m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-15 , 09:22:15
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy
- adresModlińska 197, 03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 510-31-25
- faks(0-22) 51-03-189
- adres internetowyhttp://www.bialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Monika Rogacin
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal233
- telefon(0-22) 4438404
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJacek Bielecki
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197
- lokal132
- telefon(0-22) 443 83 99
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie wymiany nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do piłki nożnej SP nr 257 przy ul. Podróżniczej 11.
Opis zamówienia
2. Opis przedmiotu zamówienia i termin jego realizacji
2.1. Przedmiotem umowy jest wykonanie wymiany nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do piłki nożnej SP nr 257 przy ul. Podróżniczej 11 w formule projektuj i buduj w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy (stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ) i zgłoszenie zwykłe robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej, dokonane przez Wykonawcę (stosownie do zmiany
w prawie budowlanym wchodzącej w życie 19.09.2020r.).
2.2. Zakres prac obejmuje w szczególności:
1. Wykonanie dokumentacji projektowej składającej się z:
a. Opisu technicznego (wykonawczego) wymiany nawierzchni boiska do piłki nożnej SP nr 257 przy ul. Podróżniczej 11 o wymiarze z wybiegami: 86m x 43m w oparciu o wytyczne Zamawiającego zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym/Opisie przedmiotu zamówienia (załączniku nr 1).
b. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót wszystkich branż,
c. Informacji dotyczącej „BIOZ“,
d. Zgłoszenia zwykłego robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
Dokumentacją projektowa winna być przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej i elektronicznej na nośniku CD lub DVD – po 1 egz. Dokumentacja w wersji elektronicznej powinna być spójna z dokumentacją w wersji papierowej ( tj. zawierać zachowaną kolejność stron oraz wszystkie załączniki, które wchodzą w jej skład, zawierającą: rysunki w formacie pdf i dwg, część opisowa w formacie doc i pdf, dokumenty zewnętrzne w formie skanów w formacie pdf), nadto winna być zaopatrzona w pisemne oświadczenie Wykonawcy, iż jest wykonana zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami i że zostaje wydana Zamawiającemu w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
2. Wykonaniu robót budowlanych przy zapewnieniu nadzoru autorskiego przez wykonawcę obejmujących:
a. demontaż osprzętu boiska (bramki, słupki itp.),
b. zebranie granulatu, kwarcu oraz demontaż nawierzchni z trawy syntetycznej –zwinięcie z pocięciem na mniejsze fragmenty, z wywozem i utylizacją (Zamawiający nie przewiduje demontażu istniejących obrzeży),
c. miejscowe uzupełnienie istniejącej górnej warstwy podbudowy klińcem łamanym wraz z zagęszczeniem wyprofilowaniem i wykonaniem badań potwierdzających osiągnięcie zagęszczenia o wskaźniku zagęszczenia Is >/= 0,96.
d. ułożenie nowej nawierzchni boiska z trawy syntetycznej o parametrach technicznych, właściwościach i technologii układania określonej w załączniku nr 1 do umowy oraz przygotowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z zasypem granulatem gumowym i piaskiem kwarcowym wraz z wykonaniem linii boiska,
e. montaż osprzętu (bramek, słupków narożnych itp.)
f. wykonaniu dokumentacji powykonawczej.
3. Szczegółowy zakres Przedmiotu zamówienia zawarty jest w Programie Funkcjonalno –Użytkowym stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
2.3. Lista dodatkowych dokumentów i próbek, które należy złożyć wraz z ofertą:
a. Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Lab Ltd.) zgodnie z FIFA Quality Progremme for Football Turf (edycja 2015) dotyczący oferowanej nawierzchni i wypełnienia EPDM recykling, potwierdzający siłę wyrywania pęczka po starzeniu
b. Raport z badań testu Lisport XL zgodnie z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla trawy syntetycznej potwierdzający zachowania parametrów sportowych takich jak: pochłanianie uderzeń, opór obrotowy, odkształcenie pionowe, zredukowane tocznie piłki zgodnie z wytycznymi FIFA QUALITY PROGRAMME FOR FOOTBALL TURF (EDYCJA 2015) dla poziomu Quality po 18 000 cykli maszyną Lisport XL
c. Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium potwierdzający trudnozapalność systemu sztucznej nawierzchni na poziomie Cfl-S1
d. Aktualny certyfikat FIFA Quality dla nawierzchni
e. Próbki nawierzchni 20cm x 20cm oraz granulatu EPDM recykling 100szt.
UWAGA:
Wymagane dokumenty i próbki stanowią dokument potwierdzający, że oferowany przedmiot spełnia wymagania określone przez zamawiającego. Jeśli Wykonawca nie załączy do oferty ww. dokumentów
i próbek, Zamawiający wezwie do ich uzupełnienia na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp.
2.4. Terminy realizacji:
Termin wykonania prac budowlanych - 52 dni licząc od dnia podpisania Umowy
Szczegółowe terminy realizacji zamówienia zawiera wzór umowy.
2.5. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej terenu inwestycji z przedstawicielem Wydziału Inwestycji. Termin wizji lokalnej terenu należy uzgodnić z Panem Jackiem Bieleckim drogą e-mail jbielecki@um.warszawa.pl lub tel. (22) 44-38-399,
2.6. Klauzula społeczna
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na postawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r., Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. 2019, poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288, 1086).
Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić przez cały okres wykonywania przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 ze zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca lub Podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pracowników, którzy będą świadczyć pracę związaną z wykonywaniem czynności budowlanych (roboty rozbiórkowe, roboty związane z zagęszczaniem i profilowaniem warstw podbudowy) w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia z wyłączeniem kadry kierowniczej i pracowników.
Warunek ten zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na postawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji Umowy już zatrudnionych u Wykonawcy osób.
2.7. Długość okresu gwarancji
Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane liczona od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia stanowi kryterium oceny ofert. Zamawiający określa minimalną oraz maksymalną długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane w przedziale 36 - 60 miesięcy.
2.8. Rozwiązania równoważne
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia.
Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa
w art. 30 ust. 1-3 ustawy PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanymi.
2.9. Ubezpieczenie
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, z którym podpisze umowę, aby przez cały okres obowiązywania umowy Wykonawca posiadał dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i działań podwykonawców na czas realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości nie mniejszej niż wartość umowy brutto.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.11.27.20-8
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.23.62.00-2


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania52 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 3.2.1. Warunki dotyczące posiadania zdolności zawodowej lub technicznej: a) w zakresie zdolności zawodowej (doświadczenia w realizacji) - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu (5) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał: • co najmniej jedną (1) wymianę nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do piłki nożnej o powierzchni nie mniejszej niż 2100 m2 oraz budowę jednego boiska do piłki nożnej z trawy syntetycznej o powierzchni nie mniejszej niż 2100 m2, lub • Budowę co najmniej dwóch (2) boisk do piłki nożnej z trawy syntetycznej o powierzchni nie mniejszej niż 2100 m2, lub • co najmniej dwie (2) wymiany nawierzchni z trawy syntetycznej boiska do piłki nożnej o powierzchni nie mniejszej niż 2100 m2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wykonawcy muszą wykazać, że powyższe warunki spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów. b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zapewni objęcie kierownictwa budowy i nadzór nad prowadzonymi robotami przez osoby posiadające uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) w zakresie odpowiednich specjalności tj.: • minimum jedna (1) osoba posiadająca uprawnienia w branży konstrukcyjno-budowlanej która będzie pełniła funkcję kierownika budowy UWAGA: Osoby, które przed dniem wejścia w życie w/w ustawy, tj. przed 1 stycznia 1995 r. - uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie oraz uprawnienia uznane na zasadach określonych w ustawie (z dnia 22 grudnia 2015 r.) o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 r., poz. 65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
nie dotyczy
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3.3.2. NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych (za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego) przez Wykonawców w postepowaniu w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy, należy przedłożyć: a) wykaz robót wykonanych potwierdzających spełnianie warunku opisanego w pkt 3.2.1 lit. a) SIWZ, wraz z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacje o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. W przypadku gdy Wykonawca wskazuje w wykazie robót roboty wykonane na rzecz Zamawiającego, nie ma obowiązku przedkładania ww. dowodów. Wykaz musi być złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, zaś dowody muszą być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. b) wykaz osób (o treści zgodnej z załącznikiem nr 6 do SIWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie robót budowlanych, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Oświadczenie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. c) oświadczenie, że osoby, która będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – załącznik nr 6A do SIWZ. Oświadczenie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą wykazać, że warunki określone w pkt 3.1. ppkt. 1. SIWZ każdy z nich spełnia samodzielnie (odrębnie), warunki określone w pkt 3.1 ppkt.2 SIWZ, spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów. UWAGA: Ze względu na zastosowanie w niniejszym przetargu nieograniczonym procedury odwróconej, zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy, wykazane powyżej oświadczenia i dokumenty będą żądane przez Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni wyłącznie od Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
3.3. DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU (składane za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego) - wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez Wykonawców WRAZ Z OFERTĄ w celu potwierdzenia, że nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu: UWAGA: Przed przystąpieniem do składania oferty, Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z Instrukcja korzystania z platformy zakupowej Zamawiającego dla Wykonawców, która jest zamieszczona bezpośrednio na platformie zakupowej. a) Oferta musi być sporządzona i złożona w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego pod rygorem nieważności. Sposób złożenia oferty, w tym jej zaszyfrowania opisany został w Instrukcji dla Wykonawców korzystania z platformy zakupowej Zamawiającego. Formularz oferty dostępny jest na platformie zakupowej Zamawiającego, b) Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Lab Ltd.) zgodnie z FIFA Quality Progremme for Football Turf (edycja 2015) dotyczący oferowanej nawierzchni i wypełnienia EPDM recykling, potwierdzający siłę wyrywania pęczka po starzeniu. Raport musi być złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w postaci elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną w imieniu wykonawcy. c) Raport z badań testu Lisport XL zgodnie z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla trawy syntetycznej potwierdzający zachowania parametrów sportowych takich jak: pochłanianie uderzeń, opór obrotowy, odkształcenie pionowe, zredukowane tocznie piłki zgodnie z wytycznymi FIFA QUALITY PROGRAMME FOR FOOTBALL TURF (EDYCJA 2015) dla poziomu Quality po 18 000 cykli maszyną Lisport XL. Raport musi być złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w postaci elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną w imieniu wykonawcy. d) Raport z badań przeprowadzonych przez specjalistyczne laboratorium potwierdzający trudnozapalność systemu sztucznej nawierzchni na poziomie Cfl-S1. Raport musi być złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w postaci elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną w imieniu wykonawcy. e) Aktualny certyfikat FIFA Quality dla nawierzchni. Raport musi być złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w postaci elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną w imieniu wykonawcy. f) Próbki nawierzchni 20cm x 20cm oraz granulatu EPDM recykling 100szt. Raport musi być złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w postaci elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną w imieniu wykonawcy. g) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) stanowiący wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu. JEDZ musi być złożony w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego.  Wykonawca sporządzi oświadczenie JEDZ za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego poprzez link: https://zamowienia.um.warszawa.pl/servlet/HomeServlet Zamawiający dopuszcza w szczególności następujący format przesyłanych danych: .pdf, .doc, .docx, .odt.,  Instrukcja wypełniania formularze JEDZ znajduje się na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/_data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf,  W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców odrębny formularz JEDZ (dokument elektroniczny) wypełnia i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W takim przypadku w formularzu JEDZ w zakresie Części II (informacje dot. Wykonawcy) sekcja A należy wpisać własne dane identyfikacyjne.  W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia formularz JEDZ składa każdy z wykonawców (w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu wypełniony w zakresie, w jakim wykonawca wykazuje ich spełnianie).  W przypadku gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą wypełniony i podpisany elektronicznie przez każdy z tych podmiotów odrębny formularz JEDZ. Podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, wypełnia część II sekcja A i B, część III (podstawy wykluczenia).  Zamawiający nie wymaga przedstawienia formularza JEDZ przez podwykonawców, na którego zasobach Wykonawca nie polega przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu. W przypadku, gdy Wykonawca nie załączy do oferty wymaganego formularza JEDZ lub złożony formularz JEDZ jest niekompletny, zawiera błędy lub budzi wątpliwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień, w terminie przez siebie wskazanym. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, na każdym etapie postępowania Zamawiający może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. h) Oświadczenie o spełnieniu obowiązku RODO - według zał. nr 3 do SIWZ. - Oświadczenie składa wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci na zasoby, którego powołuje się wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu (w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy). Oświadczenie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego. i) Do oferty należy dołączyć dokumenty wskazujące, że osoba podpisująca ofertę i inne dokumenty lub oświadczenia jest do tej czynności umocowana, chyba że umocowanie wynika z dokumentów dostępnych dla Zamawiającego, w myśl art. 26 ust. 6 ustawy Pzp. Jeżeli umocowanie wynika z udzielonego pełnomocnictwa musi być ono złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w postaci elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza zgodnie z pkt 1.7 ppkt 9 SIWZ. j) W przypadku, gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia lub dokumentu zawierającego informację, stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i umieścić je w odrębnym pliku oznaczony nazwą „tajemnica przedsiębiorstwa” oraz dołączyć go do oferty. Oświadczenie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego. Dowody powinny zostać załączone do oferty jako oddzielny plik, nazwany w sposób jednoznaczny (niebudzący wątpliwości co do zawartości informacji w pliku). Dowody muszą być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub elektronicznej kopii dokumentów poświadczonej za zgodność z oryginałem. k) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. (zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ). Zobowiązanie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, podpisane przez podmiot, który użycza zasobów. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:  zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;  sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia;  zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia- czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą, czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia, na zasadach określonych w art. 22a ust. 4 ustawy. UWAGA: A. Ofertę wraz z załącznikami oraz JEDZ, należy składać wyłącznie za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego. B. Złożenie oferty, oświadczenia JEDZ lub załączników na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem ich złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U z 2017 r., poz. 1219 ze zm.). 3.3.1. DOKUMENTY WYMAGANE W POSTĘPOWANIU BEZ WEZWANIA ZAMAWIAJACEGO (składane za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego). Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWZ), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia – oświadczenia składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie musi być złożone w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego. 3.4. PODMIOTY ZAGRANICZNE 1. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami pkt 3 ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. W przypadku polegania Wykonawcy na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów będących jednocześnie podmiotami zagranicznymi na zasadach określonych w art. 22a ustawy, Wykonawca w odniesieniu do tych podmiotów składa (za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego) dokumenty, o których mowa powyżej oraz pkt 3.3. SIWZ. UWAGA: w oparciu o art. 26 ust. 2f - jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania może wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 3.6. Podwykonawcy Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku jest zobowiązany do: 1) wskazania w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ) (części II „Informacje dotyczące Wykonawcy”, sekcji D: „Informacje dotyczące podwykonawców”), części zamówienia wskazania części procentowej, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Powyższe dotyczy również podmiotu, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia. Podmiot udostępniający zasób zobowiązany jest do realizacji robót budowlanych, których te zdolności dotyczą. 2) Szczegółowe uregulowania związane z podwykonawcami zawarte są we wzorze umowy, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja jakości 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie zgodnie z treścią wzoru umowy, w szczególności zgodnie z § 14 wzoru umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-29, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
19. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (na podstawie przepisu prawa) Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane. Kto administruje moimi danymi? • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5. • Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl. Dlaczego moje dane są przetwarzane? • Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843). • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy . Jak długo będą przechowywane moje dane? • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. co najmniej przez okres 2 lat liczony od końca roku kalendarzowego, w którym zostały pozyskane w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (zgodnie z klasyfikacją archiwalną B-5). Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego. Kto może mieć dostęp do moich danych? Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności: • podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe; b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa; c) podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody. Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych? • Ma Pani/Pan prawo do: 1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych; 2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; • nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; • wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; • Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; • Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa. 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją; • dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych. • Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych. Na potwierdzenie, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą składa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczenie o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. – Oświadczenie składa wykonawca, podmiot trzeci, podwykonawcy (w przypadku Wykonawców występujących wspólnie podpisuje Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy). Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
gwarancja jakości na wykonane roboty budowlane 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-05
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-05 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-05, 11:30, Siedziba Zamawiającego,sala konferencyjna, za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-14


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |