m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-10 , 12:57:42
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wawer m.st. Warszawy
- adresŻegańska 1, 04-713 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-69-72
- faks(0-22) 443-70-45
- e-mailwawer.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wawer.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Lidia Cichocka
- adresDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokal513
- telefon22 443 69 72
- emaillcichocka@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJan Panuciak
- adresDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokal209
- telefon224436835
- emailjpanuciak@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokal513
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokalparter budynku
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Budowa Toru Rowerowego Pumptrack przy ul. Paczkowskiej w Warszawie
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie a następnie wykonanie toru rowerowego typu „pumptrack” ze strefą „skateplazy” w rejonie ul. Paczkowskiej os. Sadul w Warszawie. Zakres planowanej inwestycji obejmuje: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej. 2. Wykonanie toru rowerowego typu „pumptrack” z wewnętrzną strefą betonowej „skateplazy”. 3. Wycinkę pielęgnacyjną kolidujących drzew, plantowanie terenu i założenie trawnika. 4. Wykonanie utwardzonego placu odpoczynku wyposażonego w ławki, stojaki rowe-rowe, kosze. 5. Wykonanie ciągu zieleni - nasadzeń szpaleru drzew. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, ul. Paczkowska
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.27.20-8
45.23.24.52-5
45.23.32.00-1
45.21.21.40-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania60 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
NIE

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
NIE

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
NIE

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył /powierzyli przeprowadzenie postępowania
NIE

INFORMACJE NA TEMAT PODMIOTU KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY POWIERZYŁ/POWIERZYLI PROWADZENIE POSTĘPOWANIA:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
NIE

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
NIE

I.1) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.2)WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
NIE

I.3) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL):
wawer.warszawa.pl/pl/vprocurement-2

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
wawer.warszawa.pl/pl/vprocurement-2


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem:
NIE

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie
NIE

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
NIE

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
TAK

Inny sposób:

w formie papierowej (pisemnie) pocztą, kurierem, osobiście

Adres:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer Zespół Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Wawer ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa lub punkt podawczy ww. Urzędu STANOWISKO od 04 do 12, odpowiednio do stanowiska w którym dostępny jest pracownik Urzędu

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
NIE

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Numer referencyjny:
UD-XIII-ZZP.271.36.2020.LCI

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
NIE

II.2) Rodzaj zamówienia:
ROBOTY BUDOWLANE

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
NIE
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:


Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Waluta: PLN

II.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
NIE
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
1. Wykonawca musi wykazać, że:

a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zadania obejmujące zaprojektowanie i budowę rekreacyjnego toru rowerowego typu pumptrack, o nawierzchni asfaltowej, o wartości zadania min 300 000,00 zł brutto.

lub

b) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował dwa zadania obejmujące budowę rekreacyjnego toru rowerowego typu pumptrack, o nawierzchni asfaltowej, o wartości zadania min 280 000,00 zł brutto.
i
c) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej dwa zadania obejmujące wykonanie dokumentacji projektowej rekreacyjnego toru rowerowego typu pumptrack, o nawierzchni asfaltowej, o wartości każdego zadania min 20 000,00 zł brutto.

Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie:
• Wykazu robót, określonego w pkt 6.2.1 SIWZ (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ),
• Wykazu usług, określonego w pkt 6.2.3 SIWZ (sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ)
• załączonych dowodów, o których mowa w pkt 6.2.2 i 6.2.4 SIWZ
złożonych na wezwanie Zamawiającego.

Uwaga:
Wykonawca wykazując się doświadczeniem uzyskanym w ramach konsorcjum może się nim wykazać jedynie w takim zakresie w jakim był bezpośrednim wykonawcą części wskazanego zadania.
Przez zadanie rozumie się zawartą umowę.

2. Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą (dla każdej specjalności), która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, może pełnić samo-dzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi w zakresie przedmiotu zamówienia, tj.: posiada uprawnienia budowlane do:
a) PROJEKTOWANIA w specjalności architektonicznej – co najmniej w zakresie ograniczonym oraz
b) KIEROWANIA robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej – co najmniej w zakresie ograniczonym.
Spełnianie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (zał. nr 8 do SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk OSÓB wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
TAK

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:
podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca.
2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy – dotyczący innych podmiotów w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU WPOSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, powierzchni, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt 5.1.1a i/lub b SIWZ, opracowany według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ.
2. Dowody określające czy roboty budowlane wymienione w Wykazie robót (o którym mowa w poz. 6.2.1 SIWZ) zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) referencje;
2) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane;
3) inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2.
3. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania, powierzchni i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt 5.1.1c SIWZ, opracowany według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ (jeżeli Wykonawca nie wykazał realizacji dwóch zadań w trybie „zaprojektuj i wybuduj”).

4. Dowody określające czy usługi (wymienione w Wykazie usług, o którym mowa w poz. 6.2.3 SIWZ) zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są:
1) referencje;
2) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2;

5. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (zał. nr 8 do SIWZ).

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Formularz ofertowy (zał. 3 do SIWZ)
2. Pełnomocnictwo, dla osoby podpisującej ofertę, do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy (jeżeli reprezentuje go pełnomocnik) – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie.
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie.
4. W szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów - oryginał lub kopia poświadczona notarialnie.
5. Dokument składany bez wezwania, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacji z sesji otwarcia ofert)
1) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy (wzór zostanie zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego wraz z informacją z otwarcia ofert) – oryginał (załącznik nr 9 do SIWZ)

W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca.
2) wraz z oświadczeniem wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale w punkcie podawczym Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Urzędu Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, parter – wejście główne do budynku, STANOWISKO nr od 04 do 12, odpowiednio do stanowiska w którym dostępny jest pracownik Urzędu.

UWAGA! Jeżeli wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, ww. oświadczenie zawierające taką informację – zaznaczony wariant pierwszy w polu wyboru – może złożyć wraz z ofertą.
6. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (działających w ramach konsorcjum, spółki cywilnej), oddzielnie musi złożyć:
1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do SIWZ;
2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;
3) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Pozostałe dokumenty, formularze i oświadczenia składa pełnomocnik reprezentujący wszystkich wykonawców.
7. Wymagania dot. podmiotów zagranicznych
1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w poz. 6.2.6 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
3) Jeżeli inny podmiot, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w poz. 6.2.7 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ww. podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

IV. Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
NIE

V. Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
NIE

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
NIE

VI. Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
NIE
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
NIE

VII. Informacje na temat umowy ramowej: Umowa ramowa będzie zawarta:
NIE

VIII. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
TAK

IX. ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
TAK

1) Ewentualna istotna zmiana postanowień zawartej umowy, takich jak zmiana (przedłużenie) terminu realizacji zamówienia, zmiana technologii wykonania lub zmiana rozwiązań projektowych będzie możliwa tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, nie wynikających z winy Wykonawcy, związanych z:
1) wystąpieniem zdarzeń losowych uniemożliwiających prowadzenie prac lub warunków atmosferycznych zgodnie z technologią ich wykonania;
2) koniecznością wykonania prac dodatkowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia i wynikającej stąd zmiany terminów wykonania zadania oraz wynagrodzenia;
3) opóźnieniem w uzyskaniu przez Wykonawcę wymaganych pozwoleń, uzgodnień lub opinii właściwych podmiotów i organów niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
4) ujawnieniem w trakcie wykonywania prac elementów instalacji, konstrukcji, których istnienie lub lokalizacja były nieujawnione przy opracowywaniu dokumentacji;
5) działalnością ze strony osób trzecich lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu prac, mającą bezpośredni lub pośredni wpływ na zakres rzeczowy prac, sposób ich wykonania, terminy wykonania prac będących przedmiotem niniejszej umowy;
6) zmianą technologii, użytych materiałów i sprzętu w czasie wykonywania zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym i dla niego korzystnych w sytuacjach niezawinionych przez Wykonawcę;
7) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;
2) Podstawą do stosownego przedłużenia w ww. przypadkach terminu wykonania zamówienia będzie pisemny wniosek Wykonawcy wraz z udokumentowanym podjęciem działań przez Wykonawcę, mających na celu realizację prac w terminie określonym w umowie i udokumentowaniem faktu opóźnienia uzyskania odpowiedniej decyzji, opinii lub uzgodnienia, wynikającego ze zwłoki spowodowanej przez właściwą jednostkę lub instytucję, do której zwrócił się Wykonawca o powyższe.
3) Termin realizacji zamówienia może zostać przedłużony stosownie do okresu zaistniałego opóźnienia w sytuacjach opisanych powyżej lub odpowiednio do konsekwencji zmiany założeń lub warunków realizacji zamówienia, niezależnej od Wykonawcy.
4) Za zwłokę, która może stanowić podstawę do przedłużenia terminu realizacji zamówienia, zostanie uznany okres oczekiwania Wykonawcy na wydanie odpowiedniej opinii, uzgodnienia, wykraczający poza 14 dni kalendarzowych od daty wystąpienia o powyższe. W przypadku decyzji administracyjnej, okres zwłoki będzie wynikał z opóźnienia wydania danej decyzji w stosunku do terminu wynikającego ze stosownych przepisów.
5) Zmiana technologii wykonania elementów realizowanego przedmiotu zamówienia lub zmiana rozwiązań projektowych (i w przypadku, kiedy te zmiany spowodują istotne opóźnienie prac - zmiana terminu realizacji zamówienia) będzie możliwa w przypadku wymuszenia konieczności dokonania takiej zmiany poprzez np. ujawnione w toku prac okoliczności, które mają wpływ na przyjęte założenia w projekcie technicznym i Specyfikacjach Technicznych, a których nie można było przewidzieć na etapie opracowania opisu przedmiotu zamówienia i złożenia oferty.
6) W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych, koszty ich wykonania oraz bilans różnicy kosztów wykonania roboty podstawowej i zamiennej zostaną obliczone na podstawie kosztorysów sporządzonych metodą szczegółową dla robót podstawowych i zamiennych, przy zastosowaniu średnich aktualnych cen materiałów i średnich wskaźników do kosztorysowania określonych w katalogach SEKOCENBUD, obowiązujących na terenie m.st. Warszawy, aktualnych, opublikowanych i dostępnych w danym kwartale, w którym wystąpiła konieczności wykonania robót zamiennych. Wynik zbilansowania kosztów wykonania roboty w wersji podstawowej i zamiennej będzie podstawą do stosownego zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
7) Ponadto, dopuszcza się możliwość dokonania następujących zmian umowy w stosunku do treści wybranej oferty:
1) zmiana zakresu robót powierzonych do wykonania podwykonawcom oraz zmiana podwykonawcy;
2) zmiana kierownika budowy i kierowników robót - na osoby posiadające co najmniej analogiczne uprawnienia budowlane.

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
POLSKI

X. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
NIE
XI. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
NIE

XII. Informacje dodatkowe:

Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić, na podstawie umowy o pracę o której mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, osoby wykonujące bezpośrednio prace wymienione w Opisie przedmiotu zamówienia (załączniku nr 1 do SIWZ).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres udzielonej gwarancji na wykonane roboty budowlane, dostarczone wyposażenie40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-09-25
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://wawer.warszawa.pl/pl/vprocurement-2
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-09-25 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-09-25, 13:00, online: http://www.wawer.warszawa.pl/pl/vprocurement
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |