m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-16 , 13:21:36
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy
- adresAl. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 71 01
- faks(0-22) 443 73 32
- e-mailinfo@ursynow.pl
- adres internetowyhttp://www.ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Bacińska
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal313
- telefon(0-22) 443 71 47
- emailabacinska@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychPaula Czarnecka
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal524
- telefon(0-22)4437257
- emailpczarnecka@ursynow.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokal.
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokal.
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy na odchody zwierzęce, ustawionych wzdłuż dróg gminnych dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w latach 2021–2022.
Opis zamówienia
1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opróżnianie koszy ulicznych oraz koszy na odchody zwierzęce ustawionych wzdłuż dróg gminnych dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w latach 2021–2022.
Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:
1. opróżnianiu koszy ulicznych typ S-1 o poj. 40 l;
2. opróżnianiu koszy na odchody zwierzęce typ „Pies” o poj. 35 l. (zdjęcia koszy – załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia).
Ad 1 i Ad 2. Opróżnianie koszy ulicznych oraz opróżnianie koszy na odchody zwierzęce należy przeprowadzać 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, sobota) do godz. 9.30.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: szczegółowy opis oraz standardy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ, który będzie załącznikiem nr 2 do umowy, wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ, formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ.
Zamawiający planuje wykorzystać wartość umowy w minimum 90 %.
2) Obowiązki wynikające z klauzuli społecznej:
1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).
2. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu pracy – (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1320, ze zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca lub podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pracowników, którzy w okresie wskazanym w § 2 wzoru umowy będą wykonywali prace polegające na opróżnianiu koszy ulicznych oraz koszy na odchody zwierzęce.
3. Warunek, o którym mowa w ust. 2, zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji umowy zatrudnionych już osób wykonujących prace polegające na opróżnianiu koszy ulicznych oraz koszy na odchody zwierzęce.
4. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.
3) Zamówienia podobne:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych o łącznej wartości do 400 000,00 PLN netto, polegających na: opróżnianiu koszy ulicznych oraz koszy na odchody zwierzęce. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe i będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.
4) Podwykonawstwo:
a) Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
b) Wykonawca jest zobowiązany wskazać w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia (JEDZ) części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane.
c) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od 1.1.2021 do 31.12.2022 lub do wyczerpania środków finansowych (przed terminem zakończenia umowy) wskazanych w § 8 ust. 1 wzoru umowy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, Dzielnica Ursynów
Główny przedmiot (CPV)90.51.13.00-5
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.50.00.00-2
90.51.10.00-2

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2021-01-01, data zakończenia: 2022-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium20000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Uwaga! Numeracja przeniesiona z ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali1 (tj. zakończyli) lub wykonują2 co najmniej jedną usługę polegającą min. na wywozie odpadów lub nieczystości stałych – świadczoną przez okres co najmniej 8 miesięcy3.
Uwaga!
1 Za wykonaną usługę Zamawiający uzna taką usługę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany należycie.
2 W przypadku, gdy Wykonawca wykaże się usługą, która jest w toku realizacji, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert okres świadczenia usługi – będzie nie krótszy niż okres 8 miesięcy, a dowody, o których mowa w pkt 11.3 lit. a SIWZ potwierdzą, że usługa wykonywana jest należycie przez okres nie krótszy niż 8 miesięcy.
3 Przy obliczaniu okresu „co najmniej 8 miesięcy” należy wziąć pod uwagę brzmienie art. 112 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2019 r., poz. 1045 tekst jednolity), zgodnie z którym „Termin oznaczony w miesiącach kończy się z upływem dnia, który datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca”.
Dopuszcza się wykazanie realizacji prac w ramach więcej niż jednej umowy zawartej z jednym Zamawiającym, przy czym (łączny) okres obowiązywania umów wyniósł co najmniej 8 miesięcy i usługi były świadczone w ramach umów następujących bezpośrednio po sobie.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych (zgodny z załącznikiem nr 6 do SIWZ), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Uwaga!
W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.

III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:

Warunki realizacji umowy określa wzór umowy będący załącznikiem 5 do SIWZ. Wzór umowy jest dostępny na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem: (https://zamowienia.um.warszawa.pl)

III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Październik 2022

VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
VI.3)
Informacje dodatkowe:

1) Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 20 000,00 PLN.
2) Termin związania ofertą, o którym mowa w pkt IV.2.6 ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Oferta Wykonawcy złożona w toku aukcji elektronicznej przestaje wiązać w zakresie, w jakim złoży on korzystniejszą ofertę. Bieg terminu związania ofertą nie ulega przerwaniu.
3) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy:
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
c) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Uwagi:
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 11.3 oraz 11.4 z uwzględnieniem pkt 11 ust. 5 SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku dokumentów lub oświadczeń znajdujących się w tych bazach sporządzonych w języku obcym, Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia ich na język polski.
5) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych (zgodny z załącznikiem nr 6 do SIWZ), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Uwaga!
W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ust. 1 ustawy (procedura odwrócona). Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Gotowość do przystąpienia do prac porządkowych w przypadkach „nieprzewidzianych”40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-19
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-19 godzina 10:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-19, 11:00, w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na Platformie ofert. Otwarcie odbędzie się podczas jawnej transmisji online dostępnej pod adresem:
https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=4nh2rTpIILWm76Nkj1ML4w .
Z uwagi na zagrożenie epidemiczne nie przewiduje się osobistego uczestnictwa w sesji otwarcia ofert.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-11


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |