m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-09 , 11:34:05
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy
- adresAl. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 71 01
- faks(0-22) 443 73 32
- e-mailinfo@ursynow.pl
- adres internetowyhttp://www.ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Magiera
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, al. KEN 61
- lokal314
- telefon(0-22)443-73-34
- emailpmagiera@ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychZdzisława Jarosz
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal524
- telefon(0-22)545-72-59
- emailzjarosz@ursynow.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl;
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Utrzymanie zieleni parkowej Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania:
Zadanie 1. Park Przy Bażantarni, Zadanie 2. Park Moczydełko, Zadanie 3. Park Lasek Brzozowy.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie zieleni parkowej Dzielnicy Ursynów – z podziałem na zadania:
— zadanie 1. Park Przy Bażantarni,
— zadanie 2. Park Moczydełko,
— zadanie 3. Park Lasek Brzozowy.
Szczegółowe informacje znajdują się w pkt 6 SIWZ.
Zadanie 1:
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni parkowej dzielnicy Ursynów – z podziałem na zadania: zadanie 1. Park Przy Bażantarni.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
— szczegółowy opis oraz standardy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 6a do SIWZ,
— formularz cenowy – załącznik nr 7a do SIWZ,
— wzór umowy – załącznik nr 8a do SIWZ.
2) Obowiązki wynikające z klauzuli społecznej
1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).
2. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu pracy (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1040, ze zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca lub podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pracowników, którzy w okresie wskazanym w § 2 będą wykonywali prace polegające na opróżnianiu koszy na odpady i koszeniu trawników.
3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób wykonujących prace polegające na opróżnianiu koszy na odpady i koszeniu trawników.
4. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8a do SIWZ.
3) Zamówienia podobne:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na pielęgnacji zieleni i utrzymaniu czystości. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe i będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej. Przewidywana wartość zamówień: do 650 000,00 PLN netto.
Zadanie 2:
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni parkowej dzielnicy Ursynów – z podziałem na zadania: zadanie 2. Park Moczydełko.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
— szczegółowy opis oraz standardy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 6b do SIWZ,
— formularz cenowy – załącznik nr 7b do SIWZ,
— wzór umowy – załącznik nr 8b do SIWZ.
2) Obowiązki wynikające z klauzuli społecznej
1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).
2. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu pracy (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1040, ze zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca lub podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pracowników, którzy w okresie wskazanym w § 2 będą wykonywali prace polegające na opróżnianiu koszy na odpady i koszeniu trawników.
3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób wykonujących prace polegające na opróżnianiu koszy na odpady i koszeniu trawników.
4. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8b do SIWZ.
3) Zamówienia podobne:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na pielęgnacji zieleni i utrzymaniu czystości. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe i będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej. Przewidywana wartość zamówień: do 160 000,00 PLN netto.
Zadanie 3:
Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie zieleni parkowej dzielnicy Ursynów – z podziałem na zadania: zadanie 3. Park Lasek Brzozowy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
— szczegółowy opis oraz standardy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 6c do SIWZ,
— formularz cenowy – załącznik nr 7c do SIWZ,
— wzór umowy – załącznik nr 8c do SIWZ.
2) Obowiązki wynikające z klauzuli społecznej
1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).
2. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu pracy – (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1040, ze zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca lub podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pracowników, którzy w okresie wskazanym w § 2 będą wykonywali prace polegające na opróżnianiu koszy na odpady i koszeniu trawników.
3. Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób wykonujących prace polegające na opróżnianiu koszy na odpady i koszeniu trawników.
4. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8c do SIWZ.
3) Zamówienia podobne:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegających na pielęgnacji zieleni i utrzymaniu czystości. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe i będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej. Przewidywana wartość zamówień: do 160 000,00 PLN netto.
Warunki realizacji umowy:
Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8a do SIWZ dla zadania 1, 8b do SIWZ dla zadania 2, 8c do SIWZ dla zadania 3. Wzór umowy dostępny jest na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresemhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy
Główny przedmiot (CPV)77.31.30.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.50.00.00-2
77.30.00.00-3
90.51.13.00-5
77.21.14.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)1901079.16

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Utrzymanie zieleni parkowej dzielnicy Ursynów – z podziałem na zadania: zadanie 1. Park Przy Bażantarni15000,00
2Utrzymanie zieleni parkowej dzielnicy Ursynów – z podziałem na zadania: zadanie 2. Park Moczydełko4000,00
3Utrzymanie zieleni parkowej dzielnicy Ursynów – z podziałem na zadania: zadanie 3. Park Lasek Brzozowy5000,00
Razem 24000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2021-01-01, data zakończenia: 2022-06-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium24000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Wymaga się wniesienia wadium w wysokości:
dla Zadania 1: 15 000,00 zł
dla Zadania 2: 4 000,00 zł
dla Zadania 3: 5 000,00 zł
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców którzy wykażą, że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali (tj. zakończyli) lub wykonują co najmniej:
a) dotyczy Wykonawców składających ofertę na zadanie 1:
— jedną usługę/usługi świadczoną/e nieprzerwanie przez okres co najmniej 8 miesięcy dla jednego Zamawiającego, której zakres obejmował co najmniej pielęgnację drzew i krzewów (w tym cięcia pielęgnacyjne), nasadzenie materiału roślinnego wraz z jego pielęgnacją oraz prace porządkowe;
b) dotyczy Wykonawców składających ofertę na zadanie 2:
— jedną usługę/usługi świadczoną/e nieprzerwanie przez okres co najmniej 8 miesięcy dla jednego Zamawiającego, której zakres obejmował co najmniej pielęgnację drzew i krzewów (w tym cięcia pielęgnacyjne), nasadzenie materiału roślinnego wraz z jego pielęgnacją, oraz prace porządkowe;
c) dotyczy Wykonawców składających ofertę na zadanie 3:
— jedną usługę/usługi świadczoną/e nieprzerwanie przez okres co najmniej 8 miesięcy dla jednego Zamawiającego, której zakres obejmował co najmniej pielęgnację drzew i krzewów (w tym cięcia pielęgnacyjne), nasadzenie materiału roślinnego wraz z jego pielęgnacją oraz prace porządkowe.
Uwaga!
— w przypadku, gdy Wykonawca wykaże się usługą, która jest w toku realizacji, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert okres świadczenia usługi będzie nie krótszy niż okres 8 miesięcy, a dowody o których mowa w pkt 11.3 lit. a SIWZ potwierdzą, że usługa wykonywana jest należycie przez okres nie krótszy niż 8 miesięcy,
— w przypadku, gdy Wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż na jedno zadanie, za wystarczające uzna się jednokrotne wykazanie w powyższym okresie wykonaniem lub wykonywaniem usługi, to znaczy, że np. jeżeli Wykonawca składa ofertę na zadanie 1, 2 i 3 to może wykazać się jednokrotnie, że wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę/usługi świadczoną/e nieprzerwanie przez okres co najmniej 8 miesięcy dla jednego Zamawiającego, której zakres obejmował co najmniej pielęgnację drzew i krzewów (w tym cięcia pielęgnacyjne), nasadzenie materiału roślinnego wraz z jego pielęgnacją oraz prace porządkowe,
— dopuszcza się wykazanie realizacji prac w ramach więcej niż jednej umowy zawartej z jednym Zamawiającym, przy czym (łączny) okres obowiązywania umów wyniósł co najmniej osiem miesięcy i usługi były świadczone w ramach umów następujących bezpośrednio po sobie.
2) Dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj.:
a) dotyczy Wykonawców składających ofertę na zadanie 1:
co najmniej jedną osobą:
— wyznaczoną do kierowania pracami ogrodniczymi, posiadającą wykształcenie wyższe: ogrodnicze lub architektura krajobrazu oraz min. 3 lata praktyki w zawodzie lub wykształcenie: średnie ogrodnicze lub architektura krajobrazu oraz min. 5 lat praktyki w zawodzie
oraz
— jednym pilarzem;
b) dotyczy Wykonawców składających ofertę na zadanie 2:
co najmniej jedną osobą:
— wyznaczoną do kierowania pracami ogrodniczymi, posiadającą wykształcenie wyższe: ogrodnicze lub architektura krajobrazu oraz min. 3 lata praktyki w zawodzie lub wykształcenie: średnie ogrodnicze lub architektura krajobrazu oraz min. 5 lat praktyki w zawodzie
oraz
— jednym pilarzem;
c) dotyczy Wykonawców składających ofertę na zadanie 3:
co najmniej jedną osobą:
— wyznaczoną do kierowania pracami ogrodniczymi, posiadającą wykształcenie wyższe: ogrodnicze lub architektura krajobrazu oraz min. 3 lata praktyki w zawodzie lub wykształcenie: średnie ogrodnicze lub architektura krajobrazu oraz min. 5 lat praktyki w zawodzie
oraz
— jednym pilarzem.
Szczegóły dotyczące tego warunku określone zostały w pkt 10.2 SIWZ.
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
Zamawiający przeprowadzi jednoetapową aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone, co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcja elektroniczna:
https://zamowienia.um.warszawa.pl. Minimalna wartość postąpienia – zadanie 1: 4 000,00 PLN, zadanie 2: 1 000,00 PLN, zadanie 3: 1 500,00 PLN. Szczegółowe informacje w pkt 23 SIWZ.
Warunki otwarcia ofert
Data: 12/10/2020
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na Platformie
Ofert. Otwarcie odbędzie się podczas jawnej transmisji online dostępnej pod adresem:
https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=4nh2rTpIILWm76Nkj1ML4w.
Z uwagi na zagrożenie epidemiczne nie przewiduje się osobistego uczestnictwa w sesji otwarcia ofert.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas podjęcia działań interwencyjnych40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-12
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-12 godzina 11:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-12, 12:00, transmisja on line: https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=4nh2rTpIILWm76Nkj1ML4w.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-09


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |