m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-10 , 13:00:38
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy
- adresAl. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 71 01
- faks(0-22) 443 73 32
- e-mailinfo@ursynow.pl
- adres internetowyhttp://www.ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Iwona Glinka
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal313
- telefon(0-22)443-73-33
- emailiglinka@ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMartyna Korzeniecka
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal414
- telefon(0-22)4437481
- emailmkorzeniecka@ursynow.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl;
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl;
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Projekt i budowa zespołu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz remediacją gruntu metodą ex situ i sprawowaniem nadzoru autorskiego dla zespołu oświatowego szkolno-przedszkolnego przy ul. Zaruby w Warszawie.
Opis zamówienia
1.Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego, wykonanie robót budowlanych związanych z budową zespołu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz remediacja gruntu metodą ex situ na dz. ew. nr 83/11 i 83/14 z obrębu 01-11-13 przy ul. Zaruby w Warszawie.
2.Opis stanu istniejącego:
Teren inwestycji zlokalizowany jest na dz. ew. nr 83/11 i 83/14 z obrębu 01-11-13. Bezpośredni dostęp do nieruchomości stanowi projektowany zjazd z ul. Zaruby od strony wschodniej. Od strony północnej realizowany jest obecnie zespół oświatowy, którego zespół boisk będzie integralną częścią. Od południa i zachodu teren sąsiaduje z nieużytkami. Łączna powierzchnia działek wynosi 0,42 ha.
Teren inwestycji jest niezagospodarowany, nieuzbrojony, otoczony nieregularnym, prowizorycznym ogrodzeniem. Na terenie znajdują się stare składy ziemi, liczne drzewa – część z nich podlega wycince zgodnie z wydanymi decyzjami administracyjnymi.
W trakcie wykonywania otworów badawczych, które miały na celu określenie stanu jakości gruntu i ziemi na przedmiotowym terenie, nie osiągnięto głębokości występowania wód podziemnych. Poniżej poziomu powierzchni terenu występują grunty nasypowe, piaski średnie, piaski gliniaste oraz pyły piaszczyste.
Na terenie stwierdzono grunty o przekraczających dopuszczalnych zawartościach stężeń, tj. historyczne zanieczyszczenia metalami i metaloidami oraz węglowodorami ropopochodnymi. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w m.st. Warszawie prowadzi postępowanie ustalające plan remediacji powierzchni gruntu na wniosek Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnicy Ursynów.
Ilość zanieczyszczeń na głębokości do 0,25m wynosi według wykonanych badań :
2639 m2 * 0,25 m * 1,7 Mg/ m3 ≈ 1122 Mg,
a na głębokości większej niż 0,25m:
50 m2 * 0,75 m * 1,7 Mg/ m3 + 75 m2 * 2,00 m *1,7 Mg/ m3 ≈ 319 Mg.
3.Opis inwestycji:
Teren sportowy będzie się składać z dwóch boisk o nawierzchni poliuretanowej, drogi wewnętrznej i chodników na dz. ew. nr 83/11 i 83/14 z obrębu 01-11-13 przy ul. Zaruby w Warszawie (w zakres zamówienia nie wchodzi budowa infrastruktury w pasie drogowym ul. Zaruby). Boiska będą oświetlone, wyposażone w stały osprzęt sportowy i zabezpieczone piłkochwytami. Teren inwestycji będzie ogrodzony i wyposażony w obiekty małej architektury. Podstawą funkcjonalności są załączniki graficzne programu funkcjonalno-użytkowego.
Odwodnienie boisk będzie następowało za pośrednictwem podziemnego zbiornika retencyjnego do miejskiej kanalizacji deszczowej. Zbiornik retencyjny będzie wyposażony w instalację umożliwiającą pobranie zgromadzonej deszczówki w celu podlewania roślin przez zrzutem wód do kanalizacji, jak również automatyczne zabezpieczenie przed przepełnieniem.
Zasilenie elektryczne obiektu należy przewidzieć z sieci wewnętrznej szkoły (przygotowane okablowanie od północno-zachodniego narożnika działki) – do zakresu pracy Wykonawcy należy ewentualna zmiana mocy przyłączeniowej (obiekt posiada rezerwę mocy) i pokrycie w związku z tym kosztów umowy przyłączeniowej. Okablowanie jest wprowadzone do pomieszczenia T.0.03 na poziomie -1 budynku oświatowego. W zakresie Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie podłączenia kablowego poprzez nową rozdzielnicę lub rozbudowę istniejącej wraz z podłączeniem do urządzeń pomiarowych. W przypadku zaistnienia konieczności należy dokonać korekty istniejącego układu pomiarowego w uzgodnieniu z innogy Stoen Operator Sp. z o. o., jak również w przypadku braku możliwości zwiększenia mocy przyłączeniowej na istniejącym przyłączu należy uzyskać warunki techniczne, zaprojektować i wykonać nowe przyłącze do sieci elektroenergetycznej.
4.Zakres zamówienia:
1)wykonanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowej,
•koncepcyjnej – obejmującej szczegółową koncepcję architektoniczno-instalacyjną obiektów budowlanych oraz zagospodarowania terenu. Zakres opracowania koncepcji powinien umożliwiać pełną ocenę projektu przez Zamawiającego w zakresie spełnienia wymagań i oczekiwań odnośnie funkcjonalności obiektów, jego standardu oraz wyrazu architektonicznego i estetycznego. Koncepcja musi obejmować rzuty, charakterystyczne przekroje, zagospodarowanie terenu, propozycje rozwiązań instalacyjnych;
•budowlanej – winnej obejmować wszystkie branże, spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r ze zmianami, w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z wymaganymi prawem sprawdzeniami i zaopiniowaniem całości dokumentacji, w tym zawierającej wszelkie wymagane opinie i uzgodnienia umożliwiające zawnioskowanie o udzielenie pozwolenia na budowę obiektu budowlanego do organu architektoniczno-budowlanego. Projekt budowlany ma obejmować rozbiórkę istniejących obiektów i urządzeń, budowę wszystkich obiektów budowlanych i urządzeń technicznych oraz zagospodarowanie terenu własnego i przyległych.
Dopuszcza się wydzielenie jako odrębne opracowania projektów elementów niezbędnych dla realizacji inwestycji, dla których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, lub z innych przyczyn, powinny być wydzielone do osobnej procedury administracyjnej.
Projektant ma uzyskać i bezzwłocznie przekazać Zamawiającemu warunki techniczne uzyskane od gestorów sieci wraz z dołączonymi do nich dokumentami w celu ewentualnego zawarcia przez Zamawiającego stosownych umów.
•wykonawczej – umożliwiającej prawidłowe wykonanie robót budowlanych przedmiotowego zadania. Dokumentacja winna zawierać opracowania wszystkich niezbędnych branż, uzupełniając i uszczegóławiając projekty budowlane w zakresie i stopniu dokładności niezbędnym do realizacji robót budowlanych. Projekty te muszą uwzględniać wymagania określone w § 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego, oraz wymagania obowiązujących norm, aktualnych warunków technicznych i innych przepisów obowiązujących w dniu przekazania dokumentacji Zamawiającemu.
Dokumentacja wykonawcza winna zawierać Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, dokumentację Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, przedmiary, kosztorysy inwestorskie i ofertowe, Wzorcowy Opis Dostępności zgodnie z zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy nr 1682/2017 z dnia 23 października 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stołecznego Warszawy dostępnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczególnym uwzględnieniem osób o ograniczonej mobilności i percepcji oraz Plan ochrony drzew planowanych do zachowania w obrębie inwestycji (w tym szpaleru drzew wzdłuż ul. Zaruby), poprzedzonego szczegółową inwentaryzacją dendrologiczną wraz z projektem gospodarki drzewostanem.
Forma:
Wersja papierowa w 4 egzemplarzach każdy.
Wersja elektroniczna w 1 egzemplarzu na przenośnym nośniku danych typu CD/DVD/pendrive:
-część opisowa w formacie DOC oraz PDF,
-część rysunkowa w formacie DWG oraz PDF,
-część kalkulacyjna w formacie ATH oraz XLS.
Wersja elektroniczna musi zgadzać się z jej wersją papierową.
2)sprawowanie nadzoru autorskiego podczas realizacji robót budowlanych przez Projektantów,
Projektant zobowiązany jest do skalkulowania w ofercie sprawowania nadzoru autorskiego nad realizacją robót, dostaw i usług wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z ustaleniami zawartej umowy. Okres sprawowania usługi nadzoru autorskiego zależny będzie od terminu realizacji robót budowlanych prowadzonych na podstawie dokumentacji projektowej. Zamawiający zawiadomi Projektanta o rozpoczęciu świadczenia usługi nadzoru w terminie ustalonym umową przed jej rozpoczęciem.
W przypadku wynikłych podczas realizacji robót/dostaw/usług usterek/wad dokumentacji w formie braku koordynacji międzybranżowej, braku kompletności, braku uzgodnień dokumentacji lub jej części oraz w innych przypadkach uniemożliwiających lub wstrzymujących realizację robót/dostaw/usług Projektant ma obowiązek bezzwłocznego poprawienia dokumentacji projektowej. Z tego tytułu Projektantowi nie należy się żadne dodatkowe wynagrodzenie.
3)wykonanie remediacji gruntu metodą ex situ, tj. co najmniej:
•prowadzenie wszelkich prac z zachowaniem norm BHP, pod nadzorem doświadczonego specjalisty ds. ochrony środowiska,
•wydobycie gruntów zanieczyszczonych, przekazanie ich specjalistycznemu podmiotowi posiadającemu wymagane decyzje i pozwolenia celem ich unieszkodliwienia lub odzysku zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie ustalającej plan remediacji, który zawiera projekt planu remediacji,
•ewentualne uzupełnienie mas gruntowych odpowiednim materiałem budowlanym (obojętnym dla stosunków wodnych w gruncie) do rzędnej wyznaczonej w projekcie boisk, umożliwiającej prawidłowe posadowienie podbudowy i fundamentów,
•zaprojektowanie i wykonanie prac terenowych wraz z akredytowanym poborem próbek gruntu w ramach oceny skuteczności prowadzonej remediacji,
•wykonanie akredytowanych analiz laboratoryjnych próbek gruntu pobranych w ramach prac terenowych,
•zebranie i wykonanie analizy wszelkich niezbędnych materiałów oraz podsumowanie i opis wszystkich wykonanych prac w ramach decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie,
• przygotowanie sprawozdania z dotychczas wykonanych prac remediacyjnych wraz z oceną ich skuteczności przeprowadzoną na podstawie analiz laboratoryjnych ,
•złożenie sprawozdania z prac remediacyjnych, wraz z wymaganymi załącznikami w ilościach i w formie określonych w OPZ, do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w celu uzyskania oceny prowadzonej remediacji i następnie przekazanie Zamawiającemu dowodu złożenia sprawozdania do RDOŚ.
4)wykonanie robót budowlanych związanych z budową zespołu boisk sportowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. co najmniej:
•prace przygotowawcze, rozbiórkowe, wycinki i demontaże,
•niwelacja terenu, wykopy, wymiana gruntu na podstawie badań geotechnicznych po wykonanej remediacji powierzchni gruntu,
•wykonanie robót budowlano-montażowych kompletnych obiektów budowlanych,
•montaż obiektów małej architektury,
•montaż ogrodzenia zewnętrznego,
•wykonanie instalacji odwadniającej boiska wraz z budową kanalizacji deszczowej i podziemnego zbiornika retencyjnego – należy przewidzieć instalację umożliwiającą wykorzystanie deszczówki do podlewania roślin na terenie sportowym i zewnętrznym terenie placówki oświatowej,
•wykonanie instalacji oświetleniowej zewnętrznej,
•zagospodarowanie terenu zielonego, w tym wykonanie nasadzeń kompensacyjnych.
5.Dodatkowe wytyczne i informacje dot. zamówienia
Dokumentacja projektowa:
1)Dokumentacja projektowa ma być wykonana w języku polskim, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną, a także powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć;
2)W celu umożliwienia Projektantowi prawnego reprezentowania Zamawiającego, na pisemny wniosek Projektanta, Zamawiający udzieli pisemnego upoważnienia w stosownym zakresie – imiennie osobie wskazanej przez Projektanta;
3)Projektant zobowiązany jest do uzyskania koniecznych pozwoleń, uzgodnień (w tym: warunków technicznych gestorów sieci), opinii, map i innych materiałów przedprojektowych czy dokumentów oraz poniesienie kosztów z tym związanych;
4)Opracowane projekty powinny zawierać optymalne i uniwersalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszelkie niezbędne rysunki szczegółów i detali wraz z dokładnym ich opisem;
5)W zakresie opracowania dokumentacji projektowej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonania robót oraz symulacje, obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane pozwalające na sprawdzenie ich wykonania;
6)Dokumentacja powinna posiadać odpowiednie uzgodnienia wymagane przepisami prawa (np. rzeczoznawców ds. przeciwpożarowych, BHP itd.);
7)W ramach opracowania dokumentacji projektowej należy przewidzieć opracowanie przez Projektanta dokumentacji projektowych dot. budowy/przebudowy przyłączy mediów i sieci (przyłącza elektroenergetycznego, wody, kanalizacji itp.) wg warunków technicznych uzyskanych od gestorów sieci;
8)Obowiązkiem Projektanta jest opracowanie dokumentacji projektowych usunięcia zaistniałych w trakcie opracowywania dokumentacji projektowej kolizji istniejącej infrastruktury z projektowaną inwestycją;
9)Nowoprojektowany obiekt budowlany winien spełniać wymagania energooszczędności budynków użyteczności publicznej, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 5 lipca 2013 r. poz. 926;
10)W ramach opracowania dokumentacji projektowej należy zastosować odnawialne źródła energii – o ile będzie to uzasadnione ekonomicznie;
11)Projektant wraz z protokołem przekazania opracowanej dokumentacji w danej części złoży pisemne oświadczenie, że jest ona kompletna, kompleksowa, posiada aktualne uzgodnienia między branżami i w pełni wystarcza do realizacji inwestycji;
12)Projektant winien zaprojektować obiekt budowlany stosując rozwiązania techniczne umożliwiające realizację w założonym przez Zamawiającego budżecie finansowym;
13)Zamawiający zastrzega sobie możliwość cyklicznych spotkań z Projektantem i przyszłym użytkownikiem w celu uszczegółowienia uzgodnień i monitorowania postępu prac projektowych. Wszelkie uzgodnienia muszą mieć formę pisemną;
14)Projektant zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie określonym w umowie, zgodnie z przepisami prawa, aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi i obowiązującymi normami a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu rozwiązań racjonalizujących koszty realizacji inwestycji.
15)Postanowienia niniejszego opisu przedmiotu zamówienia i umowy wzajemnie się uzupełniają.
Roboty budowlane:
1)Prace należy zrealizować z należytą starannością, umową, dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, technologicznymi, warunkami zawartymi w STWiOR, zgodnie ze sztuką budowlaną, opisem przedmiotu zamówienia, harmonogramem rzeczowo-finansowym i Planem ochrony drzew – wyznaczone strefy ochronne drzew podlegają odbiorowi przez Zamawiającego.
2)W trakcie realizacji robót Wykonawca ma obowiązek sporządzania sprawozdania tygodniowego oraz przesyłania go w kolejnym dniu roboczym po następującym tygodniu do przedstawiciela Zamawiającego z opisem wszystkich przeprowadzonych prac w ciągu ostatniego tygodnia oraz planowanymi pracami na tydzień przyszły wraz ze skanem prowadzonego dziennika budowy odnośnie prowadzonych robót oraz z dokumentacją zdjęciową dokumentującą postęp robót, skanem certyfikatów, atestów, deklaracji zgodności, kart katalogowych itp. na planowane do wbudowania materiały oraz urządzenia.
3)Po zakończeniu prac montażowo-budowlanych teren należy uporządkować, a elementy nie podlegające przebudowie i ingerencji (tj. zieleń) doprowadzić do stanu jak przed ich rozpoczęciem. Wykonawca zobowiązany jest do zakupu i dostawy niezbędnego materiału, przygotowania podłoża, sadzenia itp. oraz gwarantuje i odpowiada za posadzony materiał roślinny oraz jakość wykonanych prac, zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ i jej załącznikach. Po wykonaniu prac wraz ze zgłoszeniem ich do odbioru końcowego obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie Zamawiającemu oświadczenia o zgodności robót ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, dokumentacją projektową oraz wiedzą techniczną, ewentualnym wykazaniu zmian nieistotnych potwierdzonych przez projektanta, wykonaniu prac zgodnie z przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz, że teren budowy doprowadzony został do należytego stanu i porządku.
4)Wykonawca zobowiązany jest do wykonania oraz przedstawienia celem zaakceptowania projektu organizacji ruchu czy zajęcia terenu oraz dopełnienia wszelkich niezbędnych formalności z tym związanych, jeżeli zajdzie taka konieczność.
5)Na etapie realizacji Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do zaakceptowania próbki kolorystyczne dla nawierzchni, urządzeń, elementów obiektów małej architektury oraz pozostałych urządzeń/elementów.
6)Wykonawca zobowiązany jest w terminie 2 dni od dnia przejęcia terenu robót do ogrodzenia terenu budowy i ustawienia tablic informacyjnych (tablice bądź banery w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiającym, według wzoru uzgodnionego z Zamawiającym przed podpisaniem umowy). Ogrodzenie terenu budowy musi mieć estetyczną oraz jednolitą graficznie formę i skutecznie uniemożliwiać przedostanie się na teren placu budowy osób postronnych. Dopuszczalne jest stosowanie częściowego ogrodzenia terenu w zależności od etapu wykonywanych robót w celu umożliwienia korzystania z ciągów pieszych.
7)Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedłożenia Planu BIOZ dla przedmiotowego zakresu robót.
8)Dokumentacja powykonawcza winna zawierać m.in. pozwolenia administracyjne, dziennik budowy, odbiory częściowe i końcowe, atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające materiały i urządzenia do eksploatacji, rysunki techniczne, tworzące dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi zmianami, jakie ewentualnie wystąpiły w toku prac, jak również karty utrzymania poszczególnych elementów obiektów małej architektury, tym opracowanie instrukcji utrzymania i konserwacji urządzeń i nawierzchni wytworzonych w ramach przedmiotu zamówienia, przedstawionej w formie tabelarycznej. Dokumentacja powykonawcza obejmuje również wykonanie kompleksowej, geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zagospodarowania terenu – urządzeń małej architektury, nawierzchni i innych elementów wytworzonych – w formie graficznej (plik .dwg oraz .pdf) i opisowej (plik .xls - forma tabeli określająca ich liczbę/ilość oraz ceny jednostkowe) oraz wykonanie pełnej dokumentacji fotograficznej zieleni istniejącej oraz wykonanej, urządzeń małej architektury, nawierzchni i innych elementów wytworzonych.
Zgłoszenie inwentaryzacji powykonawczej do powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest obowiązkiem Wykonawcy – należy ją zgłosić zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i dostarczyć Zamawiającemu mapę z pomiarami oraz pieczęcią właściwego organu potwierdzającą wpływ oraz oświadczenie geodety dotyczące zgłoszenia.
Dokumentację powykonawczą Wykonawca złoży najpóźniej w dniu odbioru końcowego robót.
9)Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na rodzaj i zakres zamówienia Wykonawca przy realizacji umowy zobowiązany jest, aby osoby wykonujące czynności w zakresie prac budowlanych, w tym w szczególności wykonujące prace przygotowawcze, roboty ziemne, roboty związane z wykonaniem podbudowy i układaniem nawierzchni poliuteranowej, roboty elektryczne – oświetleniowe, roboty brukarskie, prace montażowe i związane z zagospodarowaniem terenu, prace zieleniarskie, prace porządkowe były zatrudnione w ramach stosunku pracy, jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 1040 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować zatrudnienie na powyższych zasadach przez okres wykonywania tych czynności w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zobowiązanie wynikające ze zdań poprzednich dotyczy również podwykonawców, którym Wykonawca zleci opisane czynności związane z realizacją usług objętych zakresem niniejszej umowy. Szczegółowe warunki realizacji i kontroli oraz wymagań dotyczących tego zobowiązania określone są w treści umowy.
10)Postanowienia niniejszego opisu przedmiotu zamówienia i umowy wraz z załącznikami wzajemnie się uzupełniają.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 9 do SIWZ oraz :
a)wzór umowy - załącznik nr 5 do SIWZ;
b)program Funkcjonalno-Użytkowy – załącznik nr 10 do SIWZ stanowiący równocześnie załącznik nr 3 do wzoru umowy;
c)materiały informacyjne – załącznik nr 12 do SIWZ

INFORMACJE DODATKOWE:
1. ZMIANY UMOWY

W odniesieniu do art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ w niżej wymienionym zakresie:
§15 wzoru umowy
1.Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści umowy, wyłącznie na zasadach określonych poniżej, w szczególności w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3.Poza innymi przypadkami wymienionymi w umowie, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy dotyczące:
3.1.przedmiotu umowy , w następujących przypadkach:
3.1.1.wystąpienie prac projektowych lub robót zamiennych, zaniechanych lub dodatkowych z powodu: uzasadnionych zmian proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego; aktualizacji materiałów/urządzeń których użycie przewidziano przy realizacji przedmiotu umowy z uwagi na zmianę technologiczną; zaprzestania produkcji materiałów/urządzeń, których użycie przewidziano przy realizacji przedmiotu umowy; zmiany przepisów prawa budowlanego w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Dopuszczalne są roboty zamienne w zakresie materiałów na materiały, spełniające parametry techniczne lub o wyższych parametrach niż określone w SIWZ,
3.1.2.gdy nastąpi zmiana terminu zakończenia robót budowlanych bądź opóźnienia ich wykonania– Strony dopuszczają możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty odnośnie § 9 pkt 1.2 umowy, przy czym zmiana ta będzie możliwa przy zachowaniu ceny jednostkowej za jeden nadzór określonej w § 9 pkt 1.2 umowy po wyczerpaniu ustalonej ilości jednostek nadzorów autorskich, pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel,
3.1.3.gdy wykonanie części umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy,
3.1.4.rezygnacji przez Zamawiającego z wykonania części umowy.
3.2.terminu zakończenia przedmiotu umowy – o czas trwania przeszkody w następujących przypadkach:
3.2.1.jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminów wskazanych w umowie, w tym terminu zakończenia przedmiotu umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w tym w szczególności braku uzyskania decyzji odpowiedniego organu zatwierdzającego plan remediacji,
3.2.2.wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
3.2.3.gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania, których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,
3.2.4.gdy wystąpi zmiana planowanego terminu zakończenia robót budowlanych bądź opóźnienia wykonania robót budowlanych odnośnie § 2 pkt 1.2.2 umowy,
3.2.5 gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
3.2.6.jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
3.2.7.z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie zamówienia, pod warunkiem, że działania te nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,
3.2.8.zaistnienia po zawarciu umowy siły wyższej, przez którą, na potrzeby niniejszej umowy rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącej Strony więzi prawnej:
3.2.8.1.o charakterze niezależnym od Stron,
3.2.8.2.którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem Umowy,
3.2.8.3.którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec, przy zachowaniu należytej staranności,
Za siłę wyższą warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia.
3.3.wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy w wyniku zmiany przedmiotu umowy zgodnie z § 15 pkt 3.1,
3.4.osób o których mowa w § 6 umowy, w szczególności zmianę osób, o których mowa w § 6 pkt 3.1-3.2 Umowy z przyczyn losowych z zastrzeżeniem, że osoba ta musi spełniać wymagania zawarte w SIWZ. Zmiana osób o których mowa w § 6 pkt 3.1-3.2 umowy odbywać się będzie wg następujących zasad:
3.4.1.Wykonawca niezwłocznie po zaistnieniu przesłanki do zmiany danej osoby, zawiadomi Zamawiającego o zamiarze zmiany;
3.4.2.Najpóźniej w ciągu 14 dni od zaistnienia w/w przesłanki, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentów umożliwiających ocenę spełnienia przez daną osobę wymagań zawartych w SIWZ,
3.4.3.Zamawiający najpóźniej w ciągu 7 dni oceni dostarczone dokumenty i w przypadku spełnienia wymagań zaakceptuje propozycję, bądź odmówi akceptacji na piśmie wskazując zastrzeżenia i zobowiąże Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 14 dni lub wskazanie innej osoby spełniającej niezbędne wymagania;
3.4.4.W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów termin o którym mowa w § 15 pkt 3.4.3 umowy liczy się na nowo od dnia przedstawienia poprawnych dokumentów lub wskazania innej (nowej) osoby.
3.5.numeru rachunku bankowego Wykonawcy, na który mają być dokonane przelewy z tytułu realizacji niniejszej umowy.
4.Jeżeli zmiana Umowy, dokonana w oparciu o art. 144 ustawy PZP wiąże się ze zmianą wynagrodzenia, zostanie ono ustalone wg następujących zasad:
4.1.Za podstawę kalkulacji przyjęte zostaną dane wyjściowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe z harmonogramu rzeczowo-finansowego, a ilość robót na podstawie przedmiaru – sporządzone wyliczenie musi być zaakceptowane przez Zamawiającego.
4.2.Jeżeli roboty nie występowały w harmonogramie rzeczowo-finansowym, a są niezbędne do rozliczenia robót zamiennych/dodatkowych – to kosztorys na roboty dodatkowe w całości zostanie sporządzony na podstawie danych wyjściowych do kosztorysowania, nakłady rzeczowe z odpowiednich katalogów (KNR) a ceny materiałów i sprzętu nie wyższe niż średnie ceny wg SEKOCENBUD podane dla danego kwartału w danym roku. W przypadku braku cen w wydawnictwie SEKOCENBUD dopuszcza się uzgodnienie z Zamawiającym cen rynkowych.
5.W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP termin zostanie przedłużony o okres niezbędny do wykonania zleconych prac projektowych lub robót budowlanych.


2. ZAMÓWIENIA PODOBNE:
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA
(NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA)
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
Kto administruje moimi danymi?
•Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.
•Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.
Dlaczego moje dane są przetwarzane?
•Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa,
tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.; ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.
•Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie m.st. Warszawy, tj. przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne i zawarcie umowy o zamówienie publiczne;
•Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy .
Jak długo będą przechowywane moje dane?
•Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez okres 5 lat, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

•Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.
Kto może mieć dostęp do moich danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a)podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
w szczególności:
•podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;

b)organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?
•Ma Pani/Pan prawo do:
a)dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
b)żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
c)żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
•dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
•nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
•wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
•Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
•Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
d)żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e)sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
•zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
•dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
f)Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.
•Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

4. TERMIN REALIZACJI:od dnia zawarcia umowy do dnia 30.04.2021 r. przy czym:
a)wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy, a w tym:
opracowanie projektu koncepcyjnego w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,
opracowanie projektu budowlanego w terminie 40 dni od dnia zawarcia umowy,
opracowanie projektu wykonawczego w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy;
b)wykonanie nadzoru autorskiego w terminie od rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych do dnia 30.04.2021 r.,
c)wykonanie remediacji gruntu w terminie do dnia 30.11.2020 r.
d)wykonanie robót budowlanych w terminie do dnia 30.04.2021 r.


5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na Platformie ofert oraz otwarcie ofert złożonych w formie pisemnej. Otwarcie odbędzie się podczas jawnej transmisji online dostępnej pod adresem: https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=4nh2rTpIILWm76Nkj1ML4w
Z uwagi na zagrożenie epidemiczne Zamawiający nie przewiduje się osobistego uczestnictwa w sesji otwarcia ofert.

UWAGA - zmodyfikowano treść ogłoszenia oraz SIWZ, a szczegóły w tym zakresie znajdują się na stronie Zamawiającego http://www.ursynow.pl
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Ursynów m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.20.00.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.30.00.00-1
71.40.00.00-2
45.10.00.00-8
71.20.00.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-04-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium30000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
UWAGA! NUMERACJA PRZENIESIONA Z BIULETYNU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą,
że: 1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali¹ (tj. zakończyli) co najmniej : a) jedną usługę, której zakres obejmował
w ramach jednego zamówienia, wykonanie dokumentacji projektowej polegającej co najmniej na
budowie/przebudowie/remoncie budowli sportowej o powierzchni min. 1000 m2 oznaczonej symbolem 2411 Polskiej
Klasyfikacji Obiektów Budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu oraz b) jedną robotę budowlaną, której zakres
obejmował w ramach jednego zamówienia, budowę/przebudowę/remont budowli sportowej o powierzchni min. 1000 m2
oznaczonej symbolem 2411 Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu Za spełnienie
warunku określonego w pkt.9.2.1) SIWZ Zamawiający uzna wykazanie się wykonaniem łącznie dokumentacji projektowej i
robót budowlanych w ramach jednej umowy pod warunkiem spełniania odpowiednio wymagań określonych w ppkt a) i b).
UWAGA! ¹ Za wykonaną robotę Zamawiający uzna taką robotę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego
jako wykonany w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony. Za wykonaną
usługę Zamawiający uzna taką usługę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany należycie. 2)
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 􀀀 które będą wyznaczone do projektowania, a w szczególności co
najmniej jedną osobą: a) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane
obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2019.1186 z
późn. zm.); b) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane
obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2019.1186 z
późn. zm.); c) posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i urządzeń elektroenergetycznych lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej
obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2019.1186 z późn. zm.); d) posiadającą uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j.: Dz.U. 2019.1186 z późn. zm.); e) posiadającą wyższe wykształcenie architekta krajobrazu, 􀀀 które będą
wyznaczone do kierowania robotami, a w szczególności co najmniej jedną osobą: f) posiadającą uprawnienia budowlane
bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiednie wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2019.1186 z późn. zm.); g) posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiednie wydane na
podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem
art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2019.1186 z późn. zm.); h) posiadającą uprawnienia
budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie w zakresie instalacji sanitarnych, lub odpowiednie
wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z
zastrzeżeniem art.12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2019.1186 z późn. zm.);
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych
lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający
przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO
POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz usług wykonanych (zgodny z załącznikiem nr 6 do SIWZ), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o
obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; b) wykaz
robót budowlanych (zgodny z załącznikiem nr 7 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem
dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych
dokumentów - inne dokumenty; c) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania
zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami – zgodny z Załącznikiem nr 8 do SIWZ. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia
odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania
wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie
podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że
złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W
POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O
KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych w postępowaniu: 1. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez
Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą: 1) Dla wykonawców składających ofertę w formie
elektronicznej, o której mowa w pkt. 3.3) lit. a) SIWZ. Uwaga! Forma w jakiej należy złożyć niżej wymienione dokumenty
została określona w pkt. 14.1. SIWZ. a) Wypełnionego elektronicznego formularza ofertowego dostępnego i generowanego
poprzez Platformę b) potwierdzenia wniesienia wadium jeśli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądz - zgodnie z
zapisami pkt 13 SIWZ; c) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy stanowiącego wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o treści
zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; d) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia
Wykonawcy, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści
zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ; e) dokument zawierający dane aktualne na dzień
składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w
przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np.
pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej); f) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca
polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów,
które określają w szczególności: • zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; • sposób wykorzystania
zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, - o ile powyższe informacje
nie wynikają z dokumentu, o którym mowa w pkt 10.1.1) lit. f) SIWZ. Uwaga! Informację o podmiotach, na zdolnościach
lub sytuacji których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy należy zawrzeć w
oświadczeniach, o których mowa w pkt. 10.1.1) lit. c) i d) SIWZ. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty
te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2) Dla wykonawców
składających ofertę w formie pisemnej, o której mowa w pkt. 3.3) lit. b) SIWZ . Uwaga! Forma w jakiej należy złożyć niżej
wymienione dokumenty została określona w pkt. 14.2. SIWZ. a) wypełnionego Formularza oferty - wg wzoru określonego
w Załączniku nr 1 do SIWZ; b) potwierdzenia wniesienia wadium jeśli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądz -
zgodnie z zapisami pkt 13 SIWZ; c) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy stanowiącego wstępne
potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o treści
zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; d) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia
Wykonawcy, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści
zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ; e) dokument zawierający dane aktualne na dzień
składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w
przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np.
pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej); f) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca
polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów,
które określają w szczególności: • zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; • sposób wykorzystania
zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • zakres i okres udziału innego
podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w
odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, - o ile powyższe informacje
nie wynikają z dokumentu, o którym mowa w pkt 10.1) lit. f) SIWZ. Uwaga! Informację o podmiotach, na zdolnościach lub
sytuacji których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy należy zawrzeć w oświadczeniach, o
których mowa w pkt. 10.1.2) lit. c) i d) SIWZ. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2. Dokumenty dotyczące przynależności do
tej samej grupy kapitałowej W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na Platformie) informacji z otwarcia
ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w
załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z
innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 3.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania 4. Dokumenty
podmiotów zagranicznych Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 9 i 10 SIWZ, ze
szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez
osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 5. Oferta wspólna: Zamawiający dopuszcza możliwość składania
oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. spółki cywilne lub konsorcja (tj. dwóch
lub więcej Wykonawców) w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy pod warunkiem, że taka oferta spełniać
będzie następujące wymagania: 1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
przedmiotowego zamówienia publicznego. 2) Oryginał pełnomocnictwa: 􀀀 opatrzony kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub kopia potwierdzona notarialnie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza -
w przypadku składania oferty w formie elektronicznej, o której mowa w pkt. 3.3) lit. a), lub 􀀀 oryginał pełnomocnictwa lub
kopii potwierdzonej notarialnie - w przypadku składania oferty w formie pisemnej, o której mowa w pkt. 3.3) lit. b),
powinien był załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: • postępowania o zamówienie publiczne, którego
dotyczy, • wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z
określeniem adresu siedziby, • ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 3) Dokument pełnomocnictwa
musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany
podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we
właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. 4) W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy
wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców
składających ofertę wspólną osobno). 5) Oświadczenia, wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ
wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w
miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających
ofertę wspólną. 6) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 10.1.1) lit. c), 10.1.2) lic. c) i 10.2) SIWZ każdy z
uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie. 7) Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum)
muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika.
8) Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt. 12.6) SIWZ, muszą być poświadczone za zgodność z
oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców. 9) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez
Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-09-28
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-09-28 godzina 12:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-09-28, 13:00, w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 w sali nr 136-1 piętro
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |