m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-11 , 12:07:09
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ochota m.st. Warszawy
- adresGrójecka 17A, 02-021 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 57-83-490
- faks(0-22) 659-07-91
- e-mailochota.zamowienia@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.urzadochota.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Magdalena Wójcicka
- adresDzielnica Ochota m.st. Warszawy, Grójecka 17A, 02-021 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 578 35 61
- emailmagdalena.wojcicka@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Usługi zimowego oczyszczania ulic i chodników na terenie Dzielnicy Ochota
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na zimowym oczyszczaniu, odśnieżaniu, zwalczaniu gołoledzi, utrzymaniu czystości i porządku na ulicach, wyznaczonych głównych ciągach komunikacji pieszej na chodnikach, wyniesionych przejściach przez jezdnię i miejscach parkingowych Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego zlokalizowanych na ulicach gminnych na terenie Dzielnicy Ochota
Zakres prac obejmuje m. in.
- oczyszczanie ze śniegu wyznaczonych tras chodnikowych przy intensywnych i długotrwałych opadach śniegu do naturalnej powierzchni,
- zapobieganie śliskości na wyznaczonych trasach chodnikowych,
- ręczne zimowe oczyszczanie strefy SPPN,
- ręczne i mechaniczne oczyszczanie ulic gminnych na terenie Dzielnicy Ochota,
- zwalczanie gołoledzi,
- wywóz zalegającego śniegu,
- oczyszczenie studzienek ściekowych z lodu i śniegu
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, Dzielnica Ochota
Główny przedmiot (CPV)90.62.00.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.63.00.00-2


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://zamowienia.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-04-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium9500,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy oraz, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1 zdolności technicznej lub zawodowej, w tym:
a) wykonali co najmniej dwie usługi w zakresie zimowego oczyszczania ulic i chodników o wartości co najmniej 500 000,00 PLN brutto każda w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
b) dysponują sprzętem niezbędnym do wykonania zadania:
1)minimum dwie zamiatarki,
2)minimum dwa samochody ciężarowe do wywozu nieczystości,
3)minimum dwie pługosolarki normalnogabarytowe z lemieszem przestawnym,
4)minimum dwie pługosolarki o szerokości lemiesza do 2,20 m z lemieszem przestawnym.
Szczegółowe informacje dotyczące dokumentów lub oświadczeń są zawarte w SIWZ
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
czas reakcji na zlecenie awaryjne w godzinach dziennych 20 %
czas reakcji na zlecenie awaryjne w godzinach nocnych20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-13
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl,http://www.urzadochota.waw.pl/zamowienia-publiczne/powyzej-30-tys-euro
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-13 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-13, 10:15, https://zamowienia.um.warszawa.pl
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-07


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |