m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-16 , 13:22:39
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Transportu Miejskiego
- adresUl. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 826-82-11 w.224
- faks(0-22) 826-70-06
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ztm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Monika Drygała-Puto
- adresZarząd Transportu Miejskiego, Ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
- lokal216
- telefon(0-22) 45-94-285
- emailzamowienia@ztm.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Serwis i naprawa systemów, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych
znajdujących się w obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego (PN 48/2020)
Opis zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na serwisie oraz naprawie systemów, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych, znajdujących się w obiektach administrowanych przez Zarząd Transportu Miejskiego. Przedmiot Zamówienia należy wykonać zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), Specyfikacją Techniczną (ST), z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań podanych we wzorze umowy.

UWAGA: Wizja lokalna
Przed złożeniem oferty zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się z infrastrukturą obiektów objętych Przedmiotem Zamówienia. Zamawiający wyznacza w dniu 18.09.2020 r. termin wizji lokalnej obiektów objętych Przedmiotem Zamówienia. Objazd obiektów rozpocznie się
o godz. 08:00 z terenu Węzła Komunikacyjnego Młociny, zlokalizowanego
przy ul. J. Kasprowicza 145 w Warszawie. Osoby przybyłe na wizję lokalną proszone są o zgłoszenie się do sekretariatu Działu Zarządzania Infrastrukturą Komunikacyjną, znajdującego się w budynku nad dworcem autobusowym WK Młociny.

UWAGA zmieniono treść ogłoszenia, dodając informację o wizji loklanej: Zamawiający umożliwi przeprowadzenie kolejnej wizji lokalnej, która odbędzie się w dniu 23.09.2020 r., w godzinach 7:30 - 15:30. Na miejsce rozpoczęcia wizji lokalnej Zamawiający wyznacza hol przed wejściem do pomieszczenia 103 budynku przesiadkowego Węzła Komunikacyjnego Młociny, który jest zlokalizowany przy ul. Kasprowicza 145 w Warszawie. Przedstawiciel Zamawiającego będzie oczekiwał na Wykonawców do godziny 7:45
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)50.70.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2020-12-01, data zakończenia: 2022-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium25000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
A. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z wyłączeniem przypadku określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;
2)spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni te warunki, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał przynajmniej dwie usługi odpowiadające swoim zakresem Przedmiotowi Zamówienia, w szczególności serwis/konserwację systemów elektroenergetycznych w obiektach kubaturowych, przy czym jedna z usług nie może być o mniejszej wartości niż 250.000,00 PLN brutto w skali jednego roku, oraz załączy dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie. Jeżeli umowa na wykonanie serwisu/konserwacji w/w systemów opiewała na więcej niż jeden rok, jej wartość dla jednego roku będzie obliczona proporcjonalnie.
2. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
3. Złożenie przez wykonawców w ofercie dokumentów i oświadczeń wymienionych
w rozdziale X SIWZ będzie stanowiło podstawę do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zastosowanie mają regulacje art. 23, art. 25a ust. 6 oraz art. 141 ustawy Pzp.
5. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 16-20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, ze podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
6. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione powyżej w ust. 5.
7. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

B. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233 ze zm.) – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.;
2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności – zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

C. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do jego wykluczenia
1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć:
1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu,
2) dowody, o których mowa w rozdz. VIII ust. 5 SIWZ.
2. W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących oświadczeń i dokumentów:
1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zgodnego w treści z załącznikiem nr 3 do SIWZ),
2) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (zgodnego w treści z załącznikiem nr 4 do SWIZ) oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;
3.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (zgodnego w treści z załącznikiem nr 3 do SIWZ);
2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
W przypadku wskazania przez wykonawcę w formularzu ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) dostępności tych dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych Wskazane przez wykonawcę dokumenty.
4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1)rozdziale X. 3. 2) - 4) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
5. Dokumenty, o których mowa powyżej w ust. 4 pkt 1) lit. b) niniejszej SIWZ powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa powyżej w ust. 4 pkt 1) lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale X. 3. 2) - 4) SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ust. 5 stosuje się.
7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagane jest pełnomocnictwo ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
8. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w rozdz. X. 1 pkt 1 niniejszej SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
9. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

D. Podwykonawcy
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W takim przypadku mają zastosowanie regulacje zawarte w art. 36b oraz art. 36ba ustawy Pzp.
2. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i jeżeli jest to możliwe - podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
3. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku zastosowanie ma art. 23 ustawy Pzp.
4. Wykonawca nie może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów trzecich.

E. 1. Do przedmiotowego zamówienia, jako zamówienia sektorowego w rozumieniu przepisów art. 132 ust. 1 pkt 6 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), dalej w skrócie: „ustawa Pzp”, nie stosuje się przepisów wyżej wymienionej ustawy. Przepisy ustawy Pzp mają odpowiednie zastosowanie jedynie w przypadkach wymienionych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej w skrócie: „SIWZ”).
2. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o zapisy niniejszej SIWZ oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.).
3. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

F. 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie E-Zamawiający (dalej w skrócie: „Platforma”) pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne związane z wykorzystaniem Platformy zostały przedstawione w Rozdziale XIII oraz na stronie Platformy E-Zamawiający w zakładce Regulacje i procedury procesu zakupowego (Instrukcja dla Wykonawców).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena91 %
Czas reakcji na zgłoszenie o awarii 9 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-09-30
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.ztm.waw.pl; https://ztmwaw.ezamawiający.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-09-30 godzina 13:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-09-30, 13:30, 2. Publiczna sesja otwarcia ofert będzie transmitowana za żywo poprzez YouTube na kanale ZTM WARSZAWA-ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-16


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |