m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-11 , 15:17:41
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy
- adresAl. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 71 01
- faks(0-22) 443 73 32
- e-mailinfo@ursynow.pl
- adres internetowyhttp://www.ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Joanna Gawlik
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal312A
- telefon(0-22) 443 71 44
- emailjgawlik@ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMirosław Michalak
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal422
- telefon(0-22) 443-72-35
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl;
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Remont, konserwacja i naprawa oświetlenia dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursynów (KZP-XII-WZP.271.70.2020)
Opis zamówienia
Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest remont, konserwacja i naprawa oświetlenia dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursynów. I. Zakres prac objętych zamówieniem:  Naprawy - roboty związane z usuwaniem awarii, a w szczególności likwidacją uszkodzeń  Konserwacja - roboty związane z wykonywaniem napraw bieżących  Remonty - roboty związane z wykonywaniem prac przywracających pierwotny stan, także przy użyciu wyrobów budowlanych innych niż użyte w stanie pierwotnym.  Modernizacja – oświetlenia ulic związanych ze zgłoszeniami radnych i mieszkańców o niedoświetlonych miejscach. II. Zakres rzeczowy robót objętych przedmiotem zamówienia: Remont, konserwacja i naprawa oświetlenia dróg gminnych oraz będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursynów, a w szczególności wykonywanie robót w następujących zakresach: 1) Roboty ziemne :  kopanie rowu kablowego  kopanie dołków pod fundamenty prefabrykowane  wykonanie przepustu pod jezdnią  wykonanie przepustów przy drzewach  nasypanie warstwy piasku  zasypanie rowu kablowego 2) Roboty demontażowe :  demontaż słupów oświetleniowych  demontaż opraw oświetleniowych  demontaż urządzenia rozdzielczego szafy oświetleniowej  demontaż linii zasilającej 3) Roboty montażowe :  montaż w rowie kablowym rur ochronnych dla kabla oświetleniowego  montaż w dołach fundamentów prefabrykowanych  montaż na fundamentach słupów oświetleniowych  montaż słupów aluminiowych z elastomerem  wciągnięcie w rury ochronne i fundamenty kabla oświetleniowego  montaż na słupach wysięgników  montaż na słupach opraw oświetleniowych  montaż na słupach naświetlaczy metalohalogenkowych  montaż we wnękach słupowych tabliczek bezpiecznikowo-zaciskowych  montaż w słupach przewodu do zasilenia opraw oświetleniowych  montaż uziomów  montaż muf kablowych  montaż urządzenia rozdzielczego SOK-4 4) Prace kontrolno-pomiarowe  pomiar oporności kabla  pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej  pomiar natężenia oświetlenia 5) Prace projektowe  opracowanie projektów na modernizację oświetlenia III. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Do robót Wykonawca będzie przystępował po sporządzeniu i przekazaniu przez Zamawiającego protokołu wprowadzenia.  W protokole będzie określony zakres robót i termin wykonania. Po sporządzeniu protokołu wprowadzenia Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację zdjęciową danego obiektu.  Teren robót należy zabezpieczyć i oznakować, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Roboty należy prowadzić w sposób, który nie powoduje znacznych utrudnień w ruchu.  Zamawiający przystąpi do odbioru prac nie później niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia odbioru. 2) Prowadzenie prac w sąsiedztwie drzew: Zaleca się kopanie rowu kablowego metodą odkrywkową, podkopu i zastosowanie rur ochronnych dla kabli giętkich by można je było przepleść pomiędzy korzeniami. W miejscach zbliżeń robót ziemnych z drzewami kable układać na głębokości minimum 1,2 metodą przecisku sterowanego, by nie uszkodzić systemu korzeniowego drzewa. Roboty ziemne (kopanie rowu kablowego, kopanie dołów pod fundamenty słupów ) w okolicy drzew należy bezwzględnie wykonywać ręcznie. Drzewa rosnące w pasie frontu robót należy zabezpieczyć przed mechanicznymi uszkodzeniami, ze szczególnym uwzględnieniem ich systemów korzeniowych. Prace te powinny być wykonane pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia ogrodnicze. W zasięgu koron drzew roboty ziemne należy wykonywać ręcznie, przy minimalnej ingerencji w ich systemy korzeniowe. Prace związane z montażem słupów oświetleniowych i opraw oświetleniowych wykonywane w pobliżu koron drzew należy wykonywać bez uszkadzania gałęzi i konarów. Wykonanie ewentualnych cięć technicznych koron należy zlecić specjalistycznej firmie ogrodniczej, zapewniając jednocześnie fachowy nadzór. Cięcia te powinny zostać ograniczone do niezbędnego minimum tak, aby zachować dotychczasowy pokrój koron drzew i powinny być uzgodnione z jednostką opiekującą się drzewami z ramienia zarządcy ulicy. Zabrania się jeżdżenia ciężkim sprzętem w zasięgu koron drzew oraz ich niszczenia. Po zakończeniu robót teren należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego. 3) Stosowane materiały : Muszą spełniać normy i posiadać certyfikaty lub świadectwa zgodności oraz być zgodne z opiniami Wydziału Estetyki Przestrzeni Publicznej Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. 4) Rozliczenie prac zgłoszonych do odbioru nastąpi na podstawie:  bezusterkowego protokołu odbioru,  zaakceptowanych przez zamawiającego obmiarów i kosztorysów powykonawczych wraz ze szkicem sytuacyjnym. Wykonanie dokumentacji powykonawczej na modernizację, oświetlenia ulicznego nastąpi na podstawie projektu lub ustaleń przeprowadzonych w dniu wprowadzenia. Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację, oświetlenia ulicznego nastąpi na podstawie materiałów i ustaleń przekazanych w dniu wprowadzenia. Projekty muszą być uzgodnione w Zarządzie Dróg Miejskich. IV. Klauzule społeczne: 1) Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych. 2) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia, że czynności w zakresie realizacji zamówienia na roboty budowlane, przez cały okres wykonywania Przedmiotu Umowy, będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy w rozumieniu Kodeksu Pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę. 3) Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób, wykonujących czynności polegające na, remoncie, konserwacji i naprawie oświetlenia dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy, znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursynów w trakcie realizacji zamówienia.. 4) W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 5) W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. zwanej dalej RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; b) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 6) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności Zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 13 ust. 1 pkt 8) i 9) umowy. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 3 czynności. 7) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa ww. treść stanowiąca załącznik nr 1 do wzoru umowy oraz:  wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - załącznik nr 8a do SIWZ, stanowiąca równocześnie załącznik nr 2 do wzoru umowy;  Przedmiar robót – załącznik nr 8b do SIWZ,  Wykaz dróg gminnych – załącznik nr 4 do wzoru umowy;  Wykaz dróg wewnętrznych – załącznik nr 5 do wzoru umowy;
Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: 205021,95
Waluta:PLN
Przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 6) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych o łącznej wartości do kwoty 102 510,00 zł netto i polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego obejmujących remont, konserwację i naprawę oświetlenia dróg gminnych oraz dróg będących we władaniu m.st. Warszawy znajdujących się na terenie Dzielnicy Ursynów. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe i zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.
W odniesieniu do art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w przypadkach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ tj.: „§ 1 wzoru umowy – 5. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w dokumentach wskazanych w ust. 4 pkt 4) i 5), w przypadku zmiany w spisie dróg gminnych i wewnętrznych, po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy. § 15 Zmiany umowy 1. Zamawiający, poza możliwościami zmiany niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 2-6) ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) – przewiduje również możliwości dokonywania zmian postanowień umownych także w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w okolicznościach i na warunkach zawartych w niniejszym paragrafie. 2. W przypadku konieczności wykonania zamówień dodatkowych, które będą niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy i których wykonanie spowoduje konieczność wydłużenia terminu realizacji przedmiotu niniejszej umowy Strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 2 po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy podpisanego przez obie Strony. 3. Zmiany terminu, o których mowa w niniejszym paragrafie nie będą skutkowały zmianą wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z niniejszej umowy z tytułu przedłużenia terminu. 4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób o których mowa w § 6, w szczególności zmianę osoby pełniącej funkcję Kierownika budowy, o której mowa w § 6 ust. 2 umowy z przyczyn losowych z zastrzeżeniem, że osoba ta musi spełniać wymagania zawarte w SIWZ i posiadać doświadczenie nie mniejsze niż wykazano przy ocenie ofert. Zmiana osób, o których mowa w § 6 odbywać się będzie wg następujących zasad: 1) Wykonawca niezwłocznie po zaistnieniu przesłanki do zmiany osoby pełniącej funkcję Kierownika budowy, zawiadomi Zamawiającego o zamiarze zmiany na stanowisku Kierownika budowy; 2) Najpóźniej w ciągu 14 dni od zaistnienia w/w przesłanki, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu komplet dokumentów umożliwiających ocenę spełnienia przez osobę, która ma objąć funkcję Kierownika budowy wymagań zawartych w SIWZ i potwierdzających jej doświadczenie, nie mniejszych niż wykazano przy ocenie ofert; 3) Zamawiający najpóźniej w ciągu 7 dni oceni dostarczone dokumenty i w przypadku spełnienia wymagań zaakceptuje propozycję, bądź odmówi akceptacji na piśmie wskazując zastrzeżenia i zobowiąże Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów w nieprzekraczalnym terminie 14 dni lub wskazania innej osoby do pełnienia funkcji Kierownika budowy spełniającej niezbędne wymagania; 4) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów termin, o którym mowa w ust. 4 pkt 3) liczy się na nowo od dnia przedstawienia poprawnych dokumentów lub wskazania innej (nowej) osoby do pełnienia funkcji Kierownika budowy. Zmiana osoby o której mowa w § 6 ust. 2 umowy stanowi zmianę umowy i wymaga aneksu. 5) W przypadku zmiany osoby pełniącej funkcję Inspektora nadzoru Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę na piśmie, wskazując dane nowego Inspektora nadzoru. Zmiana Inspektora nadzoru jest skuteczna z chwilą zawiadomienia Wykonawcy. 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany rachunku bankowego Wykonawcy, na który mają być dokonane przelewy z tytułu realizacji niniejszej umowy. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany Podwykonawców. Każda zmiana Podwykonawcy musi być zaakceptowana przez Zamawiającego.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Ursynów Miasta Stołecznego Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.31.61.10-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 71.00.00.00-8


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-04-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium4000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że: 1) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali¹ (tj. zakończyli) co najmniej jedną robotę budowlaną, której zakres obejmował min. remont², konserwację³, naprawę4 oświetlenia ulicznego o wartości remontu, konserwacji, naprawy, oświetlenia ulicznego nie mniejszej niż 190 000,00 zł brutto. UWAGA! ¹ Za wykonaną robotę Zamawiający uzna taką robotę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończony. 2 Pod pojęciem „remont” należy rozumieć wykonywanie robót przywracających stan pierwotny oświetlenia, a niestanowiących bieżącej konserwacji przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; 3 Pod pojęciem „konserwacja” należy rozumieć naprawy bieżące oświetlenia bez zmiany konstrukcji latarni; (mycie, czyszczenie, malowanie, wymiana źródeł światła): 4 Pod pojęciem „naprawy” należy rozumieć usuwanie awarii: w szczególności wymiana elementów oświetlenia (tabliczki bezpiecznikowej, układu zapłonowego, statecznika) oraz pojedynczych słupów i opraw uszkodzonych w kolizji drogowej zagrażających bezpieczeństwu ruchu kołowego lub pieszego), oraz 2) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności:  co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, lub odpowiednie, wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiednie wydane obywatelom innych Państw, z zastrzeżeniem art.12 a. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub której odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zgodnie z art. 12a ww. ustawy.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 9.2 SIWZ: a) wykaz robót budowlanych (zgodny z załącznikiem nr 7 do SIWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; b) wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodny z Załącznikiem nr 8 do SIWZ. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymaganych w postępowaniu: 1. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą: 1) Dla wykonawców składających ofertę w formie elektronicznej, o której mowa w pkt. 3.3) lit. a) SIWZ. Uwaga! Forma w jakiej należy złożyć niżej wymienione dokumenty została określona w pkt. 14.1. SIWZ. a) Wypełnionego elektronicznego formularza ofertowego dostępnego i generowanego poprzez Platformę; b) Kosztorysu ofertowego, sporządzonego w formie papierowej zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 17.3) SIWZ; c) potwierdzenia wniesienia wadium jeśli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądz - zgodnie z zapisami pkt 13 SIWZ; d) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; e) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ; f) dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej); g) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: • zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, - o ile powyższe informacje nie wynikają z dokumentu, o którym mowa w pkt 10.1.1) lit. g) SIWZ. Uwaga! Informację o podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 10.1.1) lit. d) i e) SIWZ. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2) Dla wykonawców składających ofertę w formie pisemnej, o której mowa w pkt. 3.3) lit. b) SIWZ . Uwaga! Forma w jakiej należy złożyć niżej wymienione dokumenty została określona w pkt. 14.2. SIWZ. a) wypełnionego Formularza oferty - wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ; b) Kosztorysu ofertowego, sporządzonego w formie papierowej zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 17.3) SIWZ; c) potwierdzenia wniesienia wadium jeśli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądz - zgodnie z zapisami pkt 13 SIWZ; d) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ; e) aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia Wykonawcy, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ; f) dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej); g) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: • zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; • sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; • czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, - o ile powyższe informacje nie wynikają z dokumentu, o którym mowa w pkt 10.1) lit. g) SIWZ. Uwaga! Informację o podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 10.1.2) lit. d) i e) SIWZ. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na Platformie) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 9 i 10 SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 4. Oferta wspólna: Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia tj. spółki cywilne lub konsorcja (tj. dwóch lub więcej Wykonawców) w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy pod warunkiem, że taka oferta spełniać będzie następujące wymagania: 1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 2) Oryginał pełnomocnictwa:  opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub kopia potwierdzona notarialnie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza - w przypadku składania oferty w formie elektronicznej, o której mowa w pkt. 3.3) lit. a), lub  oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie - w przypadku składania oferty w formie pisemnej, o której mowa w pkt. 3.3) lit. b), powinien był załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: • postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, • wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, • ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przy czym nie jest wymagany podpis pełnomocnika. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. 4) W odniesieniu do warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców (nie musi ich spełniać każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną osobno). 5) Oświadczenia, wykazy lub formularze sporządzone na załączonych do SIWZ wzorach, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 6) Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 10.1.1) lit. d), 10.1.2) lit. d) i 10.2) SIWZ każdy z uczestników oferty wspólnej składa indywidualnie. 7) Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą lub przez pełnomocnika. 8) Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt. 12.6) SIWZ, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców. 9) Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony): Tak
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA (NA PODSTAWIE PRZEPISU PRAWA) Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane. Kto administruje moimi danymi? • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5. • Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl. Dlaczego moje dane są przetwarzane? • Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.; ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym; lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej. • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie m.st. Warszawy, tj. przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne i zawarcie umowy o zamówienie publiczne; • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy . Jak długo będą przechowywane moje dane? • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez okres 5 lat, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne. • Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego. Kto może mieć dostęp do moich danych? Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności: • podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe; b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa; Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych? • Ma Pani/Pan prawo do: a) dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych; b) żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; • nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; • wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; • Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; • Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa. c) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; d) sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją; • dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; e) Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych. • Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.


IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-09-28
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-09-28 godzina 11:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-09-28, 12:00, Transmisja online dostępna pod adresem: https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=4nh2rTpIILWm76Nkj1ML4w
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-11


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |