m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPowyżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-15 , 09:34:55
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Kotowicz
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal302
- telefon(0-22) 443-14-13
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pocztowych polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu rejestrowanych oraz nierejestrowanych ekonomicznych
i priorytetowych przesyłek pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym,a także ich ewentualnych zwrotów do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości doręczenia
Opis zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu rejestrowanych i nierejestrowanych ekonomicznych i priorytetowych przesyłek pocztowych, w obrocie krajowym i zagranicznym, a także ich ewentualnych zwrotów do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości doręczenia. W przypadku gdy Wykonawca nie jest operatorem wyznaczonym jest on zobowiązany do nadawania przesyłek terminowych w placówkach operatora wyznaczonego.
2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ oraz szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Projektu umowy.

3.Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia przez cały okres obowiązywania umowy co najmniej 72 oddawczych placówek pocztowych w granicach administracyjnych m.st. Warszawy. W granicach administracyjnych każdej z osiemnastu dzielnic m.st. Warszawy muszą znajdować się minimum cztery placówki pocztowe, z czego każda musi być czynna co najmniej przez 6 godzin dziennie co najmniej do godz. 18.00 w dni robocze.

4.Wykonawca zobowiązany jest do wskazania trzech nadawczych placówek pocztowych w tym:
a)jednej w promieniu do 4 km od siedziby Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Kredytowej 3 w Warszawie, w której Zamawiający będzie mógł nadawać przesyłki zgodnie
z postanowieniami umowy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-19:00. Wskazana placówka musi być dostosowana do obsługi masowej liczby przesyłek.
b)dwóch w promieniu do 3 km od siedziby Zamawiającego mieszczącej się przy ul. Kredytowej 3, w której Zamawiający będzie mógł nadawać przesyłki zgodnie z postanowieniami umowy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-19:00. We wskazanych placówkach Zamawiający będzie nadawał do 200 przesyłek w skali miesiąca.

Wszystkie placówki pocztowe Wykonawcy muszą posiadać zaplecze techniczne gwarantujące nienaruszalność tajemnicy korespondencji. Placówki pocztowe winne posiadać szyld Wykonawcy oraz adres ze wskazaniem ulicy, nr budynku oraz kod pocztowy.

5. Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia
Zamawiający na realizację zamówienia zamierza przeznaczyć 11 030 000,00 zł brutto

6. Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim
7. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej”,

8. Zmiany umowy zostały określone we wzorze umowy i SIWZ
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)64.11.00.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2020-12-01, data zakończenia: 2021-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM i TECHNICZNYM

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
wykażą, że posiadają aktualny wpis do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,

III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonali (a w przypadku świadczeń ciągłych również wykonują) co najmniej dwie usługi polegające na świadczeniu rejestrowanych usług pocztowych o wartości nie mniejszej niż 2 000 000 zł brutto każda.
W przypadku usług, których realizacja nie została zakończona na dzień składania ofert, muszą one spełniać warunki, o których mowa powyżej, a wartość brutto części usługi zrealizowanej do upływu terminu składania ofert musi być zgodna z wymaganiem określonym w pkt. 12.2. lit.

Informacje dodatkowe
1.Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.
2.Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
a)jednolity europejski dokument zamówienia;
b)zaświadczenie o wpisie do rejestru operatorów pocztowych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej;
c)dowody, że wykazane w formularzu JEDZ usługi zostały wykonane należycie, tj.:
-referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane;
oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca
-nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.
-w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
d)oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

3.Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
4.Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej”, opisanej w art. 24aa ust. 1 ustawy


IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
Liczba oddawczych placówek pocztowych na terenie m.st. Warszawy10 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2020-09-29
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=68571
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2020-09-29 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2020-09-29, 11:15, online
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
W celu obejrzenia sesji otwarcia ofert wykonawca musi w karcie postępowania (dostępnej w strefie publicznej systemu https://zamowienia.um.warszawa.pl, lub po zalogowaniu do systemu) uruchomić podgląd sesji poprzez przycisk „Obejrzyj Publiczną Sesję Otwarcia Ofert”. Po uruchomieniu przycisku wykonawca musi postępować zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na ekranie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |