m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-10 , 10:16:00
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o.
- adresPl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 656-63-59
- faks(0-22) 656-63-37
- e-mailzamowienia@pkin.pl
- adres internetowyhttp://www.pkin.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Rybak
- adresZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokal1613/1614
- telefon(0-22) 656-62-59
- emailanna.rybak@pkin.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJacek Rzeszotek
- adresZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokal1605
- telefon(0-22) 656-61-26
- emailjacek.rzeszotek@pkin.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokal1613/1614
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Pałacu Kultury i Nauki Sp. z o.o., Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokal1506
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wymiana dwóch dźwigów osobowych obsługujących taras widokowy na XXX kondygnacji budynku Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest ROBOTA BUDOWLANA polegająca na wymianie dźwigów o numerach zakładowych nr 11 i nr 12 obsługujących Taras Widokowy XXX kondygnacji PKiN. Zamówienie obejmuje zastąpienie dwóch istniejących dźwigów osobowych posiadających wspólną maszynownię, obsługujących kondygnacje części wysokościowej (strefa A) budynku PKiN, nowymi dźwigami osobowymi dostosowanymi funkcjonalnie do potrzeb ratowniczych ppoż. Przedmiot zamówienia zawiera zamówienie podstawowe obejmujące wymianę dźwigu nr 11 i zamówienie opcjonalne obejmujące wymianę dźwigu nr 12. Warunki realizacji prawa opcji określa Załącznik nr 7 do SIWZ „Wzór umowy”
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawPKiN, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.31.31.00-5
45.31.11.00-1
45.33.10.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-12-13
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium150000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
● nie podlegają wykluczeniu;
● spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 2 500 000 PLN;
b) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 3 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.
2) zdolności technicznej lub zawodowej – wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym terminie, wykonał co najmniej 5 robót budowlanych polegających na wykonaniu i/lub wymianie i/lub instalacji nowych dźwigów po min. 25 przystanków w funkcjonujących budynkach wysokościowych biurowych lub w funkcjonujących budynkach wysokościowych użyteczności publicznej,
o łącznej wartości robót nie niższej niż 5.000.000 zł netto.
oraz
b) dysponuje kierownikiem budowy, skierowanym bezpośrednio do realizacji zamówienia, spełniającym łącznie następujące wymagania:
● posiada aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170) w specjalności budowlanej bez ograniczeń;
oraz
● jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia
2000 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1117) o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów;
oraz
● przez co najmniej 18 miesięcy brał udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru, zgodnie z wymaganiami określonymi w art.37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 282);
oraz
● posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe.
c) dysponuje kierownikiem robót, skierowanym bezpośrednio do realizacji zamówienia, spełniającym łącznie następujące wymagania:
● posiada aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170) w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczeń;
oraz
● jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 1117);
oraz
● posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe.
oraz
d) dysponuje kierownikiem robót, skierowanym bezpośrednio do realizacji zamówienia, spełniającym łącznie następujące wymagania:
● posiada aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170) w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych bez ograniczeń;
oraz
● jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (tekst jednolity Dz.U.2019 poz. 1117);
oraz
● posiada minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Skrócenie terminu realizacji zamówienia20 %
Przedłużenie okresu gwarancji ponad wymagane 36 miesięcy20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-09-25
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.pkin.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-09-25 godzina 12:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-09-25, 13:00, PKIN, Pl. Defiad 1, Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-09


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |