m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-16 , 13:23:30
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy
- adresAl. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 71 01
- faks(0-22) 443 73 32
- e-mailinfo@ursynow.pl
- adres internetowyhttp://www.ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Iwona Glinka
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal313
- telefon(0-22)443-73-33
- emailiglinka@ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychPaula Czarnecka
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal524
- telefon(0-22)4437257
- emailpczarnecka@ursynow.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl;
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl;
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia

Utrzymanie placów zabaw na terenie Dzielnicy Ursynów w Warszawie
Opis zamówienia
1)Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Utrzymanie placów zabaw na terenie Dzielnicy Ursynów w Warszawie.
Dotyczy placów zabaw:
1.na terenie rekreacyjnym „Olkówek” przy ul. Puszczyka;
2.przy ul. Bacewiczówny dla dzieci starszych;
3.przy ul. Bacewiczówny dla dzieci młodszych;
4.przy ul. Cybisa;
5.w Parku im. Jana Pawła II przy ul. Romera;
6.w Parku im. Romana Kozłowskiego;
7.w Parku „Lasek Brzozowy” mały;
8.w Parku „Lasek Brzozowy” duży;
9.w Parku Przy Bażantarni dla dzieci młodszych;
10.w Parku Przy Bażantarni dla dzieci starszych;
11.linarium w Parku Przy Bażantarni;
12.trampolina w Parku Przy Bażantarni;
13.w Parku Moczydełko;
14.przy ul. Pala Telekiego;
15.trampolina przy Szolc-Rogozińskiego
16.przy ul. Kajakowej;
17.przy ul. Gandhi;
18.przy ul. Kórnickiej (przy jeziorze Zgorzała)
19.przy ul. Kazury (nadzór techniczny);
20.przy ul. Wasilkowskiego 1a/Warchałowskiego 2(nadzór techniczny);

Zamówienie obejmuje takie prace jak:
•Przeglądy placów zabaw- codzienny i funkcjonalny, prowadzenie dziennika kontroli placów zabaw
- codzienny przegląd techniczny elementów wyposażenia placów zabaw i stanu kompletności szaty roślinnej
- kwartalny przegląd funkcjonalny wyposażenia placów zabaw
•Wymiana, czyszczenie, uzupełnianie piasku w piaskownicach i polach piaskowych
•Prace remontowe i konwersacja elementów wyposażenia placów zabaw
- Naprawa urządzeń zabawowych- zakup i montaż elementów urządzeń
-Konserwacja urządzeń zabawowych- konserwacja, malowanie, czyszczenie, urządzeń zabawowych oraz elementów małej architektury
-Naprawa ogrodzenia i obiektów małej architektury
-konserwacja ogrodzenia i obiektów małej architektury
-konserwacja nawierzchni
•Prace ogrodnicze (trawniki, krzewy, drzewa)
-koszenie trawników
-wybieranie zanieczyszczeń organicznych i innych odpadów
-renowacja trawników
-cięcia pielęgnacyjne
-usuwanie obumarłych roślin
-odchwaszczanie
-wykonywanie mis
-ściółkowanie korą kompostową z dodatkiem piasku
-podlewanie z dowozem wody
-nawożenie
-przesadzanie
-nasadzenia
-usuwanie odrostów przy drzewach
-ściółkowanie
-wymiana zniszczonych elementów opalikowania
-usuwanie karp
-usuwanie i wywóz waitromów i wykrotów
-przesadzanie drzew młodych
-zakup i nasadzenia materiału roślinnego
•Inne prace ogrodnicze
-stosowanie środków ochrony roślin
-napowietrzanie systemu korzeniowego drzew
-uzupełnianie stanowisk ziemią urodzajną
-uzupełnianie stanowisk piaskiem
•Prace porządkowe
-zbieranie i wywóz odpadów z terenu placów zabaw
-zamiatanie nawierzchni utwardzonych
-zamiatanie nawierzchni syntetycznej
-oczyszczanie nawierzchni z roślin
-oczyszczanie wnętrza trampoliny
-wygrabienie i wyrównywanie nawierzchni piaskowej i pól piaskowych
-opróżnianie koszy na odpady
-utrzymywanie w czystości elementów wyposażenia placów zabaw
-mycie nawierzchni syntetycznej
•Odśnieżanie- płużenie śniegu, uszorstnianie piaskiem
Zamawiający planuje wykorzystać wartość umowy w minimum 90%.

2)Obowiązki wynikające z klauzuli społecznej
1.Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.).
2.Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu Pracy – (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1320) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca lub Podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pracowników, którzy w okresie wskazanym w § 2 będą wykonywali prace polegające na codziennym przeglądzie elementów wyposażenia, opróżnianiu koszy i koszeniu trawników.
3.Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób wykonujących prace polegające na codziennym przeglądzie elementów wyposażenia, opróżnianiu koszy i koszeniu trawników.
4.Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa:
szczegółowy opis oraz standardy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ oraz jednocześnie załącznik nr 1 do umowy,
formularz cenowy – załącznik nr 2 do SIWZ oraz jednocześnie załącznik nr 3 do umowy,
wzór umowy – załącznik nr 5 do SIWZ.

3)ZAMÓWIENIA PODOBNE:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych o łącznej wartości do 600 000,00 zł netto, polegających na: utrzymaniu placów zabaw. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe i będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

4) PODWYKONAWSTWO
a)Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
b)Wykonawca jest zobowiązany wskazać w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia (JEDZ) części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane.
c)Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

INFORMACJE DODATKOWE:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na Platformie ofert. Otwarcie odbędzie się podczas jawnej transmisji online dostępnej pod adresem:
https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=4nh2rTpIILWm76Nkj1ML4w
Z uwagi na zagrożenie epidemiczne nie przewiduje się osobistego uczestnictwa w sesji otwarcia ofert.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Ursynów m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)50.87.00.00-4
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.60.00.00-3
77.30.00.00-3
77.21.14.00-6
77.21.15.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium25000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Uwaga!
Numeracja przeniesiona z Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali (1) (tj. zakończyli) lub wykonują (2) co najmniej jedną usługę świadczoną nieprzerwalnie przez okres co najmniej 6 miesięcy dla jednego Zamawiającego (3), której zakres obejmował co najmniej przeglądy techniczne oraz konserwację/serwisowanie łącznie co najmniej 20 sztuk urządzeń zabawowych na placu/placach zabaw.
Uwaga!
1 Za wykonaną usługę Zamawiający uzna taką usługę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany należycie.
2 W przypadku, gdy Wykonawca wykaże się usługą, która jest w toku realizacji, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert okres świadczenia usługi – będzie nie krótszy niż okres 6 miesięcy, a dowody, o których mowa w pkt 11.3 lit. a SIWZ potwierdzą, że usługa wykonywana jest należycie przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy.
3 Dopuszcza się wykazanie realizacji prac w ramach więcej niż jednej umowy zawartej z jednym Zamawiającym, przy czym (łączny) okres obowiązywania umów wyniósł co najmniej sześć miesięcy i usługi były świadczone w ramach umów następujących bezpośrednio po sobie;
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj.: co najmniej jedną osobą wyznaczoną do kierowania pracami ogrodniczymi, posiadającą wykształcenie wyższe o kierunku „budownictwo” lub „ogrodnictwo” lub „architektura krajobrazu” oraz min. 3 lata doświadczenia w pracy polegającej na koordynowaniu prac dot. utrzymania i konserwacji placów zabaw LUB posiadającą wykształcenie średnie (techniczne, architektura krajobrazu lub ogrodnicze) oraz min. 5 lat doświadczenia w pracy polegającej na koordynowaniu prac dot. utrzymania i konserwacji placów zabaw.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych (zgodny z załącznikiem nr 6 do SIWZ), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Uwaga!
W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;
b) wykaz osób (zgodny z załącznikiem nr 7 do SIWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

VI.3)
Informacje dodatkowe:
1) Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 25 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 groszy).
Szczegółowe informacje w pkt 12 SIWZ.
2) Termin związania ofertą, o którym mowa IV.2.6 ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy:
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych (zgodny z załącznikiem nr 5 do SIWZ), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –oświadczenie Wykonawcy.
Uwaga!
W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;
b) wykaz osób (zgodny z załącznikiem nr 6 do SIWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ust. 1 ustawy (procedura odwrócona). Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas reakcji na podjęcie działań interwencyjnych 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-19
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-19 godzina 12:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-19, 13:00, w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 w sali nr 136-1 piętro
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-11


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |