzp);
2) odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;
3) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
4) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2 składa odpowiednie dokumenty, w o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. 2016 poz. 1126), § 7.
3. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1 składa odpowiedni, o którym mowa w § 8 rozporządzenia (wskazanego w pkt 2).
II. Informacje dotyczące sposobu przygotowania Wniosków zawarte są w dokumencie Opis potrzeb i wymagań Zamawiającego zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego www.tw.waw.pl.
III. Zamawiający zaprosi do dialogu wszystkich Wykonawców, którzy złożą Wnioski i spełniają warunki udziału w postępowaniu.
IV. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji o wynikach oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.
V. Zamawiający zobowiązuje Wykonawców do zachowania poufnego charakteru informacji przekazywanych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Stosowne oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć we wniosku.
VI. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
VII. Umowy ubezpieczenia zostaną zawarte i będą wykonywane przy udziale i za pośrednictwem konsorcjum brokerów ubezpieczeniowych: Attis Broker Sp. z o.o. i Marsh Sp. z o.o.
VIII. Wstępny harmonogram postępowania:
1. Ocena Wniosków – poł. X 2020 r.;
2. Zaproszenie do dialogu i dialog z Wykonawcami (możliwe dwie tury) – X/XI 2020 r.:
a) przekazanie Wykonawcom zaproszenia do dialogu – X 2020 r.;
b) ew. wizja lokalna obiektów – X/XI 2020 r.;
c) dialog z Wykonawcami – X/XI 2020 r.
3. Zaproszenie do składania ofert – XI 2020 r.
4. Składanie ofert – XI/XII 2020 r.
5. Wybór oferty oraz zawarcie umowy – XII 2020 r.
IX. Planowane jest ubezpieczenie od 1.1.2021 do 31.12.2024 (w tym opcja), a jeśli umowa nie zostanie zawarta do 31.12.2020, ubezpieczenie będzie obowiązywało 48 miesięcy (z opcją), a początkowym terminem realizacji zamówienia w danej części, będzie pierwszy dzień następnego miesiąca po zawarciu umowy.
X. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu platformy zakupowej dostępnej pod adresem https://tw.ezamawiajacy.pl, wg zasad opisanych w „Opisie potrzeb”.
XI. Termin związania ofertą w sekcji IV.2.6 wynosi 60 dni (ograniczenia formularza).

INFORMACJE DODATKOWE:
W sekcji "Przewidywana liczba wykonawców,którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu" wpisano 5 Wykonawców ze względu na ograniczenia formularza. Zamawiający zaprosi do dialogu wszystkich Wykonawców, którzy złożą Wnioski i spełniają warunki udziału w postępowaniu zgodnie ogłoszeniem o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu5
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniuFormularz można odebrać do dnia 2020-10-02
Cena: 0.00 zł.
Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuWnioski należy składać do dnia 2020-10-02 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-01


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |