m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-14 , 15:13:40
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Targówek m.st. Warszawy
- adresKondratowicza 20, 00-983 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 87 01
- faks(0-22) 325 54 68
- e-mailtargowek.zzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.targowek.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Dariusz Niestrzębski
- adresDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 443 86 96
- emailDNiestrzebski@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychGrzegorz Ćwiek
- adresDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal308
- telefon(0-22) 44 38 611
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokal301
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Targówek m.st. Warszawy, Kondratowicza 20, 00-983 Warszawa
- lokalparter- stanowisko 5,8 lub 9
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
"Budowa skateparku na terenie Szkoły Podstawowej nr 377 mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" przy ul. Trockiej 4 w Warszawie" w ramach zadania inwestycyjnego "Skatepark Targówek Mieszkaniowy"
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Budowa skateparku na terenie Szkoły Podstawowej nr 377 im. mjr. H. Dobrzańskiego „Hubala” przy ul. Trockiej 4 w Warszawie” w ramach zadania inwestycyjnego: „Skatepark Targówek Mieszkaniowy”. 2. Przedmiot zamówienia opisuje dokumentacja projektowo-kosztorysowa. 3. Wykonanie robót budowlanych obejmuje w szczególności: 1) przygotowanie terenu pod prowadzenie robót budowlanych, w tym m.in. wymianę gruntu, niwelację terenu, 2) wybudowanie obiektów budowlanych i wykonanie innych robót budowlanych, w tym m.in.:, roboty ziemne, rozbiórkowe, zbrojarskie, betoniarskie, murowe, wykończeniowe, roboty kształtowania terenów sportowych, rekreacyjnych, zielonych oraz ścieżek pieszych, 3) wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w tym m.in. map powstałych w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych i przekazania Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w formie pisemnej i w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej utrwalonej na płytach CD, 4) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu powykonawczej dokumentacji kosztorysowej obejmującej całość kosztów w formie umożliwiającej, sporządzenie wykazu środków trwałych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 351) przy zachowaniu podziału środków trwałych zgodnego z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. poz. 1864) oraz wskazaniem dla każdego wykazanego środka trwałego ich wartości początkowej. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1320.), o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, przez wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie robót budowlanych tj. roboty ziemne, rozbiórkowe, zbrojarskie, betoniarskie, murowe, wykończeniowe, roboty kształtowania terenów sportowych, rekreacyjnych, zielonych oraz ścieżek pieszych.
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp o łącznej wartości do kwoty 112.634,00 PLN brutto i polegających na: - wykonaniu robót wykończeniowych - wykonanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu: w tym zieleni, nawierzchni z kostki betonowej i elementów małej architektury, - Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe. Udzielone zamówienie będzie realizowane na warunkach umowy podstawowej.
Wartość bez VAT: 457864,83 Waluta:PLN
Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień Umowy w następujących poniżej przedstawionych przypadkach: 1. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku: 1) Konieczności wykonania robót zamiennych, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu Umowy, a konieczność ich wynika z wad dokumentacji projektowej, 2) Konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, które nie zostały przewidziane w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, 3) Zmiany dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względu na stwierdzone wady, co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych, 4) Zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte Umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w dokumentacji projektowej. 2. Dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem Umowy lub wykonanie poszczególnych robót nie leży w interesie publicznym. 3. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania przedmiotu, zakresu robót, lokalizacji robót, gdy: 1) Wystąpienie innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane przez Zmawiającego w dokumentacji projektowej, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy, 2) Wystąpienia na teren budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie przedmiotu Umowy, 4. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, jeżeli w wyniku postępu technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów które: 1) Podwyższa jakość wykonanych robot, 2) Zmniejsza koszty realizacji przedmiotu Umowy lub koszty eksploatacji, 3) Pozwolą na skrócenie terminu wykonania przedmiotu Umowy, 4) Pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu. 5. Dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania przedmiotu Umowy lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec. 6. Dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zgód lub uzgodnień w sytuacji, gdy podmiot trzeci lub zamawiający takich obowiązków nie wykonali lub ich wykonanie może się wiązać z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę. 7. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Umowy w przypadku: 1) Opóźnienia Zmawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, co uniemożliwia terminowe wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, 2) Opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania przez Wykonawcę, a opóźnienie tych organów administracyjnych nie wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 3) Opóźnienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnień, opinii, aprobat od podmiotów trzecich, które to opóźnienie powstało z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, a powoduje możliwości wykonania robót, co ma wpływ na termin wykonania przedmiotu Umowy, 4) Wstrzymania wykonania przedmiotu Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie, 5) Wystąpienia na terenie budowy niewybuchów, niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które wymagają wstrzymania wykonywania robót budowlanych przez Wykonawcę, 6) Wystąpienia awarii a terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę, 7) Wystąpienia nieinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonania robót dodatkowych lub zamiennych, 8) Wystąpienia okoliczności uprawniających do zmiany przedmiotu umowy, o których mowa powyżej, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania Umowy, 9) Zmiany po upływie składania ofert powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, które mają wpływ na możliwość wykonania przedmiotu Umowy w terminie w niej ustalonym, 10) nie przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego terenu budowy w terminach umownych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 11) zaistnienia po zawarciu Umowy siły wyższej, która uniemożliwia wykonanie przedmiotu Umowy w dotychczasowym terminie umownym, przez którą, na potrzeby niniejszego warunku rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne : a) o charakterze niezależnym od Stron, b) którego Strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, c) którego nie można uniknąć, ani któremu Strony nie mogły zapobiec, przy zachowaniu należytej staranności, d) której nie można przypisać drugiej stronie; Za siłę wyższą warunkującą zmianę Umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar i inne klęski żywiołowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne, nagłe załamania warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skażenia, 12) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy, w tym przypadku ulec może termin wykonania Umowy, 13) wystąpienia w okresie prowadzenia robót budowlanych warunków atmosferycznych nietypowych dla danego miesiąca roku kalendarzowego, których wystąpienie uniemożliwia prowadzenie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami sztuki budowlanej przez okres dłuższy niż czternaście kolejnych dni od dnia wystąpienia nietypowych warunków atmosferycznych Termin wykonania przedmiotu Umowy może ulec zmianie o czas, w jakim wyżej wskazane okoliczności wpływają na termin wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy. 8. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku: 1) Konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest konieczne zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu albo w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotu Umowy, 2) Zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy lub materiałów zastosowanych do ich realizacji, 3) Spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany Umowy, o których mowa w niniejszym paragrafie i jeżeli one mają wpływ na wysokość wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 9. Strona wnioskująca o zmianę Umowy zobowiązana jest do przekazania drugiej Stronie wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany. 10. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust.10 jeśli jest wnioskodawcą albo po otrzymaniu takiego wniosku od Zamawiającego, propozycji dokonania odpowiednich zmian Umowy, w tym zmiany wynagrodzenia umownego. 11. W terminie 14 dni od dnia otrzymania propozycji, o której mowa w ust. 11, Zamawiający zobowiązany jest powiadomić Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany. Brak odpowiedzi ze strony Zamawiającego, o której mowa w zdaniu poprzednim oznacza brak takiej akceptacji.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawSzkoła Podstawowa nr 377 im. mjr. H. Dobrzańskiego "Hubala" przy ul. Trockiej 4 w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)45.11.27.20-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.11.12.00-0
45.11.00.00-1
45.23.32.60-9
45.11.22.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-04
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium13000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się posiadaniem na rachunku bankowym środków finansowych lub zdolności kredytowej na łączną kwotę nie mniejszą niż 250 000,- PLN (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy).
Informacje dodatkowe W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy mogą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólnie z wyjątkiem warunku dotyczącego doświadczenia Wykonawcy w realizacji ww. robót budowlanych, który musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólnie ( jeden z członków konsorcjum)
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli: - wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch zamówień, których przedmiotem było kształtowanie terenów sportowych i rekreacyjnych o wartości co najmniej 250 000,- PLN brutto każde z zamówień, - skieruje do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, która sprawowała będzie funkcję kierownika budowy, Uprawnienia zgodnie z art. 14 i 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 ) lub odpowiednie wydane obywatelom innych państw uznane na zasadach określonych w art. 12a przepisów Prawa budowlanego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w art. 22 ust. 1b ustawy mogą być spełnione wspólnie przez Wykonawców składających ofertę wspólnie z wyjątkiem warunku dotyczącego doświadczenia Wykonawcy w realizacji ww. robót budowlanych, który musi wykazać się co najmniej jeden z Wykonawców składających ofertę wspólnie ( jeden z członków konsorcjum)
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - zgodnie z warunkiem określonym w Dziale V ust. 1 pkt. 2b) SIWZ – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ, 2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie z warunkiem określonym w Dziale V ust. 1 pkt 2b) SIWZ –wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ, 3) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - zgodnie z warunkiem opisanym w Dziale V ust. 1 pkt 2a) SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Wykaz dokumentów potwierdzających, że oferowane roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom: - certyfikaty na wszystkie urządzenia oznaczone znakiem zgodności T + M z normą 14974:2019-07. Certyfikaty muszą być potwierdzeniem kontroli bezpieczeństwa produktu oraz obejmować monitorowanie produkcji przez niezależną i zatwierdzoną jednostkę badawczą. Certyfikaty muszą być wydane przez jednostki posiadające akredytację PCA (Polskiego Centrum Akredytacji) np. certyfikat COBRABiD-BBC, TUV itp. Nie dopuszcza się orzeczeń technicznych wydanych przez stowarzyszenia lub rzeczoznawców, gdyż nie są one jednostkami posiadającymi uprawnienia do wydawania certyfikatów potwierdzających zgodność wyrobu z normą.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oferta powinna składać się z wypełnionego formularza oferty o treści zgodnej z wzorem stanowiącym załącznikiem nr 1 do SIWZ. 2. Ponadto do oferty należy załączyć: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o braku przesłanek do wykluczenia z postępowania, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, 2) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, 3) dokument potwierdzający, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy chyba, że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego w myśl art. 26 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza. Jeżeli umocowanie nie wynika z dokumentów dostępnych zamawiającemu, o których mowa powyżej, należy załączyć odpowiednie dokumenty, 4) oświadczenie o udziale podwykonawców w realizacji zamówienia lub informacja o samodzielnym wykonaniu zamówienia wypełnione zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ, 5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument ten powinien w szczególności zawierać następujące informacje: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu (tj. jaki rodzaj zasobu jest udostępniany), - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - nazwiska i imiona osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – w przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia oddanych mu do dyspozycji. Uwaga: Informację o podmiotach, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy należy zawrzeć w oświadczeniach, o których mowa w pkt. 1) i 2). 6) dowód wniesienia wadium, o którym mowa w Dziale VIII ust. 6 SIWZ. 3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
długość okresu gwarancyjnego40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-09-29
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.targowek.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-09-29 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-09-29, 10:00, Urząd Dzielnicy Targówek ul. Kondratowicza 20 pok. 127 I piętro
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-14


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |