m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-11 , 14:46:32
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wilanów m.st. Warszawy
- adresFranciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 35 33
- faks
- e-mailWilanow.wzz@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wilanow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Andrzej Topór
- adresDzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
- lokal223
- telefon22 44 35 036
- emailatopor@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMaciej Przychodzień
- adresDzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
- lokal116
- telefon(0-22)4435051
- emailMPrzychodzien@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Wilanów m.st. Warszawy, Franciszka Klimczaka 2, 02-797 Warszawa
- lokal14-17
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup i przesył/dystrybucja ciepła:
CZĘŚĆ I- Zakup i przesył/dystrybucja ciepła do dwóch budynków Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 i 4 w Warszawie,
CZĘŚĆ II - Zakup i przesył/dystrybucja ciepła do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Resorowej 16 w Warszawie oraz do budynków użytkowych stanowiących własność m.st. Warszawy przy ul. Kolegiackiej 3 i ul. Radosnej 11 w Warszawie.
Opis zamówienia
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMIN REALIZACJI

II.1 CZĘŚĆ I

I. Opis wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany jako:
CPV 09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa.
II. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostarczanie energii cieplnej (sprzedaż i dystrybucja/przesył) do dwóch budynków Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 i 4 w Warszawie.
Usługi i opłaty dodatkowe: w przypadkach koniecznych Zamawiający akceptuje Cennik usług zewnętrznych i opłat dodatkowych wyłonionego Wykonawcy, który będzie zamieszczony na jego stronie internetowej i każdorazowo będzie wystawiał odpowiednie zlecenie na realizację zadań nieobjętych umową kompleksową sprzedaży energii cieplnej oraz zapewnienia świadczenia usług dostarczania ciepła.
1) Planowane zużycie energii cieplnej w okresie realizacji zamówienia: 9 035,00 GJ
2) Moc cieplna i usługa przesyłowa zamawiana:
a) CO - moc cieplna: 0,2000 MW,
b) CW - moc wg Q śr.: 0,0640 MW,
c) Wentylacja – moc: 0,0960 MW,
d) CO – usługa przesyłowa: 0,2000 MW,
e) CW – usługa przesyłowa moc zamówiona średnia: 0,0640 MW,
f) Wentylacja – usługa przesyłowa: 0,0960 MW.

3) Warunki techniczne:
a) budynek zasilany jest z węzła cieplnego znajdującego się w budynku,
b) węzeł cieplny jest własnością Zamawiającego,
c) układ pomiarowo-rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością VEOLIA Energia Warszawa S.A. i zainstalowany jest w makiecie węzła cieplnego,
d) regulator Δp/V jest własnością VEOLIA Energia Warszawa S.A.,
e) regulator pogodowy jest własnością Zamawiającego,
f) miejsce dostawy ciepła a tym samym miejscem rozgraniczenia własności eksploatacji urządzeń /rurociągów/ pomiędzy Zamawiającym a dystrybutorem sieci są zawory przyłącza w węźle cieplnym.

4) Charakterystyka budynku:
a) rok budowy: 2014,
b) otynkowany i ocieplony,
c) temperatury obliczeniowe instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z projektem technicznym i mocą zamówioną: 70/50 0C,
d) powierzchnia ogrzewana – lokali mieszkalnych: 0,00 m2,
e) powierzchnia nadziemna netto ogrzewana – lokali niemieszkalnych: 6 867,72 m2,
f) powierzchnia garażu (ogrzewanego): 0,00 m2,
g) powierzchnia całkowita nadziemna budynków: 8 979,00 m2,
h) kubatura nadziemna budynków: 25 255,90 m3.

III. Termin realizacji zamówienia: od dnia 01.12.2020 r. do dnia 31.05.2023 r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków finansowych określonych w umowie, wynikających z budżetu Zamawiającego
Szczegóły realizacji przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy.

IV. Gwarancja
Brak wymagań.

V. Informacja o powtórzeniu zamówień
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
II.2 CZĘŚĆ II

I. Opis wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Przedmiot zamówienia został zakwalifikowany jako
CPV 09300000-2 – energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa
II. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i przesył/dystrybucja ciepła do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Resorowej 16 w Warszawie oraz do budynków użytkowych stanowiących własność m.st. Warszawy przy ul. Kolegiackiej 3 i ul. Radosnej 11 w Warszawie.
Usługi i opłaty dodatkowe: w przypadkach koniecznych Zamawiający akceptuje Cennik usług zewnętrznych i opłat dodatkowych wyłonionego Wykonawcy, który będzie zamieszczony na jego stronie internetowej i każdorazowo będzie wystawiał odpowiednie zlecenie na realizację zadań nieobjętych umową kompleksową sprzedaży energii cieplnej oraz zapewnienia świadczenia usług dostarczania ciepła.
Łączne planowane zużycie energii cieplnej w okresie umowy – 7.666,00 GJ.
Łączna zamówiona moc cieplna – 0,7812 MW
w tym:
a. na potrzeby c.o. 0,2500 MW,
b. na potrzeby c.w. 0,1012 MW,
c. na potrzeby c.t. 0,4300 MW.
Ciepło będzie dostarczane za pośrednictwem nośnika ciepła – gorącej wody, przy pomocy sieci ciepłowniczej.
1. dla budynku przy ul. Kolegiackiej 3
4) planowane zużycie energii cieplnej : 4.260 GJ
5) moc cieplna zamawiana: 0,3220 MW,
w tym
g) moc cieplna na potrzeby centralnego ogrzewania: 0,1000 MW,
h) moc cieplna na potrzeby wentylacji: 0,2000 MW,
i) moc cieplna na potrzeby podgrzania wody:
- maksymalna: 0,0650 MW
-średnia: 0,0220 MW
6) warunki techniczne:
g) budynek zasilany jest z węzła cieplnego znajdującego się w budynku
h) węzeł cieplny jest własnością Zamawiającego,
i) układ pomiarowo-rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością VEOLIA Energia Warszawa S.A. i zainstalowany jest
w makiecie węzła cieplnego,
j) regulator Δp/V jest własnością VEOLIA Energia Warszawa S.A.
k) regulator pogodowy jest własnością Zamawiającego,
l) miejsce dostawy ciepła a tym samym miejscem rozgraniczenia własności eksploatacji urządzeń /rurociągów/ pomiędzy Zamawiającym a dystrybutorem sieci są zawory przyłącza w węźle cieplnym
5) charakterystyka budynku:
i) rok budowy: 2014
j) otynkowany i ocieplony
k) temperatury obliczeniowe instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z projektem technicznym i mocą zamówioną: 70/50 0C
l) powierzchnia ogrzewana – lokali mieszkalnych : 0,00 m2,
m) powierzchnia ogrzewana – lokali niemieszkalnych : 3.727,45 m2,
n) powierzchnia garażu (ogrzewanego): 0,00 m2,
o) powierzchnia całkowita budynku - 6.263,10 m2,
p) kubatura budynku: 16.100,00 m3.
2. dla budynku przy ul. Radosnej 11
1) planowane zużycie energii cieplnej : 3.080 GJ
2) moc cieplna zamawiana: 0,3950 MW,
w tym
a) moc cieplna na potrzeby centralnego ogrzewania: 0,1300MW,
b) moc cieplna na potrzeby wentylacji: 0,2300 MW,
c) moc cieplna na potrzeby podgrzania wody:
- maksymalna: 0,1060 MW
-średnia: 0,0350 MW
3) warunki techniczne:
a) budynek zasilany jest z węzła cieplnego znajdującego się w budynku
b) węzeł cieplny jest własnością Zamawiającego,
c) układ pomiarowo-rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością VEOLIA Energia Warszawa S.A. i zainstalowany jest
w makiecie węzła cieplnego,
d) regulator Δp/V jest własnością VEOLIA Energia Warszawa S.A.
e) regulator pogodowy jest własnością Zamawiającego,
4) charakterystyka budynku:
a) rok budowy: 2016
b) otynkowany i ocieplony
c) temperatury obliczeniowe instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z projektem technicznym i mocą zamówioną: 70/50 0C
d) powierzchnia ogrzewana – lokali mieszkalnych : 0,00 m2,
e) powierzchnia ogrzewana – lokali niemieszkalnych : 3.844,96 m2,
f) powierzchnia garażu (ogrzewanego): 0,00 m2,
g) powierzchnia całkowita budynku - 4.510.67 m2,
h) kubatura budynku: 14.052,22 m3.
3. dla budynku przy ul. Resorowej 16
1) planowane zużycie energii cieplnej : 326,0 GJ
2) moc cieplna zamawiana: 0,0642 MW,
w tym
a) moc cieplna na potrzeby centralnego ogrzewania: 0,0200 MW,
b) moc cieplna na potrzeby podgrzania wody:
-średnia: 0,0442 MW
3) warunki techniczne:
a) budynek zasilany jest z węzła cieplnego znajdującego się w budynku
b) węzeł cieplny jest własnością Zamawiającego,
c) układ pomiarowo-rozliczeniowy mierzący całkowite ciepło dostarczane do węzła cieplnego jest własnością VEOLIA Energia Warszawa S.A. i zainstalowany jest
w makiecie węzła cieplnego,
d) regulator Δp/V jest własnością VEOLIA Energia Warszawa S.A.
e) regulator pogodowy jest własnością Zamawiającego,
f) miejsce dostawy ciepła a tym samym miejscem rozgraniczenia własności eksploatacji urządzeń /rurociągów/ pomiędzy Zamawiającym a dystrybutorem sieci są zawory przyłącza w węźle cieplnym
4) charakterystyka budynku:
a) otynkowany i ocieplony
b) temperatury obliczeniowe instalacji centralnego ogrzewania zgodnie z projektem technicznym i mocą zamówioną: 65/50 0C
c) powierzchnia ogrzewana – lokali mieszkalnych : 145,42 m2,
d) powierzchnia ogrzewana – lokali niemieszkalnych : 41,86 m2,
e) powierzchnia całkowita budynku - 187,28 m2
III. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od dnia 01.12.2020 do dnia 30.11.2022 r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków finansowych określonych w umowie, wynikających z budżetu zamawiającego.
IV. Gwarancja
Brak wymagań.
V. Informacja o powtórzeniu zamówień
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
H. Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.
Kto administruje moimi danymi?
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5.
• Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.
Dlaczego moje dane są przetwarzane?
• Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej.
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.
• Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy .
Jak długo będą przechowywane moje dane?
1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez okres wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.
Kto może mieć dostęp do moich danych?
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych,
w szczególności:
• podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe;
• każdy zainteresowany odbiorca - informacje o Wykonawcach, którzy uczestniczyli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne na podstawie ustawy Pzp oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej.
• podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa;
Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?
• Ma Pani/Pan prawo do:
1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
• nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
• wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
• Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
• Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa.
4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
• zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją;
• dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.
• Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.

UWAGA
Zamawiający informuje, iż:
- udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm. 3) ), zwanego dalej „rozporządzeniem 2016/679”, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI, do upływu terminu do ich wniesienia;
- w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1 – 3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania (daty zakończenia postępowania) o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu;
- skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą;
- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.

UWAGA - zmieniona została treść ogłoszenia i siwz wraz z załącznikami – treść zmian zamieszczona została na stronie internetowej http://www.wilanow.pl/2012-12-05-15-03-23/zamowienia-publiczne-3/5838-23-wag-wzn-2020
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Wilanów m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)09.30.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Data
wykonania
1CZĘŚĆ I- Zakup i przesył/dystrybucja ciepła do dwóch budynków Urzędu Dzielnicy Wilanów przy ul. F. Klimczaka 2 i 4 w Warszawie0,00od dnia 01.12.2020 r. do dnia 31.05.2023 r. lub do wcześniejszego wyczerpania środków finansowych ok
2CZĘŚĆ II - Zakup i przesył/dystrybucja ciepła do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Resorowej 16 w Warszawie oraz do budynków użytkowych stanowiących własność m.st. Warszawy przy ul. Kolegiackiej 3 i ul. Radosnej 11 w Warszawie0,00od dnia podpisania umowy, nie wcześniej niż od dnia 01.12.2020 do dnia 30.11.2022 r. lub do wcześnie
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniainny dla każdej części (p.tabela powyżej)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

A. Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną lub w zakresie wytwarzania energii cieplnej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z przepisami Prawa energetycznego - podstawa prawna: art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.).
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku.
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku.
B. Przesłanki wykluczenia Wykonawców
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy.
2. Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy.
3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. Regulacji, o której mowa w zdaniu pierwszym nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę
i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie pkt. III.B.3 SIWZ.
5. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

C. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia i innych dokumentów wymaganych
w postępowaniu

1. Zamawiający wymaga w niniejszym postępowaniu wypełnionego formularza oferty
o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1.1, 1.2 do SIWZ.
2. Ponadto do oferty należy załączyć:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej
ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2.1, 2.2 do SIWZ,
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej
ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7.1, 7.2 do SIWZ,
c) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, wraz ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz z podaniem firm podwykonawców lub informacją o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 3.1, 3.2 do SIWZ.
d) dokument (np. pełnomocnictwo, odpis z właściwego rejestru, np. Krajowego Rejestru Sądowego, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty, w przypadku pełnomocnictwa, do oferty należy załączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa potwierdzoną notarialnie; - pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
UWAGA
W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji
z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w pkt 1 Załącznika nr 6.1, 6.2 do SIWZ.
Wraz z oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że ewentualne powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
3.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt III.A.2.a SIWZ:
a) aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią cieplną lub w zakresie wytwarzania energii cieplnej, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z przepisami Prawa energetycznego – podstawa prawna: art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.);

4. Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu
W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w pkt VIIC SIWZ.

D. Informacje dla Wykonawców, którzy zamierzają powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.
1. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, wraz ze wskazaniem części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz z podaniem firm podwykonawców, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3.1, 3.2 do SIWZ. Oświadczenie należy złożyć w oryginale
2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w III.C.2.a SIWZ wg wzoru określonego w załączniku nr 2.1, 2.2 do SIWZ, w którym zamieszcza informację o tych podwykonawcach.

F. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółka cywilna/konsorcjum)

1. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
a) podmioty występujące wspólnie zobowiązane są do ustanowienia w formie pisemnej Pełnomocnika reprezentującego ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
b) pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem, podpisane przez wszystkie upoważnione do tego osoby wskazane w rejestrach właściwych dla poszczególnych wykonawców (KRS, informacja o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). W/w pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie:
 postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
 wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego,
 ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania;
c) kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego dotyczą lub Pełnomocnika;
d) korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty;
e) Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie;
f) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, oraz o których mowa w pkt III.B.2 SIWZ,
g) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt. III.C.2.a SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
h) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności / braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców.
i) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
- warunek określony w III.A.1.2)a. SIWZ musi być spełniony przez co najmniej jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, który wykonywał będzie przedmiotowe zamówienie.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Wydłużony termin płatności15 %
Skrócony czas reakcji na informację o nieprawidłowościach wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego w miejscu jego instalacji25 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-09-24
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.wilanow.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-09-24 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-09-24, 10:15, Sala konferencyjna nr 233 na II piętrze Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wilanów, adres: ul. Franciszka Klimczaka 2, Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-11


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |