m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-15 , 13:45:00
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Dróg Miejskich
- adresChmielna 120, 00-801 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 620-10-21
- faks(0-22) 620-91-71
- e-mailzzp@zdm.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zdm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Monika Suchecka
- adresZarząd Dróg Miejskich, Chmielna 120, 00-801 Warszawa
- lokal114
- telefon(0-22) 654 91 92 w. 9269
- emailzzp@zdm.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Dróg Miejskich, Chmielna 120, 00-801 Warszawa
- lokal13
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Dróg Miejskich, Chmielna 120, 00-801 Warszawa
- lokal13
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Prowadzenie konserwacji urządzeń iluminacji:
- obiektów mostowych m.st. Warszawy (część 1),
- ciągu drzew w Al. Ujazdowskich na odcinku od ul. Bagatela do ul. Agrykola (część 2)
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: prowadzenie konserwacji urządzeń iluminacji:
- obiektów mostowych m.st. Warszawy (część 1),
- ciągu drzew w Al. Ujazdowskich na odcinku od ul. Bagatela do ul. Agrykola (część 2).
Wartość szacunkowa zamówienia jest równa lub przekracza równowartość kwoty 214 000 EURO.
Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Rozdział V SIWZ).

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)50.23.21.10-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Prowadzenie konserwacji urządzeń iluminacji: - obiektów mostowych m.st. Warszawy (część 1),55000,00
2Prowadzenie konserwacji urządzeń iluminacji: - ciągu drzew w Al. Ujazdowskich na odcinku od ul. Bagatela do ul. Agrykola (część 2) 13000,00
Razem 68000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2023-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium68000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
nie podlegają wykluczeniu,
spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1.sytuacji ekonomicznej lub finansowej tj.:
1.1.Wykonawca uzyskał średni przychód za ostatnie 3 lata obrotowe (na podstawie „rachunków zysku i strat” pozycja „przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów” lub „przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi”) w wysokości nie mniejszej niż: część 1: 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych 00/100), część 2: 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100).
1.2. Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną co najmniej: część 1: 300 000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100), część 2: 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100
2.2. zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
2.2.1. Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje):
Część 1:
Co najmniej jedna usługę z zakresu konserwacji urządzeń iluminacji obiektów budowlanych w ilości min. 800 szt. opraw oświetleniowych z tego min. 200 szt na obiekcie/obiektach wpisanych do rejestru zabytków , która to usługa wykonana była (lub jest wykonywana) przez minimum 10 miesięcy.
Przez urządzenia iluminacji obiektów budowlanych Zamawiający rozumie urządzenia służące do iluminacji obiektów takich jak mosty, budynki użyteczności publicznej w tym obiekty architektoniczne , zewnętrzne tereny zielone, parki, drzewa , elementy małej architektury itp.
Część 2:
Co najmniej jedną usługę z zakresu konserwacji urządzeń iluminacji obiektów budowlanych w ilości min. 150 szt. opraw oświetleniowych, która to usługa wykonana była (lub jest wykonywana) przez minimum 10 miesięcy.
Przez urządzenia iluminacji obiektów budowlanych Zamawiający rozumie urządzenia służące do iluminacji obiektów takich jak mosty, budynki użyteczności publicznej w tym obiekty architektoniczne , zewnętrzne tereny zielone, parki, drzewa , elementy małej architektury itp.
UWAGA:
W przypadku składania oferty na dwie części Wykonawca musi wykazać spełnianie warunku określonego dla część 1.
2.2.2.Wykonawca ma do dyspozycji osoby legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do stanowisk , jakie zostaną im powierzone, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. . Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z późn. zm.), zgodnie z poniższym wykazem:
Lp. - Stanowisko - Wymagana liczba osób - Okres posiadania wymaganych uprawnień (w latach) - Doświadczenie zawodowe (staż pracy na danym stanowisku w latach) – podstawa dysponowania.
Część 1:
1.Kierownik budowy *1) / 1 osoba/ 3 lata/ 3 lata/ podstawa dysponowania
2.Brygadzista *2) / 1 osoba/ 3 lata/ 3 lata/ umowa o pracę
3.Administrator programista urządzeń standardu DMX /2 osoby/ nie dotyczy/ 3 lata / umowa o pracę
4.Monter elektryk *3) / 5 osób/ 3 lata / 3 lata / umowa o pracę
5. Monter elektryk *3) *4) / 2 osoby/ 3 lata / 3 lata / umowa o pracę
*1) Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
*2) Brygadzista posiadający:
1.świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją na
stanowisku dozoru:
a)urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV
(lub: o napięciu znamionowym powyżej 1 kV),
b)sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
2. świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją na stanowisku eksploatacji:
a) urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV lub o napięciu znamionowym powyżej 1kV;
b) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
*3) Monter elektryk posiadający świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją na stanowisku eksploatacji:
a) urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV lub o napięciu znamionowym powyżej 1kV;
b) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
*4) Monter elektryk posiadający ważne badania lekarskie uprawniające do pracy na wysokości powyżej 3 metrów
Kierownik budowy powinien posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z późn. zm.) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
Stanowiska określone powyżej mogą zostać również powierzone obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r., poz. 220).

Część 2:
1.Kierownik budowy *1) / 1 osoba/ 3 lata/ 3 lata/ podstawa dysponowania
2.Brygadzista *2) / 1 osoba/ 3 lata/ 3 lata / umowa o pracę
3.Monter elektryk *3) / 2 osóby/ 3 lata / 3 lata / umowa pracę
*1) Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
*2) Brygadzista posiadający:
1.świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją na
stanowisku dozoru:
a)urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV
(lub: o napięciu znamionowym powyżej 1 kV),
b)sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
2. świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją na stanowisku eksploatacji:
a) urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV lub o napięciu znamionowym powyżej 1kV;
b) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
*3) Monter elektryk posiadający świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją na stanowisku eksploatacji:
a) urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV lub o napięciu znamionowym powyżej 1kV;
b) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
Kierownik budowy powinien posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z późn. zm.) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
Stanowiska określone powyżej mogą zostać również powierzone obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r., poz. 220).

UWAGA:
W przypadku składania oferty na dwie części Wykonawca musi wykazać:

1.Kierownik budowy *1) / 1 osoba/ 3 lata/ 3 lata/podstawa dysponowania
2.Brygadzista *2) / 2 osoby/ 3 lata/ 3 lata / umowa o pracę
3.Administrator programista urządzeń standardu DMX /2 osoby/ nie dotyczy/ 3 lata / umowa o pracę
4.Monter elektryk *3) / 5 osób/ 3 lata / 3 lata / umowa o pracę
5. Monter elektryk *3) *4) / 2 osoby/ 3 lata / 3 lata /umowa o pracę
*1) Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
*2) Brygadzista posiadający:
1.świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją na
stanowisku dozoru:
a)urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV
(lub: o napięciu znamionowym powyżej 1 kV),
b)sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
2. świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją na stanowisku eksploatacji:
a) urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV lub o napięciu znamionowym powyżej 1kV;
b) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
*3) Monter elektryk posiadający świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją na stanowisku eksploatacji:
a) urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1kV lub o napięciu znamionowym powyżej 1kV;
b) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego.
*4) Monter elektryk posiadający ważne badania lekarskie uprawniające do pracy na wysokości powyżej 3 metrów
Kierownik budowy powinien posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, a więc uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186, z późn. zm.) lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego (zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).
Stanowiska określone powyżej mogą zostać również powierzone obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz innych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2020 r., poz. 220).
2.2.3. Wykonawca ma do dyspozycji następujące narzędzia, wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne:

Lp. – narzędzia , wyposażenie zakładu lub urządzenia techniczne- ilość - podstawa
Część 1:
1.Samochodowy podnośnik koszowy – 2 szt / podstawa dysponowania
2.samochód dostawczy 2 szt /podstawa dysponowania
Część 2:
1.Samochód dostawczy- 1 szt / podstawa dysponowania

UWAGA:
W przypadku składania oferty na dwie części Wykonawca musi wykazać spełnianie warunku określonego dla część 1.

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia tj.:
1.1. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 7.2.1.1. SIWZ - części sprawozdania finansowego (rachunek zysków i strat), w przypadku gdy sporządzenie sprawozdania wymagane jest przepisami prawa kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o części badanego sprawozdania, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz aktywa i zobowiązania– za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres.
Z załączonej części sprawozdania finansowego powinno wynikać, że sprawozdanie spełnia wymogi art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, tj. że sprawozdanie finansowe zostało podpisane - z podaniem zarazem daty podpisu – przez osobę, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – przez wszystkich członków tego organu. W przypadku odmowy podpisu wymagane jest załączenie pisemnego uzasadnienia dołączonego do sprawozdania finansowego.
W przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego Zamawiający, za „ inne dokumenty” uzna m.in. deklarację podatkowa PIT złożoną w Urzędzie Skarbowym.
1.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 7.2.1.2. SIWZ - dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego (zawierających potwierdzenie zapłaty ubezpieczenia).
1.3. W celu potwierdzenia spełniania warunku, o którym mowa w pkt 7.2.2.1. SIWZ - wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane - załącznik nr 4 do SIWZ („Doświadczenie Wykonawcy”).
Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające, czy wymienione w wykazie usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.4. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 7.2.2.2. SIWZ – wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- załącznik nr 5 do SIWZ („Wykaz osób”).
1.5. W celu potwierdzenia spełniania warunku o którym mowa w pkt 7.2.2.3. SIWZ – wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – załącznik nr 6 do SIWZ („Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych”).


II. Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wynagrodzenia za wykonanie zamówienia.
2. Opis sposobu przygotowania ofert zawarty został w pkt 8. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” (Rozdział I SIWZ), w tym:
2.1. Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie składane na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzone zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „JEDZ" w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP, 7ZIP).
Do oferty należy dołączyć:
- wypełniony formularz cenowy (Załącznik nr 9)- odpowiednio na daną część zamówienia
- wypełnione załączniki a i b do Formularza cenowego – odpowiednio na daną część zamówienia.
Załączniki należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP, 7ZIP).

2.2. Wymagane oświadczenie wskazane w pkt 2.1. powyżej (JEDZ) powinno być złożone przez każdego Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.
2.3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, o których mowa w pkt 10 SIWZ, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także jednolite dokumenty (oświadczenie wskazane w pkt 2.1. powyżej – JEDZ) dotyczące tych podmiotów.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec niego przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 i art. 24 ust. 5 pkt 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29.1.2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).
4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów określonych w §5 pkt1), 4), 5) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, które potwierdzają okoliczności braku podstaw do wykluczenia.
6. Zasady powoływania się na zasoby podmiotów trzecich określone zostały w pkt. 10 SIWZ.
7. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania ofertą, w wysokości:
dla części 1: 55 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100),
dla części 2: 13 000,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy złotych 00/100).
8. Zamawiający w niniejszym postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.
9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
10. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający może unieważnić postępowanie również w przypadku określonym w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp.
11. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zawarta została w pkt 21. SIWZ (Rozdział I SIWZ).
12. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane: rozpoczęcie: po zawarciu umowy nie wcześniej niż 01.12.2020r., zakończenie: 30.11.2023r.
13. Oferty należy przesłać droga elektroniczną za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal pod adresem skrzynki: /ZDMESP/zamowienia .

14.1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny oferty:

Część 1:
1. całkowita wartość umowy brutto: 60%
2. liczba wyeksploatowanych opraw oświetleniowych , które wymieni Wykonawca podczas obowiązywania umowy w ramach oferowanej stawki za konserwację 1 oprawy oświetleniowej : 30%
3. wykonanie projektu i zainstalowanie iluminacji zabytkowego, ceglanego wiaduktu łączącego most Poniatowskiego z Wisłostradą – 10%

Ocena ofert w zakresie przedstawionych kryteriów zostanie dokonana według następujących zasad:
W zakresie kryterium „całkowita wartość umowy” oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:

Cena minimalna
Wc = ------------------------------ x 60 pkt
Cena ofertowa

Obliczenie punktacji w kryterium „całkowita wartość umowy” dokonane będzie do dwóch miejsc po przecinku.
Całkowitą wartość umowy brutto stanowi suma z Załączników a i b do Formularza cenowego - część 1.
W zakresie kryterium- część 1 „liczba wyeksploatowanych opraw oświetleniowych, które wymieni Wykonawca podczas obowiązywania umowy w ramach oferowanej stawki za konserwację 1 oprawy oświetleniowej” oferta może uzyskać maksymalnie 30 punktów.
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z poniższą tabelą i warunkami:

ILOŚĆ (sztuk) punktów
60 30
59 29
58 28
57 27
56 26
55 25
54 24
53 23
52 22
51 21
50 20
49 19
48 18
47 17
46 16
45 15
44 14
43 13
42 12
41 11
40 10
39 9
38 8
37 7
36 6
35 5
34 4
33 3
32 2
31 1

W przypadku deklaracji wymiany:
- powyżej 60 szt. opraw iluminacyjnych oferta uzyska 30 pkt.,
- poniżej 31 szt. opraw oświetleniowych oferta nie uzyska punktów.

W zakresie kryterium część 1 - wykonanie projektu i zainstalowanie iluminacji zabytkowego ceglanego wiaduktu łączącego most Poniatowskiego z Wisłostradą- oferta może uzyskać max 10 punktów. W przypadku nie zadeklarowania w ofercie wykonania w/w zadania punkty nie zostaną przyznane.

14.2.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
Część 2:
1. całkowita wartość umowy brutto : 60%
2. liczba wyeksploatowanych opraw oświetleniowych, które wymieni Wykonawca podczas obowiązywania umowy w ramach oferowanej stawki za konserwację 1 oprawy oświetleniowej : 40%
W zakresie kryterium „całkowita wartość umowy brutto” oferta może uzyskać maksymalnie 60 punktów.
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formułą:
Cena minimalna
Wc = ------------------------------ x 60 pkt
Cena ofertowa
Obliczenie punktacji w kryterium „cena ofertowa brutto” dokonane będzie do dwóch miejsc po przecinku.
Całkowitą wartość umowy brutto stanowi suma z Załączników a i b do Formularza cenowego - część 2.

W zakresie kryterium część 2 „liczba wyeksploatowanych opraw oświetleniowych, które wymieni Wykonawca podczas obowiązywania umowy w ramach oferowanej stawki za konserwację 1 oprawy oświetleniowej” oferta może uzyskać maksymalnie 40 punktów.
Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z poniższą tabelą i warunkami:
ILOŚĆ (sztuk) punktów
18 40
17 39
16 38
15 37
14 36
13 35
12 34
11 33
10 32

W przypadku deklaracji wymiany:
- powyżej 18 szt. opraw oświetleniowych oferta uzyska 40 pkt.,
- poniżej 10 szt. opraw oświetleniowych oferta nie uzyska punktów.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą ilość punktów łącznie we wszystkich kryteriach oceny ofert.
Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej (nie przewidział jej również w ogłoszeniu o zamówieniu).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
liczba wyeksploatowanych opraw oświetleniowych , które wymieni Wykonawca podczas obowiązywania umowy w ramach oferowanej stawki za konserwację 1 oprawy oświetleniowej 30 %
wykonanie projektu i zainstalowanie iluminacji zabytkowego, ceglanego wiaduktu łączącego most Poniatowskiego z Wisłostrad10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-16
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zdm.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-16 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-16, 11:00, ZDM, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa s. 1
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-10


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |