m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-16 , 09:16:03
I Zamawiający
ZamawiającyZespół Żłobków m.st. Warszawy
- adresBelgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 565-23-55
- faks(0-22) 845-07-14
- e-mail
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Monika Poneta
- adresZespół Żłobków m.st. Warszawy, Belgijska 4, 02-511 Warszawa
- lokal106
- telefon(0-22) 277 52 97
- emailmponeta@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychEwa Kornatko
- adresZespół Żłobków m.st. Warszawy, Belgijska 4, 02-511 Warszawa
- lokal2, parter
- telefon(0-22) 565 2340
- emailekornatko@zlobki.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robót ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i

konserwacja w zakresie robot ogólnobudowlanych w placówkach Zespołu Żłobków m.st. Warszawy. - Wszystkie prace Wykonawca wykonywać będzie w tygodniu (pon-pt) w
godzinach pracy placówek Zamawiającego, chyba że wykonanie prac będzie wymagało interwencji również w dniach w których Zamawiający nie pracuje lub poza godzinami pracy danej placówki Zamawiającego (pon-pt w godzinach od 17:00 oraz w soboty i niedziele). - Zamawiający informuje, że wszystkie prace będą realizowane podczas bieżącej działalności placówek i Wykonawca jest zobowiązany do każdorazowego uzgadniania harmonogramu prac z kierownikiem danej placówki. 1. Do zakresu prac Wykonawcy należeć będzie wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, naprawy i konserwacja w zakresie robot ogólnobudowlanych w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz utrzymanie budynków w dobrym stanie technicznym. Zakres robót obejmuje m.in.: 1) roboty ogólnobudowlane, 2) roboty tynkowe i okładzinowe, 3) roboty posadzkowe i wykładzinowe, 4) roboty malarskie, 5) roboty stolarskie, 6) roboty szklarskie, 7) roboty kowalsko-ślusarskie, 8) roboty zewnętrzne, 9) roboty dachowe, 10) roboty związane z poprawnym funkcjonowaniem przewodów kominowych, 11) roboty związane z poprawnym funkcjonowaniem wentylacji. Pod pojęciem „wykonywanie robót budowlanych oraz napraw i konserwacji w zakresie robot ogólnobudowlanych” strony rozumieją czynności polegające na wykonywaniu robót budowlanych poszczególnych elementów budynków niezbędnych do utrzymania obiektu budowlanego i jego otoczenia w należytym stanie technicznym, obejmujące likwidację przyczyn mogących spowodować przedwczesne niszczenie obiektu lub jego elementów i urządzeń. Pod pojęciem „usuwanie awarii” strony rozumieją czynności podejmowane przez Wykonawcę polegające na usuwaniu przyczyn i skutków awarii (nagłych, niezamierzonych uszkodzeń elementu budynku, instalacji lub urządzenia technicznego, mogące spowodować zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników obiektu budowlanego (budynku lub obiektu małej architektury) oraz narazić użytkowników lub właścicieli na straty materialne. 2. Zamawiający w miarę potrzeby zobowiązuje się udzielać Wykonawcy zleceń na wykonywanie robót budowlanych oraz usuwanie awarii, napraw i konserwacji w zakresie robot ogólnobudowlanych. 3. Zlecenie, o którym mowa w pkt 2 stanowi podstawę wykonania robót. W zleceniu Zamawiający wyszczególni: miejsce wykonania robót, rodzaj i zakres prac, technologię wykonania oraz termin wykonania i odbioru robót. 4. Zlecenie będzie każdorazowo wystawione w formie pisemnej i przekazane Wykonawcy: pisemnie faksem lub w formie elektronicznej. W przypadku, gdy wykonanie prac będzie wymagało nagłej interwencji, zamawiający zgłosi potrzebę ich wykonania telefonicznie - potwierdzenie konieczności wykonania zlecenia zostanie wówczas wystawione w najbliższym dniu roboczym. 5. Wykonawca, jeśli uzna, iż jest to niezbędne, winien dokonać na własny koszt wizji lokalnej w terenie, gdzie ma być wykonywane zlecenie oraz zdobyć wszelkie informacje, które mogą być konieczne do wykonania usługi i prawidłowej wyceny jej wartości. 6. Wykonawca na podstawie zlecenia przygotuje kosztorys ofertowy nie później niż w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zlecenia. Po akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu Wykonawca przystąpi do realizacji zleconych prac nie później niż w ciągu 3 dni od dnia otrzymania zatwierdzonego kosztorysu. Powyższe nie dotyczy przypadku, o którym mowa w pkt 5. 7. Zlecone prace podlegają każdorazowo odrębnemu odbiorowi prawidłowości ich wykonania w formie protokołu odbioru. Jeżeli w toku czynności odbioru prac objętych zleceniem zostaną stwierdzone wady: 1) nadające się do usunięcia, Zamawiający może odmówić przyjęcia prac objętych zleceniem, wyznaczając termin na ich usunięcie i termin ponownego odbioru albo dokonać odbioru ze wskazaniem w protokole usterek i wskazaniem terminu na ich usunięcie, 2) nie nadające się do usunięcia – Zamawiający może odstąpić od umowy albo obniżyć odpowiednio wynagrodzenie zgodnie z art. 637 ust. 2 KC. 8. Do zadań Wykonawcy należy: 1) wykonywanie prac zleconych przez Zamawiającego zgodnie z wiedzą budowlaną, przepisami technicznymi, stosowanymi technologiami i normami, zgodnie z

obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp. i ppoż, 2) wykonywanie prac w sposób jak najmniej uciążliwy dla placówek Zamawiającego oraz zawiadamianie z odpowiednim wyprzedzeniem o wyłączeniach urządzeń zapewniających dopływ mediów: energii, gazu, wody. 3) wykonywanie prac przy użyciu własnych narzędzi, sprzętu i materiałów oraz wyrobów dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (z zapewnieniem we własnym zakresie transportu tych narzędzi, sprzętu, materiałów do miejsca wykonywania prac), 4) wykonywanie prac w terminie określonym w zleceniu oraz na wezwanie Zamawiającego w terminie do 3 godzin od momentu zgłoszenia (w przypadku nagłych awarii), 5) bieżące utrzymanie porządku i czystości podczas wykonywania prac oraz kompleksowego uprzątnięcia miejsc wykonywania robót po ich zakończeniu wraz z wywozem wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizowanych robót z zapewnieniem ich utylizacji. 9. Do obowiązków Zamawiającego należeć będzie: 1) zapewnienie pracownikom Wykonawcy swobodnego dostępu do placówek celem prawidłowej realizacji robót objętych przedmiotem umowy, 2) powiadamianie Wykonawcy o konieczności wykonania prac objętych przedmiotem umowy. 8. Wykonawca każdorazowo (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem – za wyjątkiem sytuacji nagłych / awaryjnych) zawiadomi przedstawiciela placówki, w której prowadzone prace mogą spowodować utrudnienia związane z wyłączeniem urządzeń regulujących dopływ mediów (energia elektryczna, gaz, woda, etc.). 9. Wykonawca w okresie wykonywania zleconych prac ma obowiązek zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robót oraz utrzymania stanu technicznego i prawidłowości oznakowania miejsca realizacji robót przez cały czas ich trwania. 10. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności. 11. Wykonawca odpowiada za czynności wykonywane przez osoby trzecie jak za własne. 12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe w czasie prowadzenia robót. 13. Wszystkie prace Wykonawca wykonywać będzie w tygodniu (pon-pt) w godzinach pracy placówki Zamawiającego, chyba że wykonanie prac będzie wymagało interwencji również w dniach w których Zamawiający nie pracuje lub poza godzinami pracy danej placówki Zamawiającego. 14. Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania terminów wykonania robót zgodnie ze zleceniem Zamawiającego. 15. Każdorazowy zakup materiałów niezbędnych do wykonywania napraw nastąpi w uzgodnieniu z Zamawiającym. Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia jest przedmiar robót stanowiący załącznik nr 3a do SIWZ (odrębny dokument). Zakres robót i ilości robót ujęte w przedmiarze robót są wielkościami szacunkowymi. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany podanych ilości (zwiększenie, zmniejszenie, zaniechanie) oraz możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy wykonania robót nieprzewidzianych w kosztorysie ofertowym.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawplacówki Zamawiającego na terenie m.st. Warszawy.
Główny przedmiot (CPV)45.21.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium50000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający określa minimalne wymagania w zakresie w/w warunku: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej tj. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej, kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 2.000.000,00 PLN. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP (Tabela A), na dzień upływu terminu składania ofert. Informacje dodatkowe
Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający określa minimalne wymagania w zakresie w/w warunku: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) w okresie ostatnich pięciu
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli co najmniej dwa zamówienia (dwie umowy - dla potrzeb w/w warunku nie podlegają sumowaniu zamówienia realizowane po sobie w bezpośrednim odstępie czasu jak również zamówienia udzielane w częściach) odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. związane z wykonaniem robót budowlanych w zakresie ogólnobudowlanym (za roboty budowlane Zamawiający uzna również wykonywanie prac remontowych lub konserwacyjnych lub wykonywanie napraw poprzez usuwanie awarii w zakresie ogólnobudowlanym lub bieżące utrzymanie obiektów budowlanych w dobrym stanie - które zostały wykonane na podstawie pojedynczych zleceń zrealizowanych w ramach jednego zamówienia / jednej umowy) w co najmniej 35 obiektach w ramach danego zamówienia (umowy) (wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264 - różne lokalizacje) – przy czym zamówienie (umowa) trwało co najmniej 6 (sześć) miesięcy a wartość zrealizowanych robót w ramach tego zamówienia wynosiła co najmniej 1.000.000,00 zł. z podatkiem VAT. Spełnienie warunku należy wykazać oddzielnie dla każdego ze wskazanych w wykazie zamówień. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP (Tabela A), na dzień upływu terminu składania ofert. 2) dysponują co najmniej 1 (jedną) osobą zdolną do wykonania zamówienia t.j. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 3) dysponują co najmniej 6 (sześcioma) pracownikami fizycznymi, którzy będą wykonywać czynności w ramach zamówienia publicznego związane z wykonywaniem robót budowlanych oraz usuwaniem awarii, naprawy i konserwacji w zakresie robót ogólnobudowlanych, 4) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - zatrudniali średniorocznie co najmniej 10 pracowników oraz co najmniej 1 osobę w ramach kadry kierowniczej.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; g) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; h) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; i) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170). Oświadczenia, o których mowa w lit. e), f), g), h), i) powyżej należy złożyć na wzorze stanowiącym Załącznik nr 5 do
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej Zamawiający żąda dokumentów potwierdzających posiadanie takich kompetencji lub uprawnień, o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, w szczególności: Nie dotyczy. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów: a) dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego; Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego dokumentów, o których mowa w ust. 2, zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzą spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda przedstawienia następujących dokumentów: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Wzór wykazu wykonanych/wykonywanych usług stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ c) oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebności kadry kierowniczej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.
W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dowód wniesienia wadium. Wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. Kosztorys ofertowy sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej -
uwzględniający wszystkie pozycje ujęte w przedmiarze robót z wyszczególnieniem rodzaju robót – opis pozycji, ilość robót, cenę jednostkową pozycji, wartość pozycji, zestawienie narzutów, materiałów i urządzeń z cenami, zestawienie sprzętu z cenami, stawkę robocizny, procentowe wskaźniki kosztów pośrednich, kosztów zakupu i zysku); każda pozycja kosztorysu ofertowego winna zawierać numer pozycji odpowiadający numerowi pozycji przedmiaru, podstawę (nr katalogu lub nazwę przyjętą w przedmiarze, np. kalkulacja własna, analiza własna, analogia itp.), opis pozycji i jednostki miary ściśle wg wymagań Zamawiającego. Dokumenty podmiotów trzecich: 1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy PZP. 3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. 5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust. 1. 6. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda: 1) przedstawienia oryginału pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, 2) dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 7. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 9.3.1 SIWZ. Dokumenty podwykonawcy: Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów
wymienionych w 9.3.1 SIWZ, dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy. Dokumenty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Zamawiający wymaga przedstawienia od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) dokumentu pełnomocnictwa do reprezentacji Wykonawców - dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie: a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, b) wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim: - reprezentowanie wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, - zaciąganie w imieniu wykonawców zobowiązań, - złożenie oferty wspólnie, - prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych postępowaniem zamówienie publiczne. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców. 2) na wezwanie Zamawiającego o którym mowa w 9.3 SIWZ: a) dokumenty określone w pkt 9.3.2.-9.3.5 SIWZ składa pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie lub każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, b) dokumenty określone w pkt 9.3.1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty podmiotów zagranicznych: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.3.1 SIWZ: 1) lit. a - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 2) lit. b, c, d - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 ppkt 1 i ppkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1 ppkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt. 2 stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 5. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w 9.3.1 lit. a, składa dokument, o którym mowa pkt 1 ppkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt. 2 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy PZP jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy PZP (pkt 9.1.1), oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 (pkt 9.3) ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba, ze mimo ich uzupełnienia lub poprawienia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 (pkt 9.3). Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym składane są oświadczenia lub dokumenty. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 9.3, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 9.3 SIWZ, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w pkt 9.3 SIWZ. W zakresie nieuregulowanym niniejszym SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas dojazdu w celu usunięcia lub zabezpieczenia awarii25 %
Kryterium społeczne15 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-09-30
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zlobki.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-09-30 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-09-30, 10:45, Mała Sala Konferencyjna
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
1) w Żłobkach nr 66, 67 i 68 będzie realizowany na potrzeby realizacji projektu pn. pt. „Żłobki na start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałania 8.3.2 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT” Umowa nr: RPMA. 08.03.02-14-b153/18-00, 2) W Żłobkach nr 3 i 40 będzie realizowany na potrzeby realizacji projektu „Żłobkowy start” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII „Rozwój rynku pracy” Działania 8.3 „Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3”, Poddziałania 8.3.2 „Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT” Umowa nr: RPMA.08.03.02-14-d928/20.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-15


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |