m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-17 , 13:33:05
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
- adresMarii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 832-18-35
- faks(0-22) 833-57-35
- e-mail
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Grochot
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa
- lokal10
- telefon(0-22) 390 36 09
- emailpgrochot@zgnzoliborz.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarek Makowski
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa
- lokal8
- telefon(0-22)3903600
- emailmmakowski@zgnzoliborz.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa
- lokal10
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa
- lokal10
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz: Remont 6 lokali komunalnych mieszkalnych - pustostanów: ul. Krasińskiego 29 m. 128 ul. Powązkowska 44b m. 7 ul. Powązkowska 44b m. 30 ul. Powązkowska 44b m. 71 ul. Powązkowska 44b m. 100 ul. Sybilli 9 m. 52 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Opis zamówienia
Zakres robót


Lok. 1 przy ul. Krasińskiego 29 m. 128
Branża budowlana
Zabezpieczenie podłogi, lakierowanie, przygotowanie powierzchni pod malowanie, gruntowanie podłoży preparatami, jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,

Branża sanitarna

Wymiana kuchenki elektrycznej 2 płytowej z piekarnikiem, demontaż instalacji gazowej

Branża elektryczna

Sprawdzenie tablicy mieszkaniowej wraz z zabezpieczeniami, dzwonka, oraz lamp. Wykonanie pomiarów ochronnych i przedstawienie protokołu. Wykonanie schematu elektrycznego do INNOGY, wraz z opisem oznaczeń obwodów.

Lok. 2 przy ul. Powązkowska 44b m. 7
Zabezpieczenie podłogi, przygotowanie powierzchni pod malowanie, gruntowanie podłoży preparatami, jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów,


Lok. 3 przy ul. Powązkowska 44b m. 30
Branża budowlana
Zabezpieczenie podłogi, przygotowanie powierzchni pod malowanie, gruntowanie podłoży preparatami, jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów, umycie płytek na ścianie w kabinie natryskowej, umycie płytek gres na posadzce w łazience, Umycie podłóg, w pokoju i kuchni, wywiezienie materiałów z rozbiórki.

Branża sanitarna

Umycie kuchni elektrycznej 4 płytowej z piekarnikiem, umycie brodzika i kabiny natryskowej, umycie miski w-c kompakt z sedesem, umycie zlewozmywaka, wymiana szafki pod zlewozmywak, umycie baterii, udrożnienie odpływu przyborów, umycie umywalki wiszącej, wykonanie opinii kominiarskiej.

Branża elektryczna

Sprawdzenie tablicy mieszkaniowej wraz z zabezpieczeniami, dzwonka, oraz lamp. Wykonanie pomiarów ochronnych i przedstawienie protokołu. Wykonanie schematu elektrycznego do INNOGY, wraz z opisem oznaczeń obwodów.

Lok. 4 przy ul. Powązkowska 44b m. 71
Zabezpieczenie podłogi, przygotowanie powierzchni pod malowanie, gruntowanie podłoży preparatami, jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów, wymiana baterii, wymiana gniazd elektrycznych

Lok. 5 przy ul. Powązkowska 44b m. 100
Branża budowlana
Zabezpieczenie podłogi, wymiana pakietu szyby zespolonej w drzwiach balkonowych, przygotowanie powierzchni pod malowanie, gruntowanie podłoży preparatami, jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów, umycie płytek na ścianie w łazience i kuchni, umycie płytek gres na posadzce w łazience i kuchni, umycie podłóg, w pokoju i kuchni, wywiezienie materiałów z rozbiórki.

Branża sanitarna

Umycie kuchni elektrycznej 4 płytowej z piekarnikiem, umycie brodzika i kabiny natryskowej, umycie miski w-c kompakt z sedesem, umycie zlewozmywaka, umycie umywalki, umycie baterii, udrożnienie odpływu przyborów, umycie umywalki wiszącej, wykonanie opinii kominiarskiej.

Branża elektryczna

Sprawdzenie tablicy mieszkaniowej wraz z zabezpieczeniami, dzwonka, oraz lamp. Wykonanie pomiarów ochronnych i przedstawienie protokołu. Wykonanie schematu elektrycznego do INNOGY, wraz z opisem oznaczeń obwodów.


Lok. 6 przy ul. Sybilli 9 m. 52
Branża budowlana
Zabezpieczenie podłogi, przygotowanie powierzchni pod malowanie, gruntowanie podłoży preparatami, dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitów, umycie płytek na ścianie w łazience i kuchni, umycie płytek gres na posadzce w łazience i kuchni, malowanie, rur, umycie i zapastowanie paneli, w pokoju i kuchni, wywiezienie materiałów z rozbiórki.

Branża sanitarna

Umycie kuchni elektrycznej 4 płytowej z piekarnikiem, umycie wanny, umycie miski w-c kompakt z sedesem, umycie zlewozmywaka, umycie umywalki, umycie baterii, udrożnienie odpływu przyborów, umycie umywalki wiszącej, wykonanie opinii kominiarskiej.

Branża elektryczna

Sprawdzenie tablicy mieszkaniowej wraz z zabezpieczeniami, dzwonka, oraz lamp. Wykonanie pomiarów ochronnych i przedstawienie protokołu. Wykonanie schematu elektrycznego do INNOGY, wraz z opisem oznaczeń obwodów.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawwg SIWZ, Warszawa
Główny przedmiot (CPV)45.45.30.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.31.10.00-0
45.33.00.00-9

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania30 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium800,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że
- jedną osobę posiadającą uprawnienia kierownika budowy w branży ogólnobudowlanej, jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane w branży elektrycznej, jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane w branży sanitarnej oraz dwóch pracowników zatrudnionych na umowę o pracę w wymiarze jednego etatu;
- posiada doświadczenie w realizacji co najmniej 2 robót budowlanych o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 zł brutto (każda)
Wykonawca może wykazać się realizacją zamówień z okresu ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 15 000 zł.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Gwarancja40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-01
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgnzoliborz.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-01 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-01, 10:15, w siedzibie Zamawiającego, ul. Marii Kazimiery 1
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |