m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-10 , 14:48:47
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bielany m. st. Warszawy
- adresŻeromskiego 29, 01-882 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 47 00 wew. 42 385
- faks(0-22) 325 44 80
- e-mailbielany.zamowienia@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Zadurski
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal274
- telefon(0-22) 443 48 19
- emailpzadurski@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychUrszula Krakowska
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29
- lokal230
- telefon(0-22) 4434654
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal274
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal274
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Sprzątanie wnętrza i terenów zewnetrznych obiektów Urzędu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy przy ul. S. Żeromskiego 29 oraz al. Zjednoczenia 25.

Opis zamówienia
1.1) Opis przedmiotu zamówienia: WYKAZ POWIERZCHNI URZĘDU OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM Budynek S. Żeromskiego 29 L.p. Rodzaj powierzchni objętej sprzątaniem Powierzchnia w m2 1. Panele aluminiowe (sufit podwieszany) 372 m2 2. Posadzki i ściany (terakota, glazura) w sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych 2534 m2 3. Powierzchnia granitowa (schody, posadzki i inne): 1393 m2 4. Powierzchnia gresowa (klatki schodowe, posadzki i inne) 1842 m2 5. Powierzchnia szklana (okna, drzwi, świetliki (nad wejściem gł. ok. 94 m2 , mały 31,56 m2, daszki, balustrady i inne) 6706 m2 6. Powierzchnia żywiczna (garaż) 1900 m2 7. Wykładzina dywanowa 8319 m2 8. Maty podłogowe: - (3szt.) - (2szt.) wymiary: 115cm x 240cm (3 szt) 150cm x 360cm (2 szt) 9. Dach 1920 m2 Budynek Al. Zjednoczenia 25 L.p. Rodzaj powierzchni objętej sprzątaniem Powierzchnia w m2 1. Panele aluminiowe (sufit podwieszany) 7m2 2. Posadzki i ściany (terakot, glazura) w sanitariatach i pomieszczeniach socjalnych 40m2 3. Powierzchnia LDV (PCV), terakota (schody, posadzki i inne) 505m2 4. Powierzchnia szklana (okna, drzwi i inne) 100m2 5. Wycieraczki podłogowe przy dwóch wejściach (2szt.) ok. 0,6m2 Część dotycząca sprzątania terenów zewnętrznych – orientacyjna powierzchnia L.p. Rodzaj powierzchni objętej sprzątaniem Powierzchnia w m2 1. Kostka betonowa (chodniki, parkingi) 5668 m2. 2. Powierzchnia granitowa (schody, posadzki i inne) 282 m2. 3. Chodniki przy tzw. „zielonych tarasach” ok. 240m2. 4. Al. Zjednoczenia 25 odśnieżanie na wezwanie Zamawiającego ok. 8 m2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ.
Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia określony w zał. nr 1 ( z wyłączeniem mycia okien i odśnieżania) był realizowany przez min. 10 osób zatrudnionych co najmniej na ½ etatu.
1.2) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, które dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: wykonujące czynności: określone w zał. nr 1 (Opis przedmiotu zamówienia) z wyłączeniem czynności określonych w cz. III opisu przedmiotu zamówienia.

INFORMACJE DODATKOWE:
1) Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: TAK
1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się strony.
2. Zmiany umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy poza określonymi w art. 144 P.z.p są zakazane, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 P.z.p. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany:
1) zmiana podmiotu uczestniczącego w realizacji zamówienia, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy P.z.p. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, że proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż podmiot, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz iż brak jest podstaw wykluczenia tego podmiotu (w tym celu Wykonawca przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 P.z.p.);
2) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
4. Formy aneksu nie wymagają zmiany danych adresowych Wykonawcy. Zmiany te nastąpią na podstawie jednostronnego, pisemnego powiadomienia.
5. Wykonawca jest zobowiązany w czasie trwania umowy do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę;
3) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;
4) likwidacji firmy Wykonawcy.
6. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych adresowych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego na adres wskazany w niniejszej umowie uznaje się za doręczoną.

2) Zamówienie NIE dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
3) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych - NIE.
4) Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) www.bielany.waw.pl Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bielany.waw.pl
5) Składnie oferty należy przesłać elektronicznie: NIE. Wymagane jest przesłanie ofert w inny sposób: TAK. Inny sposób: Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.2188 ze zm.) osobiście lub za pośrednictwem posłańca (oferta musi być złożona w formie pisemnej). Adres: ul. S. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa pok. 274. Oferty należy składać w języku polskim.
Z uwagi na aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Co-V-2, na parterze urzędu, przy wejściu głównym, należy poinformować o chęci złożenia oferty - pracownika ochrony, który skontaktuje się z Wydziałem Zamówień Publicznych lub proszę o bezpośredni kontakt telefoniczny z Wydziałem Zamówień Publicznych pod nr tel. 022/443 48 20 lub 022/443 48 17 lub 022/443 48 19.
6) Komunikacja elektroniczna NIE wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne.
7) NIE wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych.
8) Nie wymaga się złożenia oferty wariantowej.
9) NIE przewiduje się udzielenia zamówień, o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6.
10) Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art.24 ust.5 pkt 1), 2) i 4) ustawy PZP.
11) NIE przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
12) NIE przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia
13) Zastosowanie procedury, o której mowa w art.24aa ust.1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): TAK.
14) Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami, są:
w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia:
Urszula Krakowska – Główny Specjalista w Wydziale Administracyjno Gospodarczym;
w zakresie dotyczącym zagadnień formalno - prawnych:
Piotr Zadurski – Główny Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Bielany.
adres kontaktowy: email: bielany.zamowienia@um.warszawa.pl; fax. (022) 325 44 80, mając na uwadze, że zawsze dopuszczalna jest forma pisemna na adres wskazany w Części I pkt 1.2) SIWZ.
15) Całkowita wartość zamówienia bez VAT: 424 876,08 zł.;
16) Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.65.2020.PZA

17) Klauzula informacyjna
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
Kto administruje moimi danymi?
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.
• Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.
Dlaczego moje dane są przetwarzane?
• Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy (chyba że szczegółowe przepisy prawa stanowią inaczej).
Jak długo będą przechowywane moje dane?
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez okres wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.
Kto może mieć dostęp do moich danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
w szczególności:
• podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;
• każdy zainteresowany odbiorca - informacje o Wykonawcach, którzy uczestniczyli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne na podstawie ustawy Pzp oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.
• podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?
• Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
• wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
• Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
• Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
• dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000) w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.
• Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawOBIEKTY UZRĘDU DZIELNICY BIELANY M.ST. WARSZAWY PRZY ul. S. ŻEROMSKIEGO 29 ORAZ AL. ZJEDNOCZENIA 25
Główny przedmiot (CPV)90.91.00.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 91.91.12.00-8
90.91.40.00-7
77.31.41.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-10-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium8000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zdolność zawodowa: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – realizują lub zrealizowali co najmniej 1 (jedną) usługę (w ramach jednej umowy) w zakresie sprzątanie pomieszczeń w urzędach, biurach, bankach, placówkach oświatowych, placówkach medycznych, placówkach kultury, hotelach, w sposób ciągły nie krótszy niż 6 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto i o powierzchni sprzątanej nie mniejszej niż 8.000 m2,
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: NIE
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: TAK
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp TAK Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp).
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp).
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp).

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1.5.1 Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 3 ustawy PZP:
1.5.1.1 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy chyba, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych;
1.5.1.2 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;
1.5.1.3 Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
1.5.1.4 Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
1.5.1.5 W przypadku polegania na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy PZP, Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów składa dokumenty o których mowa w 1.5.1.1. - 1.5.1.4. SIWZ.
1.5.1.6 W przypadku Wykonawców zagranicznych lub poleganiu na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będących jednocześnie podmiotami zagranicznymi na zasadach określonych w art.22a ustawy PZP Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów, lub Wykonawca zagraniczny składa dokumenty, o których mowa w pkt 1.5.1.1. - 1.5.1.4. SIWZ, z tym że:
a) Zamiast dokumentów wymienionych w Części III - pkt 1.5.1.2. SIWZ, składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca/podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13, 14 i 21 wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) Zamiast dokumentu wymienionego w Części III - pkt 1.5.1.1. SIWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
c) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca/podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Części III - pkt 1.5.1.6. lit. a), b) SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy/podmiotu, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy/podmiotu lub miejsce zamieszkania tej osoby, przy uwzględnieniu okresów ważności przypisanych w powyższych lit. a), b) poszczególnym dokumentom.
1.5.1.7 Wykonawca/podmiot mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w Części III - pkt 1.5.1.2. SIWZ, składa dokument o którym mowa w Części III - pkt 1.5.1.6. lit. a) SIWZ, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 13 i 14 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;
Uwaga! Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. 1.5 SIWZ, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji i działalności podmiotu realizującego zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 3521).
W przypadku Wykonawców zagranicznych są oni zobowiązani do podania w ofercie rejestrów publicznych danego kraju, z których Zamawiający może pobrać bezpłatnie dokumenty dotyczące Wykonawców. Jeżeli Wykonawca zagraniczny nie wskaże danego rejestru, Zamawiający uzna, że dany dokument nie jest dostępny bezpłatnie w rejestrze publicznym i Wykonawca będzie zobowiązany do jego przedłożenia. W przypadku, o którym mowa powyżej, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.4.1 Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP:
Nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.6.1 Wraz z Ofertą, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ (oprócz oświadczeń, o których mowa w Części III – pkt 1.3. SIWZ), należy złożyć: 1.6.1.1 Dokument/y potwierdzające, że osoba/y podpisująca/e ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów dostępnych Zamawiającemu, o których mowa powyżej, należy złożyć odpowiednie dokumenty. 1.6.1.2 W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ust. 1 ustawy Pzp – zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu dokument (w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia). Udowodnienie, o którym mowa powyżej powinno obejmować nie tylko wskazanie faktu udostępnienia określonych Wykonawcy zasobów przez podmiot trzeci, ale winno wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia, wskazywać jego rodzaj, czas udzielenia a także inne istotne okoliczności, w tym wynikające ze specyfiki tego zasobu. Z przedłożonego dokumentu musi wynikać w szczególności: a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznych - doświadczenia, zrealizuje usługi sprzątania, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).Przykładowy wzór zobowiązania w zakresie określonych warunków udziału w postępowaniu - stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 1.6.1.3 W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów na to, że: a) zastrzeżone informacje mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny lub inny posiadający wartość gospodarczą; b) zastrzeżone informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej; c) podjęto w stosunku do nich niezbędne działania w celu zachowania poufności. 1.6.2 Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23) ustawy PZP – wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. UWAGA! Jeżeli wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej może złożyć informację już wraz z ofertą na odpowiednio wypełnionym i podpisanym wzorze, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 1.6.3 Wykonawcy zagraniczni. Wykonawca zagraniczny składa odpowiednio oświadczenie/dokumenty zgodnie z zapisami Części III – pkt 1.3., 1.4., 1.5.1.6. oraz 1.6. 1.6.4 Oferta wspólna. 1.6.4.1 Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art.23 ustawy) pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: a) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. b) Oryginał pełnomocnictwa lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazania: - postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy; - wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby; - ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. c) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. d) W odniesieniu do warunków określonych w Części III pkt 1.2.3 lit. b) SIWZ wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców tzn. musi spełniać co najmniej jeden z konsorcjantów, który będzie świadczył usługę (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno), zatem oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą złożyć wspólnie, e) Oświadczenia, (inne niż opisane w lit. f), wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. f) Oświadczenia, o którym mowa w Części III – pkt 1.3.2. oraz 1.6.2. SIWZ tj. dotyczące niepodleganiu wykluczeniu i przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie (odrębnie). Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Części III pkt 1.5.1. SIWZ składane na wezwanie Zamawiającego, każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie. g) Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika (jeśli posiada umocowanie do dokonania niniejszego w imieniu Wykonawcy). h) Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w lit.g), muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców. 1.6.4.2 Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty. 1.6.4.3 Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-02
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://bielany.waw.pl/page/37,zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro.html?id=1754
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-02 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-02, 13:00, W siedzibie zamawiającego, ul. S. Żeromskiego 29, sala nr 30 na parterze, oddzielne wejście od ul. Jarzębskiego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |