m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-15 , 13:44:19
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Rafał Olędzki
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101C
- telefon(0-22)655-46-96
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Konserwacja i naprawa podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych i zaworów hydrantowych znajdujących się na wyposażeniu Metra Warszawskiego Sp. z o.o. na odcinku C06-D09 oraz D16-C18 w latach 2020-2022.

Opis zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie konserwacji i napraw podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów wewnętrznych, zewnętrznych i zaworów hydrantowych znajdujących się na wyposażeniu Metra Warszawskiego Sp. z o.o. na odcinku C06-D09 oraz D16-C18 w latach 2020-2022.
Przedmiot Zamówienia zostanie wykonany zgodnie z:
1) Specyfikacją techniczną wraz z załącznikami (zał. nr 1 do SIWP);
2) Wzorem umowy (zał. nr 6 do SIWP);

Zamawiający podczas badania ofert zastosuje procedurę odwróconą określoną w art. 24aa ustawy Pzp.

Przedmiot Zamówienia należy wykonać do dnia 31.12.2022 r. wg harmonogramu stanowiącego załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej (zał. nr 1 do niniejszej SIWP).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawII linia Metra Warszawskiego
Główny przedmiot (CPV)50.00.00.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1.1 nie podlegają wykluczeniu, z powodu zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeśli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 d (podstawa prawna art. 133 ust. 4 ustawy Pzp).
5.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej,
tj.:
1) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje co najmniej 1 osobą posiadającą Certyfikaty wystawione przez producentów gaśnic i agregatów gaśniczych: KZWM Ogniochron S.A. oraz Boxmet Ltd,oraz Gaz-Tech Sp. z o.o. oraz Gloria.
Uwaga!
a) Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca dysponował dowolną ilością osób, które łącznie muszą posiadać wszystkie certyfikaty wyszczególnione w pkt 5.1.2 ppkt 1) SIWP
b) Zamawiający uzna, że Wykonawca wykazał spełnienie warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt 5.1.2 ppkt 1) SIWP również w przypadku, gdy wymienione Certyfikaty będą wystawione na podmiot składający ofertę (Wykonawcę) lub na podmiot trzeci, na zasoby którego powołuje się Wykonawca zgodnie z pkt 5.2 SIWP.
2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje zapleczem warsztatowym umożliwiającym prowadzenie napraw oraz remontów gaśnic i agregatów gaśniczych oraz posiada dostęp do oryginalnych części zamiennych, które zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie dokumentacjami techniczno-ruchowymi producentów gaśnic i agregatów gaśniczych wskazanych w Specyfikacji Technicznej (zał. nr 1 do SIWP) winny być wymieniane podczas prowadzenia napraw i remontów.

5.2 Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, może polegać na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
5.3 W celu oceny, czy Wykonawca, polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych
w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, powyższe zobowiązanie i/lub inne dokumenty, na podstawie których Wykonawca udowadnia, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, powinno zawierać:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) wskazanie, czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
5.4 Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w pkt 5.1.1 SIWP.
5.5 Wykonawca może polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeżeli te podmioty zrealizują prace stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia, do realizacji których te zdolności są wymagane.
5.6 Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt 5.2 SIWP nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 5.1.2 SIWP lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający będzie żądał, aby Wykonawca, w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami
lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 5.1.2 SIWP.
5.7 Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba, że za nieudostępnienie tych zasobów nie ponosi winy.
5.8 Wykonawca, wraz z ofertą składa:
1) Wypełniony formularz cenowy (zał. nr 2a do SIWP), który Wykonawca jest zobowiązany złożyć zarówno w przypadku złożenia oferty w formie pisemnej (w postaci papierowej), jak i w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej. Formularz cenowy musi zostać podpisany przez Wykonawcę. (w przypadku złożenia oferty w formie elektronicznej - kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
2) wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zał. nr 3a do SIWP);
3) wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 3b do SIWP);
4) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez pełnomocnika lub została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty) w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie;
5) dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:
odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie dostępności tego dokumentu w sposób, o którym mowa w pkt. 5.9 SIWP, Zamawiający pobiera samodzielnie wskazany dokument.
6) dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału:
w celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 5.1.2 SIWP:
- wykaz osób (zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 4a do SIWP); na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 5.1.2 ppkt 1) SIWP,
- oświadczenie o dysponowaniu zapleczem warsztatowym i dostępie do oryginalnych części zamiennych gaśnic i agregatów (zgodnie ze wzorem, stanowiącym załącznik nr 4b do SIWP) – na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt 5.1.2 ppkt 2) SIWP.
7) w przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej, polega na zasobach innych podmiotów:
a) zobowiązanie i/lub inne dokumenty podmiotów, na których zasobach polega Wykonawca, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z pkt 5.1.2 SIWP
b) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, dla tych podmiotów, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, tych podmiotów, w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie dostępności tego dokumentu w sposób, o którym mowa w pkt. 5.9 SIWP, Zamawiający pobiera samodzielnie wskazany dokument.
5.9 Jeżeli jakiekolwiek dokumenty, o których mowa w pkt 5.8 ppkt 5, lub ppkt 7 lit. b) są ogólnodostępne w formie elektronicznej i możliwe do bezpłatnego pobrania dla Zamawiającego, Wykonawca może wskazać w ofercie adresy internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, skąd Zamawiający może pobrać samodzielnie wskazane dokumenty.
5.10 Jeżeli jakiekolwiek oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 5 SIWP znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca może wskazać w ofercie, jakie aktualne oświadczenia lub dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu potwierdzające okoliczności, o których mowa w pkt 5.1 SIWP i w jakim postępowaniu o udzielenie zamówienia, znajdują się w posiadaniu Zamawiającego. Zamawiający w takim przypadku w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w 5.1 SIWP, korzysta z posiadanych dokumentów, o ile są one aktualne.
5.11 Do oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt 5.8 SIWP, mają odpowiednie zastosowanie zasady i sposób przygotowania oferty oraz załączników, określone w pkt 6 i 9 SIWP.
5.12 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.8 ppkt 5 lub w pkt 5.8 ppkt 7 lit. b), Wykonawca składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
5.13 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zastosowanie ma art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
2) oryginał, lub kopia poświadczona notarialnie, pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty;
3) pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument potwierdzający ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców;
4) korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika. W związku z powyższym, należy podać adres pełnomocnika, na jaki ma być wysyłana korespondencja;
5) wypełniając formularz oferty powołując się na Wykonawcę, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy”, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców;
6) brak podstaw do wykluczenia z postępowania musi wykazać oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składając oddzielnie oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zał. nr 3a do SIWP) i dołączając do wspólnej oferty. Natomiast warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 5.1.2. SIWP muszą spełnić wszyscy Wykonawcy łącznie;
7) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5.14. Oferta składana przez Spółki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Księgi Trzeciej kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późń. zm.) zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późń. zm.) jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 23 ustawy Pzp) i solidarnie za nie odpowiadających.
5.15 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, udzielanie wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWP
6.1. Wszelkie oświadczenia i dokumenty (z wyjątkiem oferty oraz dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą, o których mowa w pkt 5.8 SIWP a także oświadczeń i dokumentów, gdy Zamawiający dopuścił w niniejszej SIWP inną formę ich składania) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w jednej z następujących form:
 w formie pisemnej (w postaci papierowej), na adres: Metro Warszawskie Sp. z o.o., 02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 5;
 w formie elektronicznej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344), w formie dokumentów elektronicznych opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo elektronicznych kopii dokumentów, poświadczonych przez składającego kwalifikowanym podpisem elektronicznym za zgodność z oryginałem, na adres e-mail: zam-eh@metro.waw.pl.
6.2. Zamawiający, w przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, posługuje się adresem e-mail podanym przez Wykonawcę w ofercie, jako właściwy do kontaktu.
6.3. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, mają odpowiednie zastosowanie przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1320 z późn. zm.).
6.4. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę wraz z załącznikami w jednej z następujących form:
 w formie pisemnej (w postaci papierowej);
albo
 w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.
Szczegółowe informacje odnośnie złożenia oferty elektronicznej zawiera załącznik nr 7 do SIWP.

UWAGA nr 1:
Wykonawcy składający ofertę w formie elektronicznej składają ją wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Wersja formularza zgodnego z załącznikiem nr 2 (Druk oferty) w przypadku składania oferty w formie elektronicznej, generowana jest automatycznie przez system na Platformie Zakupowej Zamawiającego w postaci elektronicznego formularza oferty i zawiera elementy załącznika nr 2 do SIWP.

UWAGA nr 2
Wykonawca w formularzu oferty elektronicznej w polu „Suma cen za wykonanie Przedmiotu Zamówienia” podaje łączną cenę za wykonanie całości zamówienia stanowiącą sumę cen wskazanych przez Wykonawcę w następujących częściach formularza cenowego:
1) część „A” (Cennik czynności konserwacyjnych – przeglądów),
2) część „B” („Cennik napraw/remontów”) ,
3) część „C” (Cennik pozostałych materiałów, podzespołów i usług związanych z przeglądem i konserwacją”.
Wykonawca wraz z ofertą elektroniczną składa formularz cenowy (wg wzoru stanowiącego zał. nr 2a do SIWP) i jest zobowiązany do podpisania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

UWAGA nr 3:
Ceny podane w częściach A, B i C formularza cenowego, są podane przez Wykonawcę w celu dokonania oceny złożonej oferty w oparciu o kryteria oceny ofert określone w pkt 12 Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu, a wynagrodzenie określone w umowie stanowić będzie maksymalne zobowiązanie Zamawiającego wynikające z umowy z zastrzeżeniem, że wykonanie konserwacji będzie realizowane „za cenę” zaoferowaną w części „A” formularza cenowego, a wykonanie napraw będzie realizowane „do kwoty” określonej przez Zamawiającego we wzorze umowy (zał. nr 6 do SIWP) wg cen jednostkowych zawartych w częściach „B” oraz „C” formularza cenowego na warunkach określonych w umowie.

UWAGA nr 4:
Zamawiający podkreśla, że w przypadku, gdy Wykonawca załączy do oferty elektronicznej skan formularza stanowiącego załącznik nr 2 do SIWP, który jest składany wyłącznie w celu złożenia oferty w formie pisemnej, w postaci papierowej, Zamawiający nie będzie badał i weryfikował przedmiotowego formularza, a jedynie ofertę elektroniczną wraz z dokumentami, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z nią zgodnie z pkt 5.8 SIWP.

UWAGA nr 5:
Wzór załącznika nr 2 (Druk Oferty) jest załącznikiem do SIWP wyłącznie w celu złożenia oferty w formie pisemnej (w postaci papierowej). Wykonawca nie składa przedmiotowego formularza w przypadku złożenia oferty elektronicznej.


UWAGA nr 6:
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w formie „mieszanej” tj. części dokumentów w formie pisemnej, części dokumentów w formie elektronicznej. W przypadku, gdy Wykonawca złoży dokumenty w postaci mieszanej to Zamawiający:
 odrzuci ofertę jeżeli zostaną złożone dwa formularze oferty;
 nie weźmie pod uwagę dokumentów złożonych w innej formie niż formularz oferty jeżeli zostanie złożony jeden formularz oferty.

6.5. Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: WP.25.00158.2020.S.P.RAOL. Wykonawcy proszeni są o powoływanie się w korespondencji na wskazany numer.
6.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWP. Zamawiający odpowie niezwłocznie na zadane pytania, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWP wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Dopuszcza się przekazywanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWP przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6.7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej https://postepowania.metro.waw.pl bez ujawniania źródła zapytania.
6.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWP. Dokonaną zmianę SIWP Zamawiający umieszcza na stronie internetowej https://postepowania.metro.waw.pl, na której została umieszczona SIWP.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Łączna cena wykonania konserwacji na II linii Metra (część A formularza cenowego)40 %
Łączna cena remontów i napraw (część B + część C formularza cenowego)50 %
Gwarantowany czas przystąpienia do wykonania czynności naprawczych w sytuacjach awaryjnych10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-09-24
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://postepowania.metro.waw.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-09-24 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-09-24, 12:30, Sala konferencyjna, STP Kabaty, ul. Wilczy Dół 5
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-15


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |