m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-15 , 09:22:38
I Zamawiający
ZamawiającyWarszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
- adresLipińska 2, 01-833 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 599 71 00
- faks(0-22) 599 71 01
- e-mailsekretariat@wcpr.pl
- adres internetowyhttp://www.wcpr.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Mirosław Ciołek
- adresWarszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Lipińska 2, 01-833 Warszawa
- lokal215
- telefon(0-22) 5997107
- emailmiroslaw.ciolek@wcpr.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKrzysztof Wrzosek
- adresWarszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Lipińska 2, 01-833 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 599 71 19
- emailkrzysztof.wrzosek@wcpr.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Roboty budowlane w lokalach mieszkalnych
Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w 19 lokalach mieszkalnych zlokalizowanych
na terenie m. st. Warszawy z podziałem na Części:
Część I Roboty budowlane w 7 lokalach mieszkalnych w dzielnicach Bielany, Bemowo, Żoliborz:
1) ul. Klaudyny 30 m. 8; 01-684 Warszawa (Bielany) o pow. użytkowej 31,48 m.kw.,
2) ul. Wrocławska 5 m. 19; 01-493 Warszawa (Bemowo) o pow. użytkowej 45,57 m.kw.,
3) ul. Synów Pułku 5 m. 22; 01-354 Warszawa (Bemowo) o pow. użytkowej 29,99 m.kw.,
4) ul. Krasińskiego 35 m. 53, 01-784 Warszawa (Żoliborz) o pow. użytkowej 34,50 m.kw.,
5) ul. Czechowa 2 m. 244, 01-912 Warszawa (Bielany) o pow. użytkowej 26,00 m.kw.,
6) ul. Szegedyńska 5 m. 76; 01-957 Warszawa (Bielany) o pow. użytkowej 24,00 m.kw.,
7) ul. Słowackiego 38/46 m. 55; 01-634 (Żoliborz) o pow. użytkowej 32,20 m.kw.
Część II Roboty budowlane w 4 lokalach mieszkalnych w dzielnicach Praga-Południe, Targówek:
1) ul. Świętosławska 18/20 m. 4; 04-059 Warszawa (Praga-Południe) o pow. użytkowej 33,04 m.kw.,
2) ul. Ogińskiego 5 m. 172; 03-318 Warszawa (Targówek) o pow. użytkowej 41,00 m.kw.,
3) ul. Zwycięzców 4a m. 9; 03-941 Warszawa (Praga-Południe) o pow. użytkowej 46,00 m.kw.,
4) ul. Raszyńska 56 m. 18; 02-033 (Ochota) o pow. użytkowej 51,44 m.kw.
Część III Roboty budowlane w 5 lokalach mieszkalnych w dzielnicy Wola, Śródmieście:
1) ul. Krochmalna 2 m. 119; 00-864 Warszawa (Wola) o pow. użytkowej 27,2 m.kw.,
2) ul. Batalionu AK Zośka 7 m. 47, 01-130 Warszawa (Wola) o pow. użytkowej 26,6 m.kw.,
3) ul. Batalionu AK Zośka 4a m. 6; 01-122 Warszawa (Wola) o pow. użytkowej 25,63 m.kw.,
4) ul. Batalionu AK Zośka 4a m. 8, 01-122 Warszawa (Wola) o pow. użytkowej 25,63 m.kw.,
5) ul. Oboźna 11 m. 23; 00-332 Warszawa (Śródmieście) o pow. użytkowej 116,14 m.kw.
Część IV Roboty budowlane w 3 lokalach mieszkalnych w dzielnicach Mokotów, Śródmieście:
1) ul. Madalińskiego 96/98 m. 18; 02-506 Warszawa (Mokotów) o pow. użytkowej 25,14 m.kw.,
2) Al. Jana Pawła II 20 m. 212; 00-133 Warszawa (Śródmieście) o pow. użytkowej 39,55 m.kw.,
3) ul. Olkuska 6 m. 23; 02-604 Warszawa (Mokotów) o pow. użytkowej 25,05 m.kw.

2. Zakres zamówienia, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności:
1) roboty budowlane,
2) roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,
3) roboty instalacyjne elektryczne,
4) roboty instalacyjne gazowe,
5) instalowanie centralnego ogrzewania,
6) roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
7) wymiana stolarki okiennej,
8) wymiana stolarki drzwiowej,
9) wyrównywanie podłóg,
10) kładzenie terakoty,
11) roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe,
12) tynkowanie,
13) kładzenie glazury,
14) roboty malarskie.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawposzczególne lokalizacje lokali mieszkalnych będących przedmiotem robót budowlanych
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.33.00.00-9
45.31.00.00-0
45.33.11.00-7
45.40.00.00-1
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Data
wykonania
1Roboty budowlane w 7 lokalach mieszkalnych w dzielnicach Bielany, Bemowo, Żoliborz:0,0045 dni od zawarcia umowy
2Roboty budowlane w 4 lokalach mieszkalnych w dzielnicach Praga-Południe, Targówek0,0035 dni od zawarcia umowy
3Roboty budowlane w 5 lokalach mieszkalnych w dzielnicy Wola, Śródmieście0,0045 dni od zawarcia umowy
4Roboty budowlane w 3 lokalach mieszkalnych w dzielnicach Mokotów, Śródmieście0,0035 dni od zawarcia umowy
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniainny dla każdej części (p.tabela powyżej)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają niżej opisane warunki udziału w postępowaniu:

2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

3. Warunki udziału w postępowaniu dotyczce sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który jest ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (roboty budowlane) na sumę gwarancyjną
nie mniejszą niż 350 000,00 zł - w odniesieniu do Części I oraz III
- dla każdej Części oddzielnie. W przypadku ubiegania się Wykonawcy o zamówienie na kilka Części Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (roboty budowlane) na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż łączna wartość sum gwarancyjnych wymaganych dla poszczególnych Części.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek
(w odniesieniu do poszczególnych Części I oraz III) musi spełniać w całości co najmniej jeden Wykonawca.

4. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy.
O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia - polegającą na remoncie lokalu/lokali mieszkalnych wykonaną w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości przynajmniej:
1) 350 000,00 zł brutto - w odniesieniu do Części I oraz III,
2) 150 000,00 zł brutto - w odniesieniu do Części II
- dla każdej Części oddzielnie. W przypadku ubiegania się Wykonawcy o zamówienie na kilka Części Wykonawca wykazuje wykonanie ww. roboty budowlanej dla każdej Części a Zamawiający nie sumuje wartości wykazanych robót/umów.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek
(w odniesieniu do poszczególnych Części) musi spełniać w całości przynajmniej jeden Wykonawca.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki wskazane
w rozdziale IX.3-4 Wykonawcy mogą spełniać łącznie, tzn. każdy z warunków musi być spełniony
w całości przez co najmniej jednego Wykonawcę.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o przedłożone przez Wykonawców dokumenty i oświadczenia, o których mowa w rozdziale XI na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-09-28
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.bip.wcpr.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-09-28 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-09-28, 10:00, ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa, sala konferencyjna
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-11


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |