m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-11 , 13:20:03
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Kotowicz
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal302
- telefon(0-22) 443-14-13
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Realizacja programu "Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020"w zakresie edukacji samorządowej, poprzez wykonywanie zadań animatora edukacji samorządowej w Urzędzie m.st. Warszawy
Opis zamówienia
1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” w zakresie edukacji samorządowej, poprzez wykonywanie zadań animatora edukacji samorządowej w Urzędzie m.st. Warszawy.
Animator edukacji samorządowej to osoba, która pracuje z młodzieżą i na jej rzecz poprzez prowadzenie warsztatów i spotkań w zakresie: aktywności uczniowskiej i lokalnej, komunikacji społecznej, metody projektowej, wiedzy o samorządzie terytorialnym i m.st. Warszawie, narzędzi partycypacji i dialogu, współuczestnictwa młodzieży w życiu miasta, dla uczniów i uczennic warszawskich szkół ponadpodstawowych, młodzieży niezrzeszonej i instytucji miejskich kierujących działania do młodzieży, znajdujących się na terenie m.st. Warszawy.
Zamówienie zostało podzielone na 6 części. Każda z części obejmuje ten sam zakres zamówienia. Podział zamówienia na części należy rozumieć w ten sposób, że w wyniku przeprowadzenia postępowania Zamawiający podpisze maksymalnie 6 umów z 6 osobami, które w wyniku oceny złożonych ofert (ranking) uzyskają największą liczbę punktów.

Zamawiający zatrudni maksymalnie 6 osób, które stworzą zespół animatorów edukacji samorządowej. Do przetargu mogą przystąpić jedynie osoby fizyczne.

2.Wymagania dotyczące osób realizujących zadania animatora edukacji samorządowej:
Warunkiem niezbędnym do zatrudnienia jest deklaracja animatora o pełnej dyspozycyjności w okresie zatrudnienia, w wymiarze godzin, określonym przez Zamawiającego.

3.Szczegółowy zakres zamówienia oraz warunki oczekiwane przez Zamawiającego:

3.1.Przygotowanie warsztatów edukacji samorządowej w warszawskich szkołach:
a)udział w przygotowaniu i zapewnieniu materiałów warsztatowych i materiałów edukacyjnych,
b)współpraca przy promocji warsztatów i spotkań, w tym prowadzenie korespondencji związanej z warsztatami,
c)przygotowanie merytoryczne do prowadzenia warsztatów, w tym udział w szkoleniach, stałe i bieżące powtarzanie i poszerzanie wiedzy z zakresu warsztatów.

3.2.Prowadzenie warsztatów edukacji samorządowej dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych, w tym:
a)prawidłowa organizacja warsztatów, w oparciu o scenariusz,
b)przeprowadzenie nie więcej niż 500 godzin warsztatów i spotkań,
c)wsparcie w zbieraniu i opracowywaniu danych ilościowych i jakościowych związanych z prowadzonymi warsztatami i spotkaniami,
d)współpraca z zespołem animatorów edukacji samorządowej.

3.3.Podsumowanie projektu warsztatów edukacji samorządowej:
a)współudział w podsumowaniu przebiegu warsztatów i spotkań,
b)zestawienie danych związanych z przebiegiem projektu.

3.4.Współtworzenie miejskiego systemu informacji młodzieżowej, w tym wyszukiwanie i tworzenie treści na profil Młoda Warszawa.
3.5.Udział w spotkaniach, m.in. webinarach, konferencjach itp. o tematyce edukacji samorządowej młodzieży, partycypacji młodych itd.
3.6.Współpraca z koordynatorem projektu oraz Samodzielnym Wieloosobowym Stanowiskiem Pracy ds. Młodzieży przy tworzeniu polityki młodzieżowej m.st. Warszawy oraz przy wypracowaniu z młodzieżą projektów do programów wykonawczych do strategii #Warszawa2030.
3.7.Udział w wypracowaniu systemu realizacji edukacji samorządowej młodzieży w szkołach podstawowych, zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
3.8.Wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania usługi.
3.9.Stała i bieżąca współpraca z koordynatorem projektu i Samodzielnym Wieloosobowym Stanowiskiem ds. Młodzieży.

4.Warunki pracy:
4.1.Warunki zatrudnienia i wynagrodzenie
a)umowa cywilno-prawna do 28 maja 2021 r.
b)planowane rozpoczęcie pracy: październik 2020 r.
c)Zamawiający planuje przeznaczyć 27 zł brutto za godzinę pracy na realizację zamówienia przez jednego animatora.

4.2.Czas i miejsce pracy
a)praca pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w przedziale czasowym 7:00 – 16:00 po około 4-8 godzin – w zależności od liczby zgłoszonych szkół. Część warsztatów i spotkań z młodzieżą lub mieszkańcami może być zaplanowanych po godzinie 16.00 lub w weekendy.
b)szacunkowa liczba godzin pracy to maksymalnie 32 godziny tygodniowo.
c)kalendarz pracy dostosowany do organizacji roku szkolnego w zakresie dni wolnych, dłuższych przerw, np. ferii zimowych, świąt.
d)praca w Centrum Komunikacji Społecznej m.st. Warszawy i w miejscach prowadzenia warsztatów oraz spotkań.
e)Zamawiający zapewnia dostęp do materiałów niezbędnych do wykonywania przedmiotu umowy oraz stanowisko pracy z komputerem.

4.3.Organizacja warsztatów edukacji samorządowej
a)praca w maksymalnie 6-osobowym zespole animatorów edukacji samorządowej.
b)warsztaty edukacji samorządowej są prowadzone przez parę animatorów.
c)przed prowadzeniem warsztatów animatorzy uczestniczą w szkoleniach, w których zakres wchodzą m.in. szkolenia z zakresu merytorycznego warsztatów.
d)Zamawiający zapewnia scenariusz warsztatów edukacji samorządowej dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych – „Nastolatek w samorządzie”.

Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa SARS-CoV2 oraz wiążącą się z tym możliwością utrzymania staniu zamknięcia części placówek edukacyjnych, niektóre warunki pracy mogą ulec zmianie. W szczególności dotyczy to czasu i miejsca pracy oraz szczegółowego zakresu zamówienia.

W zależności od stopnia pandemii, warsztaty mogą być prowadzone stacjonarnie, on-line, zdalnie lub we wszystkich tych formach. W związku z tym, zmianie może ulec liczba godzin pracy oraz czas trwania projektu. Szczegółowe informacje będą przekazywane Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem.

W przypadku prowadzenia warsztatów i spotkań w formie stacjonarnej, Zamawiający zapewni wszystkie niezbędne materiały i środki konieczne do spełnienia wszelkich wymogów sanitarnych i bezpieczeństwa.

W przypadku prowadzenia warsztatów on-line/zdalnie, Zamawiający zapewni Wykonawcy niezbędny sprzęt oraz oprogramowanie.

Zamawiający zastrzega prawo do zmiany czasu trwania projektu edukacji samorządowej w trakcie oraz po zakończeniu postępowania. Oferent ma prawo do wycofania swojej oferty.


4.4.Animatorzy edukacji samorządowej powinni posiadać następujące:
a)umiejętności:
praca w zespole, dobra organizacja pracy, znajomość obsługi komputera, znajomość pakietu MS OFFICE, dobra organizacja czasu, poprawne i zrozumiałe formułowanie wypowiedzi w języku polskim w mowie i piśmie, praca pod presją czasu, zbieranie i analizowanie danych jakościowych i ilościowych.
b)cechy:
otwartość, zaangażowanie, chęć do pracy z ludźmi, zdolności interpersonalne, punktualność, chęć do pracy z młodzieżą, radzenie sobie w sytuacjach problemowych, komunikatywność, kreatywność, chęć zdobycia wiedzy na temat Warszawy i narzędzi partycypacji

5. Zamówienie prowadzone będzie w języku polskim
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)80.31.00.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Przedmiotem zamówienia jest realizacja programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” w zakresie edukacji samorządowej, poprzez wykonywanie zadań animatora edukacji samorządowej w Urzędzie m.st. Warszawy.0,00
2Przedmiotem zamówienia jest realizacja programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” w zakresie edukacji samorządowej, poprzez wykonywanie zadań animatora edukacji samorządowej w Urzędzie m.st. Warszawy.0,00
3Przedmiotem zamówienia jest realizacja programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” w zakresie edukacji samorządowej, poprzez wykonywanie zadań animatora edukacji samorządowej w Urzędzie m.st. Warszawy.0,00
4Przedmiotem zamówienia jest realizacja programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” w zakresie edukacji samorządowej, poprzez wykonywanie zadań animatora edukacji samorządowej w Urzędzie m.st. Warszawy.0,00
5Przedmiotem zamówienia jest realizacja programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” w zakresie edukacji samorządowej, poprzez wykonywanie zadań animatora edukacji samorządowej w Urzędzie m.st. Warszawy.0,00
6Przedmiotem zamówienia jest realizacja programu „Młoda Warszawa. Miasto z klimatem dla młodych 2016-2020” w zakresie edukacji samorządowej, poprzez wykonywanie zadań animatora edukacji samorządowej w Urzędzie m.st. Warszawy.0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-05-28
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu.

1.1.Podstawy wykluczenia:
Zamawiający wykluczy z postępowania osobę, w stosunku do których zachodzą poniżej wskazane przesłanki:
- nie wykazała braku podstaw wykluczenia z postępowania;
- którą prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. poz. 553, z późn. zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176),
- przestępstwo o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny;
- skarbowe;
- widnieje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym,
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);

Ofertę osoby wykluczonej z postępowania uznaje się za odrzuconą.

2.2.Warunki udziału w postępowaniu
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

3.Dokumenty wymagane w postępowaniu:
3.1.Oferta powinna składać się z:
a)wypełnionego Formularza oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ;
b)Wykazu doświadczenia animatora samorządowego do pozacenowego kryterium oceny ofert sporządzonego zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ;

W przypadku, gdy Wykonawca nie załączy do oferty dokumentów, o których mowa w pkt. 13.1. lit. a), lit. b) SIWZ jego oferta zostanie odrzucona.
Dokumenty, o których mowa w pkt. 13.1. lit. a), b) SIWZ nie podlegają uzupełnieniu.

3.2.Ponadto do oferty należy załączyć:
aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy, stanowiące wstępne potwierdzenie, że nie podlega wykluczeniu z postępowania i spełnia warunki udziału w postępowaniu , o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Doświadczenie animatora samorządowego20 %
Rozmowa rekrutacyjna80 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2020-09-29
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=68581
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2020-09-29 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2020-09-29, 11:30, Biuro Zamówień Publicznych Urzędu m.st. Warszawy, ul. Niecała 2, 00-098 Warszawa, piętro 3, pokój 301
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-11


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |