m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-11 , 13:12:45
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy
- adresPowstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 76 11
- faks(0-22) 325 40 07
- e-mailbemowo.wzp@um.warszawa.pl.
- adres internetowyhttp://www.bemowo.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Powierża
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal367
- telefon(0-22) 443 76 13
- emailapowierza@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAleksandra Flis
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal235
- telefon(0-22) 4437868
- emailaflis@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokalwww.bemowo.waw.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokalstanowisko podawcze 1 lub 2, parter
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw i siłowni plenerowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Plac zabaw i siłownia plenerowa na Osiedlu Boernerowo” na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie placu zabaw i siłowni plenerowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Plac zabaw i siłownia plenerowa na Osiedlu Boernerowo” na terenie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia 199 954,20 PLN brutto.
1. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający przewiduje
możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy: 1) co do zmiany zakresu Przedmiotu umowy oraz wynagrodzenia
umownego o wartość robót zaniechanych, na zasadach określonych w § 22 ust. 2 Umowy; 2)
przedłużenia terminu wykonania przedmiotu Umowy w związku z wprowadzoną zmianą Umowy
dokonaną na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2, 5 oraz 6 Prawa zamówień publicznych; 3) przedłużenia
terminu wykonania Przedmiotu umowy z przyczyn nie wynikających z winy Wykonawcy: a) w razie
zaistnienia zdarzeń o charakterze działania siły wyższej, przez którą strony rozumieją w szczególności
klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, śmierć osób związanych z realizacją
umowy, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania lub
zaniechania działania organów państwowych, samorządowych lub osób trzecich uniemożliwiających
terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu
Przedmiotu umowy, b) w przypadku określonym w § 22 ust. 3 Umowy, o okres wykonania rozwiązań
zamiennych. c) wstrzymania wykonywania Przedmiotu umowy na żądanie Zamawiającego lub na
podstawie poleceń lub decyzji uprawnionych osób albo organów administracji państwowej,
samorządowej lub wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego takich jak:
znaleziska archeologiczne skutkujące wstrzymaniem robót lub koniecznością wykonania robót
dodatkowych nie ujętych w przedmiocie zamówienia; znaleziska z czasów wojen; uzbrojenie,
niewypały, niewybuchy, pojedyncze lub masowe groby; wystąpienie w trakcie realizacji Umowy
nie zainwentaryzowanego istniejącego uzbrojenia podziemnego; warunki atmosferyczne
uniemożliwiające prawidłowe wykonywanie robót. Termin będzie liczony od dnia zaistnienia
którejkolwiek z w/w okoliczności do dnia jej ustąpienia. 4) W innych przypadkach dopuszczonych
powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień
publicznych.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Bemowo m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)71.32.00.00-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.42.00.00-0
45.11.12.91-4
45.11.20.00-5
45.11.27.20-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Określenie warunków: Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli
Wykonawca: 1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, co najmniej jedną pracę
projektową, obejmującą swoim zakresem budowę (zgodnie z art. 3 ust. 6) ustawy Prawo budowlane
- j.t. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.) siłowni plenerowej lub placu zabaw o powierzchni minimum
300m2 (w ramach jednej umowy), 2) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał, co
najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą swoim zakresem budowę (zgodnie z art. 3 ust. 6)
ustawy Prawo budowlane - j.t. Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.) siłowni plenerowej lub placu zabaw
o powierzchni minimum 300m2 (w ramach jednej umowy), Zamawiający uzna także, że warunki, o
których jest mowa w pkt 1) oraz pkt 2), zostaną spełnione jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 5
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w
tym okresie, wykonał dokumentację projektową, o której mowa w pkt 1) i zrealizował na jej
podstawie roboty budowlane, o których mowa w pkt 2) w ramach jednego zamówienia (jednej
umowy) na roboty budowlane typu „zaprojektuj i wybuduj”. UWAGA: Wykonawca wykazujący
swoje zdolności oraz doświadczenie może uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył.
Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby
powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. 3) dysponuje osobami
skierowanymi do realizacji zamówienia: a) co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalności (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie – Dz.U. z 2014 r. poz. 1278): - konstrukcyjno-budowlanej. b) co najmniej jedną
osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności (zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie- Dz.U. z 2014 r. poz. 1278): - konstrukcyjnobudowlanej.
Zamawiający dopuszcza uprawnienia w ograniczonym zakresie. Zamawiający
dopuszcza sytuację, aby ta sama osoba posiadała uprawnienia budowlane do projektowania w ww.
specjalności i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ww. specjalności.
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie aktualnych na dzień
złożenia następujących dokumentów: 1) wykaz usług wykonanych - w okresie ostatnich trzech lat
przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w
tym okresie odpowiadających swoim rodzajem usługom wskazanym w Rozdziale V ust. 2 pkt 1
SIWZ. Wykonawca w ww. wykazie poda powierzchnię zaprojektowanych siłowni plenerowych lub
placów zabaw (usług), przedmiot, daty wykonania i podmioty, na rzecz których usługi zostały
wykonane (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). 2) wykaz robót budowlanych
wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem robotom
budowlanym wskazanym w Rozdziale V ust. 2 pkt 2 SIWZ. Wykonawca w ww. wykazie poda
powierzchnię robót, przedmiot, daty wykonania i podmioty, na rzecz których roboty zostały
wykonane (wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ). 3) dowody potwierdzające, że roboty
budowlane oraz usługi wymienione w wykazach, o których jest mowa w ppkt. 1) i 2) zostały
wykonane należycie. Za dowody należy uznać: - referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi projektowania/ roboty budowlane były wykonywane, -
oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o charakterze obiektywnym
wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów wskazanych w tiret pierwsze. 4) wykaz osób,
które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich uprawień
niezbędnych do wykonania zamówienia (opisanych w Rozdziale V ust. 2 pkt 3 SIWZ), a także
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do
SIWZ). 2. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o
udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców
do złożenia wszystkich lub niektórych dokumentów potwierdzających, że nie podlegają
wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy
do uznania, że złożone uprzednio dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych
dokumentów.
OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY: A. SKŁADANE NA ETAPIE SKŁADANIA OFERT. 1.
Formularz „Oferty” sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 2.
Oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy. 3. W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą)
osoba(y) inna(e) niż ujawniona(e) w dokumentach rejestrowych, do oferty należy załączyć
dokument lub dokumenty, z którego(ych) będzie wynikać zakres umocowania. 4. W przypadku,
gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków polega na zdolnościach zawodowych innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 i/lub 4 ustawy, celem udowodnienia, że
będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów, składa pisemne zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. B. SKŁADANE
SAMODZIELNIE PRZEZ WYKONAWCĘ Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania
informacji (zamieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego www.bemowo.waw.pl), o której
mowa w art. 86 ust. 5, ustawy przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy.
Wzór oświadczenia zostanie przekazany przez Zamawiającego wraz z informacją z sesji otwarcia
ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania z
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia –
niżej wymienione oświadczenie składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie.)
Oświadczenie w formie wskazanej w Rozdziale VI część D ust. 3 należy złożyć w miejscu
wskazanym w Rozdziale XI pkt 1 SIWZ.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-09-28
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bemowo.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-09-28 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-09-28, 10:30, Siedziba Zamawiającego pok. nr 421
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-11


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |