m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-14 , 14:14:05
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Terenów Publicznych
- adresPodwale 23, 02-261 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 277 05 00
- faks(0-22) 277 05 03
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ztp.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Ewa Choma
- adresZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokal13
- telefon(0-22) 277 05 62
- emaile.choma@ztp.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJerzy Szczyciński
- adresZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokal26
- telefon(0-22) 277 05 47
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Terenów Publicznych, Podwale 23, 02-261 Warszawa
- lokalKancelaria
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do latarni ulicznych znajdujących się na ul. Agrykola i ul. F. S. Jezierskiego oraz znicza gazowego znajdującego się przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawach szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1158, ze zm.).
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego do latarni ulicznych znajdujących się na ul. Agrykola i ul. F. S. Jezierskiego oraz znicza gazowego znajdującego się przy Grobie Nieznanego Żołnierza na Placu Piłsudskiego na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawach szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U. z 2018 r., poz. 1158, ze zm.).

Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 7 przewiduje możliwość udzielenia zamówienia na dodatkowe dostawy, stanowiące nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego, polegające na zwiększeniu bieżących dostaw, jeżeli zmiana Wykonawcy zobowiązywałaby Zamawiającego do nabywania materiałów o innych właściwościach technicznych, jeżeli powodowałoby to niekompatybilność techniczną lub nieproporcjonalnie duże trudności techniczne w użytkowaniu i utrzymaniu tych produktów.

7.1. Przedmiot zamówienia określają:
7.1.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ,
7.1.2. Wzór Umowy- załącznik nr 6 do SIWZ.
7.2. Nazwa i kod CPV:
09123000-7 – gaz ziemny; 65210000-8 – przesył gazu
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)09.12.30.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 65.21.00.00-8


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium7000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału w postępowaniu
9.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
9.1.1 spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
9.1.1.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów,
9.1.1.2. zdolności technicznej lub zawodowej.
9.1.2. nie podlegają wykluczeniu,
9.2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, gdy Wykonawca w ramach:
9.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności posiadają wymagane, w oparciu o ustawę z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne uprawnienia, tj.:
- aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
- aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
9.3. W przypadku gdy Wykonawca nie jest właścicielem sieci dystrybucji paliwa gazowego – Wykonawca oświadcza, że posiada zawartą umowę z dystrybutorem sieci, w ramach której dystrybutor sieci zapewnia Wykonawcy świadczenie usług dystrybucji na rzecz Zamawiającego.
oraz gdy złoży prawidłowo dokumenty wymienione w pkt 10 SIWZ.
9.4. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.
10. Oświadczenia lub dokumenty wymagane w postępowaniu:
10.1. Oferta powinna składać się z wypełnionego Formularza ofertowego o treści zgodnej
z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
10.2. Ponadto do oferty należy załączyć:
a) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ,
b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ,
c) dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty,
10.3. Inne dokumenty lub oświadczenia wymagane w postępowaniu.
W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą dowodów, o których mowa w pkt 26.7 SIWZ.
10.4. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji
z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego
w załączniku nr 5 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
10.5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia
z postępowania.
10.5.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 9.2.: a) koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,
b) koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

Uwaga!
Zamawiający może:
- wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, o których mowa w pkt 10.5. SIWZ,
- jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
10.5.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia, o których mowa w pkt 9.4.:
a)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; lub zaświadczenia innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnym odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnym odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-09-24
Cena: 5,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: BH Warszawa SA. nr. 69103015080000000550890054
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ztp.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-09-24 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-09-24, 10:15, Siedziba Zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-14


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |