m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-17 , 10:01:25
I Zamawiający
ZamawiającyOśrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
- adresŁabiszyńska 20, 03-397 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 811-91-19
- faks(0-22) 811-91-19
- e-mailosir@osirtargowek.waw.pl
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Urszula Budaszewska
- adresOśrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa
- lokalsekretariat
- telefon(0-22) 463 84 33
- emailu.budaszewska@osirtargowek.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAdrian Bielczenko
- adresOśrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy, Łabiszyńska 20, 03-397 Warszawa
- lokal2.24
- telefon(0-22)4626582
- emaila.bielczenko@osirtargowek.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Ochrona, monitoring i zabezpieczenie obiektów pływalni krytej, pawilonu sportowo-administracyjnego, stadionu, lodowiska, boiska bocznego z zadaszeniem, garażu i terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej
20 i 20A w Warszawie.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Ochrona, monitoring i zabezpieczenie obiektów hali basenu, pawilonu sportowo-administracyjnego, stadionu, lodowiska, boiska bocznego z zadaszeniem, garażu i terenu Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek przy ul. Łabiszyńskiej 20 w Warszawie (dalej również jako: OSiR), dodatkowo monitoring sygnałów alarmowych w pawilonie sportowo-administracyjnym przy ul. Łabiszyńskiej 20, w obiekcie sportowym przy ul. Blokowej 3 i Hali sportowej przy ul. Ossowskiego 25, Boisko boczne z zadaszeniem przy ul. Łabiszyńskiej 20A, oraz konwój wartości pieniężnych z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Targówek, znajdujących się przy ul. Łabiszyńskiej 20 do oddziału Banku Handlowego S.A. położonego w Warszawie przy ul. Traugutta 7/9 lub najbliższego oddziału poczty – w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawOśrodek Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy, ul. Łabiszyńska 20 i 20A
Główny przedmiot (CPV)79.71.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2021-01-01, data zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2020-09-24
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.osirtargowek.waw.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2020-09-24 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2020-09-24, 10:15, Pływalnia POLONEZ, sekretariat p. 2.23, ul. Łabuszyńska 20
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |