m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-14 , 12:31:31
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
- adresBolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 863 55 24
- faks(0-22) 863 55 28
- e-mailkancelaria@um.warszawa.pl
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aldona Kowalska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Bolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa
- lokal2
- telefon(0-22) 863-55-24
- emailA.kowalska@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKrzysztof Grzelak
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Bolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 863 55 24
- emailKgrzelak@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Bolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa
- lokal2
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wymiana pokrycia dachowego z robotami towarzyszącymi
w budynku mieszkalnym przy ul. Janiszowskiej 3 w Warszawie

Opis zamówienia
Zakres robót objętych ST
Roboty których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie remontu pokrycia dachowego papą termozgrzewalną zgodnie z przedmiarem robót w tym poprzez częściową wymianę odtworzeniową krokwi, łacenia dachu, dwukrotne krycia papą termozgrzewalną, remont tynków na kominach wraz z ich dwukrotnym malowaniem farbą elewacyjną w kolorze białym, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, montażem stojaka na anteny, wykonanie ław kominiarskich.
Remont dachu :
- Częściowe wzmocnienie i wymiana odtworzeniowa elementów więźby dachowej (krokwi)
z drewna o min. klasie C24. Wszystkie elementy więźby dachowej muszą być zaimpregnowane grzybo i owadobójczo. Wszystkie elementy należy łączyć przy pomocy złączy ciesielskich bądź systemowych blach węzłowych.
- wykonanie deskowania pełnego z płyt OSB 22mm lub desek gr 32mm, zaimpregnowanych grzybo-i owadobójczo
- przy koninach zastosować izokliny styropianowe laminowane papą, zapobiegające zaleganiu wody opadowej.
Wykonanie pokrycia dachowego :
Ze względu na wysokie nachylenie połaci dachowej papę układać pasami prostopadłymi do okapu. Papę podkładową dodatkowo zamocować mechanicznie poprzez przybicie do deskowania
w miejscu zakładów gwoździami papowymi z podkładkami.
Zagruntowanie deskowania przy pomocy gruntu pod papę.
Wykonanie warstwy papy podkładowej -papa modyfikowana typu SBS na welonie z włókna szklanego na połaci dachu jak również pod obróbki blacharskie gzymsu. Papę układać metodą zgrzewania w temp. nie niższej niż 0 stopni C. Ze względy na nachylenie dachu przekraczające 10% papę należy układać pasami prostopadłymi do krawędzi dachu. Zakłady podłużne powinny wynosić 8-10 cm a poprzeczne natomiast ok 0.5-1 cm. Papę układać poprzez rozgrzanie dolnej warstwy ż do momentu zauważalnego topienia się masy, przy jednoczesnym rozwijaniu rolki.
Z uwagi na drewniane podłoże i duży spadek papę podkładową należy dodatkowo zamocować mechanicznie w miejscach zakładów.
Montaż nowych obróbek blacharskich- attyk, ogniomurów, pasów nad i podrynnowych, gzymsów, wydr kominów, a także rynien i rur spustowych z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej o gr. 0.55mm. Rynny z blachy stalowej ocynkowanej o średnicy 150mm, rury spustowe o średnicy 120mm. Rynny łączone w złączach poziomych na zakład szer. 40mm, złącza lutowane na całej długości mocowane do uchwytów rozstawionych w odstępach nie większych niż 50cm. Uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłużnym mocowanych doczołowo. Rury spustowe mocowane za pomocą rurhaków w rozstawie co 2 m ze szwem na zewnątrz. Rynny i rury spustowe powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN612:1999
Wykonanie warstwy papy termozgrzewalnej nawierzchniowej – papa modyfikowana SBS
na welonie z włókna szklanego o grubości 5,2 mm. Papę układać analogicznie jak papę podkładową bez mocowania mechanicznego z przesunięciem zakładów względem papy podkładowej o pół szerokości rolki papy.
Wykonanie nowego wyłazu dachowego o wymiarach 0.80x0.80 krytego blachą stalową ocynkowaną
Remont kominów
Przewiduje się skucie odparzonego tynku kominów i ułożenie wyprawy tynkarskiej z tynku strukturalnego wzmocnionego siatką z włókna. Kominy malowanie dwukrotnie farbą emulsyjna
do wymalowani zewnętrznych w kolorze białym. Obróbki blacharskie kominów z blachy stalowej ocynkowanej gr 0,55 mm z wywinięciem na ścianę kominów 10 cm. Zakończenie obróbki wpuścić
w spoinę i dodatkowo zabezpieczyć silikonem dekarskim na całej długości.
Wymiana okna dachowego
Przewidziano wymianę okna dachowego drewnianego, na okno PCV kompletnie wykończonego zintegrowanego z połacią dachową i uszczelnionego za pomocą kołnierza. wymiary okna 0.80*120 Okno obrotowe z profilu PCV min 3 komorowego z panelem min 2 szybowym. Graniczny współczynnik przenikania nie większy niż: Umax=1.1W/(m2K). Okno mocowane za pomocą okuć systemowych. Wykonać obróbkę osadzenia od strony wewnętrznej i zewnętrznej.
Stojak na anteny
Zaplanowano wykonanie ramowego stojaka na anteny z kątowników stalowych równoramiennych spawanych o wymiarach 4x4 cm i odcinków rur Ø25.stojak zabezpieczony antykorozyjnie
i malowany olejno na kolor czarny mocowany do połaci dachu za pomocą śrub i nakrętek.
Kontrola jakości robót
Kontrola jakości w trakcie wykonywania prac
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy roboty zostały wykonane zgodnie z zaleceniami zawartymi w specyfikacji i zaleceniami producenta oraz zaleceniami inspektora nadzoru. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie szczelności i prawidłowości wykonanie zabezpieczenia papowego, prawidłowego wykonania obróbek blacharskich.
Odbiór robót
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające wymagają odbiorów częściowych. Badanie w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót , do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z przewidywanym zakresem robót.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawul. Joniszowska 3 w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.26.10.00-4
45.26.13.20-3
45.42.10.00-4
45.26.10.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania30 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę
lub podwykonawcę wszystkich pracowników wykonujących roboty budowlane będące
w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia, tj. wymiany pokrycia dachowego
z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Janiszowskiej 3 w Warszawie, z wyjątkiem osób kierujących robotami budowlanymi (wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym);
10. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Nie podlegają wykluczeniu;
b) Spełniają warunki udziału w postępowaniu.
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 pkt. 12 - 23 oraz art. 24 ust. 5 ustawy PZP.
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 60 000 zł, dla wszystkich szkód. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowód zawarcia umowy ubezpieczenia oraz dowód opłacenia składki. Jeżeli okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia
i przedłożenia Zamawiającemu dowodów opłacenia składki. W przypadku nie spełnienia warunków Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany zawartej umowy ubezpieczenia.
Roboty budowlane wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 2 roboty budowlane, obejmujące w swym zakresie roboty analogiczne jak w przedmiocie zamówienia w zakresie remontu dachu i pokrycia dachowego, o wartości min. 30 000 zł brutto każda.
Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności co najmniej jedną osobę:
1d) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika, uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
2d) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks Pracy, wszystkich pracowników wykonujących roboty budowlane będące
w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia, tj. wymiany pokrycia dachowego
z robotami towarzyszącymi w budynku przy ul. Janiszowskiej 3 w Warszawie, z wyjątkiem osób kierujących robotami budowlanymi (wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym);
11.1.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów (w formie oryginału) do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP – wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ.
-Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełnienia warunków udziału
w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, tj.:
-wykaz robót budowlanych, stanowiący Załącznik nr 5 do SIWZ. Roboty budowlane wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Wykaz należy złożyć w formie oryginału natomiast dowody w formie kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”
-wykaz osób, stanowiący załącznik Nr 6 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz należy złożyć w formie oryginału.
-zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie (konsorcjum), dotyczy to każdego z podmiotów. W przypadku spółki jawnej, wymagane jest zaświadczenie wystawione na spółkę, natomiast w przypadku spółki cywilnej, zaświadczenia wystawione na poszczególnych wspólników. W sytuacji, gdy spółka cywilna jest płatnikiem podatku VAT, wymagane są zaświadczenia wystawione na poszczególnych wspólników oraz na spółkę,
-zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie (konsorcjum), dotyczy to każdego z podmiotów. W przypadku spółki jawnej, wymagane jest zaświadczenie wystawione na spółkę, natomiast w przypadku spółki cywilnej, zaświadczenia wystawione na spółkę oraz na poszczególnych wspólników,
Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt. 11 SIWZ, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy)
-Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 1 500,00 złotych.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
okres gwarancji 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-09-28
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.zgnwlochy.waw.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-09-29 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-09-29, 12:15, on-lin https://www.youtube.com/channel/UCoPbg_3ImEUuUkr7DE5xlXA/videos
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-14


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |